logo
podzialak

VII Mikołowska Powiatowa Kampania Społeczna | 2011-09-13

W dniach 9 i 10 września b.r. z inicjatywy młodzieży z Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego, działającego przy Stowarzyszeniu „POWRÓT”, została zorganizowana VIII Mikołowska Powiatowa Kampania Społeczna pt.: „ŁAŃCUCH CZYSTYCH SERC – NARKOMANII, DOPALACZOM, ALKOHOLIZMOWI, PRZEMOCY INTERPERSONALNEJ, HIV/AIDS, NIETOLERANCJI, WSZELKIEMU ZŁU – NIE”.

12 września 2011 r.


VII Mikołowska Powiatowa Kampania Społeczna
„ŁAŃCUCH CZYSTYCH SERC”

W dniach 9 i 10 września b.r. z inicjatywy młodzieży z Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego, działającego przy Stowarzyszeniu „POWRÓT”, została zorganizowana VIII Mikołowska Powiatowa Kampania Społeczna pt.:
„ŁAŃCUCH CZYSTYCH SERC – NARKOMANII, DOPALACZOM, ALKOHOLIZMOWI, PRZEMOCY INTERPERSONALNEJ, HIV/AIDS, NIETOLERANCJI, WSZELKIEMU ZŁU – NIE”.
Pomysłodawcy aktywnie włączyli się w organizację tej masowej imprezy.
Zorganizowano kolejne przedsięwzięcie w dziedzinie nowoczesnej, kreatywnej profilaktyki aktywizującej młodych ludzi do kształtowania zachowań prozdrowotnych, adresowane jednocześnie do młodzieży i dorosłych, do różnych grup wiekowych i zawodowych, symbolicznie do CAŁYCH RODZIN.
Kampania włączona została w działania na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców w powiecie i gminach.

ORGANIZATORZY:
• Mikołowski Powiatowy Klub Młodzieżowy w Mikołowie,
• Stowarzyszenie Klub Abstynenta „POWRÓT” w Mikołowie,
• Powiatowa Młodzieżowa Szkoła Liderów Młodzieżowych Animatorów Programów Profilaktycznych w Mikołowie,
• Starostwo Powiatowe w Mikołowie,
• Urząd Miasta Mikołowa,
• Miejski Dom Kultury (MDK) w Mikołowie,
• Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mikołowie,
• Klub Studencki „FRACTAL” w Mikołowie,
• Amatorski Klub Sportowy (AKS) w Mikołowie,
• Stowarzyszenie „ŻYCIE PO PRZESZCZEPIE” Oddział w Katowicach,
• Klub Honorowych Dawców Krwi przy MDK w Mikołowie,
• TKKF „HADES” w Mikołowie,
• Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: Łaziska Górne, Mikołów, Ornontowice, Orzesze, Wyry,
• Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: Tadeusz Rosa.

PATRONAT:
• Posłanka do Parlamentu Europejskiego Małgorzata Handzlik,
• Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej VI kadencji Izabela Kloc,
• Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej VI kadencji Krzysztof Gadowski,
• Senator Senatu Rzeczpospolitej Polskiej Antoni Motyczka,
• Śląski Kurator Oświaty Stanisław Faber,
• Starosta Mikołowski Henryk Jaroszek,
• Burmistrz Mikołowa Marek Balcer,
• Przewodniczący Stowarzyszenia „BEZPIECZNY POWIAT MIKOŁOWSKI” Henryk Zawiszowski,
• Dziekan Dekanatu Łaziskiego ks. Jacek Wojciech,
• Dziekan Dekanatu Mikołowskiego ks. Jerzy Walisko,
• Dziekan Dekanatu Orzeskiego ks. Jerzy Kiecka,
• Proboszcz Parafii Rzymsko Katolickiej p.w. Świętego Wojciecha – Bazyliki Mniejszej w Mikołowie ks. Mirosław Godziek,
• Proboszcz Parafii Ewangelicko Augsburskiej w Mikołowie ks. Kornel Undas,
• Pełnomocnik Stowarzyszenia „ŻYCIE PO PRZESZCZEPIE” na województwo śląskie Teresa Bula,
• Prezes Fundacji Pracowniczej EKO w Łaziskach Górnych Jerzy Moryc,
• Prezes Mikołowskiego Banku Spółdzielczego Michał Król,
• Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mikołowie Wojciech Tkacz,
• Prezes Amatorskiego Klubu Sportowego w Mikołowie Zbigniew Piecha.

W godz. 1000 – 1400 możliwe było honorowe oddawanie krwi (ambulans krwiodawstwa, punkt w MDK Mikołów) pod patronatem Europejskiej Fundacji Honorowego Dawcy Krwi w ramach Ogólnopolskiej Kampanii „KREWNIACY”. Krew oddały 27 osób (13,5 litra).
O godz. 1215 rozpoczęto budowę ŁAŃCUCHA. Uczestnicy, a w szczególności uczniowie ze wszystkich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z dyrektorami i gronem pedagogicznym z Mikołowa oraz reprezentanci szkół z pozostałych Gmin Powiatu Mikołowskiego, słuchacze Mikołowskiej Powiatowej Młodzieżowej Szkoły Liderów, Społeczność Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego, samorządowcy, duchowieństwo, goście z Województwa Śląskiego, Małopolskiego, przedstawiciele parlamentu europejskiego i polskiego, władzy publicznej i samorządowej szczebla wojewódzkiego, powiatowego oraz wszystkich gmin powiatu mikołowskiego, przedstawiciele zakładów, dziennikarze prasowi, Telewizja Mikołów, Radia Katowice, mieszkańcy Mikołowa z dziećmi, policjanci, strażnicy miejscy, strażacy Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej, przedstawiciele służby zdrowia, organizacje pozarządowe, organizatorzy zajęli miejsca na rynku, a także po obu stronach ul. Jana Pawła II. Przed wyruszeniem ze Szkół młodzież uczestniczyła w stosownych zajęciach edukacyjnych, tematycznie związanych z ideą ŁAŃCUCHA. W ten sposób realizowano w szkołach DZIEŃ PROFILAKTYKI.

Od godz. 1220 do 1250 Recital Kasi Pisarzowskiej, akompaniament ojca Edwarda Pisarzowskiego.

O godz. 1250 Kasia Pisarzowska (akompaniament ojca) zaśpiewała przesłaie młodzieży „OTWÓRZCIE SERCA”, przyjęto owacyjnie.

O 1300 w Powiecie Mikołowskim rozległy się dźwięki syren i bicie dzwonów. Uczestnicy, blisko 4 tysiące osób, trzymając się za ręce zaprotestowali przeciw wszelkiemu złu, łącznie z brutalnymi i barbarzyńskimi atakami terrorystycznymi oraz atakami przemocy, różnorakim fobiom, jednocześnie zaakcentowali swoją solidarność z działaniami na rzecz DOBRA.

O godz. 1305 Katarzyna Pisarzowska i Szymon Podolec z Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego, wiodącego organizatora przedsięwzięcia przywitali wszystkich zaznaczając, że Kampanii, w której mamy okazję dzisiaj uczestniczyć jest kontynuacją myśli Marka Kotańskiego, z którym obecny tutaj, Pan Tadeusz Rosa, osobiście się kontaktował i myśl tę przejął oraz przelał na swoich młodych współpracowników – młodzież z MPKM. Podkreślali, że spotykamy się tutaj już po raz VIII i wyrazili nadzieję, że w następnych latach uda nam się tę myśl kontynuować. Chcemy solidaryzować się z wszelkimi działaniami na rzecz dobra, a sprzeciwiać się złu pod różnymi postaciami.

Poinformowali, że czeka na nas dzisiaj, a także jutro wiele atrakcji, zarówno dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych i zachęciła do aktywnego uczestnictwa.
Następnie oddali, jak podkreślili, głos osobie, dzięki której mogliśmy się tutaj znaleźć i bez której nie byłoby tak wielu wspaniałych imprez, również tej, Panu Tadeuszowi Rosie.
Rozległy się gromkie brawa.
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Tadeusz Rosa zaznaczył ze wzruszeniem, że m.in. dzięki młodzieży z Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego pomysł zapoczątkowany przez nieżyjącego już Marka Kotańskiego mógł być zrealizowany dzisiaj w szerszym wymiarze po raz ósmy w Powiecie Mikołowskim. Podziękował, uczestnikom, głównie młodzieży za przybycie, również po to, aby dać sobie mocy na najbliższe dni, miesiące, na cały rok szkolny. Podkreślił zaangażowanie wielu instytucji, organizacji pozarządowych. Podkreślił, że kilkaset osób (dorosłych i młodzieży) było związanych z pracami przygotowawczymi i organizacją w dniu dzisiejszym tej szlachetnej, masowej imprezy. Zaznaczył udział w tym wydarzeniu m.in. Posłów na Sejm RP VI kadencji: Izabeli Kloc i Krzysztofa Gadowskiego, Senatora Senatu RP Antoniego Motyczkę reprezentował dyrektor Biura Artur Grzywok (posłankę Małgorzatę Handzlik reprezentował Jerzy Chaberko), przedstawicielki Marszałka Województwa Śląskiego, V-ce Starostę Mikołowskiego Henryka Zawiszowskiego, V-ce Przewodniczącego Rady Powiatu Mikołowskiego Sławomira Bujaka, Przewodniczącej Powiatu Mikołowskiego Janiny Piecha, V-ce Burmistrza Mikołowa Adama Zawiszowskiego, Przewodniczącego Stowarzyszenia „Bezpieczny Powiat Mikołowski” Henryka Zawiszowskiego, Wójta Gminy Wyry Barbary Prasoł, Ks. Proboszcza Mirosława Godźka z Parafii Św. Wojciecha w Mikołowie, Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie Dariusza Waligórę, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mikołowie Tadeusza Sochę, Przewodniczącego Komisji
Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Powiatu Mikołowskiego Stanisława Piechulę, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Mirellę Banaś, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Teresę Migułę, redaktorów Dziennika Zachodniego, Tygodnika „ECHO”, Gazety Mikołowskiej, Gazety Łaziskiej, Aktualności Powiatu Mikołowskiego, dyrektorów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Powiatu Mikołowskiego, Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Mikołowie Damaris Stencel, przedstawicieli organizacji pozarządowych, klubów młodzieżowych, Przedstawiciela Śląskiej Wojewódzkiej Komendy w Katowicach, Ks. Proboszcza Mirosława Godźka z parafii Św. Wojciecha w Mikołowie, Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mikołowie Wojciecha Tkacza, Komendanta Straży Miejskiej w Mikołowie Janusza Grzymały, Proboszcza Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Mikołowie ks. Kornela Undasa, Przewodniczącego Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Mikołowie Sławomira Bijaka, Naczelników Wydziałów Starostwa Powiatowego w Mikołowie: Edukacji, Zarządzania Bezpieczeństwem odpowiednio Krystyny Morawiec, Wiesława Kawali, Z- cy Naczelnika Bartłomieja Depty, Pełnomocnika Burmistrza Łazisk Górnych ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom Katarzyny Siewier, Inspektor ds. przeciwdziałania uzależnieniom Urzędu Miasta Mikołowa Genowefy Jakubowskiej – Fijałkowskiej, Dyrektor Zarządu Mikołowskich Szkół i Przedszkoli Elżbiety Muszyńskiej, Prezesa Amatorskiego Klubu Sportowego w Mikołowie Zbigniewa Piechy, Kierownik świetlicy Terapeutycznej Bożeny Hammer, przedstawicieli władzy publicznej wszystkich Gmin Powiatu Mikołowskiego, V-ce Przewodniczącego Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Miejsc Pamięci Narodowej w Katowicach Benedykta Walczaka, Renaty Weinert z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mikołowie, Przewodniczącą Gminnej Komisji PRAA w Wyrach Alicję Gugała- Gołabiewską, Koordynatorów Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Ornontowicach Teresy Gendarz, w Wyrach Jadwigi Harupy, Prezes Stowarzyszenia św. Józefa „JESTEŚMY” Dorotę Podlodowską – Graczyńską, Prezes Zarządu Miejskiego w Mikołowie i PKPS Janinę Piechę i wielu innych.
Specjalne przesłanie do uczestników Kampanii wystosowali ponadto m.in.: Minister Zdrowia Ewa Kopacz, Dyrektor Departamentu Zwiększania Szans Edukacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej Jacek Krawczyk, Dyrektor Krajowego Biura Przeciwdziałania Narkomanii Piotr Jabłoński, Dyrektor Krajowego Centrum ds. AIDS Anna Marzec – Bogusławska, Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Krzysztof Brzózka, Śląski Kurator Oświaty Stanisław Faber, Marszałek Województwa Śląskiego Adam Matusiewicz.
Następnie Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Tadeusz Rosa poprosił na ESTRADĘ: m.in. w zastępstwie chorego Gospodarza Ziemi Mikołowskiej Burmistrza Marka Balcera, V-ce Burmistrza Adama Zawistowskiego, V-ce Starosty Mikołowskiego Henryka Zawistowskiego, V-ce Przewodniczącego Rady Powiatu Mikołowskiego Sławomira Bijaka, Poseł na Sejm Izabelę Kloc, Posła na Sejm RP Krzysztofa Gadowskiego, Dyrektora Biura Poseł do Parlamentu Europejskiego Małgorzaty Handzlik Jerzego Chaberkę, Dyrektora Biura Senatu RP Antoniego Motyczki Artura Grzywka, ks. Proboszcza Mirosława Godźka, ks. Proboszcza Kornela Undasa, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mikołowie Tadeusza Sochę, Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie Dariusza Waligórę, Przedstawicielkę Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach Grażynę Słomkę, Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Mikołowie Krystynę Morawiec, Przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Powiatu Mikołowskiego Stanisław Piechula, Dyrektor Zarządu Szkół i Przedszkoli Mikołowskich Elżbietę Muszyńską, Komendanta Straży Miejskiej w Mikołowie Janusza Grzymałę, Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Mikołowie Damaris Stencel, przedstawicieli współorganizatorów organizacji pozarządowych i wielu innych.
Uczestników pobłogosławili ekumenicznie Księża Proboszczowie: Mirosław Godziek i Kornel Undas
W imieniu patronów V-ce Burmistrz Adam Zawiszowski złożył na ręce Tadeusza Rosy gratulacje za TEN WYJĄTKOWY DZISIEJSZY DZIEŃ i dotychczasowe działania. Głos zabrał ponadto w imieniu Parlamentarzystów Poseł Izabela Kloc, gospodarz powiatu mikołowskiego V-ce Starosta Mikołowski Henryk Zawiszowski.
Po czym V-ce Burmistrz Adam Zawiszowski symbolicznie specjalny klucz oddał MIASTO we władanie organizatorom, a szczególnie młodzieży na ręce V-ce Przewodniczącego Samorządu Młodzieżowego Wiktora Raduckiego na czas trwania Kampanii, wyrażając jednocześnie nadzieję, że VIII Kampania zostanie zorganizowana za rok.
W trakcie trwania kampanii czynny był PUNKT INFORMACYJNY obsługiwany przez społeczność Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego (m.in. materiały edukacyjne, plakaty z Ogólnopolskich Kampanii na rzecz przeciwdziałania narkomanii, przemocy, alkoholizmowi, HIV/AIDS oraz zachęcające do oddawania krwi „KREWNIACY”). Ponadto Punkt obsługiwali przedstawiciele Stowarzyszenia „Życie po przeszczepie”, którzy przekazali materiały edukacyjne związane z oświadczeniem woli na pobieranie narządów po śmierci. Działania te spotykały się z wielką życzliwością i zainteresowaniem uczestników.
Studenci z Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny FMSA-Poland O. Śląsk: 7 osób prowadzili punkt badań przesiewowych. Przebadano ponad 400 osób:
- pomiar cukru we krwi,
- pomiar ciśnienia tętniczego krwi,
- liczono ryzyko złamań osteoporotycznych u kobiet po 50 roku życia (kalkulator FRAX),
- pomiary BMI (ocena nadwagi a niedowagi).
Po części oficjalnej na ESTRADZIE rozpoczęto realizację programu artystycznego przez wiele miesięcy zabezpieczanego przez Bartłomieja Wilczka z Klubu Młodzieżowego przy współpracy z Kamilem Stychlerzem z klubu Studenckiego „FRACTAL” w Mikołowie. Konferansjerami byli Kasia Pisarzowska i Szymon Podolec z Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego. Fotoreporterem był Aleksander Bożek również z Klubu Mikołowskiego

1330 – 2215 – WYSTĘPY NA ESTRADZIE – RYNEK, DYSKOTEKA W MDK MIKOŁÓW
 Piotr Nagiel z Zespołu 100%
 Zespół „PROKURATURA”
 Zespół „GRIND”
 Zespół KZP
 Zespół „ANOTHER DAY”
 HELLRIDER swoim występem zakończył występy muzyczne.

1700 – 2130 – Dyskoteka dla młodzieży 15 – 20 – letniej ph. : „POTRAFIĘ BAWIĆ SIĘ BEZ UŻYWEK” w Miejskim Domu Kultury
Prezenterzy: Chłopcy z Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego Janusz Ciwis i Wojtek Simon (JAZON i MOGUAI).


IMPREZY TOWARZYSZĄCE (3 wrzesień b.r.)

W dniu 9 września podczas Kampanii na Rynku i Miejskim Domu Kultury w Mikołowie: „ŁAŃCUCHOWE IMPRESJE”, gry i zabawy dla dzieci i młodzieży z nagrodami; „GUITAR HERO”, „STEPMANIA”.
Imprezy towarzyszące prowadziła młodzież z Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego oraz Powiatowej Młodzieżowej Szkoły Liderów w Mikołowie.
Wymienieni przy współpracy z przedstawicielami Stowarzyszenia „ŻYCIE PO PRZESZCZEPIE” obsługiwali również Punkt Informacyjny i rozprowadzali wśród uczestników kampanii stosowne materiały edukacyjne (plakaty, ulotki, broszury) o tematyce zbieżnej z celami Kampanii.

Nad bezpieczeństwem czuwali policjanci z Komendy Powiatowej w Mikołowie, strażnicy Straży Miejskiej w Mikołowie, ochroniarze z uprawnieniami z Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego; Punkt Medyczny prowadzony przez dyplomowanego ratownika medycznego Michała Rosę.

Pragnę w tym miejscu podkreślić, że właściciele restauracji i barów ufundowali bony żywnościowe na posiłki dla zespołów artystycznych i organizatorów, a mianowicie:
Pan Marek Gwiżdż kebab „SHREK” w Mikołowie o wartości około 2500,00 zł, Pani Anna Bartnik A E GASTRONOMIK w Mikołowie o wartości około 250,00 zł.

Miejski Dom Kultury w Mikołowie nieodpłatnie udostępnił pomieszczenia, sprzęt oraz obsługę na czas trwania imprezy. Wykorzystano również sprzęt wraz z obsługą ze Stowarzyszenia „POWRÓT”. Nagrody rzeczowe ufundowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Posła na Sejm RP Krzysztofa Gadowskiego.
Druk zaproszeń, dyplomów, plakatów sponsorowany był przez Drukarnię im. Karola Miarki „TOLEK” w Mikołowie. Ponadto zaangażowane były środki finansowe m.in. Urzędu Miasta Mikołowa, Starostwa Powiatowego w Mikołowie, zasoby własne Stowarzyszenia K. A. „POWRÓT” w Mikołowie, darowizny Fundacji „PRO-EKO”, Mikołowskiego Banku Spółdzielczego, Firmę „ZBYSZKO” w Mikołowie.

IMPREZY TOWARZYSZĄCE (4 wrzesień b.r.)

W dniu 10 września (sobota) w godz. 800 – 1400 na stadionie Amatorskiego Klubu Sportowego w Mikołowie ul. Zawilców 8, zorganizowano w ramach KAMPANII, SPARTAKIADĘ ABSTYNENCKĄ, w tym TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ reprezentacji powiatowych: Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP w Mikołowie, młodych liderów profilaktyków, K. A. „POWRÓT”, pogotowia ratunkowego, firmy „ZBYSZKO”, Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego O PUCHARY: DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI w MIKOŁOWIE, PREZESA AMATORSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO W MIKOŁOWIE I PUCHAR FAIR PLAY BURMISTRZA MIKOŁOWA oraz miting lekkoatletyczny pt „PIERWSZY KROK LEKKOATLETYCZNY”

Po powitaniu zawodników, gości, społeczności, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Tadeusza Rosa oraz Prezes Amatorskiego Klubu Sportowego Zbigniew Piecha otworzył SPARTAKIADĘ. Ks. Proboszcz Kornel Undas z Parafii Ewangelicko Augsburskiej pobłogosławił uczestników Spartakiady.
W mitingu lekkoatletycznym prowadzonym przez Marcina Tatarczyka i Marzenę Paruzel Dyjas z SIESJA – ATLETCS uczestniczyło 50 osób.

Wyniki Turnieju:
I miejsce: Klub Abstynenta „POWRÓT” w Mikołowie
II miejsce: Firma „ZBYSZKO” w Mikołowie
III miejsce: Powiatowa Młodzieżowa Szkoła Liderów w Mikołowie
IV miejsce: Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP w Mikołowie
puchar FAIR PLAY Burmistrza Mikołowa zdobyła drużyna Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP w Mikołowie
Król Strzelców: KIES PIOTR z Firmy „ZBYSZKO” (8 bramek).
- Najlepszy Bramkarz: BARTOSZ SOBOTA z Powiatowej Młodzieżowej Szkoły Liderów w Mikołowie
- Najmłodszy Zawodnik: DAWID PANUS z KlubU Abstynenta „POWRÓT” w Mikołowie

Nagrody, medale, puchary ufundowane przez Burmistrza Mikołowa, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mikołowie, Amatorski Klub Sportowy w Mikołowie oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki wręczali: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mikoowie Wojciech Tkacz, przedstawiciele MOSiR Renata Weinert, Prezes Amatorskiego KLUBU Sportowego w Mikołowie Zbigniew Piecha, przedstawiciele AKS: Józef Kurtyce, Jan Pająk przy współudziale Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego, Prezesa Stowarzyszenia Klub Abstynenta „POWRÓT” w Mikołowie Tadeusza Rosy, który pogratulował zwycięzcom, podziękował uczestnikom i współorganizatorom, a następnie zamknął TURNIEJ. Spartakiadę zamknął Dyrektor MOSiR w Mikołowie Wojciech Tkacz.
Sprawozdawcą podczas Turnieju był Damian Tyrała.
Sędziowie:
- Wojciech Dąbrowa
- Stanisław Gryzło
- Krzysztof Milanowski
Opiekę medyczną w trakcie Spartakiady prawował Tomasz Szczepanik.

Spartakiada możliwa była do zrealizowania dzięki użyczeniu obiektu przez MOSiR w Mikołowie. Kiełbaski dla zawodników, gości, współorganizatorów częściowo nieodpłatnie zabezpieczył Zakład Mięsny „KODRIN” w Gostyni, imprezę współfinansowali ponadto: Urząd Miasta Mikołów, Zakład Instalacyjno Remontowy „Zbyszko” w Mikołowie, Fundacja Pracownicza „PRO-EKO” w Łaziskach Górnych, Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie,, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mikołowie, AKS w Mikołowie, Stowarzyszenie „POWRÓT” w Mikołowie, drukarnia im. Karola Miarki „TOLEK” w Mikołowie, Poseł na Sejm RP Krzysztof Gadowski.
Ogniwami naszego ŁAŃCUCHA były podobne imprezy odbywające się równolegle w Gminach: ŁAZISKA GÓRNE, ORNONTOWICE, ORZESZE, WYRY, w głównej mierze w szkołach. Podczas Kampanii w dniach 9 i 10 września rozpropagowane były plakaty, materiały edukacyjne, ulotki przekazane m.in. przez Krajowe Centrum ds. AIDS, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Stowarzyszenie „ŻYCIE PO PRZESZCZEPIE”, Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny „ FMSAPOLAND” O/ŚLĄSK, Stowarzyszenie K. A. „POWRÓT”, Mikołowski Powiatowy Klub Młodzieżowy, Powiatową Młodzieżową Szkołę Liderów Młodzieżowych Animatorów Programów Profilaktycznych w Mikołowie. Rozprowadzano koszulki z logo Kampanii i organizatora wiodącego to jest Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego zakupione z środków Starostwa Powiatowego w Mikołowie i Urzędu Miasta Mikołowa.
Organizatorzy składają serdeczne podziękowania za pomoc przy pracach przygotowawczych i organizacji WSZYSTKIM, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zrealizowania tej szlachetnej imprezy.
Dziękujemy z nazwiska wszystkim wcześniej wymienionym, a w szczególności patronom, władzy publicznej szczebla lokalnego, powiatowego i wojewódzkiego oraz instytucjom Centralnym, szkołom (uczniom, dyrekcji, gronu pedagogicznemu), Zarządowi Mikołowskich Szkół i Przedszkoli, Wydziałom Edukacji, Wydziałom Zarządzania Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego i Urzędom Miast i Gmin Powiatu Mikołowskiego, a w szczególności duchowieństwu Mikołowa i Łazisk Górnych, policjantom, strażnikom miejskim, strażakom , pracownikom i społeczności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mikołowie, Amatorskiego Klubu Sportowego w Mikołowie, Miejskiego Domu Kultury w Mikołowie, w tym Klubom Honorowych Dawców Krwi i Łaziskach Górnych, Fundacji Pracowniczej „PRO-EKO” w Łaziskach Górnych, Mikołowskiemu Bankowi Spółdzielczemu, zakładom pracy, duchowieństwu, dziennikarzom, podmiotom gospodarczym, które w trakcie trwania imprezy niesprzedawały alkoholu, dziękujemy Pani Teresie Bula pełnomocnik Stowarzyszenia „Życie po przeszczepie” na województwo śląskie, Studentom Stowarzyszenia Studentów Medycyny „ FMSAPOLAND” O/ŚLĄSK,
Dziękujemy osobom prywatnym: Pani Annie Bartnik, Pani Jolancie Krzystolik, Panom: Markowi Gwiżdż, Zbigniewowi Piecha, Kamilowi Stychlerz i wielu, wielu innym.
Pragniemy zaznaczyć, że w większosci występujący artyści, prezenterzy WYSTĄPILI ZE SWOIM PROGRAMEM NIEODPŁATNIE, za to składamy IM SZCZEGÓLNE PODZIĘKOWANIA.
Szczególne słowa uznania kierujemy do honorowych dawców krwi, który ten DAR ŻYCIA oddawali w dniu 9 września w godzinach 1000 – 1430. Akcję zsynchronizowaną z naszą kampanią zorganizował Mikołowski Klub Honorowych Dawców Krwi.
Pragniemy podkreślić, że w GMINIE Mikołów wiele podmiotów wychodząc naprzeciw apelowi organizatorów zaniechało sprzedaży alkoholu w DNIU KAMPANII. WYRAŻAMY IM ZA TO SERDECZNE PODZIĘKOWANIA I SŁOWA UZNANIA, wyrażając nadzieję, że będzie to już coroczną tradycją.
Zapraszamy do udziału za rok w IX KAMPANII na początku września (7 i 8 września 2012 r.).
Przedsięwzięcie wsparło Ogólnopolskie Kampanie: „POZORY MYLĄ DOWÓD NIE”,„ANTYNARKOTYKOWĄ – BLIŻEJ SIEBIE - DALEJ OD NARKOTYKÓW”, „DOPALACZE MOGA CIĘ WYPALIĆ – POZNAJ FAKTY”, „BRAŁEŚ? NIE JEDŹ! PO NARKOTYKACH I ALKOHOLU ROZUM WYSIADA”, „NARKOTYKI NA CO MI
TO ?”, „RODZINA RAZEM PRZECIW AIDS – MIŁOŚĆ, WIERNOŚĆ, ZAUFANIE”, W ŻYCIU JAK W TAŃCU KAŻDY KROK MA ZNACZENIE”, „WRÓĆ BEZ HIV”, „OGRANICZENIA SPRZEDAŻY ALKOHOLU OSOBOM NIELETNIM”, „ SPRAWDŹ CZY TWOJE PICIE JEST BEZPIECZNE”, MIKOŁOWSKIE POWIATOWE KAMPANIE SPOŁECZNE „WALCZ Z PRZEMOCĄ – NIE BĄDŹ OBOJĘTNY”, „ORANICZANIE DOSTĘPNOŚCI ALKOHOLU, DOPALACZY I INNYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH OSOBOM NIEPEŁNOLETNIM”.


W imieniu organizatorów
PRZEWODNICZĄCY
KOMITETU ORGANIZACYJNEGO
PREZES STOWARZYSZENIA „POWRÓT”

mgr Tadeusz Rosa

Stowarzyszenie "POWRÓT"