logo
podzialak

JESIENNA SESJA SZKOLY LIDERÓW | 2012-09-24

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z REALIZACJI SESJI JESIENEJ XIII PONADREGIONALNEJ EDYCJI POWIATOWEJ MŁODZIEŻOWEJ SZKOŁY LIDERÓW MŁODZIEŻOWYCH ANIMATORÓW PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH W MIKOŁOWIE

W dniach 21, 22, 23 września br. zrealizowana została w Hotelu Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Mikołowie – Śmiłowicach Sesja Jesienna kończąca dla młodzieży XIII Ponadregionalną Edycję Powiatowej Młodzieżowej Szkoły Liderów Młodzieżowych Animatorów Programów Profilaktycznych.
Sesja Jesienna realizowana była w ramach programu Ministerstwa Edukacji Narodowej, Departamentu Zwiększania Szans Edukacyjnych pt: „Promowanie zdrowego stylu życia, w szczególności prawidłowego odżywiania i aktywności fizycznej oraz kształtowanie zachowań korzystnych dla zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży: ŻYJMY Z PASJĄ”

W tym miejscu przypomnijmy:
Szkoła jako niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego przy Stowarzyszeniu Klub Abstynenta „POWRÓT” wpisana została po spełnieniu wymogów do ewidencji oświatowych placówek niepublicznych Powiatu Mikołowskiego w dniu 19.10.1999 r. pod numerem 5/99.
Nadzór nad działalnością oświatową szkoły sprawuje Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.
Jest to pierwsza w Polsce profesjonalna szkoła tego typu.
I edycję ukończyło 56 absolwentów, II edycję 66 absolwentów, III edycję 73 absolwentów, IV edycję 84 absolwentów, V edycję 85 absolwentów, VI edycję 81 absolwentów, VII edycję 75 absolwentów, VIII edycję 70 absolwentów, IX edycję 65 absolwentów, X edycję 61absolwentów, XI edycję 61 słuchaczy, XII edycję ukończyło 57 absolwentów, a w tegorocznej XIII edycji udział wzięło 56 młodzieży. Razem 890 absolwentów. TWÓRCĄ SZKOŁY, a jednocześnie od początku jej kierownikiem jest Tadeusz Rosa.

Celem szkoły jest:
- przygotowanie młodzieży do roli lokalnych, młodzieżowych animatorów programów profilaktycznych – pozytywnych liderów promujących zdrowy styl życia
- nabywanie przez młodzież umiejętności tworzenia grup zadaniowych – kółek środowiskowych propagujących w swoich środowiskach zdrowy, alternatywny styl życia oraz popularyzujących trzeźwość
- nabywanie przez młodzież wiedzy z zakresu wczesnej profilaktyki w aspekcie przeciwdziałania uzależnieniom od środków psychoaktywnych (narkotyki, alkohol ) oraz zapobiegania HIV/AIDS,
- nauczanie młodzieży tolerancji oraz umiejętności rozwiązywania konfliktów w szkole, domu, grupie rówieśniczej,
- wzmacnianie zdrowia fizycznego i psychicznego,
- integracja młodzieży.

Nabór młodzieży prowadzony był przez pedagogów szkolnych, kierowników klubów młodzieżowych, a także świetlic socjoterapeutycznych przy współpracy Gminnych Komisji RPA. W zajęciach udział wzięło 56 słuchaczy, przedstawicieli szkół ponadpodstawowych z terenu woj. śląskiego i woj. małopolskiego. Wśród słuchaczy byli również m.in. przedstawiciele Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego w Mikołowie, a także Stowarzyszenia „POMARAŃCZOWEJ MŁODZIEŻY” z Zabrza, Stowarzyszenia „POMOCNA DŁOŃ” oraz działającego przy Stowarzyszeniu Klubu Młodzieżowego w Raciborzu.
Młodzież podzielona była na 4 grupy warsztatowe. Każdy z uczestników otrzymał komplet materiałów programowych, stosowną literaturę, czasopisma, ulotki informacyjne, kubek z logo i napisem Szkoły.

Zajęcia podczas Sesji Jesiennej: warsztaty w grupach, wykłady prowadziły znane krajowe autorytety specjalizujące się w/w problematyce, a mianowicie:
- mgr Liliana Krzywicka – mgr psychologii i socjologii, wykładowca i trener w szkołach „STRATEGIA”, Studium Przeciwdziałania w Rodzinie organizowanych przez Instytut Psychologii Zdrowia, terapeuta Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia w Katowicach, Kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Katowicach, prowadzi własną pracownię psychologiczną, pracownik Uniwersytetu Śląskiego (ekspert PARPA), Przewodnicząca Ogólnopolskiej Rady Ekspertów ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
- mgr Mariusz Moderski – pedagog, trener, terapeuta, współpracownik Stowarzyszenia „NIEBIESKA LINIA” w Warszawie, prowadzi własną pracownię terapeutyczną.
- mgr Błażej Nowrot – wykształcenie wyższe licencjackie i magisterskie, doradca zawodowy II stopnia (wykładowca),
- mgr Benedykt Walczak – wykształcenie wyższe pedagogiczne, emerytowany nauczyciel, V-ce Przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Miejsc Pamięci Narodowej w Katowicach (wykład),
- mgr Anna Wiechcińska – mgr psychologii, trener, terapeuta, współpracownik PARPA i Instytutu Psychologii Zdrowia w Warszawie, prowadzi własną pracownię psychologiczną,
- Bożena Błach – Starszy Instruktor Wydziału Opieki Zdrowotnej Stacji SAN-EPID w Tychach, pracownik emerytowany,
- mgr Barbara Moszkowicz – Kierownik Wydziału Oświaty Zdrowotnej Stacji SAN – EPID w Tychach (pracownik emerytowany),
- mgr Andrzej Wojciechowski – mgr psychologii, wykładowca i trener Szkoły „STRATEGIA” oraz programu „Świetlica socjoterapeutyczna”(ekspert PARPA), ekspert Ponadregionalnego Zespołu Ekspertów w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przy PARPA, pracownik Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Sosnowiec.
- Jan Wyduch – Prezes Terenowego Ogniska Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „HADES” w Mikołowie. Instruktor sportowy. Brązowy Medalista Mistrzostw Świata w Kulturystyce Klasycznej, Mistrz Polski w Kulturystyce Klasycznej, Rekordzista Świata w Podciąganiu na Drążku na czas, Mistrz Polski w Biegu po schodach.
Opiekę medyczną sprawował dyplomowany ratownik medyczny, pracownik Szpitala Specjalistycznego w Jaworznie Michał Rosa.
Punkt konsultacyjny do rozmów indywidualnych z młodzieżą prowadziła Genowefa Jakubowska – Fijałkowska (również opiekę nad młodzieżą).
Kierownik Sekretariatu (również opieka na młodzieżą) Janina Piecha.
Wolontariusze z Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego: Aleksander Bożek, Krzysztof Gembara, Krzysztof Jeleń, Mateusz Pluta, Wiktor Raducki, Mariusz Wierzgoń (uprawnienia wychowawców kolonijnych), absolwenci poprzednich edycji Szkoły.
Prace zaopatrzeniowe realizował Eugeniusz Jadasz, usługi komputerowe, wykonanie graficzne dyplomów, świadectw Katarzyna Łaciak, obsługa finansowa prowadzona była przez Wojciecha Ziębę.
Twórca Szkoły, autor programu, koordynator działań Tadeusz Rosa.

SESJA JESIENNA. REALIZACJA: 21, 22, 23 wrzesień 2012 r. pod hasłem „ŻYJMY Z PASJĄ”

TEMATYKA PROWADZONYCH WYKŁADÓW PODCZAS SESJI JESIENNEJ.
Podczas sesji jesiennej zrealizowano 14 godzin dydaktycznych wykładów, a mianowicie:
- „Problemy narkomanii” w tym zaakcentowanie Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej „NARKOTYKI ? NA CO MI TO!” (2 godz.) – mgr Andrzej Wojciechowski
- „Jak zmienić kawałek świata wokół siebie. Rzecz o liderach młodzieżowych” (2 godz.) – mgr Anna Wiechcińska – Szymańska
- „Rodzina dysfunkcyjna – role przyjmowane przez dzieci” (2 godz.) – mgr Liliana Krzywicka (w ofercie ten wykład uwzględniony jest w temacie „Źródła przemocy interpersonalnej”)
- „Zachowania ryzykowne – zapobieganie HIV/AIDS” w tym zaakcentowanie Ogólnopolskich Kampanii Społecznych „CZY JESTEŻ ZAKAŻONY HIV?” „FAIR PLAY” – mgr Bożena Błach i mgr Barbara Moszkowicz (2 osoby x 2 godz. = 4 godz.). II część wykładu – oddzielnie młodzież gimnazjalna i oddzielnie młodzież ponadgimnazjalna.
- „Nabywanie umiejętności poruszania się po rynku pracy” (1 godz.) – mgr Błażej Nowrot
- II część wykładu „Metodyka prowadzenia zajęć” (1 godz.) – mgr Mariusz Moderski.
- Spotkanie z historią „OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA” (1 godz.) – mgr Benedykt Walczak.
- „Wzmocnienie zdrowia fizycznego poprzez prawidłowe odżywianie i aktywność fizyczną” (1 godz) – Jan Wyduch

RAZEM 14 godzin dydaktycznych.

ZAJĘCIA SEMINARYJNE:
„Przemoc interpersonalna, nietolerancja – przeciwdziałanie”. 2 godziny dydaktyczne. 4 prowadzących zajęcia: mgr Liliana Krzywicka, mgr Anna Wiechcińska – Szymańska, mgr Mariusz Moderski, mgr Andrzej Wojciechowski.
DYSKOTEKA ph. „POTRAFIĘ BAWIĆ SIĘ BEZ UŻYWEK”, 3 godziny dydaktyczne, prowadzący instruktorzy imprez bezalkoholowych: Janusz Ciwis, Wojciech Simon z Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego . Absolwenci poprzednich edycji Szkoły.

WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI PSYCHOSPOŁECZNYCH. ZAJĘCIA INTERAKTYWNE. 23 godziny dydaktycznych w każdej grupie. 4 grupy. Prowadzący jak w przypadku zajęć seminaryjnych.
Minikoncert na zakończenie XIII edycji Szkoły zrealizowała mgr Katarzyna Gembara z Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego
TEMATYKA:
- warsztaty negocjacji i zachowań asertywnych, kontynuacja z Sesji Wiosennej,
- diagnoza problemu uzależnienia od alkoholu i narkotyków (szkoła, klasa, grupa rówieśnicza), przygotowywanie gazetek na temat szkód spowodowanych nadużywaniem alkoholu i narkotyków przez młodzież,
- nauka tolerancji w odniesieniu do odmiennych przekonań, zarażonych wirusem HIV, chorych na AIDS,
- ćwiczenia organizowania imprez bezalkohoowych i beznarkotykowych,
- konkursy, quizy, zabawy integracyjne (zespoły przygotowujące pytania z zakresu wiedzy o skutkach używania alkoholu, narkotyków, przemocy interpersonalnej, w tym domowej, symulacja zajęć z metodyki nauczania),
- zabawy „wyspa”, „tratwa”, dyskutowanie o roli lidera, nabywanie umiejętności tworzenia zespołów i grup zadaniowych,
- wzmocnienie zdrowia fizycznego poprzez prawidłowe odżywianie i aktywność fizyczną.
- warsztaty dziennikarskie. Nauka pisania informacji prasowej.
- Omawianie zadań domowych, a także refleksje związane z pisaniem listów do siebie podczas Sesji Wiosennej. Co udało się osiągnąć. Zaistnienie jako lidera w swoich środowiskach.

Zajęcia edukacyjne dla młodzieży zrealizowane podczas Sesji Jesiennej rozpoczął wykład: Spotkanie z historią pod hasłem: „OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA” prowadzony przez mgr Benedykta Walczaka, V-ce Przewodniczącego Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Miejsc Pamięci Narodowej w Katowicach.
W dniu 22 września (sobota) odbyła się m. in. uroczysta kolacja przy świecach „ECHO SZKOLNE" z udziałem zaproszonych gości, w tym m. in.: Posła na Sejm RP: Grzegorza Matusiaka , Przedstawicielki Biura Senatora Senatu RP Antoniego Motyczki Wioletty Organiściak, Starosty Mikołowskiego Henryka Jaroszka, Z-cy Prezydenta Sosnowca Zbigniewa Szaleńca, V-ce Starosty Mikołowskiego Henryka Zawiszowskiego, Przewodniczącego Rady Powiatu Mikołowskiego Lucjana Smolorza, V-ce Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mikołowie Jerzego Sztaigli, Vice Burmistra Mikołowa Adama Zawiszowskiego, Dyrektora Domu Dziecka w Orzeszu Agnieszki Kuchny, Dyrektora Domy Pomocy Społecznej w Orzeszu Jadwigi Krajewskiej, Członka Zarządu Powiatu Mikołowskiego Janiny Szołtysek, Przewodniczącej Wydziału Sądu Rejonowego w Mikołowie Beaty Mańki, Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie podkomisarza Dariusza Waligóry, Komendanta Straży Miejskiej w Mikołowie Janusza Grzymały, pedagogów szkolnych Hanny Żurek z LO w nr 4 w Katowicach i Magdaleny Baksik Gurdek z CKOIZ w Zabrzu.

Pełnomocnik Burmistrza Łazisk Górnych Krzysztofa Siewier, Koordynator GPPiRPU w Ornontowicach Jadwigi Harpy, przedstawicieli Rady Ponadregionalnego Związku Stowarzyszeń Abstynenckich woj. Śląskiego Aleksandra Brudnego i Kazimierza Anisieni, przedstawicieli Stowarzyszenia K.A. POWRÓT Zygmunta Furgoła, Eugeniusza Jadasza, Zbigniewa Gardawskiego, Kazimierza Żabki. Samorządu Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego redaktor „Gazety Mikołowskiej” Iwony Spychaly Dlugosz, przedstawiciela Stowarzyszenia „POMOCNA DŁOŃ” w Raciborzu Tomasza Cofałę, przedstawiciela Gminy Miasta Czerwionka- Leszczyny pedagoga Dawida Salamona i wielu innych.

Podczas „ECHA" każda z grup warsztatowych (cztery) uczestniczyła w quizie –teście sprawdzającym . Odpowiedzi słuchaczy oceniane były przez 6-osobowe jury pod przewodnictwem Kierownika Szkoły mgr Tadeusza Rosy. Młodzież zachwyciła wszystkich zdobytą wiedzą i umiejętnościami na temat problematyki uzależnień od środków psychoaktywnych, zjawiska „dopalaczy”, mechanizmów tych chorób, problematyki HIV/AIDS, przemocy interpersonalnej, profilaktyki, zachowań asertywnych, komunikacji, negocjacji sztuki dziennikarskiej itp. I miejsce zdobyła grupa prowadzona przez mgr Andrzeja Wojciechowskiego
Na 75 punktów w/w grupa uzyskała 69 punktów, pozostałe grupy odpowiednio: 68, 68 i 63 punkty.

Tematy zestawu pytań – Testu sprawdzającego
Zestaw I
1) Co to jest uzależnienie od substancji psychoaktywnych (zmieniających świadomość)? Wyjaśnij.
2) Jaka jest różnica pomiędzy agresją a przemocą?
3) Różnica między HIV a AIDS.
4) Scharakteryzuj zjawisko tzw. „dopalaczy” oraz konsekwencje zdrowotne i prawnokarne ich zażywania.
5) Scharakteryzuj działania wzmacniające zdrowie fizyczne poprzez prawidłowe odżywanie i aktywność fizyczną.

Zestaw II
1) Wymień znane Ci substancje uzależniające i przedstaw działanie jednej z nich.
2) Co to jest zachowanie asertywne?
3) Czy naprawdę każdy może zakazić się wirusem HIV lub zachorować na AIDS?
4) Scharakteryzuj zjawisko tzw. „dopalaczy” oraz konsekwencje zdrowotne i prawnokarne ich zażywania.
5) Scharakteryzuj działania wzmacniające zdrowie fizyczne poprzez prawidłowe odżywanie i aktywność fizyczną.

Zestaw III
1) Co chroni młodego człowieka przed uzależnieniem?
2) Dlaczego należy nie legalizować sprzedaży marihuany?
3) Czy przyczyną AIDS naprawdę jest HIV?
4) Scharakteryzuj zjawisko tzw. „dopalaczy” oraz konsekwencje zdrowotne i prawnokarne ich zażywania.
5) Scharakteryzuj działania wzmacniające zdrowie fizyczne poprzez prawidłowe odżywanie i aktywność fizyczną.Zestaw IV
1) Dlaczego ludzie używają przemocy?
2) Podaj przykłady działań profilaktycznych.
3) Czy istnieje szczepionka chroniąca przed zakażeniem wirusem HIV?
4) Scharakteryzuj zjawisko tzw. „dopalaczy” oraz konsekwencje zdrowotne i prawnokarne ich zażywania.
5) Scharakteryzuj działania wzmacniające zdrowie fizyczne poprzez prawidłowe odżywanie i aktywność fizyczną.

Punktacja: każde pytanie od 0 do 5 (max).
Oceniana była trafność merytoryczna, atrakcyjność, stwierdzano czy odpowiedź jest wyczerpująca.

Na zakończenie pierwszego i drugiego dnia zajęć prowadzona była przez Kierownika Szkoły mgr Tadeusza Rosę „GODZINA SZCZEROŚCI”, podsumowanie dnia (po 1 godzinie dydaktycznej). W trakcie tych spotkań dokonano również prezentacji medialnej realizowanych zadań z udziałem słuchaczy XIII Edycji Szkoły oraz działań z zakresu profilaktyki wykonanych przez Społeczność Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego.
Podczas tych spotkań przy zapewnieniu luźnej, serdecznej, często spontanicznej atmosfery, słuchacze, ale również kadra dzielili się wrażeniami. Młodzież pomimo zmęczenia (spotkania odbywały się w godz. 2200 – 2300) bardzo ceniła sobie szczerość i otwartość wypowiedzi. Z wielkim entuzjazmem m. in. odniosła się do otwartych przez siebie, pisanych do siebie listów podczas Sesji Wiosennej. Wielu z nich udało się wytrwać w postanowieniach i zobowiązaniach sobie stawianych. Było to dla nich wielkie przeżycie emocjonalne i ważne doświadczenia. Podkreślali konieczność i celowość takich zajęć podczas kolejnych edycji Szkoły.

EWALUACJA KOŃCOWA (SESJA JESIENNA)
Na zakończenie Sesji Jesiennej młodzież wypełniła ankiety anonimowe, w których poddano
ocenie Sesję Jesienną i XIII EDYCJĘ, a mianowicie:
1. Ocena zajęć w grupach w punktach od l do 6
2. Ocena wykładów w punktach od l do 6
3. Ocena realizacji programu profilaktycznego - dyskoteki „POTRAFIĘ BAWIĆ SIĘ BEZ UŻYWEK" w punktach od l do 6
4. Jakie zmiany proponowałbyś (proponowałabyś) wprowadzić podczas realizacji kolejnych edycji SZKOŁY?
5. Inne uwagi, w tym ocena organizacji SZKOŁY w punktach od l do 6
Ocena celująca: 6
Średnie wyniki:
na pytanie l - 5,6
na pytanie 2 - 4,8
na pytanie 3 - 4,9
Pojawiające się w przewadze odpowiedzi na pytanie 4: nic nie zmieniać, było SUPER!!, Szkoła jest SPOKO, jest the BEST!!, dziękujemy pomysłodawcy i twórcy szkoły.
Na pytanie 5, średnia ocena 6, wypowiedzi typu wszystko O.K., mam nadzieję, że będzie jeszcze dużo edycji, wydłużyć czas trwania Sesji, mniej napięty program. Organizować spotkania absolwentów szkoły wszystkich zrealizowanych edycji, szkoła wyjątkowa, szkoła jest niesamowita, szkoła jest fenomenalna, wiele się nauczyłam, jestem odważniejsza, bardziej śmiała, żałuję, ze wyjeżdżam itp.

Podczas uroczystego zakończenia XIII Edycji z przesłaniem do młodzieży wystąpili: Poseł na Sejm RP Grzegorz Matusiak , Przewodniczący Rady Powiatu Mikołowskiego Lucjan Smolorz, Vice Burmistrz Mikołowa Adam Zawistowski i Twórca Szkoły Tadeusz Rosa, którzy wręczali świadectwa i dyplomy absolwentom. Z mini koncertem na zakończenie Sesji wystąpiła Kasia Gembara z Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego. Symboliczną różę każdy z absolwentów otrzymał od przedstawicieli poprzednich edycji. Goście, absolwenci zgotowali Tadeuszowi Rosie owację na stojąco, były kwiaty, STO LAT, łzy radości i wzruszenia. Podkreślano, że jako jedyny otrzymał w Warszawie w dniu 19 sierpnia br. podczas uroczystości z okazji obchodów rocznicy śmierci śp. Marka Kotańskiego tytuł Wojownika Światła i Miecz Kotana.
Wszyscy uczestniczyli w pożegnalnym uroczystym obiedzie. Następnie młodzież odjechała do swoich GMIN autokarami (byli ubezpieczeni).

Absolwenci zaproszeni zostali do stałego kontaktu przy realizacji zadań profilaktycznych, w tym m. in. do udziału w kolejnych dyskotekach p/h „POTRAFIĘ BAWIĆ SIĘ BEZ UŻYWEK”, które zostaną zrealizowane przez Mikołowski Powiatowy Klub Młodzieżowy w swojej siedzibie w dniu 28 września br. oraz w październiku i listopadzie br. w Gimnazjum Nr 1 i Nr 2 w Mikołowie.
O dokładnych terminach poinformujemy odrębnie.

Podsumowanie XIII Edycji Szkoły m. in. z udziałem współorganizatorów, gmin uczestniczących w programie, pedagogów ze szkół macierzystych, odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia Klub Abstynenta „POWRÓT” w Mikołowie, w dniu 17 października br. (środa, początek godz. 1300). Koszt przygotowania i realizacji Sesji Jesiennej zamknie się kwotą około 51 tysięcy złotych (koszt całorocznej edycji około 103 tysiące złotych). Niezależnie od środków z GMIN uczestniczących w programie zaangażowanie były środki z: Ministerstwa Edukacji Narodowej,Senatora Senatu RP Antoniego Motyczki, Posła na Sejm RP Krzysztofa Gadowskiego , Posel do parlamentu Europejskiego Małgorzaty Handzlik, Województwa Śląskiego, Powiatu Mikołowskiego, KC ds. AIDS, KB ds. PN, PARPA, Starostwa Powiatowego w Mikołowie, Fundacji Pracowniczej „PRO-EKO” w Łaziskach Górnych, Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – Oddział w Mikołowie, Przedsiębiorstwa „TOLEK” w Mikołowie, Mikołowskiego Banku Spółdzielczego, Zakładu Specjalistycznego Robót Budowlanych w Rydułtowach, Grupy Finansowej „EXPERT” we Wrocławiu, Cukierni „WIECHOCZEK” w Mikołowie, „STAREJ APTEKI” w Mikołowie i wielu innych, w tym osób prywatnych oraz wolontariuszy.
Wszystkim, którzy w jakimkolwiek stopniu przyczynili się do realizacji tego przedsięwzięcia, składamy serdeczne podziękowania.PREZES STOWARZYSZENIA
KIEROWNIK SZKOŁY

mgr Tadeusz Rosa

Stowarzyszenie "POWRÓT"