logo
podzialak

WIZYTA MŁODZIEZY W PARLAMENCIE RP | 2010-06-16

SŁUCHACZE XI PONADREGIONALNEJ EDYCJI POWIATOWEJ MŁODZIEŻOWEJ SZKOŁY LIDERÓW W MIKOŁOWIE GOŚCILI W PARLAMENCIE RP W WARSZAWIE

Mikołów, dn. 14.06.2010 r.

W dniu 14 czerwca b.r. (poniedziałek) w Gmachu Parlamentu Rzeczpospolitej Polskiej odbyła się sesja wyjazdowa XI Ponadregionalnej Edycji Powiatowej Młodzieżowej Szkoły Liderów w Mikołowie.
W wyjeździe edukacyjnym wzięło udział ponad 120 osób (wraz z ekspertami), w tym słuchacze XI Edycji 61 osób i Społeczność Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego (25 osób) oraz opiekunowie, przedstawiciele Rady Powiatu Mikołowskiego, Rady Miejskiej w Mikołowie, przedstawicielki Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Mikołowie, Przewodnicząca Wydziału Sądu Rodzinnego w Mikołowie, przedstawiciele Urzędu Miasta w Mikołowie, Pełnomocnicy Prezydentów, Burmistrzów, koordynatorzy Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przewodniczący GKRPA z Gmin współpracujących z Powiatową Młodzieżową Szkołą Liderów (10 gmin z woj. śląskiego, w tym wszystkie gminy z Powiatu Mikołowskiego). Obecne było kierownictwo Szkoły Liderów wraz z kadrą i wolontariuszami, Zarząd Stowarzyszenia „POWRÓT” oraz Samorząd Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego, a także pedagodzy szkolni. Wyjechaliśmy 2 autokarami spod Gmachu Starostwa Powiatowego w Mikołowie o godz. 500. Koszty wynajmu autokarów sfinansowano ze środków Starostwa Powiatowego w Mikołowie i darowizny Firmy „ERG-SYSTEM” w Łaziskach Górnych.
Po przybyciu do Gmachu Parlamentu RP i przywitaniu nas przez posłankę Sejmu RP Izabelę KLOC i Przedstawicielkę Działu Edukacji Obywatelskiej Kancelarii Senatu Małgorzatę Szydłowską oraz dokonaniu spraw formalnych w Straży Marszałkowskiej, od godz. 1130 do 1300 w salach Posiedzeń Senatu i Sejmu na galerii dla publiczności i loży Dziennikarskiej odbyły się zajęcia edukacyjne na temat historii Parlamentu RP, trybu ustawodawczego oraz zwiedzanie gmachu Parlamentu. Zajęcia te prowadzili przewodnicy z Kancelarii Senatu Julia Damm, Tomasz Paszkiewicz, Michał Sztompke. Wiedzą dzieliła się również posłanka Izabela Kloc.
Stosowne materiały edukacyjne zabezpieczyła Kancelaria Senatu.
W godz. 1300 – 1430 zjedliśmy obiad w restauracji poselskiej „HAWEŁKA WIEJSKA” w Domu Poselskim (sfinansowany dotacji GMINY MIKOŁÓW, darowizny Senatora RP Antoniego Motyczka). W obiedzie uczestniczyli również zaproszeni goście. Po krótkiej przerwie, w Sali Konferencyjnej Senatu RP w godz. 1415 – 1630 odbyła się debata n/t PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ WŚRÓD MŁODZIEŻY, w Sali Senackiej nr 217. Oficjalnego przywitania uczestników, w tym młodzieży oraz zaproszonych ekspertów – strategów ogólnopolskich, dokonała posłanka Izabela Kloc oraz Małgorzata Szydłowska z Kancelarii Senatu RP.
Debatę prowadził Tadeusz Rosa, twórca i kierownik Szkoły. Najpierw Magdalena Profaska odczytała przesłanie do dorosłych, wypracowane przez słuchaczy tegorocznej Edycji, podczas Sesji Wiosennej, a następnie Mariusz Wierzgoń, przedstawiciel Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego odczytał przesłanie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, m.in. cytuję: „Młodzi ludzie w najtrudniejszych momentach swojego życia wymagają życzliwego wsparcia, wskazania dróg wyjścia z wielu trudnych sytuacji. By jednak ten upragniony sukces był osiągnięty, potrzebna jest ciężka praca, ale także „przyjazna dłoń”. Przeświadczony jestem, że Stowarzyszenie Klub Abstynenta „POWRÓT” swoją misję niesienia pomocy a przede wszystkim przeciwdziałania niebezpieczeństwom i patologiom, wypełnia z dużym zaangażowaniem. Życzę, aby debata przyniosła wszystkim uczestnikom wiele satysfakcji, a sformułowane podczas niej wnioski – pokłosie spotkania – zainicjowały szereg projektów prowadzących do coraz skuteczniejszej promocji pozytywnych wzorców zachowania oraz zdrowego i aktywnego stylu życia.”
W debacie jako eksperci uczestniczyli:
- Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii: Główny Specjalista Danuta Muszyńska, Anna Radomska,
- Krajowe Centrum ds. AIDS: Główni Specjaliści: Anna Nastały-Ratusińska, Maryla Rogalewicz,
- Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: Dyrektor Krzysztof Brzózka,
- powyżej wymienieni reprezentowali również Ministerstwo Zdrowia.
- Ministerstwo Edukacji Narodowej reprezentowała Główna Wizytator Teresa Szopińska z Departamentu Zwiększania Szans Edukacyjnych.
- Ministerstwo Sportu i Turystyki reprezentował Dyrektor Departamentu Sportu Powszechnego Wojciech Kudlik.
- Zarząd Główny MONAR reprezentowały: Marta Stefaniak – Łubinka i Jagoda Władoń.
Obecny był autor krajowych programów profilaktycznych, w szczególności adresowanych do młodzieży; Krzysztof Wojcieszek, od początku współpracujący z naszą Szkołą. Środki masowego przekazu reprezentował Redaktor „ŚWIATA PROBLEMÓW” Tadeusz Pulcyn a także przedstawiciele telewizji z Zabrza Bogdan Lenartowicz i Arkadiusz Stefańczyk.
Wymienieni eksperci podzielili się swoimi doświadczeniami w zakresie profilaktyki przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom dysfunkcji społecznej, w aspekcie realizowanych strategii ogólnopolskich. Zaakcentowano tu wielką rolę jaką mają do spełnienia młodzieżowi liderzy, realizacja zadań przez partnerów młodzież – dorośli, aktywizacja społeczeństwa obywatelskiego: różne grupy wiekowe i zawodowe, wzmacnianie więzi z rodzinami, tworzenie szerokiej koalicji sprzymierzeńców. To ważne czynniki chroniące w programach profilaktycznych.
Przedstawicielka Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii Anna Radomska między innymi nawiązał do kolejnej nowelizacji ustawy przeciwdziałania narkomanii, która skutkuje zakazem sprzedaży ponad 20 substancji psychoaktywnych, głównie syntetyków (tzw. „dopalaczy”), które dotychczas w formie zalegalizowanej sprzedawane były w tzw. sklepach kolekcjonerskich.
Zwrócono również uwagę na konieczność zdobywania wiedzy na temat mechanizmów uzależnień. Z uznaniem odniesiono się do nowatorskich działań w zakresie profilaktyki komplementarnej i kreatywnej, prowadzonych w Powiecie Mikołowskim, a poprzez młodzieżowych liderów w wielu gminach Województwa Śląskiego, także poza regionem (Woj. Małopolskie: poprzednie edycje Szkoły).
Gratulowano (na ręce twórcy Szkoły) utworzenia Powiatowej Młodzieżowej Szkoły Liderów Profilaktyków – pierwszej w Polsce tego typu placówki kształcenia ustawicznego.
W debacie aktywnie uczestniczyła młodzież.
Dyskusja toczyła siew 2 aspektach, a mianowicie:
a) co można robić we własnym środowisku, żeby przeciwdziałać zagrożeniom związanym z używaniem środków psychotropowych, zagrożeniom związanym z możliwością zarażenia się wirusem HIV, a w konsekwencji zachorowania na AIDS bądź inną chorobę przenoszoną drogą płciową. Młodzież dzieliła się doświadczeniami co w tym zakresie robi i jak to robi.
b) Rola dorosłych. Oczekiwania młodzieży wobec dorosłych. Ważne jest partnerstwo. Jeżeli coś incydentalne się nie uda to nie należy tego – zdaniem młodzieży uogólniać. Ważne dla młodzieży są autorytety wśród dorosłych, których wg niej jest za mało. Zwracano uwagę na nieatrakcyjność form i przekazów realizowanych w szkołach programów profilaktycznych. W dalszym ciągu mł0dzież odczuwa brak niekwestionowanych autorytetów i wiarygodnych liderów wśród dorosłych.
Wypowiedzi były szczere i odważne.
Podkreślana była rola młodzieży w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Akcentowali swoje oburzenie na sprzedaż alkoholu osobom niepełnoletnim i nietrzeźwym. Mówili o łatwości dostępu do narkotyków, w tym dopalaczy, a także o piciu alkoholu w miejscach publicznych podczas imprez masowych, w tym na stadionach w czasie rozgrywania meczy klubowych i międzynarodowych.
Wyrażono dezaprobatę dla małej aktywności mediów publicznych, a w szczególności telewizji publicznej, w promowaniu kampanii społecznych ogólnopolskich i lokalnych promujących szeroko rozumianą trzeźwość, a w konsekwencji przeciwdziałających występowaniu niepożądanych zjawisk dysfunkcji społecznej, w szczególności adresowanych do ludzi młodych. Oburzano się na priorytety wychwytywania i przekazywania w środkach masowego przekazu informacji o gwałtach, morderstwach, zapominając o lansowaniu działań na rzecz dobra.
Młodzież zadeklarowała gotowość wystosowania w tym względzie LISTU OTWARTEGO do odpowiednich instytucji.
Młodzież z Mikołowa poinformowała między innymi o utworzeniu z jej inicjatywy Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego jako miejsca spędzania wolnego czasu pod nazwą: „POTRAFIĘ BAWIĆ SIĘ BEZ UŻYWEK”. Klub funkcjonuje od 4 lipca 2003 r. Nasi młodzi profilaktycy poinformowali również o prowadzonych pracach związanych ze zorganizowaniem 3 i 4 września b.r. VII Mikołowskiej Kampanii Społecznej pod nazwą „ŁAŃCUCH CZYSTYCH SERC – NARKOMANII, ALKOHOLIZMOWI, PRZEMOCY INTERPERSONALNEJ, NIETOLERANCJI, HIV/AIDS – WSZELKIEMU ZŁU – NIE”.
Planuje się, że w tej imprezie weźmie udział kilka tysięcy uczestników. Szczególnie cenne jest to, że zadania w/w realizowane są równocześnie przez dorosłych i młodzież. Mówili o realizowanych dyskotekach dla młodzieży szkolnej i pozaszkolnej. Poinformowali o realizowanej przez KLUB MŁODZIEŻOWY we wszystkich szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Powiatu Mikołowskiego Mikołowskiej Powiatowej Kampanii Społecznej „WALCZ Z PRZEMOCĄ – NIE BĄDŹ OBOJĘTNY. Eksperci gratulowali tych pomysłów akcentując pozytywną ich rolę w komunikacji młodzież – dorośli.
Materiały edukacyjne, w tym stosowne gadżety zabezpieczyli: KB ds. PN, KC ds. AIDS.
Na zakończenie twórca i kierownik Szkoły Tadeusz Rosa podziękował posłance Izabeli Kloc, Senatorowi Antoniemu Motyczka, Minister Ewie Polkowskiej – Szefowi Kancelarii Senatu, Dyrektor Biura Komunikacji Społecznej Kancelarii Senatu Annie Pomianowskiej – Bąk, Małgorzacie Szydłowskiej i Annie Jaguścik z Działu Edukacji Obywatelskiej oraz Koleżankom i Kolegom z Mikołowa, a także pozostałych gmin delegujących młodzież, za okazaną pomoc w zorganizowaniu tej nietypowej SESJI SZKOŁY. Były podziękowania od młodzieży, wiele serdeczności i wzruszeń oraz owacja dla Kierownika Szkoły.
Zrealizowanie tego wyjazdu edukacyjnego, niezależnie od zaangażowania w/w było możliwe dzięki pomocy udzielonej nam przez szereg Instytucji i Osób.
Szczególnie gorąco za okazaną pomoc i wsparcie dziękujemy: Starostom Powiatu Mikołowskiego Panom: Henrykowi Jaroszkowi i Tadeuszowi Marszolikowi oraz Burmistrzom Mikołowa Panom: Markowi Balcerowi i Adamowi Zawiszowskiemu, a także Posłance Sejmu RP Izabeli Kloc, Senatorowi Senatu RP Antoniemu Motyczce, Minister Ewie Polkowskiej – Szefowi Kancelarii Senatu RP, Dyrektor Biura Komunikacji Społecznej Kancelarii Senatu RP Annie Pomianowskiej – Bąk, Krajowemu Centrum ds. AIDS, Krajowemu Biuru ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie, Firmie „ERG-SYSTEM” w Łaziskach Górnych, Przedsiębiorstwu „ETRANS” w Łaziskach Górnych oraz Zakładowi Robót Specjalnych Budowlanych w Rydułtowach.
Sesję Wyjazdową koordynował Twórca i Kierownik Szkoły Tadeusz Rosa.


Z wyrazami szacunku

Prezes Stowarzyszenia „POWRÓT”
KIEROWNIK SZKOŁY LIDERÓW

mgr Tadeusz Rosa

Stowarzyszenie "POWRÓT"