logo
podzialak

SZKOŁA LIDERÓW PO RAZ XII | 2011-09-29

W dniach 23, 24, 25 września b.r. zrealizowana została w Hotelu Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Mikołowie – Śmiłowicach Sesja Jesienna kończąca dla młodzieży XII Ponadregionalną Edycję Powiatowej Młodzieżowej Szkoły Liderów Młodzieżowych Animatorów Programów Profilaktycznych.

Mikołów, dn. 25.09.2011 r.


SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z REALIZACJI
SESJI JESIENEJ XII PONADREGIONALNEJ EDYCJI POWIATOWEJ MŁODZIEŻOWEJ SZKOŁY LIDERÓW
MŁODZIEŻOWYCH ANIMATORÓW PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH ZREALIZOWANA


W dniach 23, 24, 25 września b.r. zrealizowana została w Hotelu Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Mikołowie – Śmiłowicach Sesja Jesienna kończąca dla młodzieży XII Ponadregionalną Edycję Powiatowej Młodzieżowej Szkoły Liderów Młodzieżowych Animatorów Programów Profilaktycznych.

W tym miejscu przypomnijmy:
Szkoła jako niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego przy Stowarzyszeniu Klub Abstynenta „POWRÓT” wpisana została po spełnieniu wymogów do ewidencji oświatowych placówek niepublicznych Powiatu Mikołowskiego w dniu 19.10.1999 r. pod numerem 5/99.
Nadzór nad działalnością oświatową szkoły sprawuje Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.
Jest to pierwsza w Polsce profesjonalna szkoła tego typu.
I edycję ukończyło 56 absolwentów, II edycję 66 absolwentów, III edycję 73 absolwentów, IV edycję 84 absolwentów, V edycję 85 absolwentów, VI edycję 81 absolwentów, VII edycję 75 absolwentów, VIII edycję 70 absolwentów, IX edycję 65 absolwentów, X edycję 61absolwentów, XI edycję 61 słuchaczy, a w tegorocznej XII edycji udział wzięło 57 słuchaczy. TWÓRCĄ SZKOŁY, a jednocześnie od początku jej kierownikiem jest Tadeusz Rosa.

Celem szkoły jest:
- przygotowanie młodzieży do roli lokalnych, młodzieżowych animatorów programów profilaktycznych – pozytywnych liderów promujących zdrowy styl życia
- nabywanie przez młodzież umiejętności tworzenia grup zadaniowych – kółek środowiskowych propagujących w swoich środowiskach zdrowy, alternatywny styl życia oraz popularyzujących trzeźwość
- nabywanie przez młodzież wiedzy z zakresu wczesnej profilaktyki w aspekcie przeciwdziałania uzależnieniom od środków psychoaktywnych (narkotyki, alkohol ) oraz zapobiegania HIV/AIDS,
- nauczanie młodzieży tolerancji oraz umiejętności rozwiązywania konfliktów w szkole, domu, grupie rówieśniczej,
- integracji młodzieży.

Nabór młodzieży prowadzony był przez pedagogów szkolnych, kierowników klubów młodzieżowych, a także świetlic socjoterapeutycznych przy współpracy Gminnych Komisji RPA. W zajęciach udział wzięło 57 słuchaczy, przedstawicieli szkół ponadpodstawowych z terenu woj. Śląskiego i woj. malopolskiego. Wśród słuchaczy byli również m.in. przedstawiciele Klubów Młodzieżowych z Orzesza, Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego w Mikołowie, a także Stowarzyszenia „POMARAŃCZOWEJ MŁODZIEŻY” z Zabrza, Stowarzyszenia „POMOCNA DŁOŃ” w Raciborzu.
Młodzież podzielona była na 4 grupy warsztatowe. Każdy z uczestników otrzymał komplet materiałów programowych, stosowną literaturę, czasopisma, ulotki informacyjne, kubek z logo i napisem Szkoły.

Zajęcia podczas Sesji Jesiennej: warsztaty w grupach, wykłady prowadziły znane krajowe autorytety specjalizujące się w/w problematyce, a mianowicie:
- mgr Liliana Krzywicka – mgr psychologii i socjologii, wykładowca i trener w szkołach „STRATEGIA”, Studium Przeciwdziałania w Rodzinie organizowanych przez Instytut Psychologii Zdrowia, terapeuta Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia w Katowicach, Kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Katowicach, prowadzi własną pracownię psychologiczną, pracownik Uniwersytetu Śląskiego (ekspert PARPA), Przewodnicząca Ogólnopolskiej Rady Ekspertów ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
- mgr Anna Głowacz- mgr psychologii, terapeuta, trener, współpracownik PARPA i Instytutu Psychologii Zdrowia w Warszawie, prowadzi pracownię psychologiczną
- mgr Błażej Nowrot – wykształcenie wyższe licencjackie i magisterskie, doradca zawodowy II stopnia (wykładowca),
- mgr Benedykt Walczak – wykształcenie wyższe pedagogiczne, emerytowany nauczyciel, V-ce Przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Miejsc Pamięci Narodowej w Katowicach (wykład),
- mgr Anna Wiechcińska – mgr psychologii, trener, terapeuta, współpracownik PARPA i Instytutu Psychologii Zdrowia w Warszawie, prowadzi własną pracownię psychologiczną,
- Bożena Błach – Starszy Instruktor Wydziału Opieki Zdrowotnej Stacji SAN-EPID w Tychach, pracownik emerytowany,
- mgr Barbara Moszkowicz – Kierownik Wydziału Oświaty Zdrowotnej Stacji SAN – EPID w Tychach (pracownik emerytowany),
- mgr Andrzej Wojciechowski – mgr psychologii, wykładowca i trener Szkoły „STRATEGIA” oraz programu „Świetlica socjoterapeutyczna”(ekspert PARPA), ekspert Ponadregionalnego Zespołu Ekspertów w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przy PARPA.
Opiekę medyczną sprawował dyplomowany ratownik medyczny, pracownik Szpitala Specjalistycznego w Jaworznie Michał Rosa.
Punkt konsultacyjny do rozmów indywidualnych z młodzieżą prowadziła Genowefa Jakubowska – Fijałkowska (również opiekę nad młodzieżą).
Kierownik Sekretariatu (również opieka na młodzieżą) Janina Piecha.
wolontariusze z Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego: Aleksander Bożek, Krzysztof Jeleń, Mateusz Pluta, Wiktor Raducki, Mariusz Wierzgoń (uprawnienia wychowawców kolonijnych).
Twórca Szkoły, autor programu, koordynator działań Tadeusz Rosa.

SESJA JESIENNA. REALIZACJA: 23, 24, 25 wrzesień 2011 r.

TEMATYKA PROWADZONYCH WYKŁADÓW PODCZAS SESJI JESIENNEJ.
Zgodnie ze złożoną ofertą podczas sesji jesiennej zrealizowano 13 godzin dydaktycznych wykładów, a mianowicie:
- „Problemy narkomanii” w tym zaakcentowanie Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej „NARKOTYKI NA CO MI TO?” (2 godz.) – mgr Andrzej Wojciechowski
- „Jak zmienić kawałek świata wokół siebie. Rzecz o liderach młodzieżowych” (2 godz.) – mgr Anna Wiechcińska – Szymańska
- „Rodzina dysfunkcyjna – role przyjmowane przez dzieci” (2 godz.) – mgr Liliana Krzywicka (w ofercie ten wykład uwzględniony jest w temacie „Źródła przemocy interpersonalnej”)
- „Zachowania ryzykowne – zapobieganie HIV/AIDS” w tym zaakcentowanie Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej „ CZY JESTEŻ ZAKAŻONY HIV?”– mgr Bożena Błach i mgr Barbara Moszkowicz (2 osoby x 2 godz. = 4 godz.). II część wykładu – oddzielnie młodzież gimnazjalna i oddzielnie młodzież ponadgimnazjalna.
- „Nabywanie umiejętności poruszania się po rynku pracy” (1 godz.) – mgr Błażej Nowrot
- II część wykładu „Metodyka prowadzenia zajęć” (1 godz.) – mgr Anna Głowacz
- Spotkanie z historią „OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA” (1 godz.) – mgr Benedykt Walczak.

RAZEM 13 godzin dydaktycznych.

ZAJĘCIA SEMINARYJNE:
„Przemoc interpersonalna, nietolerancja – przeciwdziałanie”. 2 godziny dydaktyczne. 4 prowadzących zajęcia: mgr Liliana Krzywicka, mgr Anna Wiechcińska – Szymańska, mgr Anna Głowacz, mgr Andrzej Wojciechowski.
DYSKOTEKA ph. „POTRAFIĘ BAWIĆ SIĘ BEZ UŻYWEK”, 3 godziny dydaktyczne, prowadzący instruktorzy imprez bezalkoholowych: Janusz Ciwis, Wojciech Simon.

WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI PSYCHOSPOŁECZNYCH. ZAJĘCIA INTERAKTYWNE. 23 godziny dydaktycznych w każdej grupie. 4 grupy. Prowadzący jak w przypadku zajęć seminaryjnych.

TEMATYKA:
- warsztaty negocjacji i zachowań asertywnych, kontynuacja z Sesji Wiosennej,
- diagnoza problemu uzależnienia od alkoholu i narkotyków (szkoła, klasa, grupa rówieśnicza), przygotowywanie gazetek na temat szkód spowodowanych nadużywaniem alkoholu i narkotyków przez młodzież,
- nauka tolerancji w odniesieniu do odmiennych przekonań, zarażonych wirusem HIV, chorych na AIDS,
- ćwiczenia organizowania imprez bezalkohoowych i beznarkotykowych,
- konkursy, quizy, zabawy integracyjne (zespoły przygotowujące pytania z zakresu wiedzy o skutkach używania alkoholu, narkotyków, przemocy interpersonalnej, w tym domowej, symulacja zajęć z metodyki nauczania),
- zabawy „wyspa”, „tratwa”, dyskutowanie o roli lidera, nabywanie umiejętności tworzenia zespołów i grup zadaniowych,
- warsztaty dziennikarskie. Nauka pisania informacji prasowej.
- Omawianie zadań domowych, a także refleksje związane z pisaniem listów do siebie podczas Sesji Wiosennej. Co udało się osiągnąć. Zaistnienie jako lidera w swoich środowiskach.

Zajęcia edukacyjne dla młodzieży zrealizowane podczas Sesji Jesiennej rozpoczął wykład: Spotkanie z historią pod hasłem: „OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA” prowadzony przez mgr Benedykta Walczaka, V-ce Przewodniczącego Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Miejsc Pamięci Narodowej w Katowicach.
W dniu 24 września (sobota) odbyła się m.in. uroczysta kolacja przy świecach „ECHO SZKOLNE" z udziałem zaproszonych gości, w tym m.in.: Posłów na Sejm RP VI Kadencji: Izabeli Kloc, Krzysztofa Gadowskiego, Dyrektora Biura Poseł do Parlamentu Europejskiego Małgorzaty Handzlik Jerzego Chaberki, Dyrektora Biura Senatora Senatu RP Antoniego Motyczki Artura Grzywoka, V-ce Starosty Mikołowskiego Henryka Zawistowskiego, Przewodniczącego Rady Powiatu Mikołowskiego Lucjana Smolorza, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mikołowie Tadeusza Sochę, Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Powiatu Mikołowskiego Stanisława Piechuli, Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Mikołowie Krystyny Morawiec, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łaziskach Górnych Mirelli Banaś, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łaziskach Górnych Teresy Miguły, Z-cy Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie, jednocześnie przedstawiciela GKRPA w Ornontowicach Krzysztofa Czecha, Członka Zarządu Powiatu Mikołowskiego Janiny Szołtysek, Pełnomocnik Prezydenta Sosnowca Elżbiety Brzozowicz-Uwijały, Przewodniczącej Wydziału Sądu Rejonowego w Mikołowie Beaty Mańki, Pełnomocnik Burmistrza Łazisk Górnych Krzysztofa Siewier, Koordynator GPPiRPU w Ornontowicach Jadwigi Harapy, przedstawicieli Rady Ponadregionalnego Związku Stowarzyszeń Abstynenckich woj. Śląskiego Aleksandra Brudnego i Kazimierza Anisieni, przedstawicieli Stowarzyszenia K.A. POWRÓT Eugeniusza Jadasza, Zbigniewa Gandawskiego, Kazimierza Żąbki samorząd Mikołów. Samorządu Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego redaktor gazety Mikołowskiej Justyny Czechowicz, przedstawiciela Stowarzyszenia „POMOCNA DŁOŃ” w Raciborzu Tomasza Chałę, przedstawiciela Gminy Miasta Czerwionka- Leszczyny pedagoga Dawida Salamona i wielu innych.

Podczas „ECHA" każda z grup warsztatowych (cztery) uczestniczyła w quizie. Odpowiedzi słuchaczy oceniane były przez 6-osobowe jury pod przewodnictwem Kierownika Szkoły mgr Tadeusza Rosy. Młodzież zachwyciła wszystkich zdobytą wiedzą i umiejętnościami na temat problematyki uzależnień od środków psychoaktywnych, zjawiska „dopalaczy”, mechanizmów tych chorób, problematyki HIV/AIDS, przemocy interpersonalnej, profilaktyki, zachowań asertywnych, komunikacji, negocjacji sztuki dziennikarskiej itp. I miejsce zdobyła grupa prowadzona przez mgr Annę Głowacz.
Na 60 punktów w/w grupy uzyskały 57 punktów, pozostałe grupy odpowiednio: 50,45,42 punkty.

Tematy zestawu pytań Quizu:
Zestaw I
1) Co to jest uzależnienie od substancji psychoaktywnych (zmieniających świadomość)? Wyjaśnij.
2) Jaka jest różnica pomiędzy agresją a przemocą?
3) Różnica między HIV a AIDS.

Zestaw II
1) Wymień znane Ci substancje uzależniające i przedstaw działanie jednej z nich.
2) Co to jest zachowanie asertywne?
3) Czy naprawdę każdy może zakazić się wirusem HIV lub zachorować na AIDS?

Zestaw III
1) Co chroni młodego człowieka przed uzależnieniem?
2) Dlaczego należy nie legalizować sprzedaży marihuany?
3) Czy przyczyną AIDS naprawdę jest HIV?

Zestaw IV
1) Dlaczego ludzie używają przemocy?
2) Podaj przykłady działań profilaktycznych.
3) Czy istnieje szczepionka chroniąca przed zakażeniem wirusem HIV?

Punktacja: każde pytanie od 0 do 5(max).
Oceniana była trafność merytoryczna, atrakcyjność, stwierdzano czy odpowiedź jest wyczerpująca.

Na zakończenie pierwszego i drugiego dnia zajęć prowadzona była przez Kierownika Szkoły mgr Tadeusza Rosę „GODZINA SZCZEROŚCI”, podsumowanie dnia (po 1 godzinie dydaktycznej).
Podczas tych spotkań przy zapewnieniu luźnej, serdecznej, często spontanicznej atmosfery, słuchacze, ale również kadra dzielili się wrażeniami. Młodzież pomimo zmęczenia (spotkania odbywały się w godz. 2200 – 2300) bardzo ceniła sobie szczerość i otwartość wypowiedzi. Z wielkim entuzjazmem m.in. odniosła się do otwartych przez siebie, pisanych do siebie listów podczas Sesji Wiosennej. Wielu z nich udało się wytrwać w postanowieniach i zobowiązaniach sobie stawianych. Było to dla nich wielkie przeżycie emocjonalne i ważne doświadczenia. Podkreślali konieczność i celowość takich zajęć podczas kolejnych edycji Szkoły.

EWALUACJA KOŃCOWA (SESJA JESIENNA)
Na zakończenie Sesji Jesiennej młodzież wypełniła ankiety anonimowe, w których poddano
ocenie Sesję Jesienną i XII EDYCJĘ, a mianowicie:
1. Ocena zajęć w grupach w punktach od l do 6
2. Ocena wykładów w punktach od l do 6
3. Ocena realizacji programu profilaktycznego - dyskoteki „POTRAFIĘ BAWIĆ SIĘ BEZ UŻYWEK" w punktach od l do 6
4. Jakie zmiany proponowałbyś (proponowałabyś) wprowadzić podczas realizacji kolejnych edycji SZKOŁY?
5. Inne uwagi, w tym ocena organizacji SZKOŁY w punktach od l do 6
Ocena celująca: 6
Średnie wyniki:
na pytanie l - 5,7
na pytanie 2 - 4,9
na pytanie 3 - 5,0
Pojawiające się w przewadze odpowiedzi na pytanie 4: nic nie zmieniać, było SUPER!!, Szkoła jest SPOKO, jest the BEST!!, dziękujemy pomysłodawcy i twórcy szkoły.
Na pytanie 5, średnia ocena 6, wypowiedzi typu wszystko O.K., mam nadzieję, że będzie jeszcze dużo edycji, wydłużyć czas trwania Sesji, mniej napięty program. Organizować spotkania absolwentów szkoły wszystkich zrealizowanych edycji, szkoła wyjątkowa, szkoła jest niesamowita, szkoła jest fenomenalna, wiele się nauczyłam, jestem odważniejsza, bardziej śmiała, żałuję, ze wyjeżdżam itp.

Podczas uroczystego zakończenia XII Edycji z przesłaniem do młodzieży wystąpili: Posłowie na Sejm RP Izabela Kloc i Krzysztof Gadowski, Przewodniczący Rady Powiatu Mikołowskiego Lucjan Smolorz, Przewodniczący Rady Miejskiej w Mikołowie Tadeusz Socha, Dyrektor Biura Poseł do Parlamentu Europejskiego Małgorzaty Handzlik Jerzy Chaberko i Twórca Szkoły Tadeusz Rosa, którzy wręczali świadectwa i dyplomy absolwentom. Symboliczną różę każdy z absolwentów otrzymał od przedstawicieli poprzednich edycji. Gośce, absolwenci zgotowali Tadeuszowi Rosie owację na stojąco, były kwiaty, STO LAT, łzy radości i wzruszenia.
Wszyscy uczestniczyli w pożegnalnym uroczystym obiedzie. Następnie młodzież odjechała do swoich GMIN autokarami (byli ubezpieczeni).

Absolwenci zaproszeni zostali do stałego kontaktu przy realizacji zadań profilaktycznych, w tym m.in. do udziału w kolejnych dyskotekach p/h „POTRAFIĘ BAWIĆ SIĘ BEZ UŻYWEK”, które zostaną zrealizowane przez Mikołowski Powiatowy Klub Młodzieżowy w swojej siedzibie w dniach 15 października b.r. i 19 listopada b.r.

Podsumowanie XII Edycji Szkoły m.in. z udziałem współorganizatorów, gmin uczestniczących w programie, pedagogów ze szkół macierzystych, odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia Klub Abstynenta „POWRÓT” w Mikołowie, w dniu 11 października b.r. (początek godz. 1300).
Koszt przygotowania i realizacji Sesji Jesiennej zamknie się kwotą około 51 tysięcy złotych (koszt całorocznej edycji około 103 tysiące złotych). Niezależnie od środków z GMIN uczestniczących w programie zaangażowanie były środki z: Ministerstwa Edukacji Narodowej, KCdsAIDS, KBdsPN, PARPA, Starostwa Powiatowego w Mikołowie, Fundacji Pracowniczej „PRO-EKO” w Łaziskach Górnych, Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – Oddział w Mikołowie, Przedsiębiorstwa „TOLEK” w Mikołowie, Mikołowskiego Banku Spółdzielczego , Przedsiębiorstwo „BIZMIR” w Katowicach, „STAREJ APTEKI” w Mikołowie i wielu innych, w tym osób prywatnych oraz wolontariuszy.
Wszystkim, którzy w jakimkolwiek stopniu przyczynili się do realizacji tego przedsięwzięcia, składamy serdeczne podziękowania.

PREZES STOWARZYSZENIA
KIEROWNIK SZKOŁY

mgr Tadeusz Rosa

Stowarzyszenie "POWRÓT"