logo
podzialak

Sprawozdanie merytoryczne z realizacji SESJI WIOSE | 2011-03-15

SESJA WIOSENNA rozpoczęła XII Edycję Szkoły (2011).

Mikołów, dn. 14.03.2011 r.
Sprawozdanie merytoryczne z realizacji SESJI WIOSENNEJ
XII PONADREGIONALNEJ EDYCJI
MŁODZIEŻOWEJ SZKOŁY LIDERÓW Młodzieżowych Animatorów
Programów Profilaktycznych w Mikołowie


SESJA WIOSENNA rozpoczęła XII Edycję Szkoły (2011).

Została zrealizowana w Hotelu „POD KASZTANAMI” w Wyrach w Powiecie Mikołowskim w dniach: 11,12,13 marca b. r.
Odbyły się 23 godziny lekcyjne warsztatów, ćwiczeń w grupach oraz 8 godzin lekcyjnych wykładów dla wszystkich słuchaczy, a ponadto 3 godziny dydaktyczne zajęć seminaryjnych oraz 3 godziny dydaktyczne programu profilaktycznego „KOREKTA”.
Uroczyste otwarcie XII edycji szkoły a jednocześnie sesji wiosennej zostało dokonane w dniu 11 marca przez Starostę Mikołowskiego Henryka Jaroszka i V-ce Burmistrza Adama Zawiszowskiego.
W otwarciu oprócz młodzieży – słuchaczy szkoły, prowadzących, wykładowców, realizatora programu „KOREKTA”, opiekunów młodzieży, ratownika medycznego, Zarządu Stowarzyszenia „POWRÓT”, Samorządu Młodzieżowego Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego, wolontariuszy oraz Kierownictwa Szkoły uczestniczyli m.in.: Senator Senatu Rzeczpospolitej Polskiej Antoni Motyczka z asystentami, Dyrektor Biura Poseł do Parlamentu Europejskiego Małgorzata Handzlik, Jerzy Chaberko, Starosta Mikołowski Henryk Jaroszek, Przewodniczący Rady Powiatu Mikołowskiego Lucjan Smolorz, V-ce Przewodnicząca Rady Powiatu Mikołowskiego Stefania Pacha, V-ce Burmistrz Mikołowa Adam Zawiszowski, V-ce Przewodniczący Rady Miejskiej
w Mikołowie Jerzy Sztajgli, Komendant Straży Miejskiej w Mikołowie Janusz Grzymała, Rzecznik Prasowy Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie Sebastian Fabiański, przedstawiciele Śląskiego Kuratorium Oświaty Dyrektor Wydziału Maria Syla, Wójt Gminy Wyry Barbara Prasoł, właściciel Hotelu „POD KASZTANAMI” Mirosław Sowula, Przewodnicząca Wydziału Sądu Rodzinnego i Nieletnich w Mikołowie Beata Mańka. Regionalny Związek Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Śląskiego reprezentował Kazimierz Anisiennia, „Gazetę Mikołowską” i „Aktualności Powiatu Mikołowskiego” reprezentował Bogusław Jastrzębski. Pełnomocnicy Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów
ds. PiRPU, Przewodniczący, Sekretarze GKRPA ze wszystkich Gmin uczestniczących
w realizacji PROGRAMU i wielu innych, a także dyrektorzy, pedagodzy i psycholodzy ze Szkół macierzystych.
Pozdrowienia korespondencyjnie ponadto przekazali m.in.: Minister Zdrowia Ewa Kopacz, Poseł do Parlamentu Europejskiego Małgorzata Handzlik, Marszałek Województwa Śląskiego Adam Matusiewicz, Śląski Kurator Oświaty Stanisław Faber, Śląski Komendant Policji Dariusz Biel, Szef Kancelarii Senatu RP Minister Ewa Polkowska, Dyrektor PARPA Krzysztof Brzózka, Dyrektor KC ds. AIDS Anna Marzec – Bogusławska, Dyrektor KB ds. PN Piotr Jabłoński, Prezes Sądu Rejonowego w Mikołowie Igor Niedobecki.
Tegoroczna Edycja Szkoły objęta jest ptronatem min. przez Poseł do Parlamentu Europejskiego Małgorzatę Handzlik i Dyrektor PARPA Krzysztofa Brzózkę

W tym miejscu przypomnijmy:
Szkoła jako niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego przy Stowarzyszeniu Klub Abstynenta „POWRÓT” wpisana została po spełnieniu wymogów do ewidencji oświatowych placówek niepublicznych Powiatu Mikołowskiego w dniu 19.10.1999 r. pod numerem 5/99.
Nadzór nad działalnością oświatową szkoły sprawuje Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.
Jest to pierwsza w Polsce profesjonalna szkoła tego typu.
I edycję ukończyło 56 absolwentów, II edycję 66 absolwentów, III edycję 73 absolwentów, IV edycję 84 absolwentów, V edycję 85 absolwentów, VI edycję 81 absolwentów, VII edycję 75 absolwentów, VIII edycję 70 absolwentów, IX edycję 65 absolwentów, X edycję 61 absolwentów, XI edycję 61 absolwentów, a w tegorocznej XII edycji udział bierze 57 słuchaczy. TWÓRCĄ SZKOŁY, a jednocześnie od początku jej kierownikiem jest Tadeusz Rosa.

Celem szkoły jest:
- przygotowanie młodzieży do roli lokalnych, młodzieżowych animatorów programów profilaktycznych – pozytywnych liderów promujących zdrowy styl życia
- nabywanie przez młodzież umiejętności tworzenia grup zadaniowych – kółek środowiskowych propagujących w swoich środowiskach zdrowy, alternatywny styl życia oraz popularyzujących trzeźwość
- nabywanie przez młodzież wiedzy z zakresu wczesnej profilaktyki w aspekcie przeciwdziałania uzależnieniom od środków psychoaktywnych (narkotyki w tym „dopalacze”, alkohol ) oraz zapobiegania HIV/AIDS,
- nauczanie młodzieży tolerancji oraz umiejętności rozwiązywania konfliktów w szkole, domu, grupie rówieśniczej,
- integracja młodzieży.

Nabór młodzieży prowadzony był przez pedagogów szkolnych, kierowników klubów młodzieżowych, a także świetlic socjoterapeutycznych przy współpracy Gminnych Komisji RPA. W zajęciach udział wzięło 57 słuchaczy, przedstawicieli szkół ponadpodstawowych i wyższych uczelni z terenu woj. Śląskiego i Małopolskiego. Wśród słuchaczy byli również m.in. przedstawiciele Klubów Młodzieżowych z Orzesza, Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego w Mikołowie, a także Stowarzyszenia „POMARAŃCZOWEJ MŁODZIEŻY” z Zabrza, Stowarzyszenia „POMOCNA DŁOŃ” w Raciborzu.

Zajęcia: warsztaty w grupach, wykłady prowadziły znane krajowe autorytety specjalizujące się w/w problematyce, a mianowicie:
- mgr Liliana Krzywicka – mgr psychologii, wykładowca i trener w szkołach „STRATEGIA”, Studium Przeciwdziałania w Rodzinie organizowanych przez Instytut Psychologii Zdrowia, terapeuta Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia w Katowicach, Kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Katowicach, prowadzi własną pracownię psychologiczną, Przewodnicząca Ogólnopolskiej Rady Ekspertów ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
- mgr Anna Głowacz – mgr psychologii, terapeuta, trener, współpracownik PARPA i Instytutu Psychologii Zdrowia w Warszawie, prowadzi własną pracownię psychologiczną,
- mgr Anna Wiechcińska – mgr psychologii, trener, terapeuta, współpracownik PARPA i Instytutu Psychologii Zdrowia w Warszawie, prowadzi własną pracownię psychologiczną,
- Bożena Błach – Starszy Instruktor Wydziału Opieki Zdrowotnej Stacji SAN-EPID w Tychach, pracownik emerytowany, członek PTOZ,
- mgr Beata Mańka – mgr prawa, Przewodnicząca Wydziału Sądu Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Mikołowie,
- mgr Barbara Moszkowicz – certyfikowany specjalista higieny, epidemiologii i promocji zdrowia, pracownik emerytowany SANEPID, członek PTOZ,
- mgr Mariusz Kajda – terapeuta ds. uzależnień, prowadzi własną pracownię terapeutyczną,
- mgr Andrzej Wojciechowski – mgr psychologii, pracownik Urzędu Miejskiego Wydziału Zdrowia w Sosnowcu, wykładowca i trener Szkoły „STRATEGIA” oraz programu „Świetlica socjoterapeutyczna”, ekspert Ponadregionalnego Zespołu Ekspertów w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przy PARPA.

Każdy z uczestników szkoły otrzymał komplet materiałów programowych, stosowną literaturę, czasopisma, ulotki informacyjne, koszulkę trykotową z logo i napisem szkoły, gadżety Starostwa Powiatowego w Mikołowie, itp. Podczas sesji czynny był punkt konsultacyjny do indywidualnych rozmów ze słuchaczami prowadzony przez Genowefę Jakubowską – Fijałkowską, z-ca kierownika szkoły, na co dzień pełnomocnika Urzędu Miasta Mikołowa ds. RPA i Przeciwdziałania Narkomanii oraz punkt medyczny prowadzony przez dyplomowanego ratownika medycznego Michała Rosę, pracownika Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego w Jaworznie.
Sekretariat szkoły prowadziła Janina Piecha.
Młodzież podzielona była na 4 grupy warsztatowe.
Zapewniono całodobową opiekę nad młodzieżą – słuchaczami szkoły, która prowadzona była przez opiekunów z uprawnieniami wychowawców kolonijnych. W prace opiekuńcze zaangażowani byli również absolwenci z poprzednich edycji: Aleksander Bożek, Krzysztof Jeleń, Mateusz Pluta, Wiktor Raducki, Rafał Zamora.
Program koordynowany był przez kierownika szkoły Tadeusza Rosę.

Tematyka wykładów (8 godzin dydaktycznych):
- „Dopalacze- poznaj fakty”- mgr Andrzej Wojciechowski (2 godz.),
- „Mechanizmy uzależnienia” – mgr Liliana Krzywicka (2 godz.),
- „Zachowania ryzykowne” – zapobieganie HIV/AIDS cz. I – mgr Bożena Błach (młodzież gimnazjalna) mgr Barbara Moszkowicz (młodzież ponadgimnazjalna). Wykład realizowany był równolegle po 2 godz. w 2 grupach,
- „Metodyka prowadzenia zajęć specjalistycznych w grupie” – mgr Anna Głowacz (1 godz.),
- „Prawnokarne aspekty odpowiedzialności nieletnich w przypadku wykazywania przejawów demoralizacji lub popełnienia czynu karalnego” – mgr Beata Mańka (1 godz.).

Program profilaktyczny „KOREKTA” (3 godziny dydaktyczne), realizowany przez mgr Mariusza Kajdę.

Tematyka prowadzonych warsztatów w grupach oraz zajęć seminaryjnych (26 godzin dydaktycznych), w tym 3 godziny zajęć seminaryjnych i 23 godziny warsztatów (zajęć interaktywnych):

- przedstawienie się uczestników grupy. Oczekiwania uczestników. Uczenie się imion. Komunikacja interpersonalna.
- Rozmowy na temat osobistych wrażeń po programie „KOREKTA”.
- Autoprezentacja, ustalenie praw i obowiązków słuchaczy.
- Przygotowanie „GŁOSU MŁODZIEŻY – PRZECIWDZIAŁANIE ZACHOWANIOM RYZYKOWNYM” planowanego do prezentacji przez delegację słuchaczy podczas XV Ponadregionalnego Mikołowskiego Seminarium Trzeźwościowego na temat: „PROBLEMATYKA DOTYCZĄCA OGRANICZANIA DOSTEPNOŚCI ALKOHOLU, DOPALACZY I INNYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH OSOBOM NIEPEŁNOLETNIM. STOSOWANE PROCEDURY” w Ogólnopolskim Dniu Trzeźwości w dniu 18 kwietnia b.r. (w załączeniu przesłanie młodzieży).
- Budowanie zespołu i omawianie ról w zespole oraz ich przydatność do pracy w zespole.
- Asertywność jako alternatywa do zachowań asertywnych i uległych:
 Trudności w mówieniu „NIE” – asertywna odmowa,
 „zdarta płyta” – technika odmawiania, której celem jest egzekwowanie praw, wyrażanie życzeń oraz podtrzymywanie kontaktu,
 obrona własnych granic – 5-cio etapowa procedura zareagowania w przypadku naruszenia przez kogoś innego własnych granic.
- Sztuka negocjacji.
- Zdobywanie umiejętności organizowania imprez pod hasłem: „Potrafię bawić się bez używek”, metodyka prowadzenia zajęć specjalistycznych w grupie, klasie itp. (zajęcia seminaryjne),
- „Podróż do Hollywood” – program profilaktyczny, gry i zabawy integracyjne (zajęcia seminaryjne).

Zajęcia edukacyjne rozpoczął wykład Pt.: „Prawnokarne aspekty odpowiedzialności nieletnich w przypadku wykazywania przejawów demoralizacji lub popełnienia czynu karalnego”, zrealizowany przez mgr Beatę Mańka, Przewodniczącą Wydziału Sądu Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Mikołowie. Słuchacze otrzymali do wykonania zadania domowe (indywidualne) między innymi nawiązanie kontaktu z jednostkami organizacjami ruchu trzeźwościowego, funkcjonującymi na terenie reprezentowanej gminy, samorządami i lokalnymi mediami. Słuchacze otrzymali zdiagnozowane zasoby. Niezależnie od indywidualnego zadania domowego słuchacze podczas Sesji jesiennej zaprezentują zrealizowane przez siebie indywidualnie bądź w zespołach programy profilaktyczne. Podczas Sesji Jesiennej przeprowadzona będzie na forum ogólnoszkolnym symulacja zajęć z metodyki prowadzenia zajęć.

Podczas ostatniego dnia zajęć słuchacze pisali list do siebie, w którym odpowiadali na pytania „Jak wyobrażam sobie we wrześniu ( Sesja Jesienna Szkoły) 2011 roku”, „Jak będę chronił siebie przed piciem alkoholu i innymi używkami oraz zachowaniami ryzykownymi?”.
Listy zostały zaklejone. Zostaną wręczone uczestnikom podczas Sesji Jesiennej, która odbędzie się 23, 24, 25, września b.r.
W dniu 11 marca (pierwszy dzień) na zakończenie zajęć zorganizowano spotkanie społeczności SZKOŁY (słuchacze, prowadzący zajęcia, opiekunowie, ratownik medyczny).
Spotkanie trwające 1 godzinę prowadził Kierownik Szkoły Tadeusz Rosa.

Ustalono Ogólnoszkolny Regulamin oraz dokonano wyboru Samorządu Szkolnego (słuchacze) w składzie:
- Przewodnicząca: Angelika Melon,
- V-ce Przewodniczący: Bartłomiej Wilczek,
- Sekretarz: Michał Jędrzejczyk,
- Członek Samorządu: Magdalena Pinczuk,,
Podczas spotkania (kierownik zapewnił rodzinną atmosferę) dzielono się wrażeniami z pierwszego dnia, refleksjami.
W dniu 12 marca (drugi dzień) zajęcia wieczorne to prezentacja przez 4 grupy na forum ogólnoszkolnym swoich programów „POTRAFIĘ BAWIĆ SIĘ BEZ UŻYWEK”(zajęcia seminaryjne).
Na zakończenie odbyła się „godzina szczerości” poprowadzona przez Kierownika Szkoły Tadeusza Rosę. Spotkanie rozpoczęto minutą ciszy dla upamiętnienia ofiar kataklizmu
w Japonii.
Uczestnicy spotkania dzielili się swoimi odczuciami związanymi z uczestnictwem w tej nietypowej szkole, doświadczeniami związanymi z doznawaniem przemocy, szczególnie w miejscach publicznych (szczególnie na imprezach masowych), strachu, nietolerancji. Kierownik Tadeusz Rosa zachęcił uczestników (młodzież i dorośli) do współorganizowania VII Mikołowskiej Powiatowej Kampanii: „ŁAŃCUCH CZYSTYCH SERC – NARKOMANII, ALKOHOLIZMOWI, PRZEMOCY, NIETOLERANCJI, HIV/AIDS, WSZELKIEMU ZŁU – NIE”.
Kampania z inicjatywy Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego w Mikołowie (absolwenci poprzednich edycji szkoły) zrealizowana będzie m.in. przy współpracy z Zarządem Głównym Stowarzyszenia „MONAR” w Warszawie. Podsumowanie Kampanii 9 września na RYNKU w Mikołowie, 10 września na stadionie AKS w Mikołowie odbędzie się z tej okazji turniej piłki nożnej.
W dniu 13 marca na forum ogólnoszkolnym odbyło się zakończenie. Słuchaczka tegorocznej edycji Patrycja Białas odczytała „PRZESŁANIE DO DOROSŁYCH” opracowane przez młodzież. Uczestnicy zgotowali twórcy Szkoły Tadeuszowi Rosie owację na stojąco. Po pożegnalnym obiedzie około godz. 1530 rozwieziono słuchaczy autokarem do swoich miejsc zamieszkania.
Na czas trwania Sesji młodzież była ubezpieczona.

EWALUACJA CZĄSTKOWA
Na zakończenie młodzież wypełnia anonimowe ankiety, w których poddano ocenie Sesję Wiosenną, a mianowicie:
1. Ocena zajęć w grupach w punktach od 1 do 6
2. Ocena wykładów w punktach od 1 do 6
3. Ocena realizacji Programu „KOREKTA” od 1 do 6
4. Jakie zmiany proponowałbyś (proponowałabyś) wprowadzić podczas SESJI JESIENNEJ?
5. Inne uwagi
6. Ocena celująca: 6

Średnia na pytanie 1 - 5,8
na pytanie 2 - 4,9
na pytanie 3 - 5,4

Wykłady zdaniem młodzieży powinny być bardziej dynamiczne, bardziej interaktywne, intensywniejsza współpraca z młodzieżą w trakcie wykładu – angażowanie jej, itp.
Na pytanie: jakie zmiany wprowadzić podczas Sesji Jesiennej oraz inne uwagi, dominowały odpowiedzi: wydłużyć czas trwania sesji, żadnych zmian „THE BEST”, jest super, chciałbym dłużej zostać, nic nie zmieniać, jest SUUUUPER, dobra przyjazna atmosfera, więcej wolnego czasu, organizacja celująca z plusem, wspaniali ludzie i klimat, szkoła jest świetna, więcej zajęć w grupach, wszystko profesjonalnie zorganizowane, organizacja fantastyczna, szkoła to wspaniała inicjatywa, wierzę że będzie wiele edycji, więcej takich szkół w Polsce, wszystko w najlepszym porządku, świetna organizacja czasu, podziękowania dla Pana Tadeusza Rosy i ekipy.
Kierownictwo Szkoły uwagi te wnikliwie przeanalizuje i w ramach możliwości uwzględni przy opracowywaniu programu Sesji Jesiennej.

PANORAMA GMIN DELEGUJĄCYCH SWOICH UCZESTNIKÓW:
MŁODZIEŻ ZE SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH

L.p. NAZWA GMINY ILOŚĆ SŁUCHACZY
RAZEM
1. CZERWIONKA-LESZCZYNY 4
2. KATOWICE 4
3. LIBIŻ 2
4. ŁAZISKA GÓRNE 8
5. MIKOŁÓW 15
6. ORNONTOWICE 2
7. ORZESZE 4
8 RACIBÓRZ 2
9. SOSNOWIEC 4
10. WYRY 4
11. ZABRZE 8
OGÓŁEM 57
WOJ. ŚLĄSKIE
POWIAT MIKOŁOWSKI 55
2

HARMONOGRAM POZOSTAŁYCH DO REALIZACJI
DZIAŁAŃ W ROZBICIU NA MIESIĄCE, rok 2011

Zadanie Miesiące

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Festiwal Poezji i Piosenki „KROKUS – ŁAZISKA GÓRNE 2011 R.”. Koncert galowy (27 marzec)
X
2. Udział Powiatowej Drużyny Piłkarskiej Młodych Liderów Profilaktyków w Turniejach Piłkarskich

X

X

X

X
3. Konferencja robocza ewaluacyjna dokonująca sesji wiosennej (12 kwiecień)
X
4. XV SEMINARIUM TRZEŹWOŚCIOWE – OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ TRZEŹWOŚCI (18 kwiecień)

X
5. XIVSPARTAKIADA ABSTYNENCKA
X
6. Sesja Wyjazdowa do PARLAMENTU RP
X
X
7. VIII Mikołowska Powiatowa Kampania „ŁAŃCUCH CZYSTYCH SERC – NARKOMANII, ALKOHOLIZMOWI, PRZEMOCY, ZACHOWANIOM RYZYKOWNYM, HIV/AIDS – WSZELKIMU ZŁU NIE”X
8. Dyskoteki ph. ”POTRAFIĘ BAWIĆ SIĘ BEZ UŻYWEK”


X
X
X
X
X
X
9. Sesja Jesienna Szkoły
X
9. Prace zakończeniowe podsumowujące
X EDYCJĘ Szkoły. Rozliczenie.
X
X


ŹRÓDŁA FINANSOWANIA:

Koszt przygotowania oraz realizacji Sesji Wiosennej zamknie się kwotą około 39.000,00 zł, w tym: około 8.000,00 zł to wartość usług nieodpłatnych, w tym przekazanych materiałów edukacyjnych oraz wynegocjowanych upustów i rabatów. Przedsięwzięcie materialnie wspierała również Poseł do Parlamentu Europejskiego Małgorzata Handzlik. Ponadto powyższe dotowane było również przez Senatora Rzeczpospolitej Polskiej Pana Antoniego Motyczkę.
W kosztach partycypowały Gminy delegujące swoich uczestników, dotacje celowe zostały udzielone przez: Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Wsparcia materialnego, w tym również m.in. poprzez nieodpłatne wykonywanie usług, częściowe sponsorowanie, darowizny udzielili: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – zakup materiałów edukacyjnych (współorganizator XII Edycji), Przedsiębiorstwo „ETRANS” w Łaziskach Górnych, Przedsiębiorstwo „TOLEK” – Drukarnia im. Karola Miarki w Mikołowie, Urząd Miasta Mikołów, Przedsiębiorstwo „PROFESJA” w Mikołowie, Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe „BIZMIR” w Katowicach.
W rozpropagowaniu naszego programu pomogli nam: dyrekcja szkół oraz pedagodzy szkolni, przedstawiciele środków społecznego przekazu Woj. Śląskiego, w tym m.in. Radio Katowice, „Dziennik Zachodni”, Tygodnik „ECHO”, „Aktualności Powiatu Mikołowskiego”, „Gazeta Łaziska Górne”, „Gazeta Mikołowska”, „Głos Ornontowic”, „Gazeta Orzeska”, Miesięcznik „WICIE”
Działalność szkoły wspierana jest od początku przez „Świat Problemów” w Warszawie.
Materiały edukacyjne nieodpłatnie przekazali: Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Krajowe Centrum ds. AIDS, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Całościowe sprawozdania merytoryczne i finansowe przekażemy po zakończeniu XII Edycji Szkoły.
Za okazaną pomoc Kierownictwo Szkoły w imieniu młodzieży, rodziców oraz własnym składa serdeczne podziękowania wszystkim Państwu zarówno osobom prawnym jak również fizycznym.
PREZES STOWARZYSZENIA „POWRÓT”
KIEROWNIK SZKOŁY LIDERÓW

mgr Tadeusz Rosa

Stowarzyszenie "POWRÓT"