logo
podzialak

STATUT
STOWARZYSZENIA KLUBU ABSTYNENTA „POWRÓT”
W MIKOŁOWIE

Stowarzyszenie działa na rzecz ozdrowienia moralnego i psychicznego osób nadużywających alkoholu lub narkotyków oraz przeciwdziała alkoholizmowi, narkomanii i wykluczeniu społecznemu, jako niekorzystnym zjawiskom dysfunkcji społecznej.

Rozdział I.

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny Stowarzyszenia.

§ 1.

Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Klub Abstynenta „POWRÓT” w Mikołowie, zwane w dalszej części Klubem.

§ 2.

Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Województwa Śląskiego i Gmin Powiatu Mikołowskiego: Łaziska Górne, Mikołów, Ornontowice, Orzesze, Wyry. Siedziba Klubu znajduje się w mieście Mikołowie.

§ 3.

Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie obowiązującego Prawa o towarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 4.

Klub może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o tym samym lub podobnym profilu działania.

§ 5.

Klub ma prawo powoływać swoje filie podlegające legalizacji przez właściwe organy administracji państwowej.

§ 6.

Klub ma prawo używania własnej pieczęci według wzoru zatwierdzonego przez właściwe organy administracji państwowej.

§ 7.

Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków. Dopuszcza się możliwości wykonywania przez członków Klubu zadań uwzględnianych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach umów zlecenia lub o dzieło.

Rozdział II.

§ 8.

Cele klubu:

 1. doprowadzenie do stałej abstynencji od środków psychoaktywnych (alkoholu, narkotyków) członków klubu,
 2. uczenie kultury życia bez alkoholu i narkotyków, zapewnienie możliwości alternatywnego spędzania wolnego czasu,
 3. niesienie wszechstronnej pomocy w kształtowaniu własnego rozwoju i odzyskiwania właściwej postawy w najbliższym otoczeniu: rodzinie, zakładzie pracy, szkole, uczelni, środowisku,
 4. pomoc w rozwiązywaniu konfliktów i trudnych problemów życiowych,
 5. przeciwdziałanie przemocy interpersonalnej, w tym domowej, nietolerancji oraz zapobieganie zachowaniom ryzykownym związanym z możliwościami zarażenia się wirusem HIV lub zachorowaniem na AIDS,
 6. samokształcenie indywidualne i grupowe, w zakresie norm moralno – etycznych, ze szczególnym uwzględnieniem istoty zespołu uzależnienia od alkoholu bądź narkotyków,
 7. udzielanie informacji i pomocy osobom spoza Klubu w kwestii podjęcia leczenia odwykowego,
 8. propagowanie zdrowego stylu życia oraz popularyzacja idei trzeźwości na terenie działania Klubu, szczególnie wśród młodzieży,
 9. poprawa funkcjonowania rodzin i więzi rodzinnych,
 10. zdobywanie, szczególnie przez młodzież, umiejętności z zakresu samorządności, wolontariatu młodzieżowego, wiedzy unijnej, poruszania się po rynku pracy,
 11. obrona interesów członków Klubu,
 12. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

§ 9.

Metody pracy Klubu:

 1. organizowanie różnych form zajęć psychoedukacyjnych i psychoterapeutycznych z zakresu oświaty zdrowotnej i pozamedycznej pomocy, w tym kształtowanie postaw samopomocowych i asertywnych oraz zachowań prospołecznych,
 2. rozwijanie w członkach klubu pozytywnych i satysfakcjonujących zainteresowań, aktywizacji zawodowej osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, zapewnienie niezbędnych warunków do spędzania wolnego czasu bez substancji psychoaktywnych,
 3. prowadzenie przy Klubie i organizowanie:
  1. Powiatowej Młodzieżowej Szkoły Liderów Młodzieżowych, Animatorów Programów Profilaktycznych w Mikołowie,
  2. Powiatowego Klubu Młodzieżowego,
  3. Międzyzakładowego Punktu Konsultacyjnego ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Uzależnieniom od Innych Środków Psychoaktywnych,
  4. Seminariów trzeźwościowych,
 4. organizowanie obozów rehabilitacyjno – terapeutycznych,
 5. organizowanie w klubie i poza klubem spotkań i imprez z przedstawicielami różnych środowisk – celem przedstawienia pracy klubu i jego form działania, współorganizowania wspólnych przedsięwzięć w aspekcie propagowania i ugruntowania trzeźwego modelu życia, motywowanie osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków do podjęcia leczenia odwykowego, jak również do wstępowania w szeregi członków Klubu,
 6. nawiązywanie i ugruntowywanie współpracy z tymi organami administracji państwowej i samorządowej, instytucjami i organizacjami społeczno – politycznymi i pozarządowymi, związkami wyznaniowymi, które mogą pomóc w realizacji celów statutowych Klubów.

Rozdział III.

Członkowie Klubu:

§ 10.

Klub zrzesza swych członków na bazie całkowitej dobrowolności, po wypełnieniu deklaracji o przystąpieniu do Klubu i zobowiązaniu się do przestrzegania Statutu, regulaminów i zarządzeń.

§ 11.

Członkowie Klubu dzielą się na:

 1. zwyczajnych
 2. wspierających
 3. honorowych.

§ 12.

Członkiem zwyczajnym może być osoba dorosła, powyżej 18 roku życia lub niepełnoletnia do 18 roku życia, za zgodą rodziców bądź opiekunów, uzależniona od alkoholu lub narkotyków, a także członkowie rodziny i jej najbliżsi oraz wszystkie inne osoby, którym bliskie są cele statutowe Klubu.

§ 13.

 1. Członek zwyczajny musi przejść 3-miesięczny okres kandydacki.
  Warunkiem zaliczenia okresu kandydackiego jest utrzymanie całkowitej abstynencji od alkoholu i innych środków odurzających i czynny udział we wskazanej przez Zarząd grupie o charakterze terapeutyczno – edukacyjnej oraz w innych formach pracy Klubu. W przypadku złamania abstynencji w tym czasie okres kandydacji jest od początku i nie może on trwać dłużej niż jeden rok.
 2. Kandydat na członka Klubu musi przejść rozmowę wstępną z Zarządem Klubu, która zadecyduje o jego przyjęciu.
 3. Uchwałę o przyjęciu kandydata w poczet członków Klubu podejmuje Zarząd Klubu.

§ 14.

Członek zwyczajny powyżej 16 roku życia ma prawo do:

 1. czynnego i biernego wyboru Władz Klubu
 2. brać udział w zebraniach, pracach klubu, odczytach, wycieczkach i innych imprezach organizowanych przez Zarząd
 3. korzystać z pomocy Klubu w zakresie realizacji zadań statutowych
 4. oceniać działalność Klubu i przedstawić swoje postulaty
 5. korzystać z urządzeń i świadczeń Klubu
 6. nosić odznakę Klubową po utrzymaniu minimum jednego roku abstynencji.

§ 15.

Członek zwyczajny małoletni mający poniżej 16 roku życia nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego. Nie ma również prawa udziału w głosowaniu na Walnych Zebraniach Członków. Pozostałe jak w § 14 punkty od 2 do 6.

§ 16.

 1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna i fizyczna zainteresowana merytoryczną działalnością Klubu, która zadeklarowała poparcie finansowe bądź inne na rzecz Klubu i zostanie przyjęta uchwałą Zarządu po przedłożeniu pisemnej deklaracji
 2. Członek wspierający działa w Klubie za pośrednictwem swego przedstawiciela
 3. Członkom wspierającym przysługują uprawnienia określone w § 14 za wyjątkiem pkt 1

§ 17.

 1. Członkostwo honorowe nadaje się na wniosek Zarządu osobom szczególnie zasłużonym dla Klubu
 2. Członkowi honorowemu przysługują uprawnienia określone w § 14 za wyjątkiem pkt 1. Zwolniony jest od obowiązku płacenia składek członkowskich
 3. Członkostwa honorowego pozbawia Walne Zebranie Członków Klubu
 4. Członkostwo honorowe wygasa na skutek dobrowolnego zrzeczenia się na piśmie zgłoszonego Zarządowi.

§ 18.

Członkowie zwyczajni są zobowiązani do:

 1. przestrzegania postanowień statutu, regulaminów, uchwał i zarządzeń Władz Klubu
 2. powstrzymywania się od picia alkoholu, używania narkotyków i innych środków odurzających
 3. aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Klubu
 4. przestrzegania norm współżycia społecznego
 5. regularnego opłacania składek członkowskich.

§ 19.

Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:

 1. dobrowolnego wystąpienia członka zgłoszonego na piśmie Zarządowi Klubu
 2. skreślenie z listy członków przez Zarząd z powodu systematycznego uchylania się od pracy społecznej na rzecz Klubu
 3. świadomego działania szkodliwego dla Klubu lub jego poszczególnych członków bądź podrywanie autorytetu Klubu i jego Władz. O ustaniu członkostwa decyduje uchwała Zarządu
 4. nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres 6-ciu miesięcy pomimo pisemnego upomnienia. O ustaniu członkostwa decyduje uchwała Zarządu.
 5. nie branie udziału w 5-ciu kolejnych zebraniach Klubu bez usprawiedliwienia.
  O ustaniu członkostwa decyduje uchwała Zarządu
 6. wykluczenia prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego
 7. namawianie innych członków Klubu do złamania abstynencji. O ustaniu członkostwa decyduje uchwała Zarządu.
 8. wejście w kolizję z prawem i skazanie prawomocnym wyrokiem Sądu za przestępstwa oprócz nieumyślnych w czasie przynależności do Klubu.

§ 20.

Członkostwo członka wspierającego ustaje na skutek:

 1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Klubu
 2. skreślenia na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Klubu w związku ze zmianą profilu działalności członka lub utratą osobowości prawnej.

Rozdział IV.

Władze Klubu

§ 21.

Władzami Klubu są:

 • Walne zebranie Członków Klubu
 • Zarząd Klubu
 • Komisja Rewizyjna
 • Sąd Koleżeński

§ 22.

 1. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne
 2. Walne Zebranie członków Klubu jest najwyższą Władzą i powinno się odbywać przynajmniej raz w roku
 3. Walne Zebranie zwołuje Zarząd Klubu, który co najmniej na 14 dni przed zebraniem zawiadamia członków Klubu podając tematykę zebrania
 4. Zarząd Klubu ma obowiązek zwołać Nadzwyczajne Zebranie Walne na wniosek 1/3 członków Klubu lub na wniosek Komisji Rewizyjnej
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane w nieprzekraczalnym terminie 1-go miesiąca od daty otrzymania przez Zarząd wniosku lub żądania i obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane

§ 23.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Klubu należy:

 1. uchwalanie programu działalności Klubu
 2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Klubu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego
 3. rozpatrywanie wniosków Władz i członków Klubu
 4. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu na wniosek Komisji Rewizyjnej
 5. wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego
 6. ustalenie wysokości składek członkowskich
 7. zatwierdzanie wytycznych preliminarza i sprawozdań finansowych
 8. nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego na wniosek Zarządu Klubu
 9. podejmowanie uchwał o zmianie statutu
 10. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Klubu i postępowanie z jego majątkiem
 11. podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Walnego Zebrania

§ 24.

W Walnym Zebraniu Klubu udział biorą:

 1. członkowie zwyczajni z prawem czynnym i biernym
 2. inne zaproszone przez Zarząd osoby z głosem doradczym

§ 25.

Walne Zebranie jest władne do podejmowania uchwał zwykłą większością głosów przy obecności w pierwszym terminie co najmniej połowy liczby członków zwyczajnych, a w drugim terminie bez względu na ich liczbę.

 1. Zarząd Klubu wybierany jest na Walnym Zebraniu, głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od uchwały Walnego Zebrania w ilości 3 lub 5 osób, które wybierają ze swego grona: Prezesa Klubu, V-ce Prezesa – Sekretarza Klubu, Skarbnika Klubu
 2. w zebraniu Zarządu mogą brać udział Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego z głosem doradczym

§ 26.

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu
 2. kierowanie działalnością Klubu zgodnie z postanowieniami statutu, wytycznymi i uchwałami Walnego Zebrania
 3. uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej preliminarza i budżetu Klubu
 4. przyjmowanie członków i prowadzenie ich ewidencji
 5. skreślanie członków Klubu z ewidencji zgodnie z § 18
 6. występowanie z wnioskiem do Walnego Zebrania o nadanie członkostwa honorowego
 7. podejmowanie uchwał o przystąpieniu do stowarzyszeń krajowych i zagranicznych
 8. powoływanie filii Klubu, których zadaniem są działania faktyczne
 9. zarządzanie majątkiem Klubowym
 10. zwoływanie Walnego Zebrania
 11. podejmowanie decyzji i uchwał w sprawach Klubu i należących do kompetencji innych władz
 12. prowadzić dokumentację z działalności Klubu
 13. Zarząd kieruje pracą Klubu w okresie między zebraniami Walnymi
 14. uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności Prezesa lub V-ce Prezesa – Sekretarza.

§ 27.

Komisja Rewizyjna jest wybierana na Walnym Zebraniu w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od uchwały Walnego Zebrania w składzie 3 osobowym i wybiera ze swego grona przewodniczącego.

§ 28.

Obowiązki i prawa Komisji Rewizyjnej:

 1. kontrola wszelkich form działalności Klubu
 2. przedstawianie na zebraniach Walnych sprawozdań z działalności Zarządu Klubu
 3. składanie wniosków w sprawie udzielania absolutorium Zarządowi Klubu
 4. Komisja zgłasza żądanie zwołania Nadzwyczajnego Zebrania Członków Klubu o ile jest to uzasadnione wynikami kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną
 5. Komisja przyjmuje wszelkie zażalenia, odwołania i wnioski od członków Klubu
 6. Przewodniczący Komisji ma prawo uczestniczyć w zebraniach Zarządu z głosem doradczym
 7. kontroluje opłacanie składek członkowskich i inne finanse Klubu

§ 29.

 1. Sąd Koleżeński wybierany na Walnym Zebraniu w składzie 3 osobowym i wybiera ze swego grona Przewodniczącego
 2. Sąd rozstrzyga sprawy sporne na terenie Klubu
 3. Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:
  upomnienie, zawieszenie w prawach członka Klubu od 3-ch miesięcy do 1 roku, wykluczenie z Klubu
 4. pkt 4 – decyzję Sądu Koleżeńskiego ma prawo zmienić Walne Zebranie Członków Klubu

§ 30.

Zarząd, Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński mogą dokooptować nowych członków do swojego składu w miejsce tych, którzy uchylają się od brania udziału w ich pracy lub 3 miesięcznej nieusprawiedliwionej nieobecności na ich zebraniach.

§ 31.

Liczba członków dokooptowanych do Władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

§ 32.

Złamanie abstynencji automatycznie wyklucza ze wszystkich Władz Klubowych. Uchwałę w tej sprawie podejmuje Zarząd na wniosek Sądu Koleżeńskiego.

§ 33.

Członkowie Klubu nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu pracy w jego Władzach.

§ 34.

Kadencja Władz Klubu trwa cztery lata.

Rozdział V.

Majątek Klubu:

§ 35.

Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 36.

Na fundusze składają się:

 1. wpływy ze składek członkowskich
 2. dochody z działalności statutowej
 3. wpływy z prac wykonywanych przez członków na rzecz budżetu Klubu
 4. dotacje i subwencje
 5. zapisy i darowizny.

§ 37.

 1. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej Klubu ustala Walne Zebranie Członków Klubu.
 2. Zarząd jest zobowiązany zarządzać majątkiem Klubu zgodnie z zasadami ustalonymi przez Walne Zebranie.

§ 38.

Do ważności pism dotyczących spraw majątkowych wymagane są podpisy Prezesa lub V-ce Prezesa – Sekretarza i Skarbnika.

§ 39.

Pieczątka Klubu jest jego własnością. Posługuje się nią wyłącznie Zarząd Klubu.

Rozdział VI.

Zmiana statutu Klubu:

§ 40.

 1. Uchwałę o zmianie statutu podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów w obecności połowy członków zwyczajnych.
 2. Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia go przez Walne Zebranie Członków Klubu.

Rozdział VII.

Rozwiązanie Klubu.

§ 41.

 1. Uchwałę o rozwiązaniu Klubu podejmuje Walne Zebranie Członków Klubu większością 3/4 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Klubu.
 2. W przypadku podjęcia przez Walne Zebranie uchwały o rozwiązaniu Klubu, Walne Zebranie zadecyduje o przeznaczeniu majątku Klubu i powoła Komisję likwidacyjną.
Stowarzyszenie "POWRÓT"