logo
podzialak

OPŁATEK W „POWROCIE” | 2014-12-21

OPŁATEK W „POWROCIE”

Mikołów, dnia 18 grudnia 2014 r.


OPŁATEK W „POWROCIE”


W dniu 18 grudnia w siedzibie Stowarzyszenia Klubu Abstynenta "POWRÓT", a jednocześnie Powiatowej Młodzieżowej Szkoły Liderów Młodzieżowych Animatorów Programów Profilaktycznych oraz Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego, odbyło się coroczne przedświąteczne spotkanie opłatkowe społeczności "POWROTU" oraz przedstawicieli młodych liderów profilaktyków, dotychczas realizowanych edycji Szkoły Liderów, z przedstawicielami władzy publicznej, w tym parlamentarzystami, i samorządowej pięciu Gmin i Starostwa Powiatowego w Mikołowie, duchowieństwa, oświaty, policji, ruchu trzeźwościowego oraz pomocy społecznej. Udział wzięło 85 osób.
W spotkaniu uczestniczyli m.in.: Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula, V-ce Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mikołowie Barbara Wilkoszyńska, Przewodniczący Rady Powiatu Mikołowskiego Adam Lewandowski, Członek Zarządu Powiatu Mikołowskiego Henryk Zawiszowski, doradcy Europosłów Jana Olbrychta – Artur Grzywok, Bolesława Piechy – Dawid Żebrak, Proboszcza Parafii p.w. Świętego Mikołaja w Mikołowie-Bujakowie ks. Jerzy Walisko oraz Proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Mikołowie ks. Proboszcz Kornel Undas, Naczelnik Wydziału Edukacji Starosta Powiatowego w Mikołowie Krystyna Morawiec, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Mirella Banaś, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Teresa Miguła, Dyrektor Domu Dziecka w Orzeszu Agnieszka Kuchna, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu Jadwiga Krajewska, Z-ca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie Krzysztof Czech, Inspektor ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom Urzędu Miasta w Mikołowie Genowefa Jakubowska-Fijałkowska, Pełnomocnik Burmistrza Łazisk Górnych ds. PiRPU Katarzyna Siewier, Przewodniczący GKRPA w Ornontowicach Andrzej Powała, Z-ca Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie Róża Włodarz, Pedagog Szkolny Gimnazjum Nr 2 w Mikołowie Emilia Mokrzycka, Siostry Boromeuszki: Marietta Głuszak, Irena Rogowska, Członek GKRPA w Wyrach Aleksander Brudny, przedstawiciele Regionalnego Związku Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Śląskiego Kazimierz Anisienia.
Spotkanie ekumenicznie pobłogosławili Księża Proboszczowie ks. Jerzy Walisko i ks. Kornel Undas.
Spotkanie tradycyjnie poprowadził Prezes "POWROTU", Kierownik Powiatowej Młodzieżowej Szkoły Liderów Tadeusz Rosa. W nastrój spotkania pieśniami: „Kołysanka dla okruszka”, „Znak pokoju”, „Wigilia” wprowadziła Katarzyna Gembara z Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego.
Prowadzący, witając wszystkich bardzo ciepło i serdecznie podkreślił, że takie spotkania są szczególnie ważne dla uzależnionych (alkohol, narkotyki) oraz ich rodzin, dają bowiem MOC na najbliższe dni oraz NADZIEJE na cały rok. Trzeźwa Matka, Trzeźwy Ojciec, Syn, Córka, to najlepszy upominek świąteczny.
"Z satysfakcją i wzruszeniem odnoszę się do międzypokoleniowego charakteru spotkania, symbolicznie uczestniczą w nim całe rodziny (dorośli i młodzież – młodzi liderzy profilaktycy)".
Podziękował wszystkim za wspieranie całorocznych działań Stowarzyszenia „POWRÓT” i placówek przy nim działających, i wyraził nadzieję na dalsze wsparcie w 2015 roku. Szczególnie serdecznie odniósł się do Tych, którzy w tym roku obchodzą pierwszą od wielu lat wigilię bez alkoholu i innych środków psychoaktywnych. Bardzo ciepło zaakcentował działania profilaktyczne, psychoedukacyjne, w tym skierowane do wychowanków Domu Dziecka w Orzeszu, prowadzone przez młodzież z Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego, w tym działania ograniczające HIV/AIDS, w szczególności przez pedagogów mgr Katarzynę Gembarę i mgr Iwonę Bożek. Podkreślił udział 14 wychowanków z Domu Dziecka w Orzeszu na spotkaniu ze Św. Mikołajem w „POWROCIE” 5 grudnia br.
Ze smutkiem zaakcentował, że w tym roku na „wieczny miting” odeszli koledzy: śp. Władysław Szolc i śp. Eugeniusz Jadasz, podkreślił przy tym że w spotkaniu uczestniczą żona i córki Gienka Panie Elżbieta Jadasz, Anna Jadasz, Katarzyna Jadasz.
Po powitaniu życzenia świąteczne, noworoczne oraz gratulacje i słowa uznania za prowadzoną działalność "POWROTU" na ręce Prezesa Tadeusza Rosy złożyli goście, gratulując jednocześnie nagród i wyróżnień, a także wrażliwości i empatii skierowanej do osób, szczególnie młodych, borykających się z problemami, często mocno pokrzywdzonych przez los. Rozpoczął Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula. Korespondencyjnie bądź telefonicznie życzenia przekazali m.in. Posłowie na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej: Krzysztof Gadowski, Marek Krząkała, Grzegorz Matusiak, Senator Senatu RP Izabela Kloc, Starosta Mikołowski Henryk Jaroszek, Burmistrz i V-ce Burmistrz Łazisk Górnych odpowiednio Aleksander Wyra i Jan Ratka, Dyrektorzy Szkół w Mikołowie: I LO Irena Radomska, II LO Renata Grzegorczyk, Gimnazjum Nr 1 Grażyna Nazar, Dyrektor MDK w Mikołowie Damaris Stencel, Dyrektor MOSiR w Mikołowie Wojciech Tkacz, Chór Mieszany HARMONIA w Mikołowie, zaprzyjaźnione stowarzyszenia abstynenckie z województwa śląskiego i szereg innych.
Po życzeniach Burmistrz Stanisław Piechula i V-ce Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mikołowie Barbara Wilkoszyńska wręczyli puchary i dyplomy oraz symboliczne nagrody zwycięzcom XVI TURNIEJU SKATOWEGO Społeczności Terapeutycznej Stowarzyszenia "POWRÓT" organizowanego corocznie o PUCHAR BURMISTRZA MIKOŁOWA i Dyplom Prezesa "POWROTU", a także IX Turnieju Brydżowego "REMIK" o Puchar Burmistrza Mikołowa.

Zwycięzcami turnieju skatowego zostali:
I miejsce – Kazimierz Żabka
II miejsce – Zbigniew Gardawski
III miejsce – Kazimierz Anisienia

Zwycięzcami turnieju w "REMIKA" zostali:
I miejsce – Alojzy Zwonik
II miejsce – Renata Krzyżanowska
III miejsce – Maria Żabka

Po podzieleniu się opłatkiem wspólnie śpiewano kolędy. Spotkanie płynęło w miłej, rodzinnej przedświątecznej atmosferze.
Poczęstunek sfinansowano z środków Gminy Mikołów, środków własnych społeczności Klubu „POWRÓT” i Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego.
Częściowo sponsorowany był przez Cukiernię S. C. A. Wiechoczek-Fołda, G. Wiechoczek.Przewodniczący Samorządu Prezes Stowarzyszenia
Młodzieżowego "POWRÓT"

Wiktor Raducki mgr Tadeusz Rosa

Stowarzyszenie "POWRÓT"