logo
podzialak

ISTNIEJEMY JUŻ 25 LAT | 2011-06-09

JUBILEUSZ 25- LECIA KLUBU ABSTYNENTA „ POWRÓT” w Mikołowie

Miejski Dom Kultury Mikołów dn. 11.06.2011 r.
JUBILEUSZ 25- LECIA KLUBU ABSTYNENTA „ POWRÓT” w Mikołowie

Wystąpienie V-ce Prezesa Klubu kol. Zygmunta Furgoła na temat:
„25 LAT SŁUŻBY DLA DOBRA LUDZI DOTKNIĘTYCH CHOROBĄ ALKOHOLOWĄ, NARKOTYKOWĄ ORAZ PRACY PROFILAKYTCZNEJ ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MŁODZIEŻY”.
1. RYS HISTORYCZNY

Klub nasz powstał w czerwcu 1986 r. z inicjatywy ówczesnego psychologa Poradni Profilaktyki i Lecznictwa Odwykowego w Mikołowie mgr Zygmunta Furgoła oraz grupy zapaleńców uzależnionych od alkoholu, pragnących pomóc sobie, swoim rodzinom,
a jednocześnie pokazać, że odbicie się od dna jest możliwe.
Ta inicjatywa spotkała się z życzliwą i pełną aprobatą ówczesnego Dyrektora ZOZ-u Mikołowskiego,Pana Bolesława Kinasza.
Klub swoim zasięgiem objął administracyjny teren ZOZ- u Mikołowskiego, aktualnie zasięgiem obejmuje wszystkie gminy POWIATU MIKOŁOWSKIEGO.
Należy w tym miejscu podkreślić, że niektóre programy profilaktyczne oraz działania psychoedukacyjne, szczególnie te kierowane do młodzieży, wykraczają poza Powiat Mikołowski, Województwo Śląskie, znane są i przyjmowane z życzliwością w całej Polsce, bardzo często traktowane jako modelowe dla innych. Mają wymiar ponadregionalny.
Klub „POWRÓT” 8 czerwca 1986 r. został zarejestrowany w ówczesnej Federacji Klubów Abstynenckich w Warszawie. Wtedy jeszcze bez osobowości prawnej, którą uzyskał
13 września 1993 r. po doprowadzeniu do rejestracji w Sądzie Wojewódzkim
w Katowicach jako STOWARZYSZENIE przez Komitet Założycielski w składzie:
Jan Jaroszek, Piotr Mucha, Tadeusz Pękała.
Z dniem 18.04.2001 r. nasze STOWARZYSZENIE postanowieniem Sądu Rejonowego
w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zostało wpisane do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń (KRS: 0000008448).
Jest członkiem Regionalnego Stowarzyszenia Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Śląskiego. Stałymi naszymi przedstawicielami w REGIONIE są koledzy: Edward Nowrotek
i Aleksander Budny.
Pierwsza siedziba Klubu to budynek ZOZ- u przy ul. Katowickiej 20 w Mikołowie (obecnie mieści się tam Zakład Rehabilitacji). Po pożarze w 1990 r. Klub przeniósł się do Łazisk Górnych, a od 1992 r. siedziba Klubu to budynek ( były prowizoryczny hotel) przy
ul Fabrycznej 3/5 w Mikołowie.
Od 01.09.2002 r. nasza siedziba dzięki przychylności władz Miasta Mikołowa, mieści się
w budynku byłem restauracji „OAZA” w Mikołowie przy ul. Konstytucji 3 Maja 38.


Prezesi Klubu w 25- leciu to:
- Jan Tomczyk: 1986-1990r.
- Tadeusz Markiewicz: 1990-1991 r.
- Zdzisław Surowy: 1991- 1992 r.
- Stefan Korkus: 1992-1993 r.
- Jan Jaroszek: 1993-1995 r.
- Edward Nowrotek: 1995-2003r.
- Tadeusz Rosa: 2003 do nadal

Aktualnie pracami STOWARZYSZENIA kieruje ZARZĄD w składzie:
Prezes : Tadeusz Rosa
V-ce Prezes, Sekretarz: Zygmunt Furgoł
Skarbnik: Eugeniusz Jadasz


Przy Stowarzyszeniu „POWRÓT” działają:
- Przyklubowa Biblioteka prowadzona przez Irenę Krenczyk
- Przyklubowa Drużyna Piłkarska Piłki Nożnej –prowadzona przez Czesława Kałkę
- Międzyzakładowy Punkt Konsultacyjny ds. Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Uzależnieniom od Innych Środków
Psychoaktywnych - utworzony w 1999 r.
- POWIATOWA MŁODZIEŻOWA SZKOŁA LIDERÓW - Młodzieżowych
Animatorów Programów Profilaktycznych, zarejestrowana w Starostwie Powiatowym
w Mikołowie jako niepubliczna placówka oświatowa kształcenia ustawicznego
w październiku 1999 r. Przy Szkole działa Reprezentacja Piłki Nożnej- prowadzona przez
Tomasza Góralczyka.
- Mikołowski Powiatowy Klub Młodzieżowy utworzony 4 lipca 2003 r. przez absolwentów kolejnych edycji Szkoły Liderów
- Przy Klubie Młodzieżowym działa:
- Reprezentacja Piłki Nożnej prowadzona przez Krzysztofa Jelenia.

2. CELE STOWARZYSZENIA:

- Doprowadzenie do stałej abstynencji od środków psychoaktywnych członków Klubu.
- Uczenie kultury życia bez alkoholu i narkotyków.
- Niesienie wszechstronnej pomocy w kształtowaniu własnego rozwoju i odzyskanie właściwej postawy w najbliższym otoczeniu.
- Samokształcenie indywidualne i grupowe w zakresie norm moralno - etycznych ze szczególnym uwzględnieniem istoty zespołu uzależnień od alkoholu.
- Działalność edukacyjno - profilaktyczna dotycząca istoty uzależnień od środków zmieniających świadomość, w tym narkotyków oraz sposobów im przeciwdziałania, skierowana do społeczności Powiatu Mikołowskiego ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży.
- Propagowanie idei trzeźwości oraz popularyzowanie zdrowego stylu życia.

PODSTAWOWE CELE MIĘDZYZAKŁADOWEGO PUNKTU KONSULTACYJNEGO:
- miejsce pierwszego kontaktu dla osób z problemem alkoholowym, bądź innymi uzależnieniami, w tym narkomanii,
- prowadzenie doradztwa i szkoleń oraz udzielanie pomocy przy opracowywaniu
i wdrażaniu programów Promocji zdrowia w zakładzie Pracy,
- prowadzenie szkolenia podmiotów gospodarczych ubiegających się o zezwolenia na sprzedaż alkoholu na temat: „Prawne i psychologiczne aspekty obrotu napojami alkoholowymi ze szczególnym uwzględnieniem ograniczenia dostępności alkoholu dla młodzieży”.

PODSTAWOWE CELE SZKOŁY:
- przygotowanie młodzieży do roli lokalnych, młodzieżowych animatorów programów
profilaktycznych - pozytywnych liderów promujących zdrowy styl życia,
- nabywanie przez młodzież umiejętności tworzenia grup zadaniowych, kółek środowiskowych propagujących w swoich środowiskach zdrowy, alternatywny styl życia,
- nabywanie przez młodzież wiedzy z zakresu wczesnej profilaktyki w aspekcie przeciwdziałania uzależnieniom od środków psychoaktywnych oraz zapobiegania HIV
i AIDS,
- nauczenie młodzieży tolerancji oraz umiejętności rozwiązywania konfliktów w szkole, domu, grupie rówieśniczej,
- integracja młodzieży.

PODSTAWOWE CELE DZIAŁANIA MIKOŁOWSKIEGO POWIATOWEGO KLUBU MŁODZIEŻOWEGO:
- zapewnienie młodzieży możliwości alternatywnego spędzenia wolnego czasu,
- przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom dysfunkcji społecznej (alkoholizm, narkomania, HIV/AIDS, zachowania agresywne, przemoc interpersonalna) w swoim środowisku,
- zdobywanie przez młodzież umiejętności z zakresu samorządności, wolontariatu młodzieżowego, pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, wiedzy unijnej, poruszania się po rynku pracy, rozwijania zainteresowań (sport, kultura, sztuka, turystyka, itp.), kształtowanie wśród młodzieży postaw samopomocowych i asertywnych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
- integracja młodzieży z różnych gmin.

Stowarzyszenie Klub Abstynenta „POWRÓT” w Mikołowie oraz działające przy nim wyżej wymienione placówki od wielu lat realizują zadania mające na celu budowanie komplementarnego i systemowego oddziaływania lokalnego w zakresie profilaktyki problemów dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, w tym rodzin w kontekście przeciwdziałania niepożądanym zjawiskom dysfunkcji społecznej (alkoholizm, narkomania, przemoc interpersonalna, nietolerancja, HIV/AIDS).
Zasięg: gminny, powiatowy, regionalny, ponadregionalny. Beneficjentami jest młodzież, osoby dorosłe, rodziny.
- Wszystkie te przedsięwzięcia uwzględniane są w Gminnych Programach Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Uzależnień wszystkich gmin powiatu mikołowskiego,
w Powiatowym Programie oraz Powiatowej Strategii Promocji Zdrowia, a także wkomponowane są w działania na rzecz bezpieczeństwa w gminach i w powiecie.
- W realizację zadań mocno zaangażowany jest wolontariat społeczności dorosłej
i młodzieży.
- Korespondują ze Strategią zawartą w Krajowym, Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz Zapobiegania HIWAIDS oraz Krajowym
i Wojewódzkim Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Przemocy Interpersonalnej.
- Cechuje je interdyscyplinarność zarówno pod względem zaangażowania w ich realizację autorytetów krajowych z poszczególnych dziedzin, jak również instytucji z organizacji pozarządowych.
- Działania te adresowane są równocześnie do młodzieży oraz dorosłych (rodziców, nauczycieli, duchowieństwa i innych grup zawodowych), do osób uzależnionych
i współuzależnionych, do całych rodzin.
- Przykład kreatywnej profilaktyki aktywizującej młodych ludzi do radzenia sobie
z zagrożeniami, również poprzez kształtowanie postaw samopomocowych.
Rekomendacja: KC ds. AIDS, KBPN, PARPA, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Woj. Śląskiego, Śląski Kurator Oświaty, PUP w Mikołowie, PCPR w Mikołowie, Starosta Mikołowski, Metropolita Katowicki, Burmistrz Mikołowa.
3. FORMY REALIZACJI DZIAŁAŃ.

Dewizą naszego STOWARZYSZENIA są sentencje:
„POMAGAJĄC INNYM MAGASZ SOBIE”,
„TRZEŹWIENIE WŁASNE PRZEZ DZIAŁANIE NA RZECZ INNYCH”,
„NIE WSTYDŹMY SIĘ CHOROBY ALKOHOLOWEJ i INNYCH UZALEŻNIEŃ,
WSTYDŹMY SIĘ. ŻE ICH NIE LECZYMY”.
„BLIŻEJ SIEBIE TO DALEJ OD NARKOTYKÓW I INNYCH ZACHOWAŃ RYZYKOWNYCH”.
Umownie naszą działalność możemy podzielić na wewnętrzną bardziej samopomocową adresowaną do społeczności Klubowej oraz zewnętrzną adresowaną do społeczności Powiatu Mikołowskiego.
DZIAŁALNOŚĆ WEWNĘTRZNA jest realizowana m.in. przez uczestnictwo społeczności
Klubowej, sympatyków i rodzin klubowiczów w cotygodniowych rodzinnych, wtorkowych
programach profilaktycznych, w imprezach integrujących społeczność i propagujących
alternatywny, zdrowy styl życia, uczestnictwo uzależnionych w cotygodniowych
czwartkowych grupach wsparcia społeczności terapeutycznej prowadzonych przez
psychologa klubowego Zygmunta Furgoła (zajęcia we wtorki i czwartki).

W okresie ponad 25- lecia naszej działalności udzieliliśmy stosownej pomocy około
3 tysięcy osobom uzależnionym oraz współuzależnionym.

Klub udostępnia swoje pomieszczenia grupom samopomocowym: grupa AL.-ATEEN, „FENIKS” dla dzieci i młodzieży do 18 lat oraz grupa AL.-ANNON „OLEŃKA”
dla współuzależnionych.

W każdy pierwszy roboczy poniedziałek w godz. 1700 -2000 Klub funkcjonuje jako „OTWARTE DRZWI” dla wszystkich zainteresowanych problematyką uzależnienia od środków zmieniających świadomość, współuzależnienia oraz przemocy interpersonalnej.
Od 1998 roku corocznie w podziękowaniu za DAR TRZEŹWOŚCI oraz z okazji SIERPNIA
- MIESIĄCA TRZEŹWOŚCI, NARODOWEGO MIESIĄCA PAMIĘCI, społeczność naszego Stowarzyszenia uczestniczy w Pielgrzymce do Sanktuarium Matki Boskiej Licheńskiej.


DZIAŁALNOŚĆ ZEWNĘTRZNA.
Z grubsza można ją podzielić na:
- profilaktykę, propagowanie zdrowego stylu życia oraz promocję trzeźwości,
- psychoedukację.

W realizowanych od 1998 r. przez klubowiczów pod hasłem „POTRAFIĘ BAWIĆ SIĘ BEZ UŻYWEK” rocznie udział bierze około 3 tysięcy młodzieży szkolnej Powiatu Mikołowskiego, corocznie od 1998 r. dla upamiętnienia kolejnych rocznic powstania n/Klubu organizowane są spartakiady abstynenckie, a w ramach nich Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty Mikołowskiego w którym uczestniczą reprezentacje powiatowe: księży salwatorianów, samorządowców, policji, straży miejskich, straży pożarnych, Firmy „ZBYSZKO”, pogotowia technicznego ZGL „KONZEPTION”, „CABLELETTRA”, Ośrodka „CARITAS” i abstynentów, młodych liderów profilaktyków, klubu młodzieżowego, współorganizujemy Powiatowy Festiwal Piosenki i Poezji Propagujący Zdrowy Styl Życia „KROKUS”- Łaziska Górne.
Wielkim osiągnięciem na skalę ogólnopolską było utworzenie POWIATOWEJ MŁODZIEŻOWEJ SZKOŁY LIDERÓW - Aimatorów Programów Profilaktycznych. Dotychczas Szkołę ukończyło blisko 900 absolwentów, w tym z Gmin Powiatu Mikołowskiego ponad 600 dziewcząt i chłopców. Programem objęta jest młodzież gimnazjalna oraz ponadgimnazjalna, w tym również z wyższych uczelni. Przedsięwzięcie ma wymiar ponadregionalny. Szkoła jako niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego przy Stowarzyszeniu Klub Abstynenta „POWRÓT” wpisana została po spełnieniu wymogów do ewidencji oświatowych placówek niepublicznych Powiatu Mikołowskiego w dniu
19.10.1999 r. pod numerem 5/99. Nadzór nad działalnością oświatową szkoły sprawuje Śląski Kurator Oświaty w Katowicach. Jest to pierwsza w Polsce profesjonalna szkoła tego typu uprawniona do wydawania świadectw i dyplomów.
Bardzo pozytywnym echem odbiło się utworzenie Międzyzakładowego Punktu Konsultacyjnego przy „POWROCIE”. Punkt współpracuje ze wszystkimi większymi Zakładami Pracy z terenu n/Powiatu (około 35 -40 zakładów), a także ze Stowarzyszeniem Menadżerów na rzecz Zdrowego Miejsca Pracy „ARMADA” w Raciborzu.
Kolejnym przedsięwzięciem na miarę ogólnopolską tym razem z zakresu psychoedukacji, są realizowane corocznie od 1997 r. w Ogólnopolskim Dniu Trzeźwości „SEMINARIA TRZEŹWOŚCIOWE”. W seminariach udział bierze około 300 - 350 przedstawicieli różnych grup zawodowych i wiekowych.
Wykładowcami są znane w kraju i za granicą autorytety w swoich dziedzinach.
Społeczność Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego na poziomie Gmin Powiatu Mikołowskiego realizuje Ogólnopolskie Kampanie koordynowane na szczeblu krajowym, odpowiednio przez KCdsAIDS, KBdsPN, PARPA, a mianowicie: „ZAPOBIEGANIA HIV/AIDS”, „BLIŻEJ SIEBIE - DALEJ OD NARKOTYKÓW”,
„WRÓĆ BEZ HIV, „BRAŁEŚ, PIŁEŚ, NIE JEDŹ PO ANRKOTYKACH ROZUM WYSIADA” RADOŚĆ BEZ ALKOHOLU - WAKACJE BEZ RYZYKA”, Światowy Dzień AIDS, MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ZAPOBIEGANIA NARKOMANII.
Od 2004 r. corocznie we wrześniu z inicjatywy Klubu Młodzieżowego organizowane są Powiatowe Mikołowskie Kampanie pt: „ŁAŃCUCH CZYSTYCH SERC - NARKOMANII, ALKOHOLIZMOWI, PRZEMOCY INTERPERSONALNEJ, , NIETOLERANCJI, HIV/AIDS, WSZELKIEMU ZŁU - NIE” (8, 9 września b.r. odbędzie się VIII edycja kampanii).
Od 2004 r. młodzież klubowa objęła patronat i stałą opiekę nad Miejscem Pamięci Narodowej - POMNIKIEM GROBEM WIĘŹNIÓW K.L. AUSCHWITZ w Mikołowie. Należy w tym miejscu podkreślić, że wymienione wyżej przedsięwzięcia z zakresu profilaktyki
i psychoedukacji są ważnym ogniwem, które łączy gminy Powiatu Mikołowskiego, konsoliduje Ruch Trzeźwościowy oraz integruje społeczność, szczególnie młodzież n/Powiatu i naszej Gminy Mikołów.
Liderzy naszego Stowarzyszenia są członkami Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a przedsięwzięcia inicjowane i realizowane przez „POWRÓT” są istotnymi elementami Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień.

4. WSPÓŁPRACA PRZY REALIZACJI ZADAŃ.

a) Gminy i Powiat Mikołowski.
- władze samorządowe, w tym Zarząd Powiatu Mikołowskiego, Urzędy Miast i Gmin
oraz Rady Miast i Gmin Powiatu Mikołowskiego, Wydziału i Komisje Specjalistyczne,
- Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, koordynatorzy Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień oraz Stowarzyszenia Trzeźwościowe, w tym „ZMIANA” z terenu Powiatu Mikołowskiego,
- Centrum Opieki Zdrowotnej, poradnie specjalistyczne,
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mikołowie,
- Hufiec ZHP Ziemi Mikołowskiej,
- Mikołowskie Centrum Wolontariatu,
- Szkoły, placówki oświatowe, domy kultury, kościół Rzymskokatolicki oraz
Ewangelicko-Augsburski,
- Organizacje młodzieżowe, samorządy uczniowskie, młodzieżowe ruchy przyparafialne, szczególnie przy parafii Św. Wojciecha w Mikołowie, młodzieżowa drużyna pożarnicza, Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie,
- Organizacje pozarządowe,
- Powiatowa Komenda Policji, Straż Miejska, Zarządy Powiatowe Zawodowej
i Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikołowie oraz Amatorskiego Klubu Sportowego
w Mikołowie
- Sąd Rejonowy, Prokuratura Rejonowa, kuratorzy zwodowi,
- Chór Mieszany „HARMONIA” w Mikołowie,
- Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Gminne i Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej,
- Kierownictwo Zakładów Pracy,
- Dziennikarze naszych lokalnych mediów,

b) Woj. Śląskie
- Śląski Kurator Oświaty, w ty delegatura w Rybniku,
- Wydział Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Woj. Śląskiego,
- Kuria Metropolitalna Archidiecezji Katowickiej,
- Wojewódzkie i Terenowe Stacje Epidemiologiczne,
- Regionalny Związek Stowarzyszeń Abstynenckich oraz Kluby Abstynenckie
z woj. Śląskiego,
- Stowarzyszenie „ARMADA” w Raciborzu,
- Wojewódzkie Ośrodki Leczenia Odwykowego ( Katowice, Gorzyce, Katowice Szopienice, Pławniowice, Gliwice)
- Urzędy Miast i Gmin Województwa Śląskiego,
- Wojewódzka Komenda Policji w Katowicach,
- Duszpasterz Trzeźwości Archidiecezji Katowickiej,
- Sąd Rejonowy w Katowicach,
- Dziennikarze środków społecznego przekazu woj. Śląskiegoc) Kraj
- Ministerstwo Edukacji Narodowej Departament Zwiększania Szans Edukacyjnych,
- Ministerstwo Sportu i Turystyki Departament Rozwoju i Promocji Sportu,
- Kancelarie Sejmu RP i Senatu RP, Parlamentarzyści ( posłowie i senatorowie, posłowie parlamentu europejskiego),
- Ministerstwo Sportu: Departament Sportu Powszechnego,
- Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- Krajowe Centrum ds. AIDS,
- Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii,
- Zarząd Główny Stowarzyszenia „MONAR”
- Instytut Psychologii Zdrowia,
- Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „ NIEBIESKA LINIA”
- Fundacja im St. Batorego w Warszawie,
- Fundacj a „DZIECI NICZYJE” w Warszawie,
- Ośrodek Apostolstwa Trzeźwości w Zakroczymiu,
- Dziennikarze krajowych mediów specjalistycznych.

5. OSIĄGNIĘCIA
Za podejmowane działania i prowadzenie nowatorskich przedsięwzięć na rzecz profilaktyki oraz inicjatyw obywatelskich o zasięgu regionalnym Stowarzyszenie zostało wyróżnione w latach 2000 - 2003 przez kapitułę Konkursu na Najlepszą Inicjatywę Obywatelską „Pro Publico Bono” za szczególny wkład pracy dla dobra Rzeczpospolitej Polskiej.
 Za podejmowane działania i prowadzenie nowatorskich przedsięwzięć na rzecz profilaktyki oraz inicjatyw obywatelskich o zasięgu regionalnym, Stowarzyszenie zostało wyróżnione w latach 2000-2003 przez Kapitułę Konkursu na Najlepszą Inicjatywę Obywatelską „Pro Publico Bono” za szczególny wkład dla dobra Rzeczpospolitej Polskiej.
 W 2004 r. Stowarzyszenie zajęło 3 miejsce (na 452 inicjatywy z całego kraju) w IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Inicjatyw Powiatowych za utworzenie i prowadzenie Powiatowej Młodzieżowej Szkoły Liderów w Mikołowie. Stosowny dyplom i list gratulacyjny rekomendujący to przedsięwzięcie do rozpowszechniania w całym kraju, odebrali Starosta Mikołowski Henryk Jaroszek oraz Prezes Stowarzyszenia Tadeusz Rosa z rąk Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego w dniu 15 kwietnia 2004 r. w Pałacu Prezydenckim.
 14 października 2004 r. w Dniu Edukacji Narodowej do Mikołowa przyjechała żona Prezydenta Pani Jolanta Kwaśniewska z Ks. Arkadiuszem Nowakiem, którzy m.in. spotkali się z przedstawicielami absolwentów poprzednich edycji Młodzieżowej Szkoły Liderów, aktywnie działającymi w Mikołowskim Powiatowym Klubie Młodzieżowym.
 Od 2003 r. do 2009 r. corocznie w przeddzień Światowego Dnia AIDS Prezes Stowarzyszenia „Powrót” wyróżniany był nagrodą Ministra Zdrowia za szczególne osiągnięcia w profilaktyce w aspekcie zapobiegania HIV/AIDS.
 W dniu 17 maja 2006 r. w debacie uczestniczył m.in. Marszałek Senatu Rzeczpospolitej Polskiej Bogdan Borusewicz, który z uznaniem odniósł się do działań realizowanych przez Stowarzyszenie „Powrót”. Marszałek Sejmu Marek Jurek wystosował w tym względzie stosowne przesłanie.
 Z okazji jubileuszu – lecia Powiatowej Młodzieżowej Szkoły Liderów Młodzieżowych Animatorów Programów Profilaktycznych, w dniu 27 września 2009 r. na zakończenie Sesji Jesiennej, delegacja Starostwa Powiatowego w składzie: Starosta Mikołowski Henryk Jaroszek, Wicestarosta Mikołowski Tadeusz Marszolik, Przewodniczący Rady Powiatu Mikołowskiego Eryk Muszer na ręce Tadeusza Rosy złożyli grawer w dowód uznania za aktywną działalność społeczną oraz przygotowanie młodzieży do roli lokalnych animatorów programów profilaktycznych.
 W Dniu Wolontariusza (5 grudnia 2009 r.) Tadeusz Rosa otrzymał Statuetkę i Tytuł Wolontariusza 2009 roku.
 W przeddzień Dnia Wolontariusza, 3 rudnia 2010 r. przedstawiciele młodzieży działającej na rzecz Stowarzyszenia „POWRÓT” i placówek przy nim działających, kol.kol. Katarzyna Pisarzowska, Aleksander Bożek, Wiktor Raducki otrzymali Statuetkę i Tytuł Wolontariusza 2010 roku.
 W tym roku miało miejsce przyznanie Tadeuszowi Rosie przez Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie Certyfikatu specjalisty w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w trybie nominacji na podstawie Programu potwierdzania kwalifikacji osób pracujących w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów al

Stowarzyszenie "POWRÓT"