logo
podzialak

Sprawozdanie merytoryczne ze zorganizowania: | 2014-04-17

W dniu 14 kwietnia br. w Ogólnopolskim Dniu Trzeźwości,

Mikołów, dnia 16.04.2014 r.

Sprawozdanie merytoryczne ze zorganizowania:
XVIII PONADREGIONALNEGO MIKOŁOWSKIEGO SEMINARIUM TRZEŹWOŚCIOWEGO

W dniu 14 kwietnia br. w Ogólnopolskim Dniu Trzeźwości, obchodzonym w ruchu abstynenckim corocznie w Poniedziałek Wielkiego Tygodnia, nazajutrz po XXIX Światowym Dniu Młodzieży, odbyło się jako przedsięwzięcie cykliczne, XVIII Ponadregionalne Mikołowskie Seminarium Trzeźwościowe na temat: „KRZYWDZENIE ORAZ ZANIEDBYWANIE EMOCJONALNE DZIECI I MŁODZIEŻY. KONSEKWENCJE. PRZECIWDZIAŁANIE. WZMACNIANIE RODZIN”. Tradycyjnie w Miejskim Domu Kultury w Mikołowie w godz. 700 – 1400.
12 kwietnia br. w Starym Kościele p.w. Matki Boskiej Śnieżnej w Mikołowie, celebrowana była przez ks. Jana Klyczkę Msza Św. w Intencji: SEMINARIUM, UCZESTNIKÓW, ORGANIZATORÓW, w tym: Stowarzyszenia Klub Abstynenta „POWRÓT”, Powiatowej Młodzieżowej Szkoły Liderów w Mikołowie i Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego w Mikołowie. Podczas Mszy wystąpił Chór Mieszany „HARMONIA” w Mikołowie.
Wychodząc naprzeciw apelowi organizatorów, wielu sprzedawców alkoholu z terenu Powiatu Mikołowskiego, solidaryzując się z tym wydarzeniem trzeźwościowym, podjęło decyzję o nie sprzedawaniu alkoholu w dniu SEMINARIUM.
Równolegle w wielu Szkołach naszego Powiatu organizowane były apele trzeźwościowe, konkursy plastyczne, gazetki itp. o tematyce zbieżnej z naszym Seminarium, współorganizowane m.in. przez absolwentów i słuchaczy Powiatowej Młodzieżowej Szkoły Liderów oraz społeczność Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego.
Zespół Szkół im. Piastów Śląskich w Łaziskach Górnych z inicjatywy absolwentów XIV Edycji Powiatowej Młodzieżowej Szkoły Liderów zorganizował pod kierunkiem nauczycielki języka polskiego Aleksandry Hanus pod patronatem kierownika Szkoły Liderów Tadeusza Rosy II Powiatowy Konkurs Literacki promujący trzeźwość.
W mikołowskich gimnazjach z inicjatywy Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego pod patronatem Dyrektor Zarządu Szkół i Przedszkoli Mikołowskich Elżbiety Muszyńskiej zorganizowano Konkurs Plastyczny pt.: „OGRANICZANIE ZJAWISKA KRZYWDZENIA I ZANIEDBYWANIA EMOCJONALNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY”. Konkurs towarzyszy Mikołowskiej Powiatowej Kampanii Społecznej „Ograniczanie zjawiska krzywdzenia i zaniedbywania emocjonalnego dzieci i młodzieży” organizowanej przez Mikołowski Powiatowy Klub Młodzieżowy. W oparciu o zwycięską pracę opracowany będzie plakat kampanijny.
W Seminarium uczestniczyło około 300 osób, w tym ponad połowa to młodzież w wieku 14-21 lat. Dorośli reprezentowali różne grupy zawodowe, w tym m.in.: pracownicy socjalni ośrodków pomocy społecznej, służba zdrowia, w tym pielęgniarki środowiskowe, policjanci, strażnicy miejscy, strażacy, duchowieństwo, katecheci, sędziowie, prokuratorzy, kuratorzy sądowi, konsultanci, pedagodzy, terapeuci, psycholodzy, nauczyciele i wychowawcy, organizacje pozarządowe, środki społecznego przekazu, władza publiczna, w tym samorządowcy, kierownicy działów ewidencji gospodarczej z urzędów miast i gmin, przedstawiciele miejskich i gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych Województwa Śląskiego oraz Małopolskiego z Gminą Libiąż. Udział wzięli przedstawiciele paramentu europejskiego i krajowego.
Młodzież reprezentowała gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, kluby młodzieżowe, harcerstwo, samorządy uczniowskie, świetlice środowiskowe, placówki opiekuńczo - wychowawcze, przyparafialny ruch młodzieżowy. Udział wzięli słuchacze XV Jubileuszowej Edycji Szkoły Liderów oraz reprezentanci absolwentów poprzednich edycji. Uczestniczyli studenci uczelni wyższych z Województwa Śląskiego, a także społeczność Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego.
Seminarium miało na celu:
edukację publiczną dotyczącą zjawiska krzywdzenia i zaniedbywania emocjonalnego dzieci i młodzieży. Konsekwencje związane z możliwością eksperymentowania ze środkami psychoaktywnymi, również uzależnienia się, stratami dziecka i rodziny. Zaakcentowanie strategii ograniczających występowanie tych niepożądanych zjawisk oraz wzmocnienie rodzin. Podkreślenie pozytywnej roli rodziny, w tym właściwych więzi, wzmacniających rozwój osobowościowy dziecka, również nastolatka.
ZASIĘG: ponadregionalny.
ORGANIZATORZY:
Stowarzyszenie Klub Abstynenta „POWRÓT” (organizator wiodący), Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowe Centrum ds. AIDS, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, Starostwo Powiatowe w Mikołowie, Urząd Miasta Mikołów, Miejski Dom Kultury w Mikołowie, Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gmin Powiatu Mikołowskiego, Powiatowa Młodzieżowa Szkoła Liderów Młodzieżowych Animatorów Programów Profilaktycznych w Mikołowie, Mikołowski Powiatowy Klub Młodzieżowy w Mikołowie.
PATRONAT:
- Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie Piotr Jabłoński,
- Dyrektor Krajowego Centrum ds. AIDS Anna Marzec-Bogusławska,
- Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie Krzysztof Brzózka,
- Wojewoda Śląski Zygmunt Łukaszczyk,
- Arcybiskup Archidiecezji Katowickiej Ks. Wiktor Skworc,
- V-ce Marszałek Województwa Śląskiego Mariusz Kleszczewski,
- Śląski Kurator Oświaty Stanisław Faber,
- Starosta Mikołowski Henryk Jaroszek,
- Burmistrz Mikołowa Marek Balcer,
- Przewodniczący Stowarzyszenia „BEZPIECZNY POWIAT MIKOŁOWSKI” Henryk Zawiszowski (V-ce Starosta Mikołowski)
KOMITET HONOROWY:
Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego Halina Misiewicz, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin Powiatu Mikołowskiego: Łaziska Górne - Burmistrz Aleksander Wyra, Mikołów – Burmistrz Marek Balcer, Ornontowice – Wójt Kazimierz Adamczyk, Orzesze – Burmistrz Andrzej Szafraniec, Wyry – Wójt Barbara Prasoł, Przewodniczący Komitetu Honorowego Burmistrz Mikołowa Marek Balcer.
W dniu 14 kwietnia Seminarium rozpoczęto od przesłania młodzieży do dorosłych wypracowanego podczas Sesji Wiosennej XV Jubileuszowej Powiatowej Młodzieżowej Szkoły Liderów, które zaprezentowała słuchaczka tegorocznej edycji Weronika Kot z IV LO w Katowicach.
Następnie pomysłodawca i koordynator Tadeusz Rosa przywitał uczestników oraz zapoznał
z celem przedsięwzięcia. Ze wzruszeniem nawiązał do zaprezentowanego przesłania oraz zaznaczył, że od początku (1997 rok) w tych wydarzeniach symbolicznie uczestniczą CAŁE RODZINY. Zaznaczył, że celebrowana przez ks Jana Klyczkę z Bazyliki mniejszej pw. Świętego Wojciecha w Mikołowie, w dniu 12 kwietnia br. msza Święta przedseminaryjna (oprawa muzyczna Chór „HARMONIA”), praktycznie rozpoczęła Seminarium. Z satysfakcją zauważył, że z zaproszenia skorzystali i uczestniczą przedstawiciele:
władzy publicznej w tym przedstawiciele parlamentu europejskiego i krajowego, samorządowej, oświaty, duchowieństwa, instytucji centralnych, służb porządkowych, prokuratury i sądownictwa m.in.: Poseł do Parlamentu Europejskiego Jan Olbrycht z asystentem Arturem Grzywokiem, Posłanka na Sejm RP Izabela Kloc, Poseł na Sejm RP Grzegorz Matusiak, Senator Senatu RP Bolesław Piecha, Duszpasterz Trzeźwości Archidiecezji Katowickiej ks Proboszcz Piotr Brząkalik – reprezentujący Metropolitę Katowickiego ks. Arcybiskupa Wiktora Skworca, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego Halina Misiewicz, która reprezentowała również Marszałka Województwa Śląskiego Mirosława Sekułę, Dyrektor Delegatury Śląskiego Kuratorium Oświaty w Rybniku, która reprezentowała również Śląskiego Kuratora Oświaty Stanisława Fabera, Starosta Mikołowski Henryk Jaroszek, V-ce Przewodniczący Rady Powiatu Mikołowskiego, jednocześnie Przewodniczący Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Mikołowie Sławomir Bijak, przedstawiciel Wydziału Prewencji Wojewódzkiej Komendy Policji w Katowicach Adam Strzebińczyk, Z-ca Komendanta Powiatowej Komendy Policji w Mikołowie Mariusz Bodnar, Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie Dariusz Waligóra, Prokurator Rejonowy w Mikołowie Krzysztof Zacharyasz, Przewodniczący Wydziału Sądowego Rodzinnego Sądu Rejonowego w Mikołowie Beata Marika, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Mirella Banaś, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Teresa Miguła, Burmistrz Mikołowa Marek Balcer, V-ce Burmistrz Mikołowa Adam Zawiszowski, Burmistrz Orzesza Andrzej Szafraniec, V-ce Burmistrz Łazisk Górnych Jan Ratka, Wójt Gminy Ornontowice Kazimierz Adamczyk, Wójt Gminy Wyry Barbara Prasoł, Prezes Zarządu Miejskiego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Mikołowie Janina Piecha, Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Mikołowie Krystyna Morawiec, Komendant Hufca ZHP Ziemi Mikołowskiej Jacek Bogdanowicz, Dyrektor Zarządu Szkół i Przedszkoli Mikołowskich Elżbieta Muszyńska, Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Mikołowie Damaris Stencel, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie Janina Ryguła, Komendant Straży Miejskiej w Mikołowie Janusz Grzymała.
Uczestniczyli ponadto reprezentanci:
- Dekanatu Łaziskiego,
- Dekanatu Mikołowskiego,
- Dekanatu Orzeskiego,
- Urzędu Marszałkowskiego, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Śląskiego Kuratorium Oświaty, Śląskiej Wojewódzkiej Komendy Policji, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego,
- Przedstawiciele z Województwa Małopolskiego, Mazowieckiego, Warszawy,
- Rady Powiatu i Starostwa Powiatowego w Mikołowie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Powiatowego Urzędu Pracy,
- Śląskiej Wojewódzkiej Komendy Policji,
- Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie,
- Prokuratury Rejonowej w Mikołowie,
- Sądu Rejonowego, w tym Sądu Rodzinnego w Mikołowie,
- Władz i Samorządów wszystkich Gmin Powiatu Mikołowskiego,
- Gminnych i Miejskich Komisji RPA oraz koordynatorzy Gminnych Programów Profilaktyki i RPU wszystkich Gmin Powiatu Mikołowskiego oraz przedstawiciele z innych miast i gmin Województwa Śląskiego i Małopolskiego,
- Kierownicy działów ewidencji gospodarczej,
- Ruchu Trzeźwościowego z różnych regionów Polski, w tym klubów abstynenckich z Regionalnego Związku Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Śląskiego,
- Dyrekcji, Rad Pedagogicznych, Rad Rodziców, Samorządów Uczniowskich, pedagogów, psychologów szkolnych, katechetów,
- Mikołowskiego Hufca ZHP,
- Mikołowskiego Centrum Wolontariatu,
- Centrum Integracji Społecznej,
- Ośrodków Interwencji Kryzysowej,
- Poradni Pedagogiczno – Psychologicznych,
- Świetlic Środowiskowo – Terapeutycznych,
- Ośrodków Opieki nad Dziećmi i Młodzieżą, Klubów Młodzieżowych,
- Komitetów Ochrony Praw Dziecka,
- Ośrodków Kultury,
- Mikołowskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej, w tym Poradni Profilaktyki i Lecznictwa Odwykowego, „SAN-EPID” z województwa śląskiego,
- Kuratorów sądowych zawodowych i społecznych, sędziów rodzinnych, prokuratorów,
- Ośrodków Pomocy Społecznej,
- Ośrodków Sportu i Rekreacji,
- Policji, straży miejskiej, straży pożarnych,
- Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Świętego Karola Boromeusza,
- Absolwentów i słuchaczy tegorocznej edycji Powiatowej Młodzieżowej Szkoły Liderów,
- Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego,
- Grup samopomocowych,
- Organizacji pozarządowych, w tym Stowarzyszenia na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA” w Mikołowie,
- Środków społecznego przekazu, a w szczególności Polskiego Radia Katowice, Gazety Mikołowskiej, Aktualności Powiatu Mikołowskiego
- Społeczności klubowej „POWRÓT”.

Uczestnicy to przedstawiciele województw: małopolskiego i śląskiego, mazowieckiego, w tym Warszawy.
Oficjalnego otwarcia SEMINARIUM dokonali Starosta Mikołowski Henryk Jaroszek i Burmistrz Mikołowa Marek Balcer. Wymienieni dołączyli do powitań, wyrażając jednocześnie podziękowania wykładowcom – znakomitym autorytetom w swoich dziedzinach, przybyłym z Warszawy, Katowic, Mikołowa, Rybnika, Zabrza aby podzielić się wiedzą i umiejętnościami z uczestnikami.
W dalszym ciągu w ramach części oficjalnej głos zabrali: Poseł do Parlamentu Europejskiego Jan Olbrycht, Posłanka na Sejm RP Izabela Kloc, Poseł na Sejm RP Grzegorz Matusiak, Senator Senatu RP Bolesław Piecha, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego Halina Misiewicz, Dyrektor Delegatury Śląskiego Kuratorium Oświaty w Rybniku Maria Lipińska, Duszpasterz Trzeźwości Archidiecezji Katowickiej ks. Proboszcz Piotr Brząkalik. Korespondencyjnie specjalne przesłania do uczestników i listy gratulacyjny na ręce pomysłodawcy i koordynatora Seminarium przesłali: Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalik, V-ce Minister Edukacji Narodowej Tadeusz Sławecki, V-ce Minister Zdrowia Igor Radziewicz-Winnicki.
W ramach części edukacyjnej, przed rozpoczęciem wykładów, wręczono nagrody, dyplomy laureatom konkursów, a mianowicie:
a) konkursu plastycznego młodzieży gimnazjalnej Gminy Mikołów pt.: „OGRANICZANIE ZJAWISKA KRZYWDZENIA I ZANIEDBYWANIA EMOCJONALNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY”, towarzyszącego Mikołowskiej Powiatowej Kampanii Społecznej „Ograniczanie zjawiska krzywdzenia i zaniedbywania emocjonalnego dzieci i młodzieży” organizowanej przez Mikołowski Powiatowy Klub Młodzieżowy.

Zwycięzcy:
I miejsce Aleksandra Szczyrba Gimnazjum nr 2
II miejsce Weronika Krzemień Gimnazjum nr 4
Wiktoria Łukaszewicz Gimnazjum nr 2
III miejsce Oliwia Jagła Gimnazjum nr 1

Nagrody wręczali:
Patron konkursu Dyrektor Zarządu Szkół i Przedszkoli Mikołowskich Elżbieta Muszyńska, która ufundowała nagrody oraz Prezes Stowarzyszenia K. A. „POWRÓT” Tadeusz Rosa. W oparciu o pracę Aleksandry Szczyrby wydrukowany będzie plakat Kampanii.

b) II Powiatowego Konkursu Literackiego Promującego Trzeźwość zorganizowanego przez Zespół Szkół im. Piastów Śląskich w Łaziskach Górnych z inicjatywy absolwentów XIV Edycji Powiatowej Szkoły Młodych Liderów Profilaktyków Moniki Gorzawskiej i Grażyny Kelm pod kierunkiem nauczycielki Aleksandry Hanus przy patronacie kierownika Szkoły Liderów Tadeusza Rosy.

Zwycięzcy:

kategoria proza
I miejsce Patrycja Przybytek
II miejsce Jakub Bętkowski
III miejsce Anna Piątek
kategoria poezja
Przyznano tylko I miejsce: Marta Rusek

Nagrody wręczali: Aleksandra Hanus, Tadeusz Rosa

Na holu w MDK prezentowana była wystawa prac konkursu plastycznego. Podczas seminarium na holu MDK uczniowie z II Liceum Ogólnokształcącego im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Mikołowie, a mianowicie: Natalia Kuśmider, Alina Marszolik, Klaudia Cofała, Aleksandra Rzepka, Martyna Organiściok i Krzysztof Bachaj, liderzy Kampanii „Drugie życie – transplantacja, masz dar uzdrawiania”, prezentowali cele kampanii oraz rozpropagowywali OŚWIADCZENIA WOLI.
Po czym rozpoczęły się wykłady.

1. dr Krzysztof Wojcieszek. Autor Krajowych Programów Profilaktycznych. Adiunkt Szkoły Wyższej im. B. Jańskiego, wykładowca Uniwersytetu Katolickiego Stefana Wyszyńskiego, ekspert Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie, założyciel Podyplomowej Szkoły Profilaktyki Szkolnej i Rodzinnej, Adiunkt w Wyższej Szkole Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Warszawie, Członek Zespołu ds. Apostolstwa Trzeźwości przy Konferencji Episkopatu Polski. "DZIECKO – INSTRUKCJA OBSŁUGI – WSPARCIE PRZED EKSPERYMENTOWANIEM Z SUBSTNCJAM PSYCHOAKTYWNYMI".
2. mgr Piotr Wieczorkowski – psycholog, specjalista psychologii klinicznej oraz specjalista terapii uzależnień (Certyfikat Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii). Pracuje w SP ZOZ Ośrodku Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu, gdzie jest kierownikiem Dziennego Oddziału Terapii Uzależnienia od Środków Psychoaktywnych "KRZYWDZENIE ORAZ ZANIEDBYWANIE EMOCJONALNE DZIECI I MŁODZIEŻY, A MOŻLIWOŚĆ UZALEŻNIENIA OD ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH".
3. mgr Liliana Krzywicka - mgr psychologii i socjologii, wykładowca i trener w szkołach „STRATEGIA”, Studium Przeciwdziałania w Rodzinie organizowanych przez Instytut Psychologii Zdrowia, terapeuta Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia w Katowicach, Kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Katowicach, prowadzi własną pracownię psychologiczną, pracownik Uniwersytetu Śląskiego (ekspert PARPA), Przewodnicząca Ogólnopolskiej Rady Ekspertów ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. „WIĘŹ W RODZINIE JAKO CZYNNIK CHRONIĄCY PRZED WCHODZENIEM W RYZYKOWNE SYTUACJE, RELACJE I ŚRODKI PSYCHOAKTYWNE”.
4. mgr Andrzej Winkler – psycholog, psychoterapeuta, superwizor, prowadzi własną pracownię psychoterapeutyczną. Konsultant Krajowych Programów Pracowniczych. „ROLA RODZICA W WYCHOWYWANIU DZIECI ZE SZCZEGÓLNYM UZWGLĘDNIENIEM RODZIN Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM”.
5. komisarz mgr Anna Musioł - Specjalista Zespołu ds. Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie. Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego o specjalności pedagogika socjalna w zakresie resocjalizacji. „INTERDYSCYPLINARNE SPOSOBY PODEJŚCIA DO PRZEMOCY W RODZINIE W ODNIESIENIU DO DZIECI I MŁODZIEŻY NA PRZYKŁADZIE POWIATU MIKOŁOWSKIEGO”.

6. PODSUMOWANIE. 1315-1345. Zaproszenie do udziału w XIX Seminarium Trzeźwościowym w 2015 r. Temat roboczy: „JAK TO JEST Z UZALEŻNIENIAMI OD ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH? NOWE SPOJRZENIE. NAJNOWSZE TENDENCJE DOTYCZĄCE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ”.
ZAMKNIĘCIE SEMINARIUM OKOŁO 1345.

Czynne były ponadto: PUNKT MEDYCZNY prowadzony przez dyplomowanego ratownika medycznego Michała Rosę z Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego, SEKRETARIAT SEMINARIUM, prowadzony przez Panie ze Stowarzyszenia „POWRÓT” i młodzież z Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego: Obsługa medialna: Aleksander Bożek, Mateusz Pluta, Wiktor Raducki, fotograf Mariusz Wierzgoń, pomoc techniczna: Mariusz Berger, Kazimierz Anisienia, Piotr Preg, Władysław Szolc, Marian Ledwoń, Zbigniew Gardawski, Marek Lenard, Jerzy Juskowiak, Paweł Kolonko, Katarzyna Gembara. Kwiaty wręczali: Katarzyna Gembara, Rafał Kolonko, Patryk Mosler, Robert Ogierman, Krzysztof Gembara, Marta Wala. Obsługa sekretariatu: Grażyna Brudny, Elżbieta Jadasz, Katarzyna Jadasz, Irena Krenczyk, Krystyna Panuś. Promocja wydarzenia na stronie internetowej „POWROTU” Wojciech Zięba i Wiktor Raducki.
Wszyscy uczestnicy otrzymali nieodpłatnie MATERIAŁY SEMINARYJNE (książka – biuletyn, DYPLOM – PAMIĄTKĘ UCZESTNICTWA, ZAŚWIADCZENIE, plakaty, ulotki, broszury z Krajowego Centrum ds. AIDS, Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii i Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych).
Serwowany był ponadto nieodpłatny poczęstunek: napoje ciepłe, zimne, ciasto. Wykładowcy oraz organizatorzy częstowani byli posiłkami gorącymi (obiad).
Na zakończenie głos ponownie zabrał Koordynator Seminarium, który dokonał podsumowania, podziękował za pomoc współorganizatorom, wykładowcom, patronom, parlamentarzystom, władzy publicznej, dyrekcji i pracownikom MDK, kawiarni „RELAKS”, sądowi, prokuraturze, policji, straży miejskiej, pożarnej, środkom społecznego przekazu, szkołom, duchowieństwu, Chórowi „HARMONIA”, uczestnikom, w tym szczególnie młodzieży.
Zaakcentował, że dzisiejsze wydarzenie trzeźwościowe jest zwiastunem XVII Powiatowej Spartakiady Abstynenckiej (31 maj) oraz planowanej do zorganizowania z inicjatywy Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego 6 i 17 września br. XI Mikołowskiej Powiatowej Kampanii Społecznej: „ŁAŃCUCH CZYSTYCH SERC – ALKOHOLIZMOWI, NARKOMANII, PRZEMOCY INTERPESONALNEJ, ZACHOWANIOM RYZYKOWNYM, HIV/AIDS NIETOLERANCJI – WSZELKIEMU ZŁU – NIE”. Podkreślił, że dzisiejsza tematyka kontynuowana będzie w dniu 8 września br. podczas Sesji Wyjazdowej XV Jubileuszowej Edycji Powiatowej Młodzieżowej Szkoły Liderów do Parlamentu RP w Warszawie, w tym DEBATY n/t „PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ WŚRÓD MŁODZIEŻY”.
Po czym były podziękowania dla Koordynatora. Listy gratulacyjne oraz kwiaty od Starosty i Burmistrza Mikołowa oraz kwiaty z życzeniami i podziękowania od młodzieży Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego.
Zamykając oficjalnie Seminarium: Starosta Mikołowski i Burmistrz Mikołowa Marek Balcer zaprosili uczestników do udziału za rok w XIX SEMINARIUM.
Przedsięwzięcie było poddane ewaluacji.
Poniżej zestawienie wyników ankiety (oddano 240 ankiet):
1. W jakim stopniu informacje uzyskane w trakcie edukacji publicznej poruszonej podczas SEMINARIUM wzbogaciły Pani/Pana, Twoją wiedzę?
Proszę zaznaczyć na skali od 1 do 6
6: wysoka ocena
1 2 3 4 5 6
- wykład pt.: "DZIECKO – INSTRUKCJA OBSŁUGI – WSPARCIE PRZED EKSPERYMENTOWANIEM Z SUBSTNCJAM PSYCHOAKTYWNYMI".
Realizator: dr Krzysztof Wojcieszek średnia ocena: 5,6
- wykład pt.: "KRZYWDZENIE I ZANIEDBYWANIE EMOCJONALNE DZIECI I MŁODZIEŻY, A MOŻLIWOŚĆ UZALEŻNIENIA OD ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI NARKOTYKÓW".
Realizator: mgr Piotr Wieczorkowski średnia ocena: 4,7
- wykład pt.: „WIĘŹ W RODZINIE JAKO CZYNNIK CHRONIĄCY PRZED WCHODZENIEM W RYZYKOWNE SYTUACJE, RELACJE I ŚRODKI PSYCHOAKTYWNE”.
Realizator: mgr Liliana Krzywicka średnia ocena: 5,2
- wykład pt.: „ROLA RODZICA W WYCHOWYWANIU DZIECI ZE SZCZEGÓLNYM UZWGLĘDNIENIEM RODZIN Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM”.
Realizator: mgr Andrzej Winkler średnia ocena: 5,1
- wykład pt.: „INTERDYSCYPLINARNE SPOSOBY PODEJŚCIA DO PRZEMOCY W RODZINIE W ODNIESIENIU DO DZIECI I MŁODZIEŻY NA PRZYKŁADZIE POWIATU MIKOŁOWSKIEGO”.
Realizator: kom. mgr Anna Musioł średnia ocena: 5,1

2. Seminarium jako wydarzenie trzeźwościowe (edukacja, msza św., XIX Światowy Dzień Młodzieży, działania w szkołach, apel do sprzedawców o niesprzedawanie w tym dniu alkoholu, rozpoczęcie Tygodnia Męki Pańskiej).
Proszę zaznaczyć X
TAK X : 239 NIE X : 1

3. Uwagi różne:
Akcentowano trafienie tematu, dobrą organizację, gratulowano zorganizowania tak potrzebnego przedsięwzięcia.

Zadanie było finansowane z środków finansowych bądź rzeczowych: Budżetu Województwa Śląskiego, Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Krajowego Centrum ds. AIDS, Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Starostwa Powiatowego w Mikołowie, Urzędu Miasta Łaziska Górne, Urzędu Miasta Mikołowa, Urzędu Gminy Ornontowice, Urzędu Gminy Wyry, środków własnych Stowarzyszenia „Powrót”, Komendy Powiatowej Policji w Katowicach.
Ponadto pomocy udzielili: Przedsiębiorstwo „TOLEK” w Mikołowie, Kawiarnia „RELAKS” w Mikołowie, Cukiernia s.c. A. Wiechoczek – Fołda, G. Wiechoczek w Mikołowie, MDK w Mikołowie, Parafia pw. Świętego Wojciecha w Mikołowie, Chór „HARMONIA” w Mikołowie, Restauracja-Hotel „MOCCA D'ORO” w Mikołowie.
Zaangażowany był wolontariat członków Stowarzyszenia „POWRÓT” Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego i liderów Powiatowej Młodzieżowej Szkoły Liderów. Materiały edukacyjne nieodpłatnie dostarczyli: Krajowe Centrum ds. AIDS, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Organizatorzy składają serdeczne podziękowania WSZYSTKIM, którzy w jakimkolwiek stopniu przyczynili się do zorganizowania świetności tego przedsięwzięcia: Proboszczowi Parafii Św. Wojciecha w Mikołowie, Księdzu Proboszczowi Mirosławowi Godziekowi i Księdzu Janowi Klyczka dziękujemy za odprawienie Mszy Świętej, Pani Prezes Wiesławie Socha z Chóru „HARMONIA” za śpiewanie i oprawę muzyczną podczas Mszy Świętej.
Podmiotom – sprzedawcom alkoholu dziękujemy za niesprzedawanie alkoholu w tym dniu na terenie Powiatu Mikołowskiego, a Dyrektorom Szkół, pedagogom szkolnym, młodzieży za zorganizowanie apeli trzeźwościowych oraz stosownych konkursów plastycznych, a także konkursu literackiego promującego trzeźwość.
Przedstawicielom środków społecznego przekazu, duchowieństwu, przekazujemy wyrazy uznania i składamy podziękowania za stałe rozpropagowywanie idei naszego przedsięwzięcia oraz innych działań związanych z propagowaniem zdrowego, wolnego od używek stylu życia, których szczególnym adresatem jest młodzież.
Do zobaczenia za rok na XIX Ponadregionalnym Mikołowskim Seminarium Trzeźwościowym nt.: „JAK TO JEST Z UZALEŻNIENIAMI OD ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH? NOWE SPOJRZENIE. NAJNOWSZE TENDENCJE DOTYCZĄCE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ”.

PRZEWODNICZĄCY KOMITETU ORGANIZACYJNEGO
KOORDYNATOR SEMINARIUM
PREZES STOWARZYSZENIA „POWRÓT”
KIEROWNIK SZKOŁY LIDERÓW

mgr Tadeusz Rosa

Stowarzyszenie "POWRÓT"