logo
podzialak

Sprawozdanie merytoryczne z realizacji SESJI WIOSE | 2014-03-17

Sprawozdanie merytoryczne z realizacji SESJI WIOSENNEJ XV JUBILEUSZOWEJ REGIONALNEJ EDYCJI MŁODZIEŻOWEJ SZKOŁY LIDERÓW Młodzieżowych Animatorów Programów Profilaktycznych w Mikołowie

SESJA WIOSENNA rozpoczęła XV Jubileuszową Edycję Szkoły (2014).

Została zrealizowana w Hotelu „AGRO” w Mikołowie – Śmiłowicach w dniach: 7, 8, 9 marzec br.
Odbyło się 21 godzin lekcyjnych warsztatów, ćwiczeń w grupach oraz 8 godzin lekcyjnych wykładów dla wszystkich słuchaczy, a ponadto 3 godziny dydaktyczne zajęć seminaryjnych oraz 3 godziny dydaktyczne programu profilaktycznego „KOREKTA”.
Uroczyste otwarcie XV Jubileuszowej edycji szkoły, a jednocześnie sesji wiosennej, zostało dokonane w dniu 7 marca br. przez Burmistrza Mikołowa Marka Balcera oraz członka Zarządu Powiatu Mikołowskiego Janinę Szołtysek, po wcześniejszym inauguracyjnym wystąpieniu twórcy i kierownika szkoły Tadeusza Rosy, w którym nawiązał do 15 lat funkcjonowania jedynej tego typu szkoły w Polsce.
W otwarciu oprócz młodzieży – słuchaczy szkoły, prowadzących, wykładowców, realizatora programu „KOREKTA”, opiekunów młodzieży, ratownika medycznego, Zarządu Stowarzyszenia „POWRÓT”, Samorządu Młodzieżowego Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego, wolontariuszy oraz Kierownictwa Szkoły uczestniczyli m.in.: Senator Senatu Rzeczpospolitej Polskiej Bolesław Piecha, Asystent Posła na Sejm RP Grzegorza Matusiaka Antoni Augustyn, Dyrektor Biura Krajowego w Tychach Poseł do Parlamentu Europejskiego Małgorzaty Handzlik Jerzy Chaberko, Asystent Posła do Parlamentu Europejskiego Jana Olbrychta Artur Grzywok, V-ce Burmistrz Łaziska Górnych Jan Ratka, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Mikołowie Teresa Miguła, przedstawiciel Wydziału Prewencji Wojewódzkiej Komendy Policji w Katowicach Tomasz Ciepał, Przedstawiciele Powiatowej Komendy Policji w Mikołowie: Komendant Tomasz Olesiński, Naczelnik Wydziału Prewencji Dariusz Waligóra, oficer prasowy Magdalena Wiśniewska, Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Mikołowie Damaris Stencel, Przewodnicząca Wydziału Sądu Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Mikołowie Beata Mańka, Regionalny Związek Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Śląskiego reprezentował Aleksander Brudny. Obecny był: Redaktor Bogusław Jastrzębski z Gazety Mikołowskiej i Aktualności Powiatu Mikołowskiego.
„MONAR” reprezentował Dyrektor Ośrodków Leczenia Uzależnionych w Krakowie i Kielcach Mariusz Kajda.
Pełnomocnicy Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów ds. PiRPU, Przewodniczący, Sekretarze GKRPA ze wszystkich Gmin uczestniczących w realizacji PROGRAMU i wielu innych, a także dyrektorzy, pedagodzy i psycholodzy ze Szkół Macierzystych.
List specjalny do młodzieży i kadry na ręce kierownika i twórcy Szkoły Młodych Liderów Profilaktyków przesłał V-ce Minister Edukacji Narodowej Tadeusz Sławecki.
Pozdrowienia korespondencyjnie ponadto przekazali m.in.: Prezeska Fundacji „POROZUMIENIE BEZ BARIER” Prezydentowa Jolanta Kwaśniewska, Poseł do Parlamentu Europejskiego Małgorzata Handzlik, Dyrektor PARPA Krzysztof Brzózka, Dyrektor KC ds. AIDS Anna Marzec – Bogusławska, Dyrektor KB ds. PN Piotr Jabłoński.
Tegoroczna Edycja Szkoły objęta jest patronatem m.in. przez: Prezeskę Fundacji „POROZUMIENIE BEZ BARIER” Prezydentową Jolantę Kwaśniewską, Poseł do Parlamentu Europejskiego Małgorzatę Handzlik i Dyrektor PARPA Krzysztofa BrzózkęW tym miejscu przypomnijmy:
Szkoła jako niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego przy Stowarzyszeniu Klub Abstynenta „POWRÓT” wpisana została po spełnieniu wymogów do ewidencji oświatowych placówek niepublicznych Powiatu Mikołowskiego w dniu 19.10.1999 r. pod numerem 5/99.
Nadzór nad działalnością oświatową szkoły sprawuje Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.
Jest to pierwsza w Polsce profesjonalna szkoła tego typu.
I edycję ukończyło 56 absolwentów, II edycję 66 absolwentów, III edycję 73 absolwentów, IV edycję 84 absolwentów, V edycję 85 absolwentów, VI edycję 81 absolwentów, VII edycję 75 absolwentów, VIII edycję 70 absolwentów, IX edycję 65 absolwentów, X edycję 61 absolwentów, XI edycję 61 absolwentów, XII edycję 57 słuchaczy, XIII edycję 56 słuchaczy, XIV edycję 56 słuchaczy a w tegorocznej XV edycji udział bierze 56 słuchaczy. TWÓRCĄ SZKOŁY, a jednocześnie od początku jej kierownikiem jest Tadeusz Rosa.

Dotychczas zrealizowano czternaście edycji.
Dyplom młodego lidera profilaktyka oraz świadectwo ukończenia szkoły otrzymało 950 absolwentów (dziewczęta i chłopcy w wieku 14-20 lat).
W 2004 roku Stowarzyszenie „POWRÓT” przy którym funkcjonuje Szkoła zajęło 3 miejsce (na 452 inicjatywy z całego kraju) w IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Ligi Inicjatyw Powiatowych za utworzenie i prowadzenie Powiatowej Młodzieżowej Szkoły Liderów w Mikołowie. Stosowny dyplom i list gratulacyjny rekomendujący to przedsięwzięcie do rozpowszechniania w całym kraju, odebrali Starosta Mikołowski Henryk Jaroszek oraz Prezes Stowarzyszenia Tadeusz Rosa z rąk Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego w dniu 15 kwietnia 2004 r. w Pałacu Prezydenckim.
14 października 2004 r. w Dniu Edukacji Narodowej do Mikołowa przyjechała żona Prezydenta Pani Jolanta Kwaśniewska z ks. Arkadiuszem Nowakiem, którzy m.in. spotkali się z przedstawicielami absolwentów poprzednich edycji Młodzieżowej Szkoły Liderów, aktywnie działających w Mikołowskim Klubie Młodzieżowym.
Od 2004 r. do 2013 r. corocznie słuchacze kolejnych edycji Powiatowej Szkoły Liderów wyjeżdżają do Parlamentu Rzeczpospolitej Polskiej. Podczas wyjazdu edukacyjnego realizowana jest debata na temat profilaktyki uzależnień wśród młodzieży, z udziałem krajowych autorytetów realizujących strategię naszego kraju w dziedzinie przeciwdziałania niepożądanym zjawiskom dysfunkcji społecznej, w tym alkoholizmowi, narkomanii, przemocy, HIV/AIDS, nietolerancji.
W dniu 19 sierpnia 2012 r. Tadeusz Rosa, twórca i kierownik Szkoły, uczestniczył w Warszawie w uroczystościach obchodów 10 rocznicy śmierci śp. Marka Kotańskiego, KOTANA jak GO do dzisiaj nazywamy.
Podczas uroczystości Tadeusz Rosa odznaczony został przez Kapitułę "MONARU" MIECZEM KOTANA za długoletnią pracę na rzecz osób borykających się z uzależnieniami od środków psychoaktywnych, współuzależnionych oraz wybitne osiągnięcia w profilaktyce – przeciwdziałaniu zachowaniom ryzykownym wśród młodzieży. Otrzymał tytuł WOJOWNIKA ŚWIATŁA.
Twórca Szkoły Liderów od 2003 r. do 2013 r. corocznie, w przeddzień Światowego Dnia AIDS, wyróżniony był nagrodą Ministra Zdrowia za szczególne osiągnięcia w profilaktyce w aspekcie zapobiegania HIV/AIDS.
Decyzją kapituły "CZERWONEJ KOKARDKI" Tadeusz Rosa wraz z Mikołowską Powiatową Młodzieżową Szkołą Liderów, która pod Jego kierownictwem działa z sukcesem od wielu lat, uhonorowany został tym zaszczytem wyróżnieniem.
"Czerwoną Kokardkę" przyznawaną co roku z okazji Światowego Dnia AIDS, otrzymują osoby, organizacje i instytucje, które w szczególny sposób przyczyniły się do poprawy jakości życia osób żyjących z HIV, chorych na AIDS, bądź też wniosły wkład w działania profilaktyczne w dziedzinie HIV/AIDS w Polsce.
Uroczystość wręczenia "Czerwonych Kokardek" odbyła się podczas uroczystej sesji w ramach XIX Konferencji "Człowiek Żyjący z HIV w rodzinie i społeczeństwie", dnia 3 grudnia 2012 r. w hotelu Marriott w Warszawie.
W styczniu 2013 r. znalazł się w gronie 18 nominowanych do Człowieka Roku 2012 w XI plebiscycie ogłoszonym przez Górnośląski Tygodnik „ECHO”. Stowarzyszenie „POWRÓT” kierowane przez Tadeusza Rosę jako ORGANIZACJA ROKU 2012 zajęła II miejsce.
Tadeusz Rosa na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz ustawy o orderach i odznaczeniach, postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2013 roku, na wniosek Wojewody Śląskiego za zasługi w dziedzinie profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży odznaczony ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI.
Odznaczenie zostało wręczone przez Starostę Mikołowskiego Henryka Jaroszka i Burmistrza Mikołowa Marka Balcera w dniu 25 marca 2013 r. w Ogólnopolskim Dniu Trzeźwości podczas XVII Ponadregionalnego Mikołowskiego Seminarium Trzeźwościowego pt. „Zachowania ryzykowne i ryzykanckie wśród młodzieży, w tym młodych kierowców, w ruchu drogowym oraz im przeciwdziałanie”.

Celem szkoły jest:
- przygotowanie młodzieży do roli lokalnych, młodzieżowych animatorów programów profilaktycznych – pozytywnych liderów promujących zdrowy styl życia
- nabywanie przez młodzież umiejętności tworzenia grup zadaniowych – kółek środowiskowych propagujących w swoich środowiskach zdrowy, alternatywny styl życia oraz popularyzujących trzeźwość
- nabywanie przez młodzież wiedzy z zakresu wczesnej profilaktyki w aspekcie przeciwdziałania uzależnieniom od środków psychoaktywnych (narkotyki w tym „dopalacze”, alkohol ) oraz zapobiegania HIV/AIDS,
- nauczanie młodzieży tolerancji oraz umiejętności rozwiązywania konfliktów w szkole, domu, grupie rówieśniczej,
- integracja młodzieży.

Nabór młodzieży prowadzony był przez pedagogów szkolnych, kierowników klubów młodzieżowych, a także świetlic socjoterapeutycznych przy współpracy Gminnych Komisji RPA. W zajęciach udział wzięło 56 słuchaczy, przedstawicieli szkół ponadpodstawowych z terenu woj. Śląskiego. Wśród słuchaczy byli również m.in. przedstawiciele Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego w Mikołowie, a także Stowarzyszenia „POMARAŃCZOWEJ MŁODZIEŻY” z Zabrza, Stowarzyszenia „POMOCNA DŁOŃ” w Raciborzu.

Zajęcia: warsztaty w grupach, wykłady prowadziły znane krajowe autorytety specjalizujące się w/w problematyce, a mianowicie:
- mgr Liliana Krzywicka – mgr psychologii, superwizor, wykładowca i trener w szkołach „STRATEGIA”, Studium Przeciwdziałania w Rodzinie organizowanych przez Instytut Psychologii Zdrowia, terapeuta Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia w Katowicach, Kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Katowicach, prowadzi własną pracownię psychologiczną, Przewodnicząca Ogólnopolskiej Rady Ekspertów ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
- mgr Mariusz Moderski – pedagog, trener, terapeuta, współpracownik Stowarzyszenia „NIEBIESKA LINIA” w Warszawie, prowadzi własną pracownię terapeutyczną.
- mgr Anna Wiechcińska – mgr psychologii, trener, terapeuta, współpracownik PARPA i Instytutu Psychologii Zdrowia w Warszawie, prowadzi własną pracownię psychologiczną,
- Agnieszka Małgorzata Biel – Koordynator lokalny projektu „Peer Education HIV/AIDS”, udział w warsztatach organizowanych przez Polską Fundację Pomocy Humanitarnej „RES HUMANAE” o tematyce HIV/AIDS. Praca nad przygotowywaniem ogólnopolskiego projektu Edukacja Seksualna Studenta IV roku Uniwersytetu Medycznego. Członek Zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny o. Śląsk.,
- mgr Beata Mańka – mgr prawa, Przewodnicząca Wydziału Sądu Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Mikołowie,
- Justyna Trukawka – Koordynator lokalny projektu „Peer Education HIV/AIDS”, udział w warsztatach organizowanych przez Polską Fundację Pomocy Humanitarnej „RES HUMANAE” o tematyce HIV/AIDS. Praca nad przygotowywaniem ogólnopolskiego projektu Edukacja Seksualna Studenta IV roku Uniwersytetu Medycznego. Członek Zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny o. Śląsk. Edukator HIV/AIDS podczas „Tramwaju Zwanego Pożądaniem” Katowice. Udział w Ogólnopolskich Warsztatach Programu Stałego ds Zdrowia Reprodukcyjnego i AIDS.,
- mgr Mariusz Kajda – terapeuta ds. uzależnień, prowadzi własną pracownię terapeutyczną, dyrektor monorowskich ośrodków leczenia narkomanii w Kielcach i Krakowie,
- mgr Andrzej Wojciechowski – mgr psychologii, pracownik Urzędu Miejskiego Wydziału Zdrowia w Sosnowcu, wykładowca i trener Szkoły „STRATEGIA” oraz programu „Świetlica socjoterapeutyczna”, Przewodniczący Ponadregionalnego Zespołu Ekspertów w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przy PARPA, członek European Society for Prevention Research.
Każdy z uczestników szkoły otrzymał komplet materiałów programowych, stosowną literaturę, czasopisma, ulotki informacyjne, koszulkę trykotową z logo i napisem szkoły, gadżety Starostwa Powiatowego w Mikołowie, itp. Podczas sesji czynny był punkt konsultacyjny do indywidualnych rozmów ze słuchaczami prowadzony przez Genowefę Jakubowską – Fijałkowską, z-ca kierownika szkoły, na co dzień pełnomocnika Urzędu Miasta Mikołowa ds. RPA i Przeciwdziałania Narkomanii oraz punkt medyczny prowadzony przez dyplomowanego ratownika medycznego Michała Rosę.
Sekretariat szkoły prowadziła Janina Piecha.
Młodzież podzielona była na 4 grupy warsztatowe.
Zapewniono całodobową opiekę nad młodzieżą – słuchaczami szkoły, która prowadzona była przez opiekunów z uprawnieniami wychowawców kolonijnych. W prace opiekuńcze zaangażowani byli również absolwenci z poprzednich edycji: Aleksander Bożek, Krzysztof Jeleń, Mateusz Pluta, Wiktor Raducki, Mariusz Wierzgoń.
Program koordynowany był przez kierownika szkoły Tadeusza Rosę.

Tematyka wykładów (8 godzin dydaktycznych):
- „Dopalacze - poznaj fakty” Założenia Ogólnopolskiej Kampanii Antynarkotykowej „NARKOTYKI? NA CO MI TO” kolejne odsłony - mgr Andrzej Wojciechowski (2 godz.),
- „Mechanizmy uzależnienia” – mgr Liliana Krzywicka (2 godz.),
- „Zachowania ryzykowne” – zapobieganie HIV/AIDS cz. I – mgr Bożena Błach (młodzież gimnazjalna) mgr Barbara Moszkowicz (młodzież ponadgimnazjalna). Wykład realizowany był równolegle po 2 godz. w 2 grupach,
- „Metodyka prowadzenia zajęć specjalistycznych w grupie” – mgr Mariusz Moderski (1 godz.),
- „Prawnokarne aspekty odpowiedzialności nieletnich w przypadku wykazywania przejawów demoralizacji lub popełnienia czynu karalnego” – mgr Beata Mańka (1 godz.).

Program profilaktyczny „KOREKTA” (3 godziny dydaktyczne), realizowany przez mgr Mariusza Kajdę.

30 minutowa prezentacja Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej „Młodym kierowcom w drodze po doświadczenie” połączone z prelekcją realizowaną przez Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie Jacka Augustynowicza. Tematyka prowadzonych warsztatów w grupach oraz zajęć seminaryjnych (26 godzin dydaktycznych), w tym 3 godziny zajęć seminaryjnych i 21 godzin warsztatów (zajęć interaktywnych):

- przedstawienie się uczestników grupy. Oczekiwania uczestników. Uczenie się imion. Komunikacja interpersonalna.
- Rozmowy na temat osobistych wrażeń po programie „KOREKTA”.
- Autoprezentacja, ustalenie praw i obowiązków słuchaczy.
- Przygotowanie „GŁOSU MŁODZIEŻY – PRZECIWDZIAŁANIE ZACHOWANIOM RYZYKOWNYM” planowanego do prezentacji przez delegację słuchaczy podczas XVIII Ponadregionalnego Mikołowskiego Seminarium Trzeźwościowego w Ogólnopolskim Dniu Trzeźwości w dniu 14 kwietnia br. (w załączeniu przesłanie młodzieży).
- Budowanie zespołu i omawianie ról w zespole oraz ich przydatność do pracy w zespole.
- Asertywność jako alternatywa do zachowań asertywnych i uległych:
 Trudności w mówieniu „NIE” – asertywna odmowa,
 „zdarta płyta” – technika odmawiania, której celem jest egzekwowanie praw, wyrażanie życzeń oraz podtrzymywanie kontaktu,
 obrona własnych granic – 5-cio etapowa procedura zareagowania w przypadku naruszenia przez kogoś innego własnych granic.
- Sztuka negocjacji.
- Zdobywanie umiejętności organizowania imprez pod hasłem: „Potrafię bawić się bez używek”, metodyka prowadzenia zajęć specjalistycznych w grupie, klasie itp. (zajęcia seminaryjne),
- „Podróż do Hollywood” – program profilaktyczny, gry i zabawy integracyjne (zajęcia seminaryjne).
Zajęcia edukacyjne rozpoczął wykład pt.: „Prawnokarne aspekty odpowiedzialności nieletnich w przypadku wykazywania przejawów demoralizacji lub popełnienia czynu karalnego”, zrealizowany przez mgr Beatę Mańka, Przewodniczącą Wydziału Sądu Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Mikołowie. Słuchacze otrzymali do wykonania zadania domowe (indywidualne) między innymi nawiązanie kontaktu z jednostkami organizacjami ruchu trzeźwościowego, funkcjonującymi na terenie reprezentowanej gminy, samorządami i lokalnymi mediami. Słuchacze otrzymali zdiagnozowane zasoby. Niezależnie od indywidualnego zadania domowego słuchacze podczas Sesji jesiennej zaprezentują zrealizowane przez siebie indywidualnie bądź w zespołach programy profilaktyczne. Podczas Sesji Jesiennej przeprowadzona będzie na forum ogólnoszkolnym symulacja zajęć z metodyki prowadzenia zajęć.

Podczas ostatniego dnia zajęć słuchacze pisali list do siebie, w którym odpowiadali na pytania „Jak wyobrażam sobie we wrześniu ( Sesja Jesienna Szkoły) 2014 roku”, „Jak będę chronił siebie przed piciem alkoholu i innymi używkami oraz zachowaniami ryzykownymi?”.
Listy zostały zaklejone. Zostaną wręczone uczestnikom podczas Sesji Jesiennej, która odbędzie się 19, 20, 21 września br.
W dniu 7 marca (pierwszy dzień) na zakończenie zajęć zorganizowano spotkanie społeczności SZKOŁY (słuchacze, prowadzący zajęcia, opiekunowie, ratownik medyczny).
Spotkanie trwające 1 godzinę prowadził Kierownik Szkoły Tadeusz Rosa. W trakcie spotkania m.in. młodzież zapoznana została z filmikiem Wojewódzkiej Komendy Policji pt; „JEDNA SEKUNDA – CAŁE ŻYCIE”.

Ustalono Ogólnoszkolny Regulamin oraz dokonano wyboru Samorządu Szkolnego (słuchacze) w składzie:
- Przewodniczący: Michał Gorzawski,
- V-ce Przewodnicząca: Wojciech Krasnowski,
- Sekretarz: Aleksandra Tas,
- Członkowie Samorządu: Sebastian Gruszka, Sebastian Kwiatkowski, Patryk Mosler.
Podczas spotkania (kierownik zapewnił rodzinną atmosferę) dzielono się wrażeniami z pierwszego dnia, refleksjami.
W dniu 8 marca (drugi dzień) zajęcia wieczorne to prezentacja przez 4 grupy na forum ogólnoszkolnym swoich programów „POTRAFIĘ BAWIĆ SIĘ BEZ UŻYWEK”(zajęcia seminaryjne).
Na zakończenie odbyło się podsumowanie dnia poprowadzone przez Kierownika Szkoły Tadeusza Rosę.
Uczestnicy spotkania dzielili się swoimi odczuciami związanymi z uczestnictwem w tej nietypowej szkole, doświadczeniami związanymi z doznawaniem przemocy, szczególnie w miejscach publicznych (szczególnie na imprezach masowych), strachu, nietolerancji, akcentowano ostatnie śmiertelne wydarzenia na Ukrainie. Kierownik Tadeusz Rosa zachęcił uczestników (młodzież i dorośli) do współorganizowania XI Mikołowskiej Powiatowej Kampanii: „ŁAŃCUCH CZYSTYCH SERC – NARKOMANII, ALKOHOLIZMOWI, PRZEMOCY, NIETOLERANCJI, HIV/AIDS, WSZELKIEMU ZŁU – NIE”.
Kampania z inicjatywy Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego w Mikołowie (absolwenci poprzednich edycji szkoły) zrealizowana będzie m.in. przy współpracy z Zarządem Głównym Stowarzyszenia „MONAR” w Warszawie. Podsumowanie Kampanii 16 września na RYNKU w Mikołowie, 6 września na stadionie AKS w Mikołowie odbędzie się z tej okazji turniej piłki nożnej. Podczas spotkania odbyła się Prezentacja multimedialna działań profilaktycznych realizowanych przez Stowarzyszenie „POWRÓT”, placówki przy nim działające. Wymiana doświadczeń.
W dniu 9 marca na forum ogólnoszkolnym odbyło się zakończenie. Słuchaczka tegorocznej edycji Weronika Kot odczytała „PRZESŁANIE DO DOROSŁYCH” opracowane przez młodzież. Uczestnicy zgotowali twórcy Szkoły Tadeuszowi Rosie owację na stojąco. Po pożegnalnym obiedzie około godz. 1530 rozwieziono słuchaczy autokarem do swoich miejsc zamieszkania.
Na czas trwania Sesji młodzież była ubezpieczona.


EWALUACJA CZĄSTKOWA
Na zakończenie młodzież wypełnia anonimowe ankiety, w których poddano ocenie Sesję Wiosenną, a mianowicie:
1. Ocena zajęć w grupach w punktach od 1 do 6
2. Ocena wykładów w punktach od 1 do 6
3. Ocena realizacji Programu „KOREKTA” od 1 do 6
4. Jakie zmiany proponowałbyś (proponowałabyś) wprowadzić podczas SESJI JESIENNEJ?
5. Inne uwagi
Ocena celująca: 6

Średnia na pytanie 1 - 5,73
na pytanie 2 - 5,25
na pytanie 3 - 5,50
na pytanie 5 - 5,87

Wykłady zdaniem młodzieży powinny być bardziej dynamiczne, bardziej interaktywne, intensywniejsza współpraca z młodzieżą w trakcie wykładu – angażowanie jej, itp.
Na pytanie: jakie zmiany wprowadzić podczas Sesji Jesiennej oraz inne uwagi, dominowały odpowiedzi: wydłużyć czas trwania sesji, więcej wolnego czasu, było idealnie, żadnych zmian, wprowadzić scenki rodzajowe, BYŁO FAJNIE, wszystko dopięte na ostatni guzik, przyjazna atmosfera i ludzie, kontynuować szkołę (kolejne edycje) w latach następnych, BYŁO SUPER, wszystko mi odpowiada XD, taka szkoła powinna być w całej Polsce.
Kierownictwo Szkoły uwagi te wnikliwie przeanalizuje i w ramach możliwości uwzględni przy opracowywaniu programu Sesji Jesiennej.
Poniżej

ZESTAWIENIE WYNIKÓW ANKIETY ANONIMOWEJ
(56 SŁUCHACZY) NA ZAKOŃCZENIE SESJI WIOSENNEJ.

Nr pyt Treść pytania Punktacja/ilość osób Ilość punktów Średnik wynik
1 2 3 4 5 6
1 Ocena zajęć w grupach w punktach od 1 do 6 - - - - - - x 1 x 13 x 42 321 5,73
2 Ocena wykładów w punktach od 1 do 6 - - - - x 1 x 6 x 27 x 22 294 5,25
3 Ocena organizacji programu profilaktycznego „KOREKTA” w punktach od 1 do 6 - - - - - - x 4 x 20 x 32 308 5,50
4 Jakie zmiany proponowałbyś (proponowałabyś) wprowadzić podczas sesji jesiennej? Informacja zwrotna opisowa scharakteryzowana wyżej
5 Inne uwagi, w tym ocena Szkoły w punktach od 1 do 6 - - - - - - x 1 x 5 x 50 329 5,87PANORAMA GMIN DELEGUJĄCYCH SWOICH UCZESTNIKÓW:
MŁODZIEŻ ZE SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH

L.p. NAZWA GMINY ILOŚĆ SŁUCHACZY
RAZEM
1. CZERWIONKA-LESZCZYNY 4
2. KATOWICE 4
3. ŁAZISKA GÓRNE 8
4. MIKOŁÓW 16
5. ORNONTOWICE 2
6. RACIBÓRZ 2
7. SOSNOWIEC 4
8 WYRY 2
9. ZABRZE 14
OGÓŁEM 56
WOJ. ŚLĄSKIE
POWIAT MIKOŁOWSKI 56
28


HARMONOGRAM POZOSTAŁYCH DO REALIZACJI
DZIAŁAŃ W ROZBICIU NA MIESIĄCE, rok 2014

Zadanie Miesiące

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Udział Powiatowej Drużyny Piłkarskiej Młodych Liderów Profilaktyków w Turniejach Piłkarskich

X

X

X

X
2. Konferencja robocza ewaluacyjna dokonująca sesji wiosennej X
3. XVIII SEMINARIUM TRZEŹWOŚCIOWE – OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ TRZEŹWOŚCI
(14 kwiecień br.)
X
4. XVII SPARTAKIADA ABSTYNENCKA (31.05.2014 r.) X

5. Sesja Wyjazdowa do PARLAMENTU RP X X

6. XI Mikołowska Powiatowa Kampania „ŁAŃCUCH CZYSTYCH SERC – NARKOMANII, ALKOHOLIZMOWI, PRZEMOCY, ZACHOWANIOM RYZYKOWNYM, HIV/AIDS – WSZELKIMU ZŁU NIE”X
7. Dyskoteki ph. ”POTRAFIĘ BAWIĆ SIĘ BEZ UŻYWEK” X X X X X X X
8. Sesja Jesienna Szkoły X
9. Prace zakończeniowe
podsumowujące XV EDYCJĘ
Szkoły. Rozliczenie.
X
X
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA:

Koszt przygotowania oraz realizacji Sesji Wiosennej zamknie się kwotą około 40 tysięcy złotych. Przedsięwzięcie materialnie wspierali: Poseł do Parlamentu Europejskiego Małgorzata Handzlik, Poseł do Parlamentu Europejskiego Jan Olbrycht, Senator Senatu RP Bolesław Piecha, Poseł na Sejm RP Grzegorz Matusiak.
W kosztach partycypowały Gminy delegujące swoich uczestników, dotacje celowe zostały udzielone przez: Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wsparcia materialnego, w tym również m.in. poprzez nieodpłatne wykonywanie usług, częściowe sponsorowanie, darowizny udzielili: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – zakup materiałów edukacyjnych (współorganizator XV Edycji), Krajowe Centrum ds. AIDS – materiały edukacyjne, Urząd Miasta Mikołów, Przedsiębiorstwo „PROFESJA” w Mikołowie, Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, Cukiernia S. C. A. Wiechoczek-Fołda, G. Wiechoczek.
W rozpropagowaniu naszego programu pomogli nam: dyrekcja szkół oraz pedagodzy szkolni, przedstawiciele środków społecznego przekazu woj. Śląskiego, w tym m.in. Radio Katowice, „Dziennik Zachodni”, Tygodnik „ECHO”, „Aktualności Powiatu Mikołowskiego”, „Gazeta Łaziska Górne”, „Gazeta Mikołowska”, „Głos Ornontowic”, „Gazeta Orzeska”, Miesięcznik „WICIE”
Całościowe sprawozdania merytoryczne i finansowe przekażemy po zakończeniu XV Edycji Szkoły.
Za okazaną pomoc Kierownictwo Szkoły w imieniu młodzieży, rodziców oraz własnym składa serdeczne podziękowania wszystkim Państwu zarówno osobom prawnym jak również fizycznym.

Stowarzyszenie "POWRÓT"