logo
podzialak

KOMUNIKAT N/T SEMINARIUM TRZEŹWOŚCIOWEGO | 2011-02-14

FINALIZOWANE SĄ PRACE MJĄCE NA CELU ZREALIZOWANIE ZADANIA PT.:: XV PONADREGIONALNE Mikołowskie Seminarium Trzeźwościowe

Mikołów 09.02.2011 r.
KOMUNIKAT
FINALIZOWANE SĄ PRACE MJĄCE NA CELU ZREALIZOWANIE ZADANIA PT.:: XV PONADREGIONALNE Mikołowskie Seminarium Trzeźwościowe na temat: „PROBLEMATYKA DOTYCZĄCA OGRANICZANIA DOSTĘPNOŚCI ALKOHOLU, DOPALACZY I INNYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH OSOBOM NIEPEŁNOLETNIM. STOSOWANE PROCEDURY.”


TERMIN: Ogólnopolski Dzień Trzeźwości – Poniedziałek Wielkiego Tygodnia przed Wielkanocą, nazajutrz po XXVI Światowym Dniu Młodzieży, obchodzonym na szczeblu diecezjalnym. 18 kwiecień 2011 r.

MIEJSCE: Miejski Dom Kultury w Mikołowie w godz. 800-1400.

CEL: edukacja publiczna dotycząca problematyki ograniczania, szczególnie wśród młodzieży, szkód spowodowanych używaniem środków psychoaktywnych, w tym alkoholu i dopalaczy. Zapoznanie ze stosowanymi procedurami w tym względzie.

UCZESTNICY: około 350 osób. Różne grupy wiekowe i zawodowe, w tym około 120 młodzież ze szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz studenci wyższych uczelni.
Osoby dorosłe to przedstawiciele władzy publicznej i samorządowej, szczebla krajowego, wojewódzkiego, powiatowego i gmin powiatu mikołowskiego, policjanci, strażnicy miejscy, strażacy straży pożarnej zawodowej i ochotniczej, pedagodzy i psycholodzy szkolni oraz dyrektorzy szkół katecheci, duchowieństwo, terapeuci i konsultanci ośrodków leczenia uzależnień, przedstawiciele gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, pracownicy socjalni z ośrodków pomocy społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Społecznej, Powiatowego Urzędu Pracy, sprzedawcy alkoholu, właściciele sklepów, pubów, restauracji, kierownicy działów ewidencji gospodarczej w urzędach miast i gmin.

ZASIĘG: ponadregionalny.

ORGANIZATORZY:
Stowarzyszenie Klub Abstynenta „POWRÓT” (organizator wiodący), współorganizatorzy :
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowe Centrum ds. AIDS, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, Starostwo Powiatowe w Mikołowie, Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gmin Powiatu Mikołowskiego, Powiatowa Młodzieżowa Szkoła Liderów Młodzieżowych Animatorów Programów Profilaktycznych w Mikołowie, Mikołowski Powiatowy Klub Młodzieżowy w Mikołowie.PATRONAT:
- Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie Piotr Jabłoński
- Dyrektor Krajowego Centrum ds. AIDS Anna Marzec-Bogusławska
- Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie Krzysztof Brzózka
- Wojewoda Śląski Zygmunt Łukaszczyk
- Arcybiskup Archidiecezji Katowickiej Ks. Damian Zimoń
- Marszałek Województwa Śląskiego Adam Matusiewicz
- Śląski Kurator Oświaty Stanisław Faber
- Starosta Mikołowski Henry Jaroszek
- Burmistrz Mikołowa Marek Balcer
- Przewodniczący Stowarzyszenia „BEZPIECZNY POWIAT MIKOŁOWSKI” Henryk Zawiszowski.

KOMITET HONOROWY:

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego Halina Misiewicz, Prezes Regionalnego Związku Stowarzyszeń Klubów Abstynenckich Województwa Śląskiego Jan Garncarz, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin Powiatu Mikołowskiego, Przewodniczący Burmistrz Mikołowa Marek Balcer.

PROGRAM: POCZĄTEK godz. 800, ZAKOŃCZENIE 1400.

I. Występ laureata XIII Powiatowego Festiwalu Piosenki i Poezji Propagującego Zdrowy Styl Życia „KROKUS ŁAZISKA GÓRNE 2011”. Wystąpienia okolicznościowe patronów Seminarium. Otwarcie.

II. WYKŁADY. ZAJĘCIA EDUKACYJNE.

1. dr Krzysztof Wojcieszek Autor Krajowych Programów Profilaktycznych. Adiunkt Szkoły Wyższej im. B. Jańskiego, wykładowca Uniwersytetu Katolickiego Stefana Wyszyńskiego, ekspert Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie, założyciel Podyplomowej Szkoły Profilaktyki Szkolnej
i Rodzinnej, Adiunkt w Wyższej Szkole Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Warszawie, Członek Zespołu ds. Apostolstwa Trzeźwości przy Konferencji Episkopatu Polski „JAK DOROŚLI MOGĄ ZWIĘKSZYĆ DYSTANS MŁODYCH LUDZI DO ALKOHOLU, DOPALACZY I INNYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH.”
2. mgr Andrzej Wojciechowski – mgr psychologii, wykładowca i trener Szkoły „STRATEGIA” oraz programu „Świetlica socjoterapeutyczna” (ekspert PARPA), ekspert Ponadregionalnego Zespołu Ekspertów w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przy PARPA. „DLACZEGO NIE NALEŻY SPRZEDAWAĆ ALKOHOLU OSOBOM NIELETNIM. ANALIZA SZKÓD”.
3. mgr Dariusz PIETREK – psychoterapeuta, specjalista ds. uzależnień, koordynator Śląskiego Centrum Informacji o Sektach i Grupach Manipulacyjnych „KANA” w Katowicach. „MECHANIZMY UZALEŻNIEŃ OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH”.
4. kom. mgr Dawid KASZUBA – naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej w Katowicach – członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Współtwórca wielu działań realizowanych w obszarze problematyki osób nieletnich. Autor prac i artykułów naukowych z obszarów prawa, zarządzania, w tym również dotyczących problematyki społecznej. W pracy zawodowej między innymi nadzoruje zagadnienia przestępczości nieletnich, profilaktyki oraz przemocy domowej. Żywo zaangażowany we wszelkie działania mające na celu poprawę sytuacji osób niepełnoletnich zagrożonych wykolejeniem społecznym. „KONSEKWENCJE PRAWNE DOTYCZĄCE NIEPRAWIDŁOWOŚCI W ZAKRESIE SPRZEDAŻY ALKOHOU I DOPALACZY.”

III. Forum Dyskusyjne. Debata. Zaproszenie do udziału w XVI Seminarium Trzeźwościowym w 2012 r. Tematyka w trakcie analizowania, wynikająca z potrzeb.


EWALUACJA: uczestnicy otrzymają na zakończenie do wypełnienia ankiety anonimowe.

UWAGI ORGANIZACYJNE:

- W sobotę poprzedzającą Seminarium (16 kwietnia 2011 r.) o godz. 1600 w Bazylice Mniejszej p.w. św. Wojciecha w Mikołowie ul. Ks. Kardynała St. Wyszyńskiego, odprawiona zostanie Msza Święta w intencji: trzeźwości kierowców, dzieci, młodzieży, rodzin, uzależnionych, współuzależnionych uczestników i organizatorów. Podczas Mszy Świętej śpiewać będzie Chór Mieszany „HARMONIA”.
- W dniu SEMINARIUM, na prośbę organizatorów, tradycyjnie podmioty gospodarcze na terenie Gmin Powiatu Mikołowskiego nie będą sprzedawać alkoholu w sklepach i lokalach.
- W dniu SEMINARIUM w szkołach na terenie Gmin Powiatu Mikołowskiego odbędą się APELE TRZEŹWOŚCIOWE o tematyce zbieżnej z PROBLEMATYKĄ SEMINARIUM. Współorganizować je będą absolwenci POWIATOWEJ MŁODZIEŻOWEJ SZKOŁY LIDERÓW w Mikołowie oraz przedstawiciele MIKOŁOWSKIEGO POWIATOWEGO KLUBU MŁODZIEŻOWEGO.
- W czasie SEMINARIUM w MDK Mikołów (w holu) czynne będą:

 Sekretariat Seminarium (potwierdzenie delegacji służbowych, odbiór materiałów seminaryjnych, pamiątek uczestnictwa, wpis do księgi pamiątkowej, zgłoszenia do dyskusji, itp.).
SEKRETARIAT czynny będzie od 715 – 1500.
 Punkt medyczny.
 wystawa zwycięskich prac konkursu plastycznego pt.: „SZKODY SPOWODOWANE PRZEZ ALKOHOL I DOPALACZE WEDŁUG GIMNAZJALISTÓW”.
 Nieodpłatnie serwowane będą: napoje, „śląski kołocz”, a ponadto każdy z uczestników otrzyma nieodpłatnie MATERIAŁY SEMINARYJNE i PAMIĄTKĘ UCZESTNICTWA oraz ZAŚWIADCZENIE UCZESTNICTWA.

DOTYCHCZASOWE DOŚWIADCZENIA W REALIZACJI ZADAŃ PODOBNEGO RODZAJU
Mikołowskie SEMINARIA TRZEŹWOŚCIOWE organizowane są od 1997 roku cyklicznie co rok w Ogólnopolskim Dniu Trzeźwości (Poniedziałek Wielkiego Tygodnia, nazajutrz po Światowym Dniu Młodzieży – NIEDZIELA PALMOWA).
SEMINARIA ze względu na zaangażowanie w ich realizację krajowych autorytetów w prezentowanych dziedzinach, patronat, udział przedstawicieli reprezentujących instytucje, organizacje, stowarzyszenia z całej Polski mają wymiar ogólnopolski.
Przede wszystkim jednak adresowane są do przedstawicieli Społeczności Powiatu Mikołowskiego (pięć gmin). Bierze w nich udział corocznie około 400 osób przedstawicieli: władz publicznych szczebla lokalnego i wojewódzkiego ośrodków pomocy społecznej, młodzieży w tym samorządów uczniowskich, słuchaczy i absolwentów POWIATOWEJ MŁODZIEŻOWEJ SZKOŁY LIDERÓW, organizacji młodzieżowych, młodzieżowych ruchów przyparafialnych, rad rodziców, dyrekcji szkół, pedagogów i psychologów szkolnych, konsultantów i terapeutów, katechetów i duchowieństwa, służby zdrowia, służb bezpieczeństwa (straż miejska, policja), sądownictwa, prokuratury, kuratorów sądowych, organizacji pozarządowych (pomoc społeczna, charytatywna: wolontariuszy), środków społecznego przekazu, ruchu trzeźwościowego o zasięgu krajowym, woj. śląskiego, lokalnym).
I Mikołowskie Seminarium Trzeźwościowe na temat: „Choroba alkoholowa, metody jej leczenia, profilaktyka oraz popularyzacja idei misji ruchu trzeźwościowego”, zorganizowane 24.03.1997 r. pod hasłem: „Nie wstydźmy się choroby alkoholowej, wstydźmy się że jej nie leczymy”.
II Mikołowskie Seminarium Trzeźwościowe na temat: „Młodzież a możliwość uzależnienia od alkoholu. Profilaktyka. Przemoc w rodzinie w kontekście nadużywania alkoholu”, organizowane w dniu 6.04.1998 r. pod hasłem „Przez abstynencję wielu do trzeźwości wszystkich”.
III Mikołowskie Seminarium Trzeźwościowe na temat: „ Przeciwdziałanie uzależnieniom od środków psychoaktywnych, w tym alkoholu i narkotyków, w zakładzie pracy. Rola rodziny w przeciwdziałaniu uzależnieniom od środków psychoaktywnych”, zorganizowane w dniu 29.03.1999 r. pod hasłem: „Zjednoczeni w działaniu na rzecz trzeźwości”.
IV Mikołowskie Seminarium Trzeźwościowe na temat: „Przeciwdziałanie narkomanii wśród dzieci i młodzieży” zorganizowane w dniu 17.04.2000 r. pod hasłem: „Narodziny nadziei”.
V Jubileuszowe Mikołowskie Seminarium Trzeźwościowe na temat: „Przeciwdziałanie przemocy interpersonalnej i nietolerancji oraz zapobiegania krzywdzeniu i zaniedbywaniu dzieci” zorganizowane w dniu 9.04.2001 r. pod hasłem: „Przekroczyć próg nadziei”.
VI Mikołowskie Seminarium Trzeźwościowe na temat: „ZDROWA RODZINA WYZWANIEM XXI WIEKU” zorganizowano 25.03.2002 r.
VII Ponadregionalne Mikołowskie Seminarium Trzeźwościowe na temat: „ZACHOWANIA RYZYKOWNE – ZAPOBIEGANIE HIV/AIDS” zorganizowano 14.04.2003 r.
VIII Ponadregionalne Mikołowskie Seminarium Trzeźwościowe na temat: „CZYNNIKI CHRONIĄCE W SZKOLNYCH PROGRAMACH PROFILAKTYKI” zorganizowane w dniu 5.04.2004 r.
IX Ponadregionalne Mikołowskie Seminarium Trzeźwościowe na temat: „SEKTY, SUBKULTURY A BEZPIECZEŃSTWO MŁODZIEŻY”, zorganizowane w dniu 21 marca 2005 r.
X JUBILEUSZOWE Ponadregionalne Mikołowskie Seminarium Trzeźwościowe na temat „UZALEŻNIENIA XXI WIEKU A BEZPIECZEŃSTWO DZIECI I MŁODZIEŻY”, zorganizowane w dniu 10 kwietnia 2006 r.
XI Ponadregionalne Mikołowskie Seminarium Trzeźwościowe na temat: „WSPÓŁUZALEŻNIENIE, A BEZPIECZEŃSTWO RODZIN, W TYM DZIECI I MŁODZIEŻY”, zorganizowane w dniu 2 kwietnia 2007 r.
XII Ponadregionalne Mikołowskie Seminarium Trzeźwościowe na temat: „PRZEMOC INTERPERSONALNA, W TYM DOMOWA, A BEZPIECZEŃSTWO RODZIN, W TYM DZIECI I MŁODZIEŻY”, zorganizowane w dniu 17 marca 2008 r.
XIII Ponadregionalne Mikołowskie Seminarium Trzeźwościowe na temat: „BEZPIECZEŃSTWO W SZKOŁACH. PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ WŚRÓD MŁODZIEŻY”, zorganizowane w dniu 6 kwietnia 2009 r.
XIV Ponadregionalne Mikołowskie Seminarium Trzeźwościowe na temat: „PROFILAKTYKA W ASPEKCIE TRZEŹWOŚCI OSÓB PROWADZĄCYCH POJAZDY MECHANICZNE – ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SIEBIE I INNYCH UŻYTKOWNIKÓW DRÓG”, zorganizowane w dniu 29 marca 2010 r.KOORDYNATOR PROGRAMU:
mgr Tadeusz Rosa, koordynator Seminarium: chemik ekonomista (Uniwersytet Śląski Akademia Ekonomiczna). Studium Aktualizacji Wiedzy z zakresu „Analizy Wartości”, Szkoła Centralna „Strategia I i II stopnia”, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Szkoła Lektorów, Szkolenie Konsultantów Profilaktyki w Zakładzie Pracy. Kurs Instruktorów Telefonów Zaufania I i II stopnia. Kurs (Kuratorium Oświaty w Katowicach) dla Kierowników i wychowawców placówek wypoczynku dzieci i młodzieży. Ukończenie Studium „PRO” – Program Rozwoju Osobistego, realizowanego przez Instytut Psychologii Zdrowia. Konsultant Punktów Konsultacyjnych ds. RPA (Miejski i Międzyzakładowy). V-ce Prezes Stowarzyszenia Klubu Abstynenta „POWRÓT” , członek Gminnej Komisji RPA w Mikołowie. Koordynator Międzyzakładowy Punktu Konsultacyjnego ds. RPA i Przeciwdziałania Uzależnieniom od Innych Substancji Psychoaktywnych. Redaktor Naczelny kwartalnika „Feniks”, pisma promującego trzeźwość. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Liderów Działań Psychospołecznych i Mikołowskiego Stowarzyszenia Pomocy Psychospołecznej i Profilaktyki „ZMIANA”. Mikołowianin Roku 2000, Członek Ogólnopolskiego Porozumienia „NIEBIESKA LINIA” w Warszawie. Ukończył szkolenie „Tworzenie systemów wspierających rozwój rodziny” organizowane przez Regionalny Ośrodek Metodyczno – Konsultacyjny „METIS” w Katowicach, a także organizowane przez „METIS” szkolenie „Płeć, rola, profilaktyka HIV/AIDS”. Ambasador Ogólnopolskiej Kampanii „DZIECIŃSTWO BEZ PRZEMOCY”. Członek Powiatowego Zespołu Interdyscyplinarnego Wspierającego Rodzinę. Odznaczony przez Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „NIEBIESKA LINIA” (rok 2002) ZŁOTYM TELEFONEM, w 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 i 2009 roku uhonorowany Nagrodą Ministra Zdrowia za szczególne działania na rzecz zapobiegania epidemii HIV/AIDS w Polsce. Ukończył szkolenie dotyczące procedury pracy ze sprzedawcami napojów alkoholowych i ograniczania dostępności alkoholu dla nieletnich, organizowane przez PARPA i Fundację „ETOH” w Warszawie, uczestniczył w Konferencji. Uczestnik konferencji zorganizowanej przez KBds.PN w 2007 r. na temat profilaktyki selektywnej w kontekście przeciwdziałania uzależnień wśród młodzieży, nominowany w 2008 r. przez Starostę Mikołowskiego do Medalu Komisji Edukacji Narodowej, który w tym roku został przyznany przez Ministra Edukacji Narodowej. Uczestnictwo w Sympozjum Jubileuszowym (30 lat) „MONARU” pt.: „System profesjonalnej pomocy osobom wykluczonym społecznie, pozostającym w trudnej sytuacji życiowej”, podczas którego odznaczony został medalem MONARU: „1 KOTAN – DOBRY CZŁOWIEK”. W 2009 r. z okazji X-lecia utworzenia Powiatu Mikołowskiego odznaczony został medalem za wieloletnią twórczą pracę na rzecz Samorządu Powiatu Mikołowskiego i jego mieszkańców. 5 grudnia 2009 r. w Dniu Wolontariusza otrzymał statuetkę i tytuł WOLONTARIUSZA ROKU. Aktualnie trwa procedura przyznania Tadeuszowi Rosie przez Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie Certyfikatu specjalisty w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w trybie nominacji na podstawie Programu potwierdzania kwalifikacji osób pracujących w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych.


TWÓRCA I KOORDYNATOR SEMINARIUM
PREZES STOWARZYSZENIA „POWRÓT”
PRZEWODNICZĄCY KOMITETU ORGANIZACYJNEGO

mgr Tadeusz Rosa

Stowarzyszenie "POWRÓT"