logo
podzialak

PRZESŁANIE ŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY | 2011-02-03

Przesłanie Śląskiego Kuratora Oświaty do uczestników XV Ponadregionalnego Mikołowskiego Seminarium Trzeźwościowego na temat: „Problematyka dotycząca ograniczania dostępności alkoholu, dopalaczy

Przesłanie Śląskiego Kuratora Oświaty
do uczestników XV Ponadregionalnego Mikołowskiego Seminarium Trzeźwościowego na temat:
„Problematyka dotycząca ograniczania dostępności alkoholu, dopalaczy
i innych substancji psychoaktywnych osobom niepełnoletnim. Stosowane procedury”.

Pozytywne postawy i wartości, na których można budować przyszłość to fundament potrzebny młodzieży do podejmowania właściwych decyzji. Jej przywilejem jest ciekawość świata, poszukiwanie, sprawdzanie się w wielu aspektach życia. To co jest prawem młodości, może być również jej zagrożeniem. Stąd tak ważne jest wsparcie i ochrona ze strony dorosłych. Wszystkim nam zależy na tym, aby Ci, którzy mają dziś po lat kilkanaście,
w przyszłości stali się ludźmi mądrymi, wrażliwymi, odpowiedzialnymi. Wysiłek rodziców
i nauczycieli jest szczególnie ważny w dzisiejszym świecie, w którym młody człowiek jest narażony na stosunkowo łatwą dostępność do alkoholu, narkotyków, różnego rodzaju środków odurzających. Dzieci i młodzież są najbardziej podatne na eksperymenty
z niebezpiecznymi substancjami.
Statystyki są bezwzględne, a specjaliści biją na alarm - młodzież sięga po alkohol zbyt wcześnie i zbyt często. Dane dotyczące zażywania środków odurzających są równie niepokojące. Diagnoza przeprowadzona na terenie województwa śląskiego w ramach realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008 – 2010 wykazała , że używanie substancji nielegalnych występuje najczęściej między 16 a 24 rokiem życia. Dodatkowo wynika z niego , że po środki psychoaktywne sięgają głównie młodzi mieszkańcy dużych miast. W roku 2010 za pośrednictwem unijnego systemu wczesnego ostrzegania, wykryto 31 nowych substancji psychoaktywnych. Oznacza to ponad dwukrotny wzrost w stosunku do roku 2008, kiedy zgłoszono ich 13.
Nie wolno nam zapomnieć o tym, że młodzież w wieku dojrzewania często ma kompleksy, zahamowania, wchodzi w konflikty z otoczeniem. Te kłopoty, które dorośli często bagatelizują, znajdują łatwe rozwiązanie, np. w alkoholu, który pozornie i chwilowo pomaga przezwyciężyć nieśmiałość, znieść niepowodzenia i trudności. A to już najprostsza droga do uzależnienia, czyli poważnej choroby. W świat złudzeń wprowadzają też młodych ludzi tzw. dopalacze. Chęć zaistnienia w swoim środowisku, akceptacja rówieśników powoduje, ze dzieci i młodzież wybierają drogę na skróty.
Ogromną sztuką jest pozyskanie zaufania młodzieży. Odpowiedzialne postępowanie dorosłych jest podstawą tego, aby zapobiegać ucieczce młodzieży w uzależnienia. Ograniczenie dostępności do alkoholu czy środków odurzających nie jest jedynym wyjściem. Ostatnio prawnie ograniczono sprzedać dopalaczy za pomocą sieci sklepów, problemem jednak nadal pozostają sklepy internetowe. Młodzi ludzi muszą mieć wzorce dobrych postaw. „Słowa uczą, przykłady pociągają” - nawet najciekawsze programy profilaktyczne nie przyniosą oczekiwanych efektów, jeśli nie wzmocnią ich adekwatne przykłady osób dorosłych – rodziców, nauczycieli, opiekunów.
Świadomy wagi zadań wychowawczych i profilaktycznych szkoły Śląski Kurator Oświaty podejmuje szereg działań, np. w kwietniu 2010 r. zawarł porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach oraz Regionalnym Ośrodkiem Metodyczno - Edukacyjnym „METIS” w Katowicach w sprawie współpracy dotyczącej organizacji
i wdrażania przedsięwzięć z zakresu bezpieczeństwa i profilaktyki w szkołach województwa śląskiego. Efektem porozumienia jest m.in. przeprowadzenie szkoleń dla dyrektorów oraz pracowników administracyjno – obsługowych, przygotowujących do tworzenia procedur
i skutecznego radzenia sobie z sytuacjami kryzysu w szkole. W br. szkolnym na terenie szkół województwa śląskiego przeprowadzono monitoring dotyczący nadzoru nad zapewnieniem bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach oraz planuje się kontrolę dotyczącą prawidłowości realizacji rządowego programu „Monitoring wizyjny w szkołach
i placówkach”.
Podstawowym działaniem wychowawczo - profilaktycznym jest kształtowanie świadomości młodego człowieka, przy równoczesnym ograniczaniu dostępności do wszelkiego rodzaju psychostymulatorów. Dlatego inicjatywa niniejszego seminarium, które zapewne przyczyni się do poszerzenia świadomości i wrażliwości społecznej na sprzedaż papierosów, alkoholu i wszelkich psychostymulatorów dzieciom i młodzieży, jest bardzo cenna. Nie bądźmy obojętni na te zjawiska, bo nasze przyzwolenie, to zgoda na często tragiczne konsekwencje wynikające z uzależnienia.
Życzę Państwu, by trud pracy profilaktycznej przyniósł wymierne efekty
i wiele satysfakcji.Śląski Kurator Oświaty
mgr Stanisław Faber

Stowarzyszenie "POWRÓT"