logo
podzialak

Sprawozdanie merytoryczne ze zorganizowania: | 2010-04-01

Sprawozdanie merytoryczne ze zorganizowania: XIV PONADREGIONALNEGO MIKOŁOWSKIEGO SEMINARIUM TRZEŹWOŚCIOWEGO

Mikołów, dn. 30.03.2010 r.


Sprawozdanie merytoryczne ze zorganizowania:
XIV PONADREGIONALNEGO MIKOŁOWSKIEGO
SEMINARIUM TRZEŹWOŚCIOWEGO

W dniu 29 marca br. w Ogólnopolskim Dniu Trzeźwości, obchodzonym w ruchu abstynenckim corocznie w Poniedziałek Wielkiego Tygodnia, nazajutrz po XXV Światowym Dniu Młodzieży, odbyło się jako przedsięwzięcie cykliczne, XIV Ponadregionalne Mikołowskie Seminarium Trzeźwościowe na temat: „PROFILAKTYKA W ASPEKCIE OSOB PROWADZĄCYCH POJAZDY MECHANICZNE. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SIEBIE I INNCYH UŻYTKOWNIKÓW DRÓG”. Tradycyjnie w Miejskim Domu Kultury w Mikołowie w godz. 700 – 1330.
27 marca w Bazylice Mniejszej Św. Wojciecha w Mikołowie, celebrowana była Msza Św. w intencji: SEMINARIUM, UCZESTNIKÓW, ORGANIZATORÓW, w tym: Stowarzyszenia Klub Abstynenta „POWRÓT”, Powiatowej Młodzieżowej Szkoły Liderów w Mikołowie i Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego w Mikołowie. Podczas Mszy wystąpił Chór Mieszany „HARMONIA” w Mikołowie.
W dniu 28 marca b.r. odbyło się przedseminaryjne spotkanie organizatorów, wykładowców, prezenterów oraz przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Mikołowie i Urzędu Miasta Mikołowa, podczas którego omówiono szczegóły dotyczące realizacji seminarium, z poczęstunkiem.
Nasze SEMINARIUM zsynchronizowane było z Ogólnopolskimi Kampaniami Profilaktycznymi: „BRAŁEŚ? NIE JEDŹ! PO NARKOTYKACH ROZUM WYSIADA”, „PROWADZĘ. JESTEM TRZEŹWY”.
Wychodząc naprzeciw apelowi organizatorów, wielu sprzedawców alkoholu z terenu Powiatu Mikołowskiego, solidaryzując się z tym wydarzeniem trzeźwościowym, podjęło decyzję o nie sprzedawaniu alkoholu w dniu SEMINARIUM.
Równolegle w wielu Szkołach naszego Powiatu organizowane były apele trzeźwościowe, konkursy plastyczne, gazetki itp. o tematyce zbieżnej z naszym Seminarium, współorganizowane m.in. przez absolwentów i słuchaczy Powiatowej Młodzieżowej Szkoły Liderów oraz społeczność Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego.
W Seminarium uczestniczyło około 350 osób, w tym blisko połowa to młodzież w wieku 14-21 lat. Dorośli reprezentowali różne grupy zawodowe, w tym m.in.: pracownicy socjalni ośrodków pomocy społecznej, służba zdrowia, w tym pielęgniarki środowiskowe, policjanci, strażnicy miejscy, strażacy, duchowieństwo, katecheci, sędziowie, prokuratorzy, kuratorzy sądowi, konsultanci, pedagodzy, terapeuci, psycholodzy, nauczyciele i wychowawcy, organizacje pozarządowe, środki społecznego przekazu, władza publiczna, samorządowcy.
Młodzież reprezentowała gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, kluby młodzieżowe, harcerstwo, samorządy uczniowskie, świetlice środowiskowe, placówki opiekuńczo-wychowawcze, przyparafialny ruch młodzieżowy. Udział wzięli słuchacze XI Edycji Szkoły Liderów oraz reprezentanci absolwentów poprzednich edycji. Uczestniczyli studenci uczelni wyższych z Województwa Śląskiego, a także społeczność Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego.

Seminarium miało na celu:
edukację publiczną dotyczącą problematyki nietrzeźwości kierowców i innych użytkowników dróg, również pieszych. Zaprezentowanie działań profilaktycznych, w tym kampanii ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych adresowanych do różnych grup wiekowych, w tym młodzieży, wymianę doświadczeń w dziedzinie profilaktyki komplementarnej, integrację społeczności różnych grup wiekowych, zawodowych, środowiskowych.

ZASIĘG: ponadregionalny.

ORGANIZATORZY:
Stowarzyszenie Klub Abstynenta „POWRÓT” (organizator wiodący), Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowe Centrum ds. AIDS, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, Starostwo Powiatowe w Mikołowie, Urząd Miasta Mikołów, Miejski Dom Kultury w Mikołowie, Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gmin Powiatu Mikołowskiego, Powiatowa Młodzieżowa Szkoła Liderów Młodzieżowych Animatorów Programów Profilaktycznych w Mikołowie, Mikołowski Powiatowy Klub Młodzieżowy w Mikołowie.

PATRONAT:
- Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie Piotr Jabłoński,
- Dyrektor Krajowego Centrum ds. AIDS Anna Marzec-Bogusławska,
- Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie Krzysztof Brzózka,
- Wojewoda Śląski Zygmunt Łukaszczyk,
- Arcybiskup Archidiecezji Katowickiej Ks. Damian Zimoń,
- Marszałek Województwa Śląskiego Bogusław Śmigielski,
- Śląski Kurator Oświaty Stanisław Faber,
- Starosta Mikołowski Henryk Jaroszek,
- Burmistrz Mikołowa Marek Balcer,
- Przewodniczący Stowarzyszenia „BEZPIECZNY POWIAT MIKOŁOWSKI” Henryk Zawiszowski.

KOMITET HONOROWY:
Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego Halina Misiewicz, Prezes Regionalnego Związku Stowarzyszeń Klubów Abstynenckich Województwa Śląskiego Jan Garncarz, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin Powiatu Mikołowskiego: Łaziska Górne - Burmistrz Mirosław Duży, Mikołów – Burmistrz Marek Balcer, Ornontowice – Wójt Kazimierz Adamczyk, Orzesze – Burmistrz Andrzej Szafraniec, Wyry – Wójt Barbara Prasoł, Przewodniczący Komitetu Honorowego Burmistrz Mikołowa Marek Balcer.

W dniu 29 marca Seminarium rozpoczął występ zdobywcy „ZŁOTEGO KROKUSA” Zespołu Wokalno – Instrumentalnego Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego XII Edycji Powiatowego Festiwalu Piosenki i Poezji Propagującego Zdrowy Styl Życia „KROKUS ŁAZISKA GÓRNE 2009”, , który zaśpiewał piosenkę pt.: „OTWÓRZCIE SERCA”, wprowadzając w ten sposób w atmosferę tego wydarzenia trzeźwościowego.
Następnie pomysłodawca i koordynator Tadeusz Rosa przywitał uczestników oraz zapoznał z celem przedsięwzięcia. Ze wzruszeniem nawiązał do występu artystów oraz zaznaczył, że od początku (1997 rok) w tych wydarzeniach symbolicznie uczestniczą CAŁE RODZINY. Zaznaczył, że celebrowana w dniu 27 marca b.r. msza Święta przedseminaryjna (oprawa muzyczna Chór „HARMONIA”), praktycznie rozpoczęła Seminarium. Z satysfakcją zauważył, że z zaproszenia skorzystali i uczestniczą przedstawiciele:
władzy publicznej, oświaty, duchowieństwa, instytucji centralnych, służb porządkowych i sądownictwa w tym m.in.: Archidiecezjalny Duszpasterz Trzeźwości Ks. Proboszcz Piotr Brząkalik, Dziekan Dekanatu Mikołowskiego Ks. Proboszcz Jerzy Walisko, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego Halina Misiewicz , Śląskiego Kuratora Oświaty reprezentowała Aleksandra Radzioch – Dzienis, Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie reprezentowała Renata Muszyńska, Starosta Mikołowski Henryk Jaroszek, Przewodniczący Rady Powiatu Mikołowskiego Eryk Muszer, V-ce Przewodniczący Rady Powiatu Mikołowskiego Wojciech Spałek, V-ce Przewodnicząca Rady Powiatu Mikołowskiego Janina Piecha, Burmistrz Mikołowa Marek Balcer, V-ce Burmistrz Mikołowa Adam Zawiszowski, Przewodniczący Stowarzyszenia „BEZPIECZNY POWIAT MIKOŁOWSKI” Henryk Zawiszowski, Wójt Gminy Ornontowice Kazimierz Adamczyk, Wójt Gminy Wyry Barbara Prasoł, V-ce Burmistrz Łazisk Górnych Jan Ratka, Naczelnicy Wydziału Ruchu Drogowego podinspektor Tomasz Michalczyk i Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach mł. inspektor Krzysztof Majchrzak, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie kom. Jacek Augustynowicz, Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie kom. Dawid Kaszuba, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łaziskach Górnych Teresa Miguła, Przewodnicząca Wydziału Sądu Rodzinnego Sędzia Beata Mańka, Komendant Straży Miejskiej w Mikołowie Janusz Grzymała, Prezes Regionalnego Związku Stowarzyszeń Klubów Abstynenckich Jan Garncarz, Komendant Hufca ZHP Ziemi Mikołowskiej phm Jacek Bogdanowicz, Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Mikołowie Krystyna Morawiec, Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łazisk Górnych Joanna Palenta, Dyrektor Zarządu Szkół i Przedszkoli Mikołowskich Elżbieta Muszyńska, koordynator Mikołowskiego Centrum Wolontariatu Sylwia Wyrobek.

Uczestniczyli ponadto reprezentanci:
- Dekanatu Łaziskiego
- Dekanatu Mikołowskiego
- Dekanatu Orzeskiego
- Urzędu Marszałkowskiego, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Śląskiego Kuratorium Oświaty, Śląskiej Wojewódzkiej Komendy Policji, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
- Przedstawiciele z Województwa Małopolskiego i Opolskiego
- Rady Powiatu i Starostwa Powiatowego w Mikołowie
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
- Powiatowego Urzędu Pracy
- Śląskiej Wojewódzkiej Komendy Policji
- Śląskiego Biura Informacji o Sektach i Grupach Manipulacyjnych w Katowicach, przy Katolickim Centrum Edukacji Młodzieży „KANA” w Katowicach
- Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie
- Sądu Rejonowego, w tym Sądu Rodzinnego w Mikołowie
- Prokuratury Rejonowej w Mikołowie
- Władz i Samorządów wszystkich Gmin Powiatu Mikołowskiego
- Gminnych Komisji RPA oraz koordynatorzy Gminnych Programów Profilaktyki i RPU wszystkich Gmin Powiatu Mikołowskiego
- Ruchu Trzeźwościowego z różnych regionów Polski
- Dyrekcji, Rad Pedagogicznych, Rad Rodziców, Samorządów Uczniowskich, pedagogów, psychologów szkolnych, katechetów
- Mikołowskiego Hufca ZHP
- Mikołowskiego Centrum Wolontariatu
- Centrum Integracji Społecznej
- Ośrodków Interwencji Kryzysowej
- Poradni Pedagogiczno – Psychologicznych
- Świetlic Środowiskowo – Terapeutycznych
- Ośrodków Opieki nad Dziećmi i Młodzieżą
- Ośrodków Kultury
- Mikołowskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej, w tym Poradni Profilaktyki i Lecznictwa Odwykowego, tyskiego „SAN-EPID”
- Kuratorów sądowych zawodowych i społecznych, sędziów rodzinnych, prokuratorów
- Ośrodków Pomocy Społecznej
- Policji, straży miejskiej, straży pożarnych
- Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Świętego Karola Boromeusza
- Absolwentów i słuchaczy tegorocznej edycji Powiatowej Młodzieżowej Szkoły Liderów
- Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego
- Grup samopomocowych
- Organizacji pozarządowych
- Środków społecznego przekazu, a w szczególności TVP Katowice, Polskiego Radia Katowice, Dziennik Zachodniego, Gazety Mikołowskiej, Aktualności Powiatu Mikołowskiego, Gazety Łaziska, Głosu Ornontowic, Gazety Orzeskiej
- Społeczności klubowej „POWRÓT”.

Uczestnicy to przedstawiciele województw: małopolskiego, opolskiego i śląskiego, mazowieckiego, w tym Warszawy.
Oficjalnego otwarcia SEMINARIUM dokonali Starosta Mikołowski Henryk Jaroszek i Burmistrz Mikołowa Marek Balcer. Starosta dołączył do powitań, wyrażając jednocześnie podziękowania wykładowcom – znakomitym autorytetom w swoich dziedzinach, przybyłym z Warszawy i Katowic, aby podzielić się wiedzą i umiejętnościami z uczestnikami.
W imieniu Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii Piotra Jabłońskiego głos zabrała Danuta Muszyńska, w imieniu Marszałka Województwa Śląskiego Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Halina Misiewicz. W imieniu Metropolity Katowickiego Arcybiskupa Ks. Damiana Zimonia głos zabrał Archidiecezjalny Duszpasterz Trzeźwości Ks. Proboszcz Piotr Brząkalik. W imieniu Śląskiego Kuratora Oświaty głos zabrała Aleksandra Radzioch – Dzienis. W imieniu Wojewódzkiego Komendanta Policji w Katowicach nadinspektora Dariusza Biela głos zabrał Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego z Komendy Wojewódzkiej podinspektor Tomasz Michalczyk. Słuchaczka tegorocznej XI Edycji Powiatowej Młodzieżowej Szkoły Liderów w Mikołowie Magdalena Profaska odczytała przesłanie młodzieży do dorosłych.
Ponownie zabrał głos Koordynator , który podziękował za przekazane gratulacje oraz podkreślił, że to dzisiejsze wydarzenie trzeźwościowe pobłogosławił Metropolita Katowicki Jego Ekscelencja Ks. Arcybiskup Damian Zimoń. Przekazał ponadto życzenia od Minister Zdrowia Ewy Kopacz oraz Szefowej Kancelarii Senatu Minister Ewy Polkowskiej. Podkreślił także łączność z tym wydarzeniem Dyrektora KCds.AIDS Anny Marzec – Bogusławskiej oraz Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie Krzysztofa Brzózki.

Po części oficjalnej rozpoczęły się wykłady, forum dyskusyjne (po 1 godzinie dydaktycznej):
1. mgr Danuta Muszyńska. Główny Specjalista Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie. Prezentacja Ogólnopolskiej Kampanii Antynarkotykowej „BRAŁEŚ? NIE JEDŹ! PO NARKOTYKACH ROZUM WYSIADA”.
2. dr Krzysztof Wojcieszek. Autor Krajowych Programów Profilaktycznych. Adiunkt Szkoły Wyższej im. B. Jańskiego, wykładowca Uniwersytetu Katolickiego Stefana Wyszyńskiego, ekspert Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie „JAK POMÓC KIEROWCY BYĆ TRZEŹWYM”.
3. kom. mgr Dawid Kaszuba. Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie. „CZYM SKORUPKA ZA MŁODU...? DZIAŁANIA PREWENCYJNE POLICJI UKIERUNKOWANE NA DZIECI I MŁODZIEŻ ZMIERZAJĄCE DO PRZECIWDZIAŁANIA NIETRZEŹWOŚCI KIEROWCÓW I INNYCH UŻYTKOWNIKÓW DRÓG”.
4. ks. Piotr Brząkalik. Duszpasterz Trzeźwości Archidiecezji Katowickiej, pomysłodawca kampanii; prezentacja Ogólnopolskiej Kampanii „PROWADZĘ, JESTEM TRZEŹWY”.
5. mgr Edward Bożek. Kierownik Poradni Terapii Uzależnień od Środków Psychoaktywnych w Chorzowie „ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO JAKO KONSEKWENCJA UŻYWANIA ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH”.
6. kom. Robert Tarapacz. Ekspert Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach „ALKOHOL + NARKOTYKI ≠ KIEROWCY/PIESI”. FILM pt.: „JEDNA SEKUNDA – CAŁE ŻYCIE”.
7. Debata, forum dyskusyjne. Podsumowanie, zamknięcie Seminarium. Zaproszenie do udziału w XV Seminarium Trzeźwościowym w 2011 r. dotyczącym problematyki ograniczenia dostępności alkoholu osobom niepełnoletnim. Zapoznanie ze stosowanymi procedurami. (Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Tadeusz Rosa, Starosta Mikołowski Henryk Jaroszek, Burmistrz Mikołowa Marek Balcer).
Seminarium zakończono około godz. 1400.

Wykładowcy obsługiwali ponadto 1 godzinę FORUM DYSKUSYJNE – DEBATĘ, podczas którego m.in. wystąpili przedstawiciele Gmin Powiatu Mikołowskiego charakteryzując działania związane z tematyką Seminarium w swoich gminach.

Czynne były ponadto: PUNKT MEDYCZNY prowadzony przez Dariusza Ruska z Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego, SEKRETARIAT SEMINARIUM, prowadzony przez Panie ze Stowarzyszenia „POWRÓT” i młodzież z Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego.

Wszyscy uczestnicy otrzymali nieodpłatnie MATERIAŁY SEMINARYJNE (książka – biuletyn, DYPLOM – PAMIĄTKĘ UCZESTNICTWA, ZAŚWIADCZENIE, plakaty, ulotki, broszury z Krajowego Centrum ds. AIDS, Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii i Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych).
Serwowany był ponadto nieodpłatny poczęstunek: napoje ciepłe, zimne, ciasto. Wykładowcy oraz organizatorzy częstowani byli posiłkami gorącymi.
Na zakończenie głos ponownie zabrał Koordynator Seminarium, który dokonał podsumowania , podziękował za pomoc współorganizatorom, wykładowcom, patronom, parlamentarzystom, władzy publicznej, dyrekcji i pracownikom MDK, kawiarni „RELAKS”, policji, straży miejskiej, pożarnej, środkom społecznego przekazu, szkołom, duchowieństwu, Chórowi „HARMONIA”, uczestnikom, w tym szczególnie młodzieży.
Zaakcentował, że dzisiejsze wydarzenie trzeźwościowe jest zwiastunem XIII Powiatowej Spartakiady Abstynenckiej (29 maja) oraz planowanej do zorganizowania z inicjatywy Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego 3 i 4 września br. VII Mikołowskiej Powiatowej Kampanii Społecznej: „ŁAŃCUCH CZYSTYCH SERC – ALKOHOLIZMOWI, NARKOMANII, PRZEMOCY INTERPESONALNEJ, ZACHOWANIOM RYZYKOWNYM, HIV/AIDS NIETOLERANCJI – WSZELKIEMU ZŁU – NIE”.

Po czym były podziękowania dla Koordynatora. List gratulacyjny od Starosty Mikołowskiego i Burmistrza Mikołowa oraz kwiaty od młodzieży.

Zamykając oficjalnie Seminarium: Starosta Mikołowski Henryk Jaroszek, zaprosił uczestników do udziału za rok w XV SEMINARIUM o tematyce dotyczącej profilaktyki w aspekcie trzeźwości osób prowadzących pojazdy mechaniczne.
Przedsięwzięcie było poddane ewaluacji.

Poniżej zestawienie wyników ankiety (oddano 300 ankiet):

1. W jakim stopniu informacje uzyskane w trakcie edukacji publicznej poruszonej podczas SEMINARIUM wzbogaciły Pani/Pana, Twoją wiedzę?
Proszę zaznaczyć na skali od 1 do 6
6: wysoka ocena
1 2 3 4 5 6
Średni wynik: 4,9

2. Czy udział w SEMINRIUM zwiększył Pani/Pana, Twoją gotowość do podejmowania tematów związanych ze zjawiskami dysfunkcji społecznej w szczególności dotyczących nietrzeźwości użytkowników dróg w rozmowach z młodzieżą, w tym grupami rówieśniczymi oraz osobami dorosłymi?
Proszę zaznaczyć X
Tak  : 300 Nie  : 0

3. Seminarium jako wydarzenie trzeźwościowe (edukacja, msza św., XXV Światowy Dzień Młodzieży, działania w szkołach, apel do sprzedawców o niesprzedawanie w tym dniu alkoholu, rozpoczęcie Tygodnia Męki Pańskiej).
Proszę zaznaczyć X
Tak  : 300 Nie  : 0

4. Uwagi Pani/Pana, Twoje dotyczące organizacji XIV SEMINARIUM, PROPOZYCJE TEMATÓW na XV SEMINARIUM TRZEZWOSC1OWE, np. profilaktyka dotycząca ograniczenia dostępności alkoholu osobom niepełnoletnim
Podkreślano profesjonalność przedsięwzięcia.
Tematyka pojawiająca się to m.in. procedury, działania związane z ograniczaniem sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim.

Zadanie było finansowane z środków finansowych: Budżetu Województwa Śląskiego, Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Starostwa Powiatowego w Mikołowie, Urzędu Miasta Łaziska Górne, Urzędu Miasta Mikołowa, Urzędu Gminy Ornontowice, Urzędu Gminy Orzesze, Urzędu Gminy Wyry.
Ponadto pomocy udzielili: Krajowe Centrum ds. AIDS, Przedsiębiorstwo „TOLEK” w Mikołowie, Kawiarnia „RELAKS” w Mikołowie, Ciastkarnia Wiechoczek – Kubiczek w Mikołowie, Kwiaciarnia „KONWALIA” w Mikołowie, MDK w Mikołowie, Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach.
Zaangażowany był wolontariat członków Stowarzyszenia „POWRÓT” Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego i liderów Powiatowej Młodzieżowej Szkoły Liderów. Materiały edukacyjne nieodpłatnie dostarczyli: Krajowe Centrum ds. AIDS, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Wojewódzka Komenda Policji w Katowicach.
Organizatorzy składają serdeczne podziękowania WSZYSTKIM, którzy w jakimkolwiek stopniu przyczynili się do zorganizowania świetności tego przedsięwzięcia: Proboszczowi Parafii Św. Wojciecha w Mikołowie, Księdzu Kanonikowi Alfonsowi Janikowi dziękujemy za odprawienie Mszy Świętej, Pani Prezes Wiesławie Socha z Chóru „HARMONIA” za śpiewanie i oprawę muzyczną podczas Mszy Świętej.

Podmiotom – sprzedawcom alkoholu dziękujemy za niesprzedawanie alkoholu w tym dniu na terenie Powiatu Mikołowskiego, a Dyrektorom Szkół, pedagogom szkolnym, młodzieży za zorganizowanie apeli trzeźwościowych.
Przedstawicielom środków społecznego przekazu, duchowieństwu, przekazujemy wyrazy uznania i składamy podziękowania za stałe rozpropagowywanie idei naszego przedsięwzięcia oraz innych działań związanych z propagowaniem zdrowego, wolnego od używek stylu życia, których szczególnym adresatem jest młodzież.
Do zobaczenia za rok na XV Jubileuszowym Ponadregionalnym Mikołowskim Seminarium Trzeźwościowym nt.: „OGRANICZANIE DOSTĘPNOŚCI ALKOHOLU OSOBOM NIEPEŁNOLETNIM. ZAPOZNANIE ZE STOSOWANYMI PROCEDURAMI”.PRZEWODNICZĄCY KOMITETU ORGANIZACYJNEGO

KOORDYNATOR SEMINARIUM
PREZES STOWARZYSZENIA „POWRÓT”
KIEROWNIK SZKOŁY LIDERÓW


mgr Tadeusz Rosa

Stowarzyszenie "POWRÓT"