logo
podzialak

kOMUNIKAT | 2011-02-03

Finalizowane są prace przygotowawcze związane z realizacją w roku bieżącym XI  PONADREGIONALNEJ EDYCJI POWIATOWEJ MŁODZIEŻOWEJ SZKOŁY LIDERÓW MŁODZIEŻOWYCH ANIMATORÓW PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH W MIKOŁOWIE.

KOMUNIKAT


Finalizowane są prace przygotowawcze związane z realizacją w roku bieżącym XI  PONADREGIONALNEJ EDYCJI POWIATOWEJ MŁODZIEŻOWEJ SZKOŁY LIDERÓW MŁODZIEŻOWYCH ANIMATORÓW PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH W MIKOŁOWIE.
W tym miejscu przypomnę, że celem tego przedsięwzięcia, w którym uczestniczy młodzież gimnazjalna, ponadgimnazjalna i studencka w głównej mierze z województwa śląskiego jest:
ograniczanie występowania zjawisk dysfunkcji społecznej (narkomanii, zjawiska dopalaczy, alkoholizmu, przemocy interpersonalnej), zakażeń wirusem HIV i zachorowań AIDS na terenie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz placówek pozaszkolnych (kluby młodzieżowe, świetlice, klub sportowe) z województwa śląskiego i małopolskiego, ze szczególnym uwzględnieniem wszystkich gmin powiatu mikołowskiego i dziesięciu gmin województwa śląskiego.
Zastosowanie profilaktyki komplementarnej, nie ograniczającej się do jednego rodzaju zjawisk negatywnych oraz kreatywnej, poprzez wykreowanie młodzieżowych pozytywnych liderów.
Ograniczanie występowania wśród młodzieży szkód zdrowotnych oraz psychospołecznych dzięki prowadzonej rówieśniczej edukacji zdrowotnej przez przygotowanych do tego celu młodzieżowych liderów profilaktyków.
Lansowanie poprzez wspólne uczestnictwo w imprezach masowych organizowanych pod kierunkiem SZKOŁY LIDERÓW przez różne instytucje, zdrowego, wolnego od używek stylu życia oraz popularyzowanie idei trzeźwości.
Utrwalenie komplementarnego i systemowego oddziaływania lokalnego w zakresie profilaktyki problemów dzieci, młodzieży, dorosłych w tym rodzin.
W ramach tegorocznej edycji, podobnie jak w latach ubiegłych przewidujemy m.in. zrealizowanie Sesji Wyjazdowej do Parlamentu RP w Warszawie, a w ramach niej „DEBATY n/t PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ WŚRÓD MŁODZIEZY ORAZ PROBLEMATYKI DOPALACZY” (najprawdopodobniej w czerwcu b.r.).
Otwarcie XII PONADREGIONALNEJ EDYCJI POWIATOWEJ MŁODZIEŻOWEJ SZKOŁY LIDERÓW, która nastąpi podczas Sesji Wiosennej w dniu 11 marca (piątek) godz. 845 w Hotelu „POD KASZTANAMI” w Wyrach k/Mikołowa ul. Dąbrowszczaków 12, 43 – 195 Wyry, telefon 32/2187222. Sesja Jesienna zostanie zorganizowana w dniach 23, 24, 25 września b.r., w Hotelu Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Mikołowie – Śmiłowicach, ul. Gliwicka 5, tel. 32/2261492.
Po otwarciu przewidujemy spotkanie przy kawie, herbacie i śląskim „kołoczu”.
Korzystając z okazji informuję, że w jedenastu dotychczas realizowanych edycjach uczestniczyło 777 dziewcząt i chłopców z Województw: Małopolskiego i Śląskiego.
W tegorocznej edycji udział bierze 57 młodzieży.
Zajęcia edukacyjne dla młodzieży rozpocznie wykład pt.: „Prawnokarne aspekty odpowiedzialności nieletnich w przypadku wykazywania przejawów demoralizacji lub popełnienia czynu karalnego” realizowany przez mgr Beatę Mańka, Przewodniczącą Wydziału Sądu Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Mikołowie. Wiodącym tematem tegorocznej edycji Szkoły będzie problematyka dopalaczy.

SESJA WIOSENNA
ROZKŁAD ZAJĘĆ:
Prowadzący zajęcia w grupach: mgr Anna Głowacz, mgr Liliana Krzywicka, mgr Anna Wiechcińska, mgr Andrzej Wojciechowski (warsztaty – zajęcia interaktywne, zajęcia seminaryjne). Realizator programu profilaktycznego „KOREKTA” mgr Mariusz Kajda.

PIĄTEK: 11 marzec
800 – 845 - rejestracja słuchaczy, zakwaterowanie, odbiór materiałów szkoleniowych
845 – 910 - przywitanie Uczestników SZKOŁY przez Kierownika. Wystąpienie Starosty Mikołowskiego i Burmistrza Mikołowa, otwarcie XII EDYCJI SZKOŁY. Komunikaty. Sprawy organizacyjne.
910 - 950 - wykład „Prawnokarne aspekty odpowiedzialności nieletnich w przypadku wykazywania przejawów demoralizacji lub popełnienia czynu karalnego”: mgr Beata Mańka
955 - 1230 - „KOREKTA” – program profilaktyczny: mgr Mariusz Kajda
1245 – 1350 - PODZIAŁ NA GRUPY WARSZTATOWE. Przedstawienie się uczestników grupy. Oczekiwania uczestników. Uczenie się zapamiętywania imion. Komunikacja interpersonalna. Praca w grupach.
1400 – 1500 - OBIAD.
1530 - 1700 - PRACA W GRUPACH: rozmowy na temat osobistych wrażeń po programie „KOREKTA”, autoprezentacja, ustalenie praw i obowiązków słuchaczy.
1700 - 1830 - WYKŁAD: „DOPLACZE – POZNAJ FAKTY” mgr Andrzej Wojciechowski.
1830 - 1930 - KOLACJA.
1930 - 2115 - ZABAWY INTEGRACYJNE: Program profilaktyczny: „PODRÓŻ DO HOLLYWOOD”. Zajęcia prowadzone pod kierunkiem mgr Andrzeja Wojciechowskiego (zajęcia seminaryjne).
2130 - 2215 - FORUM OGÓLNOSZKOLNE. Ustalanie Regulaminu Ogólnoszkolnego. Wybór Młodzieżowego Samorządu Szkolnego. Podsumowanie dnia – Kierownik Szkoły, opiekunowie, ratownik medyczny.
2300 – 630 - CISZA NOCNA.

SOBOTA: 12 marzec
730 - 830 - ŚNIADANIE.
830 - 915 - WYKŁAD: mgr Anna Głowacz, „Metodyka prowadzenia zajęć z grupą”.
915 - 1030 - ZAJĘCIA SEMINARYJNE: Przygotowania do Ogólnopolskiego Dnia Trzeźwości w dniu 18 kwietnia 2011 r., podczas którego odbywać się będzie XV Ponadregionalne Mikołowskie Seminarium Trzeźwościowe na temat: „Profilaktyka dotycząca ograniczenia dostępności alkoholu, dopalaczy i innych substancji psychoaktywnych osobom niepełnoletnim. Stosowane procedury”. Przygotowanie „GŁOSU MŁODZIEŻY” – ZAPOBIEGANIE ZJAWISKOM DYSFUNKCJI SPOŁECZNEJ I RYZYKOWNYM EKSPERYMENTOM DUCHOWYM, prezentowany przez delegację słuchaczy podczas XV SEMINARIUM. Wręczenie młodzieży zaproszeń do udziału w XV Seminarium i XIII Edycji Powiatowego Festiwalu „KROKUS” – ŁAZISKA GÓRNE 2011”.
1030 - 1200 - WYKŁAD: „Mechanizmy Uzależnienia” – mgr Liliana Krzywicka.
1200 - 1400 - WARSZTATY: Budowanie zespołu i omawianie ról w zespole oraz ich przydatność do pracy w zespole (GRA SYMULACYJNA). Praca w grupach.
1400 – 1500 - OBIAD.
1500 - 1830 - PRACA W GRUPACH: Asertywność jako alternatywa do zachowań agresywnych i uległych. Trudności w mówieniu „NIE” – asertywna odmowa. „Zdarta płyta” – technika odmawiania, której celem jest egzekwowanie praw, wyrażanie życzeń oraz podtrzymywanie kontaktu. Obrona własnych granic – 5-cio etapowa procedura zareagowania w przypadku naruszenia przez kogoś własnych granic. Sztuka negocjacji. PRZYGOTOWANIE „DEBATY n/t PROFILAKTYKI WŚRÓD MŁODZIEŻY ORAZ PROBLEMATYKI DOPALCZY” realizowanej podczas Sesji Wyjazdowej do Parlamentu RP w Warszawie.
1830 - 1930 - KOLACJA.
1930 - 2000 - CZAS WOLNY.
2000 - 2200 - PRACA W GRUPACH. Zdobywanie umiejętności organizowania imprez pod hasłem: „POTRAFIĘ BAWIĆ SIĘ BEZ UŻYWEK”. Prezentacja na FORUM OGÓLNOSZKOLNYM.
PODSUMOWANIE DNIA. GODZINA SZCZEROŚCI. Kierownik Szkoły mgr Tadeusz Rosa, opiekunowie, ratownik medyczny.
2400 - 630 - CISZA NOCNA.

NIEDZIELA: 13 marzec
800 - 900 - ŚNIADANIE
900 - 945 - WARSZTATY: Metodyka prowadzenia zajęć. Symulacja zajęć realizowana będzie podczas SESJI JESIENNEJ na FORUM OGÓLNOSZKOLNYM.
1000 - 1245 - PRACA W GRUPACH: Pisanie listu do siebie: „Jak wyobrażam sobie siebie podczas sesji Jesiennej? Jak będę się chronił przed piciem alkoholu, braniem narkotyków i innymi używkami oraz zachowaniami ryzykownymi, jak widzę siebie w roli profilaktyka?”. Listy zostaną wręczone słuchaczom podczas Sesji Jesiennej. Zadanie domowe (dotarcie do GKRPA, AA, AL.-ATEEN, AL.-ANON, Klubów Abstynenta, punktów konsultacyjnych, świetlic socjoterapeutycznych, klubów młodzieżowych, sekretariatu Szkoły Liderów, samorządów, mediów lokalnych, itp.)
Słuchacze otrzymają zdiagnozowane zasoby. Zasygnalizowanie zorganizowania 9 i 10 września b.r. VIII Mikołowskiej Powiatowej Kampanii Społecznej „ŁAŃCUCH CZYSTYCH SERC – NARKOMANII, ALKOHOLIZMOWI, PRZEMOCY, ZACHOWANIOM RYZYKOWNYM, WSZELKIEMU ZŁU – NIE”, a także Sesji Wyjazdowej do Parlamentu RP w Warszawie (I połowa czerwca) oraz XIV Mikołowskiej Powiatowej Spartakiady Abstynenckiej w dniu 28 maja 2011 r.
1245 - 1400 - WYKŁAD: „Zachowania ryzykowne. Zapobieganie HIV/AIDS” cz. I (starszy instruktor Bożena Błach – młodzież gimnazjalna, mgr Barbara Moszkowicz – młodzież ponadgimnazjalna, II część realizowana będzie podczas Sesji Jesiennej).
1400 - 1430 - ZAKOŃCZENIE: Pożegnanie na FORUM OGÓLNOSZKOLNYM. Wypełnianie i zwrot anonimowych ankiet ewaluacyjnych.
1430 - OBIAD.
1530 - ODJAZD słuchaczy autokarem z opiekunami zgodnie z rozkładem jazdy.

UWAGA: w trakcie sesji czynne będą:
PUNKT KONSULTACYJNY: do rozmów indywidualnych, opiekun młodzieży – Genowefa Jakubowska-Fijałkowska,
PUNKT MEDYCZNY – dyplomowany ratownik medyczny – Michał Rosa,
SEKRETARIAT SZKOŁY – kierownik, opiekun młodzieży – Janina Piecha,
CAŁODOBOWA OPIEKA NAD DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ – opiekunowie z uprawnieniami wychowawców kolonijnych,
WOLONTARIUSZE: Aleksander Bożek, Krzysztof Jeleń, Mateusz Pluta, Wiktor Raducki, Rafał Zamora (absolwenci poprzednich edycji Szkoły Liderów, uprawnienia wychowawców kolonijnych).
PROGRAM KOORDYNUJE TWÓRCA, KIEROWNIK SZKOŁY mgr Tadeusz Rosa.

ŻYCZYMY: POŻYTECZNEJ NAUKI, CIEKAWEGO POBYTU, ZAWIĄZANIA PRZYJAŹNI, MIŁYCH WSPOMNIEŃ.

KIEROWNICTWO SZKOŁY,
WYKŁADOWCY, PROWADZĄCY ZAJĘCIA,
RATOWNIK MEDYCZNY, OPIEKUNOWIE.

PANORAMA GMIN DELEGUJĄCYCH SWOICH UCZESTNIKÓW
MŁODZIEŻ ZE SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH
L.p.
GMINA
ILOŚĆ UCZESTNIKÓW


RAZEM
1.
CZERWIONKA-LESZCZYNY
4
2.
KATOWICE
4
3.
LIBIAŻ
2
4.
ŁAZISKA GÓRNE
8
5.
MIKOŁÓW
15
6.
ORNONTOWICE
2
7.
ORZESZE
4
8.
RACIBÓRZ
2
9.
SOSNOWIEC
4
10.
WYRY
4
11.
ZABRZE
8
OGÓŁEM
57
WOJ. ŚLĄSKIE, W TYM:
WOJ. MAŁOPOLSKIE
55
2

PREZES STOWARZYSZENIA „POWRÓT”
KIEROWNIK SZKOŁY LIDERÓW

mgr Tadeusz Rosa

Stowarzyszenie "POWRÓT"