logo
podzialak

KOMUNIKAT | 2014-02-20

Trwają prace przygotowawcze mające na celu zrealizowanie zadania pt.: XVIII PONADREGIONALNE MIKOŁOWSKIE SEMINARIUM TRZEŹWOŚCIOWE na temat: „KRZYWDZENIE ORAZ ZANIEDBYWANIE EMOCJONALNE DZIECI I MŁODZIEŻY. KONSEKWENCJE. PRZECIWDZIAŁANIE. WZMACNIANIE RODZIN”.

Mikołów, dnia 21.02.2014 r.

KOMUNIKAT

Trwają prace przygotowawcze mające na celu zrealizowanie zadania pt.:
XVIII PONADREGIONALNE MIKOŁOWSKIE SEMINARIUM TRZEŹWOŚCIOWE
na temat: „KRZYWDZENIE ORAZ ZANIEDBYWANIE EMOCJONALNE DZIECI
I MŁODZIEŻY. KONSEKWENCJE. PRZECIWDZIAŁANIE. WZMACNIANIE RODZIN”.


TERMIN: 14 kwiecień 2014 r. Ogólnopolski Dzień Trzeźwości – Poniedziałek Wielkiego Tygodnia przed Wielkanocą, nazajutrz po XXIX Światowym Dniu Młodzieży, obchodzonym na szczeblu diecezjalnym.

MIEJSCE: Miejski Dom Kultury w Mikołowie w godz. 830-1330

CEL: edukacja publiczna dotycząca zjawiska krzywdzenia i zaniedbywania emocjonalnego dzieci i młodzieży. Konsekwencje związane z możliwością eksperymentowania z środkami psychoaktywnymi, również uzależnienia się, stratami dziecka i rodziny. Zaakcentowanie strategii ograniczających występowanie tych niepożądanych zjawisk oraz wzmocnienie rodzin. Podkreślenie pozytywnej roli rodziny, w tym właściwych więzi, wzmacniających rozwój osobowościowy dziecka, również nastolatka.

UCZESTNICY:
około 270 osób. Różne grupy wiekowe i zawodowe, w tym około 120 młodzieży ze szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz studenci wyższych uczelni.
Osoby dorosłe to przedstawiciele władzy publicznej i samorządowej, szczebla krajowego, wojewódzkiego, powiatowego i gmin powiatu mikołowskiego, policjanci, strażnicy miejscy, straży pożarnej zawodowej i ochotniczej, pedagodzy i psycholodzy szkolni oraz dyrektorzy szkół, katecheci, duchowieństwo, terapeuci i konsultanci ośrodków leczenia uzależnień, przedstawiciele gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, pracownicy socjalni z ośrodków pomocy społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Społecznej, Powiatowego Urzędu Pracy, sprzedawcy alkoholu, właściciele sklepów, pubów, kierownicy działów ewidencji gospodarczej w urzędach miast i gmin.

ZASIĘG: ponadregionalny.

ORGANIZATORZY:
Stowarzyszenie Klub Abstynenta „POWRÓT” (organizator wiodący), Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowe Centrum ds. AIDS, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, Starostwo Powiatowe w Mikołowie, Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gmin Powiatu Mikołowskiego, Powiatowa Młodzieżowa Szkoła Liderów Młodzieżowych Animatorów Programów Profilaktycznych w Mikołowie, Mikołowski Powiatowy Klub Młodzieżowy w Mikołowie.

PATRONAT W TRAKCIE UZGADNIANIA:
- Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie Piotr Jabłoński
- Dyrektor Krajowego Centrum ds. AIDS Anna Marzec-Bogusławska
- Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie Krzysztof Brzózka
- Wojewoda Śląski Zygmunt Łukaszczyk
- Arcybiskup Archidiecezji Katowickiej Ks. Wiktor Skworc
- Marszałek Województwa Śląskiego Mirosław Sekuła
- Śląski Kurator Oświaty Stanisław Faber
- Starosta Mikołowski Henryk Jaroszek
- Burmistrz Mikołowa Marek Balcer
- Przewodniczący Stowarzyszenia „BEZPIECZNY POWIAT MIKOŁOWSKI” Henryk Zawiszowski.

KOMITET HONOROWY:
Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego Halina Misiewicz, Prezes Regionalnego Związku Stowarzyszeń Klubów Abstynenckich Województwa Śląskiego Jan Garncarz, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin Powiatu Mikołowskiego Przewodniczący Burmistrz Mikołowa Marek Balcer.

PROGRAM: POCZĄTEK godz. 830, ZAKOŃCZENIE 1330

I. Przywitanie uczestników. Wprowadzenie. Koordynator mgr Tadeusza Rosa. Wystąpienia okolicznościowe patronów Seminarium. Otwarcie przez Starostę Mikołowskiego mgr Henryka Jaroszka i Burmistrza Mikołowa dr inż Marka Balcera. Przesłanie młodzieży do dorosłych. Ogłoszenie wyników. Wręczenie nagród zwycięzcom II Edycji Powiatowego Konkursu Literackiego promującego szeroko rozumianą trzeźwość oraz konkursu plastycznego na plakat o tematyce zbieżnej z celem seminarium.

II. WYKŁADY. ZAJĘCIA EDUKACYJNE (5 godzin dydaktycznych)

1. dr Krzysztof Wojcieszek. Autor Krajowych Programów Profilaktycznych. Adiunkt Szkoły Wyższej im. B. Jańskiego, wykładowca Uniwersytetu Katolickiego Stefana Wyszyńskiego, ekspert Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie, założyciel Podyplomowej Szkoły Profilaktyki Szkolnej i Rodzinnej, Adiunkt w Wyższej Szkole Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Warszawie, Członek Zespołu ds. Apostolstwa Trzeźwości przy Konferencji Episkopatu Polski.
"DZIECKO – INSTRUKCJA OBSŁUGI – WSPARCIE PRZED EKSPERYMENTOWANIEM Z SUBSTNCJAM PSYCHOAKTYWNYMI".
2. mgr Krzysztof Czekaj. Terapeuta, superwizor. Dyrektor Ośrodka Lecznictwa Odwykowego „SZANSA” w Pławniowicach.
"KRZYWDZENIE I ZANIEDBYWANIE EMOCJONALNE DZIECI I MŁODZIEŻY, A MOŻLIWOŚĆ UZALEŻNIENIA OD ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI NARKOTYKÓW".
3. mgr Liliana Krzywicka. Mgr psychologii i socjologii, wykładowca i trener w szkołach „STRATEGIA”, Studium Przeciwdziałania w Rodzinie organizowanych przez Instytut Psychologii Zdrowia, terapeuta Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia w Katowicach, Kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Katowicach, prowadzi własną pracownię psychologiczną, pracownik Uniwersytetu Śląskiego (ekspert PARPA), Przewodnicząca Ogólnopolskiej Rady Ekspertów ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
„WIĘŹ W RODZINIE JAKO CZYNNIK CHRONIĄCY PRZED WCHODZENIEM W RYZYKOWNE SYTUACJE, RELACJE I ŚRODKI PSYCHOAKTYWNE”.
4. mgr Andrzej Winkler. Psycholog, psychoterapeuta, superwizor, prowadzi własną pracownię psychoterapeutyczną. Konsultant Krajowych Programów Pracowniczych.
„ROLA RODZICA W WYCHOWYWANIU DZIECI ZE SZCZEGÓLNYM UZWGLĘDNIENIEM RODZIN Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM”
5. komisarz mgr Anna Musioł. Specjalista Zespołu ds Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie. Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego o specjalności pedagogika socjalna w zakresie resocjalizacji.
„INTERDYSCYPLINARNE SPOSOBY PODEJŚCIA DO PRZEMOCY W RODZINIE W ODNIESIENIU DO DZIECI I MŁODZIEŻY NA PRZYKŁADZIE POWIATU MIKOŁOWSKIEGO”.

III. Forum dyskusyjne. Zaproszenie do udziału w XIX seminarium trzeźwościowym w 2015 r. temat roboczy „Jak to jest z uzależnieniami od środków psychoaktywnych? Nowe spojrzenie. Najnowsze tendencje dotyczące rozwiązywania problemów uzależnień”. Ewaluacja. Uczestnicy otrzymują na zakończenie ankiety anonimowe.

UWAGI ORGANIZACYJNE:
– W sobotę poprzedzającą Seminarium (12 kwietnia 2014 r.) o godz. 1600 w Starym Kościele p.w. Matki Boskiej Śnieżnej w Mikołowie ul. Ks. Kardynała St. Wyszyńskiego, odprawiona zostanie Msza Święta w intencji: trzeźwości kierowców, dzieci, młodzieży, rodzin, uzależnionych, współuzależnionych uczestników i organizatorów. Podczas Mszy Świętej śpiewać będzie Chór Mieszany „HARMONIA”.
– W dniu SEMINARIUM, na prośbę organizatorów, tradycyjnie podmioty gospodarcze na terenie Gmin Powiatu Mikołowskiego nie będą sprzedawać alkoholu w sklepach i lokalach (listy otwarte m.in. do sprzedawców alkoholu).
– W dniu SEMINARIUM w szkołach na terenie Gmin Powiatu Mikołowskiego odbędą się APELE TRZEŹWOŚCIOWE o tematyce zbieżnej z PROBLEMATYKĄ SEMINARIUM. Współorganizować je będą absolwenci POWIATOWEJ MŁODZIEŻOWEJ SZKOŁY LIDERÓW w Mikołowie oraz przedstawiciele MIKOŁOWSKIEGO POWIATOWEGO KLUBU MŁODZIEŻOWEGO (listy otwarte m.in. do dyrektorów szkół).
– W czasie SEMINARIUM w MDK Mikołów (w holu) czynne będą:

 Sekretariat Seminarium (potwierdzenie delegacji służbowych, odbiór materiałów seminaryjnych, pamiątek uczestnictwa, wpis do księgi pamiątkowej, zgłoszenia do dyskusji, itp.).
SEKRETARIAT czynny będzie od 715 – 1400.
 Punkt medyczny.
 Wystawa zwycięskich prac konkursu plastycznego zrealizowanego w gimnazjach mikołowskich związanego z tematyką seminarium.
 Nieodpłatnie serwowane będą: napoje, „śląski kołocz”, a ponadto każdy z uczestników otrzyma nieodpłatnie MATERIAŁY SEMINARYJNE i PAMIĄTKĘ UCZESTNICTWA oraz ZAŚWIADCZENIE UCZESTNICTWA ORAZ INNE MATERIAŁY EDUKACYJNE, w ramach możliwości zabezpieczone przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, KB ds PN, KC ds AIDS, PARPA.

DOTYCHCZASOWE DOŚWIADCZENIA W REALIZACJI ZADAŃ PODOBNEGO RODZAJU. Mikołowskie SEMINARIA TRZEŹWOŚCIOWE organizowane są od 1997 roku cyklicznie co rok w Ogólnopolskim Dniu Trzeźwości (Poniedziałek Wielkiego Tygodnia, nazajutrz po Światowym Dniu Młodzieży – NIEDZIELA PALMOWA).
SEMINARIA ze względu na zaangażowanie w ich realizację krajowych autorytetów w prezentowanych dziedzinach, patronat, udział przedstawicieli reprezentujących instytucje, organizacje, stowarzyszenia z całej Polski mają wymiar ogólnopolski.
Przede wszystkim jednak adresowane są do przedstawicieli Społeczności Powiatu Mikołowskiego (pięć gmin). Bierze w nich udział corocznie około 400 osób przedstawicieli: władz publicznych szczebla lokalnego i wojewódzkiego ośrodków pomocy społecznej, młodzieży w tym samorządów uczniowskich, słuchaczy i absolwentów POWIATOWEJ MŁODZIEŻOWEJ SZKOŁY LIDERÓW, organizacji młodzieżowych, młodzieżowych ruchów przy parafialnych, rad rodziców, dyrekcji szkół, pedagogów i psychologów szkolnych, konsultantów i terapeutów, katechetów i duchowieństwa, służby zdrowia, służb bezpieczeństwa (straż miejska, policja), sądownictwa, prokuratury, kuratorów sądowych, organizacji pozarządowych (pomoc społeczna, charytatywna: wolontariuszy), środków społecznego przekazu, ruchu trzeźwościowego o zasięgu krajowym, woj. śląskiego, lokalnym).
I Mikołowskie Seminarium Trzeźwościowe na temat: „Choroba alkoholowa, metody jej leczenia, profilaktyka oraz popularyzacja idei misji ruchu trzeźwościowego”, zorganizowane 24.03.1997 r. pod hasłem: „Nie wstydźmy się choroby alkoholowej, wstydźmy się że jej nie leczymy”.
II Mikołowskie Seminarium Trzeźwościowe na temat: „Młodzież a możliwość uzależnienia od alkoholu. Profilaktyka. Przemoc w rodzinie w kontekście nadużywania alkoholu”, organizowane w dniu 6.04.1998 r. pod hasłem „Przez abstynencję wielu do trzeźwości wszystkich”.
III Mikołowskie Seminarium Trzeźwościowe na temat: „ Przeciwdziałanie uzależnieniom od środków psychoaktywnych, w tym alkoholu i narkotyków, w zakładzie pracy. Rola rodziny w przeciwdziałaniu uzależnieniom od środków psychoaktywnych”, zorganizowane w dniu 29.03.1999 r. pod hasłem: „Zjednoczeni w działaniu na rzecz trzeźwości”.
IV Mikołowskie Seminarium Trzeźwościowe na temat: „Przeciwdziałanie narkomanii wśród dzieci i młodzieży” zorganizowane w dniu 17.04.2000 r. pod hasłem: „Narodziny nadziei”.
V Jubileuszowe Mikołowskie Seminarium Trzeźwościowe na temat: „Przeciwdziałanie przemocy interpersonalnej i nietolerancji oraz zapobiegania krzywdzeniu i zaniedbywaniu dzieci” zorganizowane w dniu 9.04.2001 r. pod hasłem: „Przekroczyć próg nadziei”.
VI Mikołowskie Seminarium Trzeźwościowe na temat: „ZDROWA RODZINA WYZWANIEM XXI WIEKU” zorganizowano 25.03.2002 r.
VII Ponadregionalne Mikołowskie Seminarium Trzeźwościowe na temat: „ZACHOWANIA RYZYKOWNE – ZAPOBIEGANIE HIV/AIDS” zorganizowano 14.04.2003 r.
VIII Ponadregionalne Mikołowskie Seminarium Trzeźwościowe na temat: „CZYNNIKI CHRONIĄCE W SZKOLNYCH PROGRAMACH PROFILAKTYKI” zorganizowane w dniu 5.04.2004 r.
IX Ponadregionalne Mikołowskie Seminarium Trzeźwościowe na temat: „SEKTY, SUBKULTURY A BEZPIECZEŃSTWO MŁODZIEŻY”, zorganizowane w dniu 21 marca 2005 r.
X JUBILEUSZOWE Ponadregionalne Mikołowskie Seminarium Trzeźwościowe na temat „UZALEŻNIENIA XXI WIEKU A BEZPIECZEŃSTWO DZIECI I MŁODZIEŻY”, zorganizowane w dniu 10 kwietnia 2006 r.
XI Ponadregionalne Mikołowskie Seminarium Trzeźwościowe na temat: „WSPÓŁUZALEŻNIENIE, A BEZPIECZEŃSTWO RODZIN, W TYM DZIECI I MŁODZIEŻY”, zorganizowane w dniu 2 kwietnia 2007 r.
XII Ponadregionalne Mikołowskie Seminarium Trzeźwościowe na temat: „PRZEMOC INTERPERSONALNA, W TYM DOMOWA, A BEZPIECZEŃSTWO RODZIN, W TYM DZIECI I MŁODZIEŻY”, zorganizowane w dniu 17 marca 2008 r.
XIII Ponadregionalne Mikołowskie Seminarium Trzeźwościowe na temat: „BEZPIECZEŃSTWO W SZKOŁACH. PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ WŚRÓD MŁODZIEŻY”, zorganizowane w dniu 6 kwietnia 2009 r.
XIV Ponadregionalne Mikołowskie Seminarium Trzeźwościowe na temat: „PROFILAKTYKA W ASPEKCIE TRZEŹWOŚCI OSÓB PROWADZĄCYCH POJAZDY MECHANICZNE – ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SIEBIE I INNYCH UŻYTKOWNIKÓW DRÓG”, zorganizowane w dniu 29 marca 2010 r.
XV Ponadregionalne Mikołowskie Seminarium Trzeźwościowe na temat: „PROBLEMATYKA DOTYCZACA OGRANICZENIA DOSTEPNOŚCI ALKOHOLU, DOPALACZY I INNYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH OSOBOM NIELETNIM. STOSOWANE PROCEDURY”, zorganizowane w dniu 18 kwietnia 2011 r.
XVI Ponadregionalne Mikołowskie Seminarium Trzeźwościowe na temat: „ALKOHOLIZM, NARKOMANIA, ZJAWISKO DOPALACZY A KONSEKWENCJE W RODZINIE, SZKOLE, MIEJSCU PRACY, SZCZEGÓLNIE WŚRÓD MŁODZIEŻY”, zorganizowane w dniu 2 kwietnia 2012 r.
XVII Ponadregionalne Mikołowskie Seminarium Trzeźwościowe na temat: „ZACHOWANIA RYZYKOWNE I RYZYKANCKIE WŚRÓD MŁODZIEŻY, W TYM MŁODYCH KIEROWCÓW W RUCHU DROGOWYM ORAZ IM PRZECIWDZIAŁANIE”, zorganizowane w dniu 25 marca 2013 r.

Organizowane w ramach pracy organicznej od 1997 r. SEMINARIA – przedsięwzięcia psychoedukacyjne w dziedzinie przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej: narkomanii, alkoholizmowi, przemocy interpersonalnej (rodzina, grupy rówieśnicze, miejsca publiczne), HIV/AIDS, a także promujące zdrową rodzinę, jak również pozytywnych młodzieżowych liderów w tym względzie, ze względu na zaangażowanie w ich realizację przedstawicieli 5 gmin Projektowanego Powiatu Mikołowskiego , a w konsekwencji Powiatu Mikołowskiego przyczyniły się do powstania aktywnie działającej Koalicji Ruchu Trzeźwościowego (Zespołu Interdyscyplinarnych na bieżąco rozwiązujących problemy w/w, a przede wszystkim im przeciwdziałających).
Utworzone zostały kolejne przedsięwzięcia. Wśród społeczności lokalnej w różnych grupach wiekowych i zawodowych zauważono namacalny wzrost wiedzy na temat tych niepożądanych zjawisk. Pokłosiem I Seminarium było utworzenie w Każdej z Gmin naszego Powiatu, Gminnych lub Miejskich Punktów Konsultacyjnych Rozwiązujących Problemy Alkoholowe, a po następnych Seminariach rozszerzono ich ofertę o przeciwdziałanie narkomanii i przemocy.
Przygotowania do II Seminarium integrujące Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pozwoliły na wydawanie Kwartalnika „FENIKS”, periodyka promującego trzeźwość, bezpłatnego dodatku do lokalnych gazet samorządowych. Efekt przygotowań III Seminarium to utworzenie przy Stowarzyszeniu „POWRÓT” Międzyzakładowego Punktu Konsultacyjnego ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Uzależnieniom od Innych Substancji Psychoaktywnych, a także Międzygminnego Festiwalu Piosenki i Poezji Propagującego Zdrowy Styl Życia „ŁAZISKA GÓRNE – 1999”, skierowanego do młodzieży szkolnej 5 gmin (obecnie Powiatu Mikołowskiego). Kolejnym efektem wspólnych działań integrujących GMINY przy pracach przygotowawczych i realizacji IV Seminarium to utworzenie nowatorskiego przedsięwzięcia w kraju POWIATOWEJ MŁODZIEŻOWEJ SZKOŁY LIDERÓW Młodzieżowych Animatorów Programów Profilaktycznych, adresowanej do młodzieży szkolnej gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.
Te działania integrujące pozwoliły na kolejne wspólne przedsięwzięcia, m.in. SPARTAKIADY ABSTYNENCKIE, dyskoteki dla młodzieży pod hasłem: „POTRAFIĘ BAWIĆ SIĘ BEZ UŻYWEK”. Wszystkie te przedsięwzięcia, konsolidujące społeczność naszego Powiatu, a zwłaszcza integrujące młodzież, objęte są Patronatem przez Starostę Mikołowskiego.
Pokłosiem SEMINARIÓW: V i VI było utworzenie Powiatowego Zespołu Interdyscyplinarnego w zakresie: „Tworzenie systemów wspierających rozwój rodziny”. Pokłosiem VII Seminarium jest utworzenie, działającego przy Stowarzyszeniu „POWRÓT”, Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego, kolejnej inicjatywy dążącej do budowania komplementarnego i systemowego oddziaływania lokalnego w zakresie profilaktyki i problemów dzieci i młodzieży.
Pokłosiem VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI i XVII Seminarium było m.in. zorganizowanie I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX i X Mikołowskiej Powiatowej Kampanii Społecznej pt.: „Łańcuch Czystych Serc – Alkoholizmowi, Narkomanii, Przemocy Interpersonalnej, HIV/AIDS, Nietolerancji Nie – Dobru Tak”, a także Mikołowskich Powiatowych Kampanii Społecznych pt. „WALCZ Z PRZEMOCĄ – NIE BĄDŹ OBOJĘTNY”, „Ograniczenie niepełnoletnim dostępności do alkoholu, dopalaczy i innych substancji psychoaktywnych”, „Ograniczanie zachowań ryzykownych i ryzykanckich młodzieży, w tym młodych kierowców w ruchu drogowym”.
Seminaria Trzeźwościowe, a także przedsięwzięcia współistniejące, będące ich efektem, są uwzględnione w corocznych Gminnych Programach Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. Przed opracowywaniem w poszczególnych gminach projektów budżetów organizowana jest w Stowarzyszeniu „POWRÓT” konferencja robocza z udziałem przedstawicieli Koalicji Ruchu Trzeźwościowego oraz władz samorządowych Gmin i Starostwa. Realizatorami programu, wykładowcami itp. są autorytety w poszczególnych dziedzinach, rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. W dniach, w których realizowane były SEMINARIA TRZEŹWOŚCIOWE w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych odbywały się APELE TRZEŹWOŚCIOWE o tematyce zbieżnej z SEMINARIAMI. Na prośbę organizatorów w tych dniach podmioty gospodarcze działające na terenie gmin Powiatu Mikołowskiego nie sprzedawały alkoholu. Wierzę, że będzie podobnie podczas XVIII Seminarium.

KOORDYNATOR PROGRAMU:
mgr Tadeusz Rosa, koordynator Seminarium: chemik ekonomista (Uniwersytet Śląski Akademia Ekonomiczna). Studium Aktualizacji Wiedzy z zakresu „Analizy Wartości”, Szkoła Centralna „Strategia I i II stopnia”, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Szkoła Lektorów, Szkolenie Konsultantów Profilaktyki w Zakładzie Pracy. Kurs Instruktorów Telefonów Zaufania I i II stopnia. Kurs (Kuratorium Oświaty w Katowicach) dla Kierowników i wychowawców placówek wypoczynku dzieci i młodzieży. Ukończenie Studium „PRO” – Program Rozwoju Osobistego, realizowanego przez Instytut Psychologii Zdrowia. Konsultant Punktów Konsultacyjnych ds. RPA (Miejski i Międzyzakładowy). Prezes Stowarzyszenia Klubu Abstynenta „POWRÓT”, Twórca i kierownik Powiatowej Młodzieżowej Szkoły Liderów Młodzieżowych Animatorów Programów Profilaktycznych w Mikołowie, członek Gminnej Komisji RPA w Mikołowie. Koordynator Międzyzakładowy Punktu Konsultacyjnego ds. RPA i Przeciwdziałania Uzależnieniom od Innych Substancji Psychoaktywnych. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Liderów Działań Psychospołecznych. Mikołowianin Roku 2000, Członek Ogólnopolskiego Porozumienia „NIEBIESKA LINIA” w Warszawie. Ukończył szkolenie „Tworzenie systemów wspierających rozwój rodziny” organizowane przez Regionalny Ośrodek Metodyczno – Konsultacyjny „METIS” w Katowicach, a także organizowane przez „METIS” szkolenie „Płeć, rola, profilaktyka HIV/AIDS”. Ambasador Ogólnopolskiej Kampanii „DZIECIŃSTWO BEZ PRZEMOCY”. Odznaczony przez Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „NIEBIESKA LINIA” (rok 2002) ZŁOTYM TELEFONEM, w 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009,2010, 2011, 2012 i 2013 roku uhonorowany Nagrodą Ministra Zdrowia za szczególne działania na rzecz zapobiegania epidemii HIV/AIDS w Polsce. Ukończył szkolenie dotyczące procedury pracy ze sprzedawcami napojów alkoholowych i ograniczania dostępności alkoholu dla nieletnich, organizowane przez PARPA i Fundację „ETOH” w Warszawie. Uczestnik konferencji zorganizowanej przez KB ds. PN w 2007 r. na temat profilaktyki selektywnej w kontekście przeciwdziałania uzależnień wśród młodzieży, nominowany w 2008 r. przez Starostę Mikołowskiego do Medalu Komisji Edukacji Narodowej, który w tym roku został przyznany przez Ministra Edukacji Narodowej. Uczestnictwo w Sympozjum Jubileuszowym (30 lat) „MONARU” pt.: „System profesjonalnej pomocy osobom wykluczonym społecznie, pozostającym w trudnej sytuacji życiowej”, podczas którego odznaczony został medalem MONARU: „1 KOTAN – DOBRY CZŁOWIEK”. W 2009 r. z okazji X-lecia utworzenia Powiatu Mikołowskiego odznaczony został medalem za wieloletnią twórczą pracę na rzecz Samorządu Powiatu Mikołowskiego i jego mieszkańców. 5 grudnia 2009 r. w Dniu Wolontariusza otrzymał statuetkę i tytuł WOLONTARIUSZA ROKU.
19 maja 2011 roku Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Krzysztof Brzózka przyznał Tadeuszowi Rosie, uznając jego dotychczasowe osiągnięcia na polu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, Certyfikat Specjalisty w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych.
Tadeusz Rosa znalazł się w gronie sześciu finalistów III edycji konkursu o tytuł Społecznika Roku tygodnika „Newsweek Polska”. Nagrodę wręczono w dniu 20 czerwca 2011 r w Warszawie podczas gali „Działaj lokalnie VII”, zorganizowanej przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności oraz Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Kapituła Nagrody doceniła działania prezesa Stowarzyszenia Klubu Abstynenta „POWRÓT” w dziedzinie profilaktyki oraz realizację takich przedsięwzięć, jak utworzenie pierwszej w Polsce Młodzieżowej Szkoły Liderów Profilaktyków.
Pod koniec lipca 2011 roku, z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, Tadeusz Rosa został zgłoszony przez Burmistrza Mikołowa do Nagrody indywidualnej Ministra Pracy i Polityki Społecznej za wybitne osiągnięcia w pomocy społecznej.
W dniu 13 października 2011 r. podczas powiatowej akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej udekorowany został Złotą Odznaką za Zasługi dla Województwa Śląskiego.
W dniu 19 sierpnia 2012 r. Tadeusz Rosa podczas uroczystości obchodów 10 rocznicy śmierci śp. Marka Kotańskiego odznaczony został przez Zarząd Główny „MONARU” MIECZEM KOTANA za długoletnią pracę na rzecz osób borykających się z uzależnieniami od środków psychoaktywnych, współuzależnionych oraz wybitne osiągnięcia w profilaktyce – przeciwdziałaniu zachowaniom ryzykownym wśród młodzieży.
Decyzją kapituły "CZERWONEJ KOKARDKI" Tadeusz Rosa wraz z Mikołowską Powiatową Młodzieżową Szkołą Liderów, która pod Jego kierownictwem działa z sukcesem od wielu lat, uhonorowany został tym zaszczytnym wyróżnieniem.
"Czerwoną Kokardkę" przyznawaną co roku z okazji Światowego Dnia AIDS, otrzymują osoby, organizacje i instytucje, które w szczególny sposób przyczyniły się do poprawy jakości życia osób żyjących z HIV, chorych na AIDS, bądź też wniosły wkład w działania profilaktyczne w dziedzinie HIV/AIDS w Polsce.
Uroczystość wręczenia "Czerwonych Kokardek" odbyła się podczas uroczystej sesji w ramach XIX Konferencji "Człowiek Żyjący z HIV w rodzinie i społeczeństwie", dnia 3 grudnia 2012 r. w hotelu Marriott w Warszawie.
W styczniu 2013 r. znalazł się w gronie 18 nominowanych do Człowieka Roku 2012 w XI plebiscycie ogłoszonym przez Górnośląski Tygodnik „ECHO”. Stowarzyszenie „POWRÓT” kierowane przez Tadeusza Rosę jako ORGANIZACJA ROKU 2012 zajęła II miejsce.
Tadeusz Rosa na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz ustawy o orderach i odznaczeniach, postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2013 roku, na wniosek Wojewody Śląskiego za zasługi w dziedzinie profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży odznaczony ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI.
Odznaczenie zostało wręczone przez Starostę Mikołowskiego Henryka Jaroszka i Burmistrza Mikołowa Marka Balcera w dniu 25 marca 2013 r. w Ogólnopolskim Dniu Trzeźwości podczas XVII Ponadregionalnego Mikołowskiego Seminarium Trzeźwościowego pt. „Zachowania ryzykowne i ryzykanckie wśród młodzieży, w tym młodych kierowców, w ruchu drogowym oraz im przeciwdziałanie”.
Dziennikarzy środków społecznego przekazu proszę o rozpropagowanie idei tego kolejnego przedsięwzięcia trzeźwościowego, realizowanego corocznie nieprzerwalnie od kilkunastu lat.
Mam świadomość, że nie ma w nim wiele medialności, ale zwraca uwagę na coś ważniejszego: troskę dorosłych o dzieci i młodzież, wspólne działania dorosłych i młodzieży przeciwdziałające krzywdzie wyrządzonej młodym ludziom, często dzieciom. Podkreślam to z całą stanowczością Państwo Redaktorzy.
Ponownie agresywnie daje o sobie znać zjawisko „dopalaczy”, śmiertelne żniwo zbiera również używanie „MEFKI”. Zmobilizujmy się wszyscy do intensywniejszego przeciwdziałania.KOORDYNATOR SEMINARIUM
PREZES STOWARZYSZENIA „POWRÓT”
PRZEWODNICZĄCY KOMITETU ORGANIZACYJNEGO

mgr Tadeusz Rosa

Stowarzyszenie "POWRÓT"