logo
podzialak

XV JUBILEUSZOWA REGIONALNA EDYCJA POWIATOWEJ MŁO | 2014-09-23

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z REALIZACJI SESJI JESIENNEJ XV JUBILEUSZOWEJ REGIONALNEJ EDYCJI POWIATOWEJ MŁODZIEŻOWEJ SZKOŁY LIDERÓW MŁODZIEŻOWYCH ANIMATORÓW PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH W MIKOŁOWIE

Mikołów, dnia 22.09.2014 r.SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z REALIZACJI
SESJI JESIENEJ XV JUBILEUSZOWEJ REGIONALNEJ EDYCJI
POWIATOWEJ MŁODZIEŻOWEJ SZKOŁY LIDERÓW
MŁODZIEŻOWYCH ANIMATORÓW PROGRAMÓW
PROFILAKTYCZNYCH W MIKOŁOWIEW dniach 19, 20, 21 września br. zrealizowana została w Hotelu „AGRO” Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Mikołowie – Śmiłowicach Sesja Jesienna kończąca dla młodzieży XV Jubileuszową Regionalną Edycję Powiatowej Młodzieżowej Szkoły Liderów Młodzieżowych Animatorów Programów Profilaktycznych.
Tegoroczna edycja realizowana była pod hasłami: „BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA”, „ROK SZKOŁY W RUCHU”.

W tym miejscu przypomnijmy:
Szkoła jako niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego przy Stowarzyszeniu Klub Abstynenta „POWRÓT” wpisana została po spełnieniu wymogów do ewidencji oświatowych placówek niepublicznych Powiatu Mikołowskiego w dniu 19.10.1999 r. pod numerem 5/99.
Nadzór nad działalnością oświatową szkoły sprawuje Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.
Jest to pierwsza w Polsce profesjonalna szkoła tego typu.
I edycję ukończyło 56 absolwentów, II edycję 66 absolwentów, III edycję 73 absolwentów, IV edycję 84 absolwentów, V edycję 85 absolwentów, VI edycję 81 absolwentów, VII edycję 75 absolwentów, VIII edycję 70 absolwentów, IX edycję 65 absolwentów, X edycję 61 absolwentów, XI edycję 61 słuchaczy, XII edycję 57 absolwentów, XIII edycję 56 absolwentów, XIV edycję 56 młodzieży, a w tegorocznej XV edycji udział wzięło 56 słuchaczy. TWÓRCĄ SZKOŁY, a jednocześnie od początku jej kierownikiem jest Tadeusz Rosa.

Zrealizowano piętnaście edycji.
Dyplom młodego lidera profilaktyka oraz świadectwo ukończenia szkoły otrzymało 1.002 absolwentów (dziewczęta i chłopcy w wieku 14-20 lat).
W 2004 roku Stowarzyszenie „POWRÓT” przy którym funkcjonuje Szkoła zajęło 3 miejsce (na 452 inicjatywy z całego kraju) w IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Ligi Inicjatyw Powiatowych za utworzenie i prowadzenie Powiatowej Młodzieżowej Szkoły Liderów w Mikołowie. Stosowny dyplom i list gratulacyjny rekomendujący to przedsięwzięcie do rozpowszechniania w całym kraju, odebrali Starosta Mikołowski Henryk Jaroszek oraz Prezes Stowarzyszenia Tadeusz Rosa z rąk Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego w dniu 15 kwietnia 2004 r. w Pałacu Prezydenckim.
14 października 2004 r. w Dniu Edukacji Narodowej do Mikołowa przyjechała żona Prezydenta Pani Jolanta Kwaśniewska z ks. Arkadiuszem Nowakiem, którzy m.in. spotkali się z przedstawicielami absolwentów poprzednich edycji Młodzieżowej Szkoły Liderów, aktywnie działających w Mikołowskim Klubie Młodzieżowym.
Od 2004 r. do 2013 r. corocznie słuchacze kolejnych edycji Powiatowej Szkoły Liderów wyjeżdżają do Parlamentu Rzeczpospolitej Polskiej. Podczas wyjazdu edukacyjnego realizowana jest debata na temat profilaktyki uzależnień wśród młodzieży, z udziałem krajowych autorytetów realizujących strategię naszego kraju w dziedzinie przeciwdziałania niepożądanym zjawiskom dysfunkcji społecznej, w tym alkoholizmowi, narkomanii, przemocy, HIV/AIDS, nietolerancji.
W dniu 19 sierpnia 2012 r. Tadeusz Rosa, twórca i kierownik Szkoły, uczestniczył w Warszawie w uroczystościach obchodów 10 rocznicy śmierci śp. Marka Kotańskiego, KOTANA jak GO do dzisiaj nazywamy.
Podczas uroczystości Tadeusz Rosa odznaczony został przez Kapitułę "MONARU" MIECZEM KOTANA za długoletnią pracę na rzecz osób borykających się z uzależnieniami od środków psychoaktywnych, współuzależnionych oraz wybitne osiągnięcia w profilaktyce – przeciwdziałaniu zachowaniom ryzykownym wśród młodzieży. Otrzymał tytuł WOJOWNIKA ŚWIATŁA.
Twórca Szkoły Liderów od 2003 r. do 2013 r. corocznie, w przeddzień Światowego Dnia AIDS, wyróżniony był nagrodą Ministra Zdrowia za szczególne osiągnięcia w profilaktyce w aspekcie zapobiegania HIV/AIDS.
Decyzją kapituły "CZERWONEJ KOKARDKI" Tadeusz Rosa wraz z Mikołowską Powiatową Młodzieżową Szkołą Liderów, która pod Jego kierownictwem działa z sukcesem od wielu lat, uhonorowany został tym zaszczytem wyróżnieniem.
"Czerwoną Kokardkę" przyznawaną co roku z okazji Światowego Dnia AIDS, otrzymują osoby, organizacje i instytucje, które w szczególny sposób przyczyniły się do poprawy jakości życia osób żyjących z HIV, chorych na AIDS, bądź też wniosły wkład w działania profilaktyczne w dziedzinie HIV/AIDS w Polsce.
Uroczystość wręczenia "Czerwonych Kokardek" odbyła się podczas uroczystej sesji w ramach XIX Konferencji "Człowiek Żyjący z HIV w rodzinie i społeczeństwie", dnia 3 grudnia 2012 r. w hotelu Marriott w Warszawie.
W styczniu 2013 r. znalazł się w gronie 18 nominowanych do Człowieka Roku 2012 w XI plebiscycie ogłoszonym przez Górnośląski Tygodnik „ECHO”. Stowarzyszenie „POWRÓT” kierowane przez Tadeusza Rosę jako ORGANIZACJA ROKU 2012 zajęła II miejsce.
Tadeusz Rosa na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz ustawy o orderach i odznaczeniach, postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2013 roku, na wniosek Wojewody Śląskiego za zasługi w dziedzinie profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży odznaczony ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI.
Odznaczenie zostało wręczone przez Starostę Mikołowskiego Henryka Jaroszka i Burmistrza Mikołowa Marka Balcera w dniu 25 marca 2013 r. w Ogólnopolskim Dniu Trzeźwości podczas XVII Ponadregionalnego Mikołowskiego Seminarium Trzeźwościowego pt. „Zachowania ryzykowne i ryzykanckie wśród młodzieży, w tym młodych kierowców, w ruchu drogowym oraz im przeciwdziałanie”.

Celem szkoły jest:
- przygotowanie młodzieży do roli lokalnych, młodzieżowych animatorów programów profilaktycznych – pozytywnych liderów promujących zdrowy styl życia,
- nabywanie przez młodzież umiejętności tworzenia grup zadaniowych – kółek środowiskowych propagujących w swoich środowiskach zdrowy, alternatywny styl życia oraz popularyzujących trzeźwość,
- nabywanie przez młodzież wiedzy z zakresu wczesnej profilaktyki w aspekcie przeciwdziałania uzależnieniom od środków psychoaktywnych (narkotyki, alkohol ) oraz zapobiegania HIV/AIDS,
- nauczanie młodzieży tolerancji oraz umiejętności rozwiązywania konfliktów w szkole, domu, grupie rówieśniczej,
- wzmacnianie zdrowia fizycznego i psychicznego,
- integracja młodzieży.

Nabór młodzieży prowadzony był przez pedagogów szkolnych, kierowników klubów młodzieżowych, a także świetlic socjoterapeutycznych przy współpracy Gminnych Komisji RPA. W zajęciach udział wzięło 56 słuchaczy, przedstawicieli szkół ponadpodstawowych z terenu woj. śląskiego. Wśród słuchaczy byli również m.in. przedstawiciele Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego w Mikołowie, a także Stowarzyszenia „POMARAŃCZOWEJ MŁODZIEŻY” z Zabrza, Stowarzyszenia „POMOCNA DŁOŃ” oraz działającego przy Stowarzyszeniu Klubu Młodzieżowego w Raciborzu.
Młodzież podzielona była na 4 grupy warsztatowe. Każdy z uczestników otrzymał komplet materiałów programowych, stosowną literaturę, czasopisma, ulotki informacyjne, kubek z logo i napisem Szkoły (wcześniej na Sesji Wiosennej koszulkę trykotową z logo i napisem szkoły) oraz kubek termiczny z KB ds. PN w Warszawie.

Zajęcia podczas Sesji Jesiennej: warsztaty w grupach, wykłady prowadziły znane krajowe autorytety specjalizujące się w/w problematyce, a mianowicie:
- mgr Liliana Krzywicka – mgr psychologii i socjologii, wykładowca i trener w szkołach „STRATEGIA”, Studium Przeciwdziałania w Rodzinie organizowanych przez Instytut Psychologii Zdrowia, terapeuta Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia w Katowicach, Kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Katowicach, prowadzi własną pracownię psychologiczną, pracownik Uniwersytetu Śląskiego (ekspert PARPA), Przewodnicząca Ogólnopolskiej Rady Ekspertów ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
- mgr Mariusz Moderski – pedagog, trener, terapeuta, współpracownik Stowarzyszenia „NIEBIESKA LINIA” w Warszawie, prowadzi własną pracownię terapeutyczną.
- mgr Błażej Nowrot – wykształcenie wyższe licencjackie i magisterskie, doradca zawodowy II stopnia (wykładowca),
- mgr Anna Wiechcińska – mgr psychologii, trener, terapeuta, współpracownik PARPA i Instytutu Psychologii Zdrowia w Warszawie, prowadzi własną pracownię psychologiczną,
- Agnieszka Małgorzata Biel – Koordynator lokalny projektu „Peer Education HIV/AIDS”, udział w warsztatach organizowanych przez Polską Fundację Pomocy Humanitarnej „RES HUMANAE” o tematyce HIV/AIDS. Praca nad przygotowywaniem ogólnopolskiego projektu Edukacja Seksualna Studenta V roku Uniwersytetu Medycznego. Członek Zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny o. Śląsk,
- Justyna Trukawka – Koordynator lokalny projektu „Peer Education HIV/AIDS”, udział w warsztatach organizowanych przez Polską Fundację Pomocy Humanitarnej „RES HUMANAE” o tematyce HIV/AIDS. Praca nad przygotowywaniem ogólnopolskiego projektu Edukacja Seksualna Studenta V roku Uniwersytetu Medycznego. Członek Zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny o. Śląsk. Edukator HIV/AIDS podczas „Tramwaju Zwanego Pożądaniem”,
- mgr Andrzej Wojciechowski – mgr psychologii, wykładowca i trener Szkoły „STRATEGIA” oraz programu „Świetlica socjoterapeutyczna” (ekspert PARPA), ekspert Ponadregionalnego Zespołu Ekspertów w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przy PARPA, pracownik Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Sosnowiec,
- Krzysztof Pławecki – trener personalny, dietetyk,
- Wojciech Simon – instruktor imprez bezalkoholowych.

Opiekę medyczną sprawował dyplomowany ratownik medyczny, pracownik Domu Pomocy Społecznej w Jaworznie Michał Rosa.
Punkt konsultacyjny do rozmów indywidualnych z młodzieżą prowadziła Genowefa Jakubowska – Fijałkowska (również opiekę nad młodzieżą).
Kierownik Sekretariatu (również opieka na młodzieżą) Janina Piecha.
Wolontariusze z Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego: Marcin Berger, Aleksander Bożek, Paweł Kolonko, Mateusz Pluta, Wiktor Raducki, Marta Wala, Mariusz Wierzgoń (uprawnienia wychowawców kolonijnych), absolwenci poprzednich edycji Szkoły.
Prace zaopatrzeniowe realizował Eugeniusz Jadasz, usługi komputerowe, wykonanie graficzne dyplomów, świadectw Katarzyna Łaciak, obsługa finansowa prowadzona była przez Wojciecha Ziębę.
Twórca Szkoły, autor programu, koordynator działań Tadeusz Rosa.

TEMATYKA PROWADZONYCH WYKŁADÓW PODCZAS SESJI JESIENNEJ.
Podczas sesji jesiennej zrealizowano 13 godzin dydaktycznych wykładów, a mianowicie:
- „Problemy narkomanii” Nawiązanie do realizacji Ogólnopolskich Kampanii Antynarkotykowych „DOPALACZE MOGĄ CIĘ WYPALIĆ – POZNAJ FAKTY”, „BRAŁEŚ, PIŁEŚ? NIE JEDŹ! PO NARKOTYKACH ROZUM WYSIADA”, „NARKOTYKI? NA CO MI TO!” KOLEJNE ODSŁONY. DLACZEGO NIE NALEŻY LEGALIZOWAĆ ZAKUPU MARIHUANY? Zwrócenie uwagi na agresywny powrót dopalaczy (2 godz.) – mgr Andrzej Wojciechowski,
- „Jak zmienić kawałek świata wokół siebie. Rzecz o liderach młodzieżowych” (2 godz.) – mgr Anna Wiechcińska – Szymańska,
- „Rodzina dysfunkcyjna – role przyjmowane przez dzieci” (2 godz.) – mgr Liliana Krzywicka (w ofercie ten wykład uwzględniony jest w temacie „Źródła przemocy interpersonalnej”),
- „Zachowania ryzykowne – zapobieganie HIV/AIDS”. „Zachowania młodzieży wobec ludzi zakażonych HIV i chorych na AIDS”, zachęcenie do obchodzenia w dniu 1 grudnia w swoim środowisku Światowego Dnia AIDS oraz tegorocznej Ogólnopolskiej Kampanii Zapobiegania HIV/AIDS „CZY JESTEŚ ZAGROŻONY HIV?”, „FAIR PLAY” – Małgorzata Biel, Justyna Trukawka (2 osoby x 2 godz. = 4 godz.). II część wykładu – oddzielnie młodzież gimnazjalna i oddzielnie młodzież ponadgimnazjalna,
- „Nabywanie umiejętności poruszania się po rynku pracy” (1 godz.) – mgr Błażej Nowrot,
- II część wykładu „Metodyka prowadzenia zajęć” (1 godz.) – mgr Mariusz Moderski,
- „Wzmocnienie zdrowia fizycznego poprzez prawidłowe odżywianie i aktywność fizyczną” (1 godz) – Krzysztof Pławecki.

RAZEM 13 godzin dydaktycznych.

ZAJĘCIA SEMINARYJNE:
„Przemoc interpersonalna, agresja nietolerancja – przeciwdziałanie”. 2 godziny dydaktyczne. 4 prowadzących zajęcia: mgr Liliana Krzywicka, mgr Anna Wiechcińska – Szymańska, mgr Mariusz Moderski, mgr Andrzej Wojciechowski.
DYSKOTEKA ph. „POTRAFIĘ BAWIĆ SIĘ BEZ UŻYWEK”, 3 godziny dydaktyczne, prowadzący instruktorzy imprez bezalkoholowych: Janusz Ciwis, Wojciech Simon z Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego. Absolwenci poprzednich edycji Szkoły.

WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI PSYCHOSPOŁECZNYCH. ZAJĘCIA INTERAKTYWNE. 21 godzin dydaktycznych w każdej grupie. 4 grupy. Prowadzący jak w przypadku zajęć seminaryjnych.
Mini koncert na zakończenie XV edycji Szkoły zrealizowała mgr Katarzyna Gembara z Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego, w repertuarze wykonana była m.in. piosenka TOLERANCJA, która mocno koresponduje z przesłaniem i ideami Szkoły.

TEMATYKA:
- warsztaty negocjacji i zachowań asertywnych, kontynuacja z Sesji Wiosennej,
- diagnoza problemu uzależnienia od alkoholu i narkotyków (szkoła, klasa, grupa rówieśnicza), przygotowywanie gazetek na temat szkód spowodowanych nadużywaniem alkoholu i narkotyków przez młodzież,
- nauka tolerancji w odniesieniu do odmiennych przekonań, zarażonych wirusem HIV, chorych na AIDS,
- ćwiczenia organizowania imprez bezalkoholowych i beznarkotykowych,
- konkursy, quizy, zabawy integracyjne (zespoły przygotowujące pytania z zakresu wiedzy o skutkach używania alkoholu, narkotyków, przemocy interpersonalnej, w tym domowej, symulacja zajęć z metodyki nauczania),
- zabawy „wyspa”, „tratwa”, dyskutowanie o roli lidera, nabywanie umiejętności tworzenia zespołów i grup zadaniowych,
- wzmocnienie zdrowia fizycznego poprzez prawidłowe odżywianie i aktywność fizyczną, wpływ na przeciwdziałaniu zachowaniom agresywnym,
- warsztaty dziennikarskie. Nauka pisania informacji prasowej,
- omawianie zadań domowych, a także refleksje związane z pisaniem listów do siebie podczas Sesji Wiosennej. Co udało się osiągnąć. Zaistnienie jako lidera w swoich środowiskach.

W dniu 20 września (sobota) odbyła się m. in. uroczysta kolacja przy świecach „ECHO SZKOLNE" z udziałem zaproszonych gości, w tym m. in.: V-ce Starostę Mikołowskiego Przewodniczącego Stowarzyszenia „BEZPIECZNY POWIAT MIKOŁOWSKI” Henryka Zawiszowskiego, Burmistrza Mikołowa Marka Balcera, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mikołowie Tadeusza Sochy, Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Powiatu Mikołowskiego Stanisława Piechuli, asystenta Europosła Jana Olbrychta Artura Grzywoka, przedstawiciela Komendy Wojewódzkiej Policji Pawła Warchoła z Wydziału Prewencji, przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie Klaudii Kampy z Wydziału Prewencji, Józefiny Gajdy z Wydziału Profilaktyki Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, Dyrektorki Domu Dziecka w Orzeszu Agnieszki Kuchny, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu Jadwigi Krajewskiej, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Mikołowie Grażyny Sochy, Błażeja Nowrota z Powiatowego Urzędu Pracy, V-ce Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mikołowie Jerzego Sztajgli, Komenda Straży Miejskiej w Mikołowie Janusza Grzymały, Prezeski Stowarzyszenia św. Józefa „JESTEŚMY” w Mikołowie, emerytowanej dziennikarki TVP Katowice Doroty Podlodowskiej Graczyńskiej, Przewodniczącej Wydziału Sądu Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Mikołowie Beaty Mańki, Pełnomocnik Prezydenta Sosnowca ds. PiRPU Elżbiety Brzozowicz-Uwijała, Pełnomocnik Burmistrza Łazisk Górnych ds. PiRPU Katarzyny Siewier z synem Aleksym Siewier – absolwentem XIII Edycji Szkoły Liderów, Pełnomocnika Prezydent Zabrza ds PiRPU Jana Szulika, Dyrektor Zespołu Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych Anny Jadasz, Koordynatora GPPiRPU w Ornontowicach i Wyrach odpowiednio Teresy Gendarz i Jadwigi Harupy, Kierownika Świetlicy Środowiskowo-Terapeutycznej w Czerwionce-Leszczyny Dawida Salomona, Prezesa Stowarzyszenia „POMOCNA DŁOŃ” w Raciborzu Adama Reszki, pedagogów szkolnych IV LO w Katowicach, ZSO Nr 13 w Zabrzu, odpowiednio Hanny Żyrek i Anny Rajdy, przedstawicieli Rady Regionalnego Związku Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Śląskiego Kazimierza Anisieni i Aleksandra Brudnego, V-ce Prezesa - Psychologa Klubowego K. A. „POWRÓT” Zygmunta Furgoła, Skarbnika Stowarzyszenia K.A. „POWRÓT” Eugeniusza Jadasza, przedstawicieli funkcyjnych K.A. „POWRÓT” Zbigniewa Gardawskiego i Kazimierza Żabki, przedstawicieli Społeczności Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego (Iwony Bożek, Katarzyny i Krzysztofa Gembary), przedstawicieli kolejnych edycji Szkoły Liderów Rafała Ziomka z Klubu Młodzieżowego Stowarzyszenia Św. Filipa Nereusza w Rudzie Śląskiej (absolwenta XIV edycji Szkoły Liderów) Małgorzaty Pawlikowskiej z Ruchu Młodzieży Salwatoriańskiej, Redaktora Gazety Mikołowskiej i Aktualności Powiatu Mikołowskiego Bogusława Jastrzębskiego i wielu innych.
Spotkanie prowadził Tadeusz Rosa.
Korespondencyjnie przesłania przekazali m.in. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Minister Tadeusz Sławecki, Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Krzysztof Brzózka, Rzecznik Praw Dziecka Minister Marek Michalak a telefonicznie Europoseł Bolesław Piecha.

Podczas „ECHA" każda z grup warsztatowych (cztery) uczestniczyła w quizie – teście sprawdzającym - egzaminie. Odpowiedzi słuchaczy oceniane były przez 6-osobowe jury pod przewodnictwem Kierownika Szkoły mgr Tadeusza Rosy. Młodzież zachwyciła wszystkich zdobytą wiedzą i umiejętnościami na temat problematyki uzależnień od środków psychoaktywnych, zjawiska „dopalaczy”, mechanizmów tych chorób, problematyki HIV/AIDS, przemocy interpersonalnej, profilaktyki, zachowań asertywnych, komunikacji, negocjacji sztuki dziennikarskiej itp. I miejsce zdobyła grupa prowadzona przez mgr Lilianę Krzywicką.
Na 450 punktów w/w grupa uzyskała 384 punkty (85,33 % możliwych), pozostałe grupy odpowiednio: 365, 353, 345 punktów.

Tematy zestawu pytań – Testu sprawdzającego
Zestaw I
1) Co to jest uzależnienie od substancji psychoaktywnych (zmieniających świadomość)? Wyjaśnij.
2) Jaka jest różnica pomiędzy agresją a przemocą? Podaj przykłady. Jak przeciwdziałać?
3) Różnica między HIV a AIDS.
4) Scharakteryzuj zjawisko tzw. „dopalaczy” oraz konsekwencje zdrowotne i prawnokarne ich zażywania.
5) Scharakteryzuj działania wzmacniające zdrowie fizyczne poprzez prawidłowe odżywanie i aktywność fizyczną, ich wpływ na przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym.

Zestaw II
1) Wymień znane Ci substancje uzależniające i przedstaw działanie jednej z nich.
2) Co to jest zachowanie asertywne?
3) Czy naprawdę każdy może zakazić się wirusem HIV lub zachorować na AIDS?
4) Scharakteryzuj zjawisko tzw. „dopalaczy” oraz konsekwencje zdrowotne i prawnokarne ich zażywania.
5) Scharakteryzuj działania wzmacniające zdrowie fizyczne poprzez prawidłowe odżywanie i aktywność fizyczną, ich wpływ na przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym.

Zestaw III
1) Co chroni młodego człowieka przed uzależnieniem?
2) Dlaczego należy nie legalizować sprzedaży marihuany?
3) Czy przyczyną AIDS naprawdę jest HIV?
4) Scharakteryzuj zjawisko tzw. „dopalaczy” oraz konsekwencje zdrowotne i prawnokarne ich zażywania.
5) Scharakteryzuj działania wzmacniające zdrowie fizyczne poprzez prawidłowe odżywanie i aktywność fizyczną, ich wpływ na przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym.

Zestaw IV
1) Dlaczego ludzie używają przemocy?
2) Podaj przykłady działań profilaktycznych ograniczających występowanie niekorzystnych zjawisk dysfunkcji społecznej.
3) Czy istnieje szczepionka chroniąca przed zakażeniem wirusem HIV?
4) Scharakteryzuj zjawisko tzw. „dopalaczy” oraz konsekwencje zdrowotne i prawnokarne ich zażywania.
5) Scharakteryzuj działania wzmacniające zdrowie fizyczne poprzez prawidłowe odżywanie i aktywność fizyczną, ich wpływ na przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym.

Punktacja: każde pytanie od 0 do 5 (max).
Oceniana była trafność merytoryczna, atrakcyjność, stwierdzano czy odpowiedź jest wyczerpująca.

Na zakończenie pierwszego i drugiego dnia zajęć prowadzone było przez Kierownika Szkoły mgr Tadeusza Rosę podsumowanie dnia (po 1 godzinie dydaktycznej). W trakcie tych spotkań dokonano również prezentacji medialnej realizowanych zadań z udziałem słuchaczy XV Edycji Szkoły oraz działań z zakresu profilaktyki wykonanych przez Społeczność Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego m.in. zaprezentowano z użyciem ścieżki dźwiękowej z realizacji XI Kampanii „ŁAŃCUCH CZYSTYCH SERC”.
Podczas tych spotkań przy zapewnieniu luźnej, serdecznej, często spontanicznej atmosfery, słuchacze, ale również kadra dzielili się wrażeniami. Młodzież pomimo zmęczenia (spotkania odbywały się w godz. 2200 – 2300) bardzo ceniła sobie szczerość i otwartość wypowiedzi. Z wielkim entuzjazmem m. in. odniosła się do otwartych przez siebie, pisanych do siebie listów podczas Sesji Wiosennej. Wielu z nich udało się wytrwać w postanowieniach i zobowiązaniach sobie stawianych. Było to dla nich wielkie przeżycie emocjonalne i ważne doświadczenia. Podkreślali konieczność i celowość takich zajęć podczas kolejnych edycji Szkoły.

EWALUACJA KOŃCOWA (SESJA JESIENNA)
Na zakończenie Sesji Jesiennej młodzież wypełniła ankiety anonimowe, w których poddano ocenie Sesję Jesienną i XV EDYCJĘ, a mianowicie:
1. Ocena zajęć w grupach w punktach od l do 6
2. Ocena wykładów w punktach od l do 6
3. Ocena realizacji programu profilaktycznego - dyskoteki „POTRAFIĘ BAWIĆ SIĘ BEZ UŻYWEK" w punktach od l do 6
4. Jakie zmiany proponowałbyś (proponowałabyś) wprowadzić podczas realizacji kolejnych edycji SZKOŁY?
5. Inne uwagi, w tym ocena organizacji SZKOŁY w punktach od l do 6
Ocena celująca: 6
Średnie wyniki:
na pytanie l - 5,77
na pytanie 2 - 5,20
na pytanie 3 - 5,54
Pojawiające się w przewadze odpowiedzi na pytanie 4: nic nie zmieniać, było SUPER!!!, wydłużyć czas pobytu. Szkoła jest SPOKO, dziękujemy pomysłodawcy i twórcy szkoły, było czadowo, organizatorzy, opiekunowie życzliwi i uśmiechnięci.
Na pytanie 5, średnia ocena 5,96 wypowiedzi typu wszystko O.K., mam nadzieję, że będzie jeszcze dużo edycji, wydłużyć czas trwania Sesji, mniej napięty program. Szkoła wyjątkowa, szkoła jest niesamowita, szkoła jest fenomenalna, wiele się nauczyłam, jestem odważniejsza, bardziej śmiała, żałuję, że wyjeżdżam, może absolwenci poprzednich edycji powinni również prowadzić zajęcia, czadowo, świetnie itp.

ZESTAWIENIE WYNIKÓW ANKIETY ANONIMOWEJ (56 SŁUCHACZY) NA ZAKOŃCZENIE SESJI JESIENNEJ.

Nr pyt Treść pytania Punktacja/ilość osób Ilość punktów Średni wynik
1 2 3 4 5 6
1 Ocena zajęć w grupach w punktach od 1 do 6 - - - - X 1 X 2 X 6 X 48 323 5,77
2 Ocena wykładów w punktach od 1 do 6 - - - - - - X 13 X 19 X 24 291 5,20
3 Ocena organizacji programu profilaktycznego – dyskoteki „POTRAFIĘ BAWIĆ SIĘ BEZ UŻYWEK” w punktach od 1 do 6 - - - - X 3 X 5 X 7 X 41 310 5,54
4 Jakie zmiany proponowałabyś (proponowałbyś) wprowadzić podczas Sesji Jesiennej Informacja zwrotna opisowa scharakteryzowana wyżej przy omawianiu ewaluacji
5 Inne uwagi, w tym ocena Szkoły w punktach od 1 do 6 - - - - - - - - X 2 X 54 334 5,96

Podczas uroczystego zakończenia XV Edycji z przesłaniem do młodzieży wystąpili: V-ce Starosta Mikołowski Henryk Zawiszowski, gospodarz ziemi mikołowskiej Burmistrz Marek Balcer oraz Tadeusz Rosa, którzy wręczali absolwentom świadectwa i dyplomy.
Z mini koncertem wystąpiła absolwentka V edycji Szkoły Kasia Gembara.
Symboliczną różę każdy z absolwentów otrzymał od przedstawicieli poprzednich edycji. Goście, absolwenci zgotowali Tadeuszowi Rosie owację na stojąco, były kwiaty, STO LAT, łzy radości i wzruszenia.
Specjalne grawery z okazji Jubileuszu 15 lecia Szkoły na ręce Tadeusz Rosy złożyli: V-ce Starosta Mikołowski Henryk Zawiszowski, Burmistrz Mikołowa Marek Balcer, Katarzyna Siewier w imieniu Burmistrza Łazisk Górnych Aleksandra Wyry oraz życzenia jubileuszowe Jadwiga Harupa w imieniu Wójt Gminy Wyry Barbary Prasoł.
Wszyscy uczestniczyli w pożegnalnym uroczystym obiedzie. Następnie młodzież odjechała do swoich GMIN autokarami (byli ubezpieczeni).

Absolwenci zaproszeni zostali do stałego kontaktu przy realizacji zadań profilaktycznych, w tym m. in. do udziału w kolejnych dyskotekach p/h „POTRAFIĘ BAWIĆ SIĘ BEZ UŻYWEK”, które zostaną zrealizowane przez Mikołowski Powiatowy Klub Młodzieżowy w swojej siedzibie w dniu 27 września br. oraz w październiku i listopadzie br. w Gimnazjum Nr 1 i Nr 4 w Mikołowie a także w Gimnazjum w Gostyni. O dokładnych terminach poinformujemy odrębnie.

Podsumowanie XV Edycji Szkoły m.in. z udziałem współorganizatorów, gmin uczestniczących w programie, pedagogów ze szkół macierzystych, odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia Klub Abstynenta „POWRÓT” w Mikołowie, w dniu 21 października br. (wtorek, początek godz. 1200). Koszt przygotowania i realizacji Sesji Jesiennej zamknie się kwotą około 40 tysięcy złotych (koszt całorocznej edycji około 95 tysięcy złotych). Niezależnie od środków z GMIN uczestniczących w programie zaangażowanie były środki: Posła na Sejm RP Grzegorza Matusiaka, Posłów do Parlamentu Europejskiego: Małgorzaty Handzlik poprzedniej kadencji, Jana Olbrychta, Bolesława Piechy (wcześniej Senatora Senatu RP), Województwa Śląskiego, Powiatu Mikołowskiego, KC ds. AIDS, KB ds. PN, PARPA, Starostwa Powiatowego w Mikołowie, Fundacji Pracowniczej „PRO-EKO” w Łaziskach Górnych, Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – Oddział w Mikołowie, Przedsiębiorstwa „TOLEK” w Mikołowie, Mikołowskiego Banku Spółdzielczego, Cukierni „WIECHOCZEK” w Mikołowie, prywatnie Mirosława Dużego i Stanisława Piechuli oraz wielu innych, w tym osób prywatnych oraz wolontariuszy.
Wszystkim, którzy w jakimkolwiek stopniu przyczynili się do realizacji tego przedsięwzięcia, składamy serdeczne podziękowania.
PREZES STOWARZYSZENIA
KIEROWNIK SZKOŁY

mgr Tadeusz Rosa

Stowarzyszenie "POWRÓT"