logo
podzialak

Ewaluacja XIX Edycji Powiatowej Szkoły Młodych L | 2018-10-24

Ewaluacja XIX Edycji Powiatowej Szkoły Młodych Liderów Profilaktyków, w tym Sesji Jesiennej

Mikołów, dnia 23.10.2018 r.Ewaluacja XIX Edycji Powiatowej Szkoły Młodych Liderów Profilaktyków,
w tym Sesji JesiennejW dniu 22 października br. w siedzibie Stowarzyszenia Klub Abstynenta „POWRÓT” w Mikołowie odbyła się konferencja robocza poświęcona omówieniu realizacji zadania pt. „XIX Regionalna Edycja Powiatowej Młodzieżowej Szkoły Liderów Młodzieżowych Animatorów Programów Profilaktycznych w Mikołowie – rówieśnicza edukacja zdrowotna. Propagowanie postaw trzeźwościowych, w tym abstynenckich w środowisku młodzieżowym”, w tym Sesji Jesiennej kończącej zadanie.
Omówiono również stan przygotowań do zrealizowania w 2019 r. kolejnej XX Jubileuszowej Edycji Szkoły, w tym problematykę naboru (siódme klasy szkół podstawowych, młodzież ze szkół ponadpodstawowych: licea, technika).
Poruszono również sprawy związane ze zrealizowaniem w roku bieżącym zadania pt.: „XV Jubileuszowa Mikołowska Kampania Społeczna pt. „Łańcuch Czystych Serc – narkomanii, dopalaczom, alkoholizmowi, przemocy interpersonalnej, HIV/AIDS, nietolerancji – Nie, dobru – Tak”, a także potrzebę zorganizowania w 2019 roku XVI Kampanii „Łańcuch Czystych Serc”. Ustalono że sprawy dotyczące organizowania przyszłorocznej XVI Edycji Kampanii „Ł. Cz. S.” omówione będą w marcu 2019 roku.
Konferencję prowadził Tadeusz Rosa – twórca szkoły, a jednocześnie od początku jej istnienia kierownik, również Prezes Stowarzyszenia K. A. „POWRÓT”.
Uczestnicy: koordynatorzy GPPiRPU gmin z województwa śląskiego, w tym powiatu mikołowskiego, uczestniczących w programie (7 gmin), przedstawiciele: Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Mikołowie, Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie, Przedstawiciel Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie, Komendant i Z-ca Komendanta Straży Miejskiej w Mikołowie, pedagodzy, psycholodzy ze szkół macierzystych delegujących swoich uczniów do uczestnictwa w XIX Edycji, kierownictwo szkoły, przedstawiciele kadry opiekuńczej, w tym młodzi wolontariusze, przedstawiciele słuchaczy uczestniczących w programie, przedstawiciele Samorządów Uczniowskich Szkół Macierzystych.
Łącznie 50 uczestników.
Prowadzący scharakteryzował zrealizowany program zadania, w tym szczególnie podczas Sesji Jesiennej. Odniósł się również do wyników ankiety ewaluacyjnej, a mianowicie:

EWALUACJA KOŃCOWA (SESJA JESIENNA)
Na zakończenie Sesji Jesiennej młodzież wypełniła ankiety anonimowe, w których poddano ocenie Sesję Jesienną i XIX EDYCJĘ, a mianowicie:
1. Ocena zajęć w grupach w punktach od l do 6
2. Ocena wykładów w punktach od l do 6
3. Ocena realizacji programu profilaktycznego - dyskoteki „POTRAFIĘ BAWIĆ SIĘ BEZ UŻYWEK" w punktach od l do 6
4. Jakie zmiany proponowałbyś (proponowałabyś) wprowadzić podczas realizacji kolejnych edycji SZKOŁY?
5. Inne uwagi, w tym ocena organizacji SZKOŁY w punktach od l do 6
Ocena celująca: 6
Średnie wyniki:
na pytanie l - 5,90
na pytanie 2 - 4,80
na pytanie 3 - 5,50

Pojawiające się w przewadze odpowiedzi na pytanie 4: nic nie zmieniać, było SUPER!!!, wydłużyć czas pobytu. Szkoła jest SPOKO, dziękujemy pomysłodawcy i twórcy szkoły, było czadowo, organizatorzy, opiekunowie życzliwi i uśmiechnięci, BRAWO!!!, dłuższe przerwy itp.
Na pytanie 5, średnia ocena 5,98 wypowiedzi typu wszystko O.K., mam nadzieję, że będzie jeszcze dużo edycji, wydłużyć czas trwania Sesji, mniej napięty program. Szkoła wyjątkowa, szkoła jest niesamowita, szkoła jest fenomenalna, wiele się nauczyłam, jestem odważniejsza, żałuję, że wyjeżdżam, cały projekt jest znakomitym przedsięwzięciem, uczestniczyłam w niezwykłym wydarzeniu, fajnie, odlotowo, czadowo, świetnie, gratulujemy i dziękujemy Panu Tadeuszowi.


ZESTAWIENIE WYNIKÓW ANKIETY ANONIMOWEJ (56 SŁUCHACZY)
NA ZAKOŃCZENIE SESJI JESIENNEJ.
Nr pyt Treść pytania Punktacja/ilość osób Ilość punktów Średni wynik
1 2 3 4 5 6
1 Ocena zajęć w grupach w punktach od 1 do 6 - - - - - - - - X 8 X 48 328 5,90
2 Ocena wykładów w punktach od 1 do 6 - - - - X 8 X 15 X 13 X 20 269 4,80
3 Ocena organizacji programu profilaktycznego – dyskoteki „POTRAFIĘ BAWIĆ SIĘ BEZ UŻYWEK” w punktach od 1 do 6 - - - - - - X 7 X 14 X 35 308 5,50
4 Jakie zmiany proponowałabyś (proponowałbyś) wprowadzić podczas Sesji Jesiennej Informacja zwrotna opisowa scharakteryzowana wyżej przy omawianiu ewaluacji
5 Inne uwagi, w tym ocena Szkoły w punktach od 1 do 6 - - - - - - - - X 1 X 55 335 5,98

Po czym rozpoczęła się dyskusja.
Wszyscy zabierający głos, w tym młodzież wysoko ocenili realizowany program.
Pedagodzy, psycholodzy ze Szkół Macierzystych byli pod wrażeniem chęci działania przez uczestników programu po zrealizowanej Sesji Wiosennej i Jesiennej, którzy realizują działania profilaktyczne wśród rówieśników.
Młodzież wysoko oceniła debatę, odczuwała jednak pewien niedosyt przy realizacji edukacji publicznej związanej ze zwiedzaniem Parlamentu (ograniczona była do zaprezentowania makiet Sejmu i Senatu oraz edukacji n/t historii parlamentaryzmu w sali posiedzeń Sejmu RP).
Zauważono ponadto, że w trakcie debaty, więcej czasu należy poświęcić na zagadnienia poruszane przez młodzież, w tym pytania zadawane przez nią ekspertom.
Organizatorzy wezmą to pod uwagę przy organizowaniu przyszłorocznej Sesji Wyjazdowej do Parlamentu RP w Warszawie.
Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymali charakterystykę zadania pt.: "XX Jubileuszowa Regionalna Edycja Powiatowej Młodzieżowej Szkoły Liderów Młodzieżowych Animatorów Programów Profilaktycznych w Mikołowie – Rówieśnicza edukacja zdrowotna. Propagowanie postaw trzeźwościowych, w tym abstynenckich w środowisku młodzieżowym".
Zadanie mające na celu przygotowanie młodzieży (dziewczęta i chłopcy w wieku 13-19 lat) do roli lokalnych młodzieżowych animatorów programów profilaktycznych promujących zdrowy styl życia (zdrowie psychiczne i fizycznie) w swoich środowiskach, realizowane jest w ciągu całego roku, w tym:
- Sesja Wiosenna (piątek, sobota, niedziela) 15, 16, 17 marzec 2019 r. Hotel Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Mikołowie – Śmiłowicach.
- Sesja Wyjazdowa do Parlamentu RP w Warszawie (Sejm i Senat), w tym Debata na temat profilaktyki wśród młodzieży. II połowa września 2019 r.
- Sesja Jesienna (piątek, sobota, niedziela) 4, 5, 6 października 2019 r. Hotel Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Mikołowie-Śmiłowicach.
- Uczestnictwo w zajęciach współistniejących ze Szkołą: XVI Mikołowska Powiatowa Kampania Społeczna „Łańcuch Czystych Serc”, Dyskoteki ph.: „Potrafię bawić się bez używek”. Miejsca i terminy podamy odrębnie.
- Wykonanie przez słuchaczy indywidualnego zadania domowego ocenionego podczas Sesji Jesiennej.
- Udział w grupowym (podział na 4 grupy) końcowym teście sprawdzającym podczas Sesji Jesiennej kończącej XX Edycję Szkoły. Wykazanie się umiejętnościami pracy w zespole. Wzór testu w załączeniu.
Zakwalifikowana do udziału w programie młodzież ma obowiązek zaliczyć:
- sesję wiosenną i jesienną oraz sesję wyjazdową do Parlamentu RP w Warszawie,
- zadanie (indywidualne),
- uczestnictwo w zajęciach międzysesyjnych.
Po zaliczeniu w/w słuchacze otrzymają dyplom i świadectwo ukończenia szkoły.
W zaświadczeniach i dyplomach uwzględniono szkolenie obejmujące 91 godzin lekcyjnych w formie wykładów i zajęć seminaryjnych (sesja wiosenna, jesienna) oraz sesja wyjazdowa do Parlamentu RP w Warszawie, o następującej tematyce:
- Wiedza o problemach alkoholowych, narkomanii, HIV/AIDS, przemocy interpersonalnej, ich rozwiązywaniu i zapobieganiu. Problematyka dotycząca dopalaczy.
- Profilaktyka. Wprowadzenie w istotę programów profilaktycznych, zdobywanie umiejętności organizowania imprez pod hasłem „POTRAFIĘ BAWIĆ SIĘ BEZ UŻYWEK”. Promocja zdrowia.
- Program profilaktyczny „Postawy młodzieży wobec substancji psychoaktywnych”, realizowany w formie interaktywnej.
- Rola lidera w swoim środowisku. Nauka budowania zespołu.
- Treningi komunikacji i podstawy negocjacji, zachowań asertywnych oraz warsztaty dziennikarskie.
- Próba diagnozowania środowiska lokalnego (rówieśnicy, klasa, szkoła).
- Metodyka nauczania prowadzenia zajęć w grupie.
- Nabywanie umiejętności poruszania się po rynku pracy.

Stowarzyszenie "POWRÓT"