logo
podzialak

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO | 2011-02-21

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „ OGRANICZANIE NIEPEŁNOLETNIM DOSTĘPNOŚCI ALKOHOLU, DOPALACZY I INNYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH”

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„ OGRANICZANIE NIEPEŁNOLETNIM DOSTĘPNOŚCI ALKOHOLU, DOPALACZY I INNYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH”

Konkurs towarzyszy kampanii „Ograniczenie niepełnoletnim dostępności alkoholu, dopalaczy i innych substancji psychoaktywnych” organizowanej przez Mikołowski Powiatowy Klub Młodzieżowy:

ORGANIZATORZY

1. Organizatorami konkursu „Ograniczenie niepełnoletnim dostępności alkoholu, dopalaczy
i innych środków psychoaktywnych” jest Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Powrót”
w Mikołowie oraz działający przy nim Mikołowski Powiatowy Klub Młodzieżowy
z siedzibą w Mikołowie , ul. Konstytucji 3-go Maja 38 pod patronatem Dyrektora Zarządu Szkół i Mikołowskich Przedszkoli mgr Elżbiety Muszyńskiej.
2. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie, rodzaj nagród i sposób ich uzyskania.
3. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
w zakresie niezbędnym dla potrzeb projektu. Dane osób uczestniczących w konkursie będą wykorzystane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
( Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883) dla celów przeprowadzenia konkursu.

CELE

1. Promocja Kampanii „Ograniczenie niepełnoletnim dostępności alkoholu, dopalaczy
i innych substancji psychoaktywnych” oraz zachęcenie uczniów i nauczycieli do aktywnego udziału w projekcie.
2. Poszerzenie wiedzy dotyczącej zjawiska „dopalaczy” mechanizmów uzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, szkód zdrowotnych, psychospołecznych
i karnych spowodowanych ich używaniem.
3. Twórcza organizacja wolnego czasu.
4. Bezpośrednie zaangażowanie uczniów w działania przeciwdziałające uzależnieniom
i uświadomienie im rangi tego problemu.

UCZETNICY

Uczestnikami konkursu są uczniowie szkół gimnazjalnych na terenie Gminy Mikołów.

TEMAT


Temat konkursu brzmi: „ SZKODY SPOWODOWANE PRZEZ ALKOHOL, DOPALACZE ORAZ INNE SUBSTANCJE PSYCHOAKTYWNE- OKIEM GIMNAZJALISTY”. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie praz z wykorzystaniem różnych środków wyrazu ( wszelkiego rodzaju techniki plastyczne, malarskie). Prace powinny być artystyczną wypowiedzią uczestnika konkursu na temat uzależnień od alkoholu, narkotyków i dopalaczy
i przeciwdziałaniu temu zjawisku. To również okazja na zadanie kilku pytań: „Dlaczego młodzież, w tym niepełnoletni sięga po alkohol, narkotyki, dopalacze, inne środki psychoaktywne”, „Czy zdaje sobie sprawę ze szkód ich brania?”, „Jak zdaniem młodzieży przeciwdziałać temu zjawisku?” Konkurs skłania również młodzież do poszukania w swoim otoczeniu przykładów tego zjawiska, a także może pomóc w jego zapobieganiu.

PRACA KONKURSOWE

1. W ramach konkursu mogą zostać przygotowane prace plastyczne wykonane w dowolnej technice ( np. rysunki, collage, prace graficzne, prace malarskie) w maksymalnym formacie A4.
2. Prace konkursowe powinny być przygotowane samodzielnie.
3. Każda praca zgłoszona do konkursu powinna być opisana, tzn. posiadać tytuł, wyraźnie zaznaczone imię i nazwisko autora, klasę, którą reprezentuje oraz nazwę i adres szkoły.
4. Do każdej przesłanej pracy plastycznej uczestnik powinien dołączyć oświadczenie, które stanowi załącznik do regulaminu.
5. Konkurs realizowany jest w dwóch etapach:
a. Pierwszy etap szkolny ( 3 wybrane prace z każde szkoły są przekazane do etapu miejskiego)
b. Etap miejski.

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1. Prace zostaną ocenione przez komisję wyłonioną przez organizatorów według następujących kryteriów:
 Indywidualny i twórczy sposób wypowiedzi,
 Oryginalność środków wyrazu.
2. Komisja, spośród prac biorących udział w Konkursie, wybierze trzy zwycięskie osoby.
3. Ogłoszenie wyników 3 pierwszych miejsc nastąpi w dniu 18 kwietnia br. Podczas XV Seminarium Trzeźwościowego.

NAGRODY

1. Laureatom na etapie miejskim zostaną przyznane nagrody.
2. Nagrodzone prace wraz z wyróżnionymi zostaną wykorzystane na plakatach Kampanii „Ograniczenie niepełnoletnim dostępności alkoholu, dopalaczy
i innych substancji psychoaktywnych” organizowanej przez Stowarzyszenie „POWRÓT” i MPKM oraz zaprezentowane na wystawie w MDK w Mikołowie podczas współorganizowania: XV Ponadregionalnego Mikołowskiego Seminarium Trzeźwościowego:„PROBLEMATYKA DOTYCZĄCA OGRANICZENIA DOSTĘPNOŚCI ALKOHOLU, DOPALACZY I INNYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH OSOBOM NIEPEŁNOLETNIM.
STOSOWANE PROCEDURY”

ZGŁOSZENIA PRAC KONKURSOWYCH

1. Prace do etapu miejskiego należy składać do Zarządu Szkół i Przedszkoli Mikołowskich.
2. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie wybranych prac konkursowych do dnia
18 marca 2011 roku wraz z oświadczeniem dotyczącym danych osobowych i autorskich.I V-CE PRZEWODNICZĄCY PREZES STOWARZYSZENIA „POWRÓT”
SAMORZĄDU MŁODZIEŻOWEGO

Wiktor Raducki mgr Tadeusz Rosa

Stowarzyszenie "POWRÓT"