logo
podzialak

SŁUCHACZE XII PONADREGIONALNEJ EDYCJI | 2011-06-01

SŁUCHACZE XII PONADREGIONALNEJ EDYCJI POWIATOWEJ MŁODZIEŻOWEJ SZKOŁY LIDERÓW W MIKOŁOWIE GOŚCILI W PARLAMENCIE RP W WARSZAWIE

Mikołów, dn. 30.05.2011 r.SŁUCHACZE XII PONADREGIONALNEJ EDYCJI
POWIATOWEJ MŁODZIEŻOWEJ SZKOŁY LIDERÓW W MIKOŁOWIE
GOŚCILI W PARLAMENCIE RP W WARSZAWIE

W dniu 30 maja b.r. (poniedziałek) w Gmachu Parlamentu Rzeczpospolitej Polskiej odbyła się sesja wyjazdowa XII Ponadregionalnej Edycji Powiatowej Młodzieżowej Szkoły Liderów w Mikołowie.
W wyjeździe edukacyjnym wzięło udział ponad 120 osób (wraz z ekspertami), w tym słuchacze XII Edycji 57 osób i Społeczność Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego (28 osób) oraz opiekunowie, V-ce Burmistrz Mikołowa Adam Zawiszowski, Członek Zarządu Powiatu Mikołowskiego Aleksandra Hetmańska, Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie Dariusz Waligóra, V-ce Przewodniczący Rady Miejskiej w Mikołowie Jerzy Sztajgli, przedstawiciel Wojewódzkiej Komendy Policji w Katowicach Marcin Wiśniowski, Komendant Straży Miejskiej
w Mikołowie Janusz Grzymała, Kierownicy Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej
w Ornontowicach i Gostynii odpowiednio Irena Jabłonka i Alicja Gugała- Gołębiewska, Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Nr 1 w Mikołowie Irena Radomska, pedagodzy szkolni, asystentki Senatora RP Antoniego Motyczki: Maria Gruszka i Ewelina Załęska, Pełnomocnicy Prezydentów, Burmistrzów, koordynatorzy Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przewodniczący GKRPA z Gmin współpracujących z Powiatową Młodzieżową Szkołą Liderów (10 gmin z woj. śląskiego,
w tym wszystkie gminy z Powiatu Mikołowskiego oraz Gminy Libiąż z Województwa Małopolskiego). Obecne było kierownictwo Szkoły Liderów wraz z kadrą i wolontariuszami, Zarząd Stowarzyszenia „POWRÓT” oraz Samorząd Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego, a także pedagodzy szkolni. Wyjechaliśmy 2 autokarami spod Gmachu Starostwa Powiatowego w Mikołowie o godz. 530. Koszty wynajmu autokarów sfinansowano ze środków Starostwa Powiatowego w Mikołowie i darowizny Firmy „ERG-SYSTEM” w Łaziskach Górnych oraz dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Po przybyciu do Gmachu Parlamentu RP i przywitaniu nas Przedstawicielkę Działu Edukacji Obywatelskiej Kancelarii Senatu Małgorzatę Szydłowską oraz dokonaniu spraw formalnych w Straży Marszałkowskiej, od godz. 1230 do 1330 w salach Posiedzeń Senatu i Sejmu na galerii dla publiczności i loży Dziennikarskiej odbyły się zajęcia edukacyjne na temat historii Parlamentu RP, trybu ustawodawczego oraz zwiedzanie gmachu Parlamentu. Zajęcia te prowadzili przewodnicy z Kancelarii Senatu RP Julia Damm, Marta Szatańska, Michał Sztompke, Aleksandra Zbrzeżna.
Stosowne materiały edukacyjne zabezpieczyła Kancelaria Senatu.
W godz. 1330 – 1410 zjedliśmy obiad w restauracji poselskiej „HAWEŁKA WIEJSKA” w Domu Poselskim (sfinansowany z dotacji MEN, darowizny Fundacji PRO-EKO i środków GMINY KATOWICE). W obiedzie uczestniczyli również zaproszeni goście. Po krótkiej przerwie, w Sali Konferencyjnej Senatu RP w godz. 1415 – 1630 odbyła się debata n/t PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ WŚRÓD MŁODZIEŻY W TYM PROBEMATYKI DOPALACZY, w Sali Senackiej nr 217. Oficjalnego przywitania uczestników, w tym młodzieży oraz zaproszonych ekspertów – strategów ogólnopolskich, dokonała Małgorzata Szydłowska z Kancelarii Senatu RP.
Debatę prowadził Tadeusz Rosa, twórca i kierownik Szkoły. Najpierw Patrycja Białas odczytała przesłanie do dorosłych, wypracowane przez słuchaczy tegorocznej Edycji, podczas Sesji Wiosennej, a następnie Mariusz Wierzgoń, przedstawiciel Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego odczytał przesłanie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej Grzegorza Schetyny przekazane przez Dyrektora Generalnego Gabinetu Marszałka Sejmu Monikę Krzeptowską, cytuję:
„Pan Marszałek dostrzega potrzebę szerokiej dyskusji na temat przeciwdziałania zagrożeniom na jakie narażeni są młodzi ludzie wchodzący w dorosłe życie. Jest przekonany, ze sesja będzie doskonałą okazją do dyskusji oraz wymiany opinii, jak również przyczyni się do integracji społeczności różnych grup wiekowych, zawodowych i środowiskowych”...
W debacie jako eksperci uczestniczyli:
- Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii: Dyrektor Piotr Jabłoński,
- Krajowe Centrum ds. AIDS: Główni Specjaliści: Maryla Rogalewicz, Kinga Różycka,
- Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: Główny Specjalista Robert Frączek,
- powyżej wymienieni reprezentowali również Ministerstwo Zdrowia.
- Ministerstwo Edukacji Narodowej reprezentowała Główna Wizytator Teresa Szopińska z Departamentu Zwiększania Szans Edukacyjnych.
- Ministerstwo Sportu i Turystyki reprezentował Dyrektor Departamentu Sportu Powszechnego Wojciech Kudlik ( kontakt telefoniczny),
- Zarząd Główny MONAR reprezentowały: Marta Stefaniak – Łubinka.
Środki masowego przekazu reprezentował Redaktor „ŚWIATA PROBLEMÓW” Tadeusz Pulcyn.
Wymienieni eksperci podzielili się swoimi doświadczeniami w zakresie profilaktyki przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom dysfunkcji społecznej, w aspekcie realizowanych strategii ogólnopolskich. Zaakcentowano tu wielką rolę jaką mają do spełnienia młodzieżowi liderzy, realizacja zadań przez partnerów młodzież – dorośli, aktywizacja społeczeństwa obywatelskiego: różne grupy wiekowe i zawodowe, wzmacnianie więzi z rodzinami, tworzenie szerokiej koalicji sprzymierzeńców. To ważne czynniki chroniące w programach profilaktycznych.
Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii Piotr Jabłoński między innymi nawiązał do kolejnych nowelizacji ustawy przeciwdziałania narkomanii, dotyczących zjawiska „dopalaczy” i zakazującej posiadania jakiejkolwiek ilości narkotyków. Zaakcentował konieczność dokształcania w tym względzie prokuratorów, sędziów aby zauważono w procedurach czynnik ludzki i konsekwencje w tym względzie dla młodych ludzi.
Zwrócono również uwagę na konieczność zdobywania wiedzy na temat mechanizmów uzależnień. Z uznaniem odniesiono się do nowatorskich działań w zakresie profilaktyki komplementarnej i kreatywnej, prowadzonych w Powiecie Mikołowskim, a poprzez młodzieżowych liderów w wielu gminach Województwa Śląskiego, także poza regionem (Woj. Małopolskie).
Gratulowano (na ręce twórcy Szkoły) utworzenia Powiatowej Młodzieżowej Szkoły Liderów Profilaktyków – pierwszej w Polsce tego typu placówki kształcenia ustawicznego.
Przedstawiciel Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Robert Frączek przy ogromnym aplauzie uczestników wręczył Tadeuszowi Rosie przyznany przez Dyrektora Krzysztofa Brzózkę w trybie nominacji Certyfikat w zakresie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych, cytuję:
„Przychylając się do pozytywnej opinii Zespołu Ekspertów ds. Lokalnych i Regionalnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz uznając Pana dotychczasowe wybitne osiągnięcia w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przyznaję Panu Certyfikat Specjalisty w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych”…
W debacie aktywnie uczestniczyła młodzież.
Dyskusja toczyła siew 2 aspektach, a mianowicie:
a) co można robić we własnym środowisku, żeby przeciwdziałać zagrożeniom związanym z używaniem środków psychotropowych, zagrożeniom związanym z możliwością zarażenia się wirusem HIV, a w konsekwencji zachorowania na AIDS bądź inną chorobę przenoszoną drogą płciową. Młodzież dzieliła się doświadczeniami co w tym zakresie robi i jak to robi.
b) Rola dorosłych. Oczekiwania młodzieży wobec dorosłych. Ważne jest partnerstwo. Jeżeli coś incydentalne się nie uda to nie należy tego – zdaniem młodzieży uogólniać. Ważne dla młodzieży są autorytety wśród dorosłych, których wg niej jest za mało. Zwracano uwagę na nieatrakcyjność form i przekazów realizowanych w szkołach programów profilaktycznych. W dalszym ciągu mł0dzież odczuwa brak niekwestionowanych autorytetów i wiarygodnych liderów wśród dorosłych. Zwrócono uwagę na niewykorzystanie w pełni wielkiego potencjału pedagogów i psychologów szkolnych.
Wypowiedzi były szczere i odważne.
Podkreślana była rola młodzieży w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Akcentowali swoje oburzenie na sprzedaż alkoholu osobom niepełnoletnim i nietrzeźwym. Mówili o łatwości dostępu do narkotyków, w tym dopalaczy, internet, salony gier, a także
o piciu alkoholu w miejscach publicznych podczas imprez masowych, w tym na stadionach
w czasie rozgrywania meczy klubowych i międzynarodowych. Podkreślono wielką pozytywną rolę sportowych boisk „ORLIK”
Wyrażono dezaprobatę dla małej aktywności mediów publicznych, a w szczególności telewizji publicznej, w promowaniu kampanii społecznych ogólnopolskich i lokalnych promujących szeroko rozumianą trzeźwość, a w konsekwencji przeciwdziałających występowaniu niepożądanych zjawisk dysfunkcji społecznej, w szczególności adresowanych do ludzi młodych.
Młodzież z Mikołowa poinformowała między innymi o utworzeniu z jej inicjatywy Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego jako miejsca spędzania wolnego czasu pod nazwą: „POTRAFIĘ BAWIĆ SIĘ BEZ UŻYWEK”. Klub funkcjonuje od 4 lipca 2003 r. Nasi młodzi profilaktycy poinformowali również o prowadzonych pracach związanych ze zorganizowaniem 9 i 10 września b.r. VII Mikołowskiej Kampanii Społecznej pod nazwą „ŁAŃCUCH CZYSTYCH SERC – NARKOMANII, DOPALACZOM, ALKOHOLIZMOWI, PRZEMOCY INTERPERSONALNEJ, NIETOLERANCJI, HIV/AIDS – WSZELKIEMU ZŁU – NIE”.
Planuje się, że w tej imprezie weźmie udział kilka tysięcy uczestników. Szczególnie cenne jest to, że zadania w/w realizowane są równocześnie przez dorosłych i młodzież. Mówili o realizowanych dyskotekach dla młodzieży szkolnej i pozaszkolnej. Poinformowali o realizowanej przez KLUB MŁODZIEŻOWY we wszystkich szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Powiatu Mikołowskiego Mikołowskiej Powiatowej Kampanii Społecznej „ORANICZANIE NIEPEŁNOLETNIM DOSTĘPNOŚCI ALKOHOLU, DOPALACZY I INNYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH. Eksperci gratulowali tych pomysłów akcentując pozytywną ich rolę w komunikacji młodzież – dorośli.
Materiały edukacyjne, w tym stosowne gadżety zabezpieczyli: KB ds. PN, KC ds. AIDS.
Na zakończenie twórca i kierownik Szkoły Tadeusz Rosa podziękował posłance Izabeli Kloc, Senatorowi Antoniemu Motyczka, Minister Ewie Polkowskiej – Szefowi Kancelarii Senatu, Dyrektor Biura Komunikacji Społecznej Kancelarii Senatu Annie Pomianowskiej – Bąk, Małgorzacie Szydłowskiej z Działu Edukacji Obywatelskiej oraz Koleżankom i Kolegom z Mikołowa, a także pozostałych gmin delegujących młodzież, za okazaną pomoc w zorganizowaniu tej nietypowej SESJI SZKOŁY.
Zrealizowanie tego wyjazdu edukacyjnego, niezależnie od zaangażowania w/w było możliwe dzięki pomocy udzielonej nam przez szereg Instytucji i Osób.
Szczególnie gorąco za okazaną pomoc i wsparcie dziękujemy: Starostom Powiatu Mikołowskiego Panom: Henrykowi Jaroszkowi i Henrykowi Zawiszowskiemu oraz Burmistrzom Mikołowa Panom: Markowi Balcerowi i Adamowi Zawiszowskiemu, a także Posłance Sejmu RP Izabeli Kloc, Senatorowi Senatu RP Antoniemu Motyczce, Minister Ewie Polkowskiej – Szefowi Kancelarii Senatu RP, Dyrektor Biura Komunikacji Społecznej Kancelarii Senatu RP Annie Pomianowskiej – Bąk, Ministerstwu Edukacji Narodowej, w tym Departamentowi Zwiększania Szans Edukacyjnych, Ministerstwu Sportu i Turystyki w tym Departamentowi Rozwoju
i Promocji Sportu, Krajowemu Centrum ds. AIDS, Krajowemu Biuru ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie, Firmie „ERG-SYSTEM” w Łaziskach Górnych, Przedsiębiorstwu „ETRANS” w Łaziskach Górnych, Fundacji Pracowniczej
„PRO-EKO” w Łaziskach Górnych.
Sesję Wyjazdową koordynował Twórca i Kierownik Szkoły Tadeusz Rosa.


Z wyrazami szacunku

Prezes Stowarzyszenia „POWRÓT”
KIEROWNIK SZKOŁY LIDERÓW

mgr Tadeusz

Stowarzyszenie "POWRÓT"