logo
podzialak

Szkola liderów sesja jesienna 2010 | 2010-09-29

SESJA JESIENNA XI PONADREGIONALNEJ EDYCJI POWIATOWEJ MŁODZIEŻOWEJ SZKOŁY LIDERÓW MŁODZIEŻOWYCH ANIMATORÓW PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH ZREALIZOWANA

Mikołów, dn. 27.09.2010 r.


SESJA JESIENNA XI PONADREGIONALNEJ EDYCJI POWIATOWEJ MŁODZIEŻOWEJ SZKOŁY LIDERÓW
MŁODZIEŻOWYCH ANIMATORÓW PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH ZREALIZOWANA


W dniach 24, 25, 26 września b.r. zrealizowana została w Hotelu Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Mikołowie – Śmiłowicach Sesja Jesienna kończąca dla młodzieży X Jubileuszową Ponadregionalną Edycję Powiatowej Młodzieżowej Szkoły Liderów Młodzieżowych Animatorów Programów Profilaktycznych.

W tym miejscu przypomnijmy:
Szkoła jako niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego przy Stowarzyszeniu Klub Abstynenta „POWRÓT” wpisana została po spełnieniu wymogów do ewidencji oświatowych placówek niepublicznych Powiatu Mikołowskiego w dniu 19.10.1999 r. pod numerem 5/99.
Nadzór nad działalnością oświatową szkoły sprawuje Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.
Jest to pierwsza w Polsce profesjonalna szkoła tego typu.
I edycję ukończyło 56 absolwentów, II edycję 66 absolwentów, III edycję 73 absolwentów, IV edycję 84 absolwentów, V edycję 85 absolwentów, VI edycję 81 absolwentów, VII edycję 75 absolwentów, VIII edycję 70 absolwentów, IX edycję 65 absolwentów, X edycję 61 słuchaczy, a w tegorocznej XI edycji udział wzięło 61 słuchaczy. TWÓRCĄ SZKOŁY, a jednocześnie od początku jej kierownikiem jest Tadeusz Rosa.

Celem szkoły jest:
- przygotowanie młodzieży do roli lokalnych, młodzieżowych animatorów programów profilaktycznych – pozytywnych liderów promujących zdrowy styl życia
- nabywanie przez młodzież umiejętności tworzenia grup zadaniowych – kółek środowiskowych propagujących w swoich środowiskach zdrowy, alternatywny styl życia oraz popularyzujących trzeźwość
- nabywanie przez młodzież wiedzy z zakresu wczesnej profilaktyki w aspekcie przeciwdziałania uzależnieniom od środków psychoaktywnych (narkotyki, alkohol ) oraz zapobiegania HIV/AIDS,
- nauczanie młodzieży tolerancji oraz umiejętności rozwiązywania konfliktów w szkole, domu, grupie rówieśniczej,
- integracji młodzieży.

Nabór młodzieży prowadzony był przez pedagogów szkolnych, kierowników klubów młodzieżowych, a także świetlic socjoterapeutycznych przy współpracy Gminnych Komisji RPA. W zajęciach udział wzięło 61 słuchaczy, przedstawicieli szkół ponadpodstawowych i wyższych uczelni z terenu woj. Śląskiego. Wśród słuchaczy byli również m.in. przedstawiciele Klubów Młodzieżowych z Orzesza, Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego w Mikołowie, a także Stowarzyszenia „POMARAŃCZOWEJ MŁODZIEŻY” z Zabrza, Stowarzyszenia „POMOCNA DŁOŃ” w Raciborzu.
Młodzież podzielona była na 4 grupy warsztatowe. Każdy z uczestników otrzymał komplet materiałów programowych, stosowną literaturę, czasopisma, ulotki informacyjne, kubek z logo i napisem Szkoły.

Zajęcia podczas Sesji Jesiennej: warsztaty w grupach, wykłady prowadziły znane krajowe autorytety specjalizujące się w/w problematyce, a mianowicie:
- mgr Liliana Krzywicka – mgr psychologii i socjologii, wykładowca i trener w szkołach „STRATEGIA”, Studium Przeciwdziałania w Rodzinie organizowanych przez Instytut Psychologii Zdrowia, terapeuta Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia w Katowicach, Kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Katowicach, prowadzi własną pracownię psychologiczną, pracownik Uniwersytetu Śląskiego (ekspert PARPA), Przewodnicząca Ogólnopolskiej Rady Ekspertów ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
- mgr Mariusz Moderski – mgr pedagogiki, terapeuta, trener, współpracownik Stowarzyszenia „NIEBIESKA LINIA”, w Warszawie,
- mgr Błażej Nowrot – wykształcenie wyższe licencjackie i magisterskie, doradca zawodowy II stopnia (wykładowca),
- mgr Benedykt Walczak – wykształcenie wyższe pedagogiczne, emerytowany nauczyciel, V-ce Przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Miejsc Pamięci Narodowej w Katowicach (wykład),
- mgr Anna Wiechcińska – mgr psychologii, trener, terapeuta, współpracownik PARPA i Instytutu Psychologii Zdrowia w Warszawie, prowadzi własną pracownię psychologiczną,
- Bożena Błach – Starszy Instruktor Wydziału Opieki Zdrowotnej Stacji SAN-EPID w Tychach, pracownik emerytowany,
- mgr Barbara Moszkowicz – Kierownik Wydziału Oświaty Zdrowotnej Stacji SAN – EPID w Tychach (pracownik emerytowany),
- mgr Andrzej Wojciechowski – mgr psychologii, wykładowca i trener Szkoły „STRATEGIA” oraz programu „Świetlica socjoterapeutyczna”(ekspert PARPA), ekspert Ponadregionalnego Zespołu Ekspertów w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przy PARPA.
Opiekę medyczną sprawował dyplomowany ratownik medyczny, pracownik Szpitala Specjalistycznego w Jaworznie Michał Rosa.
Punkt konsultacyjny do rozmów indywidualnych z młodzieżą prowadziła Genowefa Jakubowska – Fijałkowska (również opiekę nad młodzieżą).
Kierownik Sekretariatu (również opieka na młodzieżą) Janina Piecha.
wolontariusze z Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego: Aleksander Bożek, Andrzej Gustyn, Mateusz Pluta, Wiktor Raducki, Dariusz Rusek (uprawnienia wychowawców kolonijnych).
Twórca Szkoły, autor programu, koordynator działań Tadeusz Rosa.

SESJA JESIENNA. REALIZACJA: 24, 25, 26 wrzesień 2010 r.

TEMATYKA PROWADZONYCH WYKŁADÓW PODCZAS SESJI JESIENNEJ.
Zgodnie ze złożoną ofertą podczas sesji jesiennej zrealizowano 13 godzin dydaktycznych wykładów, a mianowicie:
- „Problemy narkomanii” (2 godz.) – mgr Andrzej Wojciechowski
- „Jak zmienić kawałek świata wokół siebie. Rzecz o liderach młodzieżowych” (2 godz.) – mgr Anna Wiechcińska – Szymańska
- „Rodzina dysfunkcyjna – role przyjmowane przez dzieci” (2 godz.) – mgr Liliana Krzywicka (w ofercie ten wykład uwzględniony jest w temacie „Źródła przemocy interpersonalnej”)
- „Zachowania ryzykowne – zapobieganie HIV/AIDS” – mgr Bożena Błach i mgr Barbara Moszkowicz (2 osoby x 2 godz. = 4 godz.). II część wykładu – oddzielnie młodzież gimnazjalna i oddzielnie młodzież ponadgimnazjalna.
- „Nabywanie umiejętności poruszania się po rynku pracy” (1 godz.) – mgr Błażej Nowrot
- II część wykładu „Metodyka prowadzenia zajęć” (1 godz.) – mgr Mariusz Moderski
- Spotkanie z historią „OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA” (1 godz.) – mgr Benedykt Walczak.

RAZEM 13 godzin dydaktycznych.

ZAJĘCIA SEMINARYJNE:
„Przemoc interpersonalna, nietolerancja – przeciwdziałanie”. 2 godziny dydaktyczne. 4 prowadzących zajęcia: mgr Liliana Krzywicka, mgr Anna Wiechcińska – Szymańska, mgr Anna Głowacz, mgr Andrzej Wojciechowski.
DYSKOTEKA ph. „POTRAFIĘ BAWIĆ SIĘ BEZ UŻYWEK”, 3 godziny dydaktyczne, prowadzący instruktorzy imprez bezalkoholowych: Janusz Ciwis, Wojciech Simon.

WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI PSYCHOSPOŁECZNYCH. ZAJĘCIA INTERAKTYWNE. 23 godziny dydaktycznych w każdej grupie. 4 grupy. Prowadzący jak w przypadku zajęć seminaryjnych.

TEMATYKA:
- warsztaty negocjacji i zachowań asertywnych, kontynuacja z Sesji Wiosennej,
- diagnoza problemu uzależnienia od alkoholu i narkotyków (szkoła, klasa, grupa rówieśnicza), przygotowywanie gazetek na temat szkód spowodowanych nadużywaniem alkoholu i narkotyków przez młodzież,
- nauka tolerancji w odniesieniu do odmiennych przekonań, zarażonych wirusem HIV, chorych na AIDS,
- ćwiczenia organizowania imprez bezalkohoowych i beznarkotykowych,
- konkursy, quizy, zabawy integracyjne (zespoły przygotowujące pytania z zakresu wiedzy o skutkach używania alkoholu, narkotyków, przemocy interpersonalnej, w tym domowej, symulacja zajęć z metodyki nauczania),
- zabawy „wyspa”, „tratwa”, dyskutowanie o roli lidera, nabywanie umiejętności tworzenia zespołów i grup zadaniowych,
- warsztaty dziennikarskie. Nauka pisania informacji prasowej.
- Omawianie zadań domowych, a także refleksje związane z pisaniem listów do siebie podczas Sesji Wiosennej. Co udało się osiągnąć. Zaistnienie jako lidera w swoich środowiskach.

Zajęcia edukacyjne dla młodzieży zrealizowane podczas Sesji Jesiennej rozpoczął wykład: Spotkanie z historią pod hasłem: „OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA” prowadzony przez mgr Benedykta Walczaka, V-ce Przewodniczącego Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Miejsc Pamięci Narodowej w Katowicach, podczas którego m.in. zaakcentowano 87 rocznicę powrotu części Górnego Śląska do polski oraz 65 rocznicę Powstania Warszawskiego (63 dni niepodległej Polski).
W dniu 25 września (sobota) odbyła się m.in. uroczysta kolacja przy świecach „ECHO SZKOLNE" z udziałem zaproszonych gości, w tym m.in.: Senatora Senatu Rzeczpospolitej Polskiej prof. Antoniego Motyczki, Starosty Mikołowskiego Henryka Jaroszka, V-ce Starosty Mikołowskiego Tadeusza Marszolika, Członka Zarządu Starostwa – Przewodniczącego Stowarzyszenia „BEZPIECZNY POWIAT MIKOŁOWSKI” Henryka Zawiszowskiego, Przewodniczącego Rady Powiatu Mikołowskiego Eryka Muszera, V-ce Przewodniczącej Rady Powiatu Mikołowskiego Janiny Piechy, V-ce Przewodniczącego Rady Powiatu Mikołowskiego Wojciecha Spałka, Burmistrza Mikołowa Marka Balcera, Naczelnika Wydziału Edukacji Starosta Powiatowego w Mikołowie Krystyny Morawiec, Przewodniczącej Komisji Edukacji Rady Powiatu Mikołowskiego Janiny Szołtysek, Przewodniczącej Wydziału Sądu Rodzinnego w Mikołowie Beaty Mańki, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie Mirelli Banaś, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Mikołowie Teresy Miguły, Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie Dariusza Waligóry, Rzecznika Prasowego Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie Sebastiana Fabiańskiego, Starszego Wizytatora Śląskiego Kuratorium Oświaty Franciszka Marcola, V-ce Przewodniczącego Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Miejsc Pamięci Narodowej w Katowicach – Radnego Rady Miejskiej w Mikołowie Benedykta Walczaka, Radnego Rady Miejskiej w Mikołowie Józefa Kurtycza, Komendanta Straży Miejskiej w Mikołowie Janusza Grzymały, Przedstawiciela Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Mikołowie – Sołtysa Śmiłowic Józefa Świerczyny, pedagogów szkolnych z Mikołowa, Czerwionki – Leszczyny, Katowic, odpowiednio: Renaty Czernacki, Dawida Salamon, Hanny Żyrek, Pełnomocnik Burmistrza Łazisk Górnych ds. PiRPU Katarzyny Siewier, Koordynator GPPiRPU w Ornontowicach Teresy Gendarz, członka GKRPA w Wyrach Aleksandra Brudnego, przedstawiciela Regionalnego Związku Stowarzyszeń Klubów Abstynenckich Województwa Śląskiego Kazimierza Anisieni, V-ce Prezesa Stowarzyszenia „POWRÓT” Zygmunta Furgoła, skarbnika Stowarzyszenia „POWRÓT” Eugeniusza Jadasza i wielu innych.

Podczas „ECHA" każda z grup warsztatowych (cztery) uczestniczyła w quizie. Odpowiedzi słuchaczy oceniane były przez 7-osobowe jury pod przewodnictwem Kierownika Szkoły mgr Tadeusza Rosy. Młodzież zachwyciła wszystkich zdobytą wiedzą i umiejętnościami na temat problematyki uzależnień od środków psychoaktywnych, mechanizmów tych chorób, problematyki HIV/AIDS, przemocy interpersonalnej, profilaktyki, zachowań asertywnych, komunikacji, negocjacji sztuki dziennikarskiej itp. I miejsce minimalną przewagą zdobyła grupa prowadzona przez mgr Lilianę Krzywicką.
Na 45 punktów w/w grupy uzyskały 40 punktów, pozostałe grupy odpowiednio: 39, 34, 32 punkty.

Tematy zestawu pytań Quizu:
Zestaw I
1) Co to jest uzależnienie od substancji psychoaktywnych (zmieniających świadomość)? Wyjaśnij.
2) Jaka jest różnica pomiędzy agresją a przemocą?
3) Różnica między HIV a AIDS.

Zestaw II
1) Wymień znane Ci substancje uzależniające i przedstaw działanie jednej z nich.
2) Co to jest zachowanie asertywne?
3) Czy naprawdę każdy może zakazić się wirusem HIV lub zachorować na AIDS?

Zestaw III
1) Co chroni młodego człowieka przed uzależnieniem?
2) Dlaczego należy nie legalizować sprzedaży marihuany?
3) Czy przyczyną AIDS naprawdę jest HIV?

Zestaw IV
1) Dlaczego ludzie używają przemocy?
2) Podaj przykłady działań profilaktycznych.
3) Czy istnieje szczepionka chroniąca przed zakażeniem wirusem HIV?

Punktacja: każde pytanie od 0 do 5(max).
Oceniana była trafność merytoryczna, atrakcyjność, stwierdzano czy odpowiedź jest wyczerpująca.

Na zakończenie pierwszego i drugiego dnia zajęć prowadzona była przez Kierownika Szkoły mgr Tadeusza Rosę „GODZINA SZCZEROŚCI”, podsumowanie dnia (po 1 godzinie dydaktycznej).
Podczas tych spotkań przy zapewnieniu luźnej, serdecznej, często spontanicznej atmosfery, słuchacze, ale również kadra dzielili się wrażeniami. Młodzież pomimo zmęczenia (spotkania odbywały się w godz. 2200 – 2300) bardzo ceniła sobie szczerość i otwartość wypowiedzi. Z wielkim entuzjazmem m.in. odniosła się do otwartych przez siebie, pisanych do siebie listów podczas Sesji Wiosennej. Wielu z nich udało się wytrwać w postanowieniach i zobowiązaniach sobie stawianych. Było to dla nich wielkie przeżycie emocjonalne i ważne doświadczenia. Podkreślali konieczność i celowość takich zajęć podczas kolejnych edycji Szkoły.

EWALUACJA KOŃCOWA (SESJA JESIENNA)
Na zakończenie Sesji Jesiennej młodzież wypełniła ankiety anonimowe, w których poddano
ocenie Sesję Jesienną i X EDYCJĘ, a mianowicie:
1. Ocena zajęć w grupach w punktach od l do 6
2. Ocena wykładów w punktach od l do 6
3. Ocena realizacji programu profilaktycznego - dyskoteki „POTRAFIĘ BAWIĆ SIĘ BEZ UŻYWEK" w punktach od l do 6
4. Jakie zmiany proponowałbyś (proponowałabyś) wprowadzić podczas realizacji kolejnych edycji SZKOŁY?
5. Inne uwagi, w tym ocena organizacji SZKOŁY w punktach od l do 6
Ocena celująca: 6
Średnie wyniki:
na pytanie l - 5,4
napytanie 2 - 4,8
na pytanie 3 - 5,1
Pojawiające się w przewadze odpowiedzi na pytanie 4: nic nie zmieniać, było SUPER!!, Szkoła jest SPOKO, jest the BEST!!, dziękujemy pomysłodawcy i twórcy szkoły.
Na pytanie 5, średnia ocena 5,5, wypowiedzi typu wszystko O.K., mam nadzieję, że będzie jeszcze dużo edycji, wydłużyć czas trwania Sesji, mniej napięty program. Organizować spotkania absolwentów szkoły wszystkich zrealizowanych edycji, szkoła wyjątkowa, szkoła jest niesamowita, szkoła jest fenomenalna, itp.

Podczas uroczystego zakończenia XI Edycji Szkoły z minirecitalem (trzy piosenki) wystąpiła Kasia Pisarzowska z Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego, a z przesłaniem do młodzieży wystąpili: V-ce Starosta Mikołowski Tadeusz Marszolik i Burmistrz Mikołowa Marek Balcer oraz Senator Senatu Rzeczpospolitej Polskiej prof. Antoni Motyczka i Twórca Szkoły Tadeusz Rosa, którzy wręczali świadectwa i dyplomy absolwentom. Symboliczną różę każdy z absolwentów otrzymał od przedstawicieli poprzednich edycji. Gośce, absolwenci zgotowali Tadeuszowi Rosie owację na stojąco, były kwiaty, STO LAT, łzy radości i wzruszenia.
Wszyscy uczestniczyli w pożegnalnym uroczystym obiedzie. Następnie młodzież odjechała do swoich GMIN autokarami (byli ubezpieczeni).

Absolwenci zaproszeni zostali do stałego kontaktu przy realizacji zadań profilaktycznych, w tym m.in. do udziału w kolejnych dyskotekach p/h „POTRAFIĘ BAWIĆ SIĘ BEZ UŻYWEK”, które zostaną zrealizowane przez Mikołowski Powiatowy Klub Młodzieżowy w swojej siedzibie w dniach 15 października b.r. i 19 listopada b.r.

Podsumowanie XI Edycji Szkoły m.in. z udziałem współorganizatorów, gmin uczestniczących w programie, pedagogów ze szkół macierzystych, odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia Klub Abstynenta „POWRÓT” w Mikołowie, w dniu 26 października b.r. (początek godz. 1300).
Koszt przygotowania i realizacji Sesji Jesiennej zamknie się kwotą około 45 tysięcy złotych (koszt całorocznej edycji około 86 tysięcy złotych). Niezależnie od środków z GMIN uczestniczących w programie zaangażowanie były środki z: Ministerstwa Edukacji Narodowej, KCdsAIDS, KBdsPN, PARPA, Starostwa Powiatowego w Mikołowie, Fundacji Pracowniczej „PRO-EKO” w Łaziskach Górnych, Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – Oddział w Mikołowie, Przedsiębiorstwa „TOLEK” w Mikołowie, Zakładu Tworzyw Sztucznych „ERG” w Łaziskach Górnych, „STAREJ APTEKI” w Mikołowie i wielu innych, w tym osób prywatnych.
Wszystkim, którzy w jakimkolwiek stopniu przyczynili się do realizacji tego przedsięwzięcia, składamy serdeczne podziękowania.

PREZES STOWARZYSZENIA
KIEROWNIK SZKOŁY

mgr Tadeusz Rosa

Stowarzyszenie "POWRÓT"