logo
podzialak

Czynione są przygotowania mające na celu zorgani | 2018-08-20

Czynione są przygotowania mające na celu zorganizowanie w dniach 1 i 11 września br. w Mikołowie XV Jubileuszowej Mikołowskiej Powiatowej Kampanii Społecznej pt.: „ŁAŃCUCH CZYSTYCH SERC"

Mikołów, dnia 30.07.2018 r.KOMUNIKATCzynione są przygotowania mające na celu zorganizowanie w dniach 1 i 11 września br. w Mikołowie XV Jubileuszowej Mikołowskiej Powiatowej Kampanii Społecznej pt.: „ŁAŃCUCH CZYSTYCH SERC – NARKOMANII, DOPALACZOM, ALKOHOLIZMOWI, PRZEMOCY INTERPERSONALNEJ, HIV/AIDS, NIETOLERANCJI – NIE, DOBRU – TAK”.
- 11 wrzesień (wtorek) – FINAŁ w Mikołowie (Rynek i Szkoły, podsumowujące dotychczasowe działania na rzecz profilaktyki. Przesłanie do działań profilaktycznych w nowym roku szkolnym. Łączność z pozostałymi GMINAMI POWIATU MIKOŁOWSKIEGO, MIASTEM ZABRZE i IV Liceum Ogólnokształcącym w Katowicach (od godz. 1000 do godz. 1315).
- 1 wrzesień (sobota) – boisko sportowe „ORLIK” i Stadion Miejski w Mikołowie, SPARTAKIADA ABSTYNENCKA w tym turniej piłki nożnej (godziny: 800 - 1300).
Zadanie realizuje m.in. założenia, cele Narodowego Programu Zdrowia (Dz. U. z 2016 roku poz. 1492), w zakresie celu 2: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi oraz Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020. Aktualizacja 2015.
Cel strategiczny 5 Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020 „Wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień” oraz cele operacyjne i działania Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 2016-2020 - „Warunki i jakość życia dzieci i młodzieży w województwie śląskim – szanse i zagrożenia”, Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim na lata 2017-2020.
Strategię rozwiązywania problemów społecznych”
Podstrategia Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu Obszarów Funkcjonowania Powiatu Mikołowskiego wraz z przygotowaniem Planu Operacyjnego na lata 2016-2025.
Cel strategiczny Nr 1:
Podejmowanie, wzmacnianie i inspirowanie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień od alkoholu w powiecie mikołowskim.
Cel operacyjny Nr 1:
Kreowanie inicjatyw kształtujących właściwe postawy społeczne wobec problemów alkoholowych,
Cel operacyjny Nr 3:
Wspieranie lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Cel strategiczny Nr 2:
Podejmowanie, wzmacnianie i inspirowanie działań związanych z rozwiązywaniem problemów uzależnień od środków psychoaktywnych.
Cel operacyjny Nr 2:
Ograniczenie mody na spożycie środków psychoaktywnych przez młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Gminne i Miejskie Programy Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gmin i Miast uczestniczących w zadaniu.
Zadanie realizuje cele Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego związane z promocją wśród młodzieży zdrowia psychicznego i zapobieganiem zaburzeniom psychicznym, również jako konsekwencji stosowania używek psychotropowych (Rozp. Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego).
I EDYCJA ŁAŃCUCHA ZREALIZOWANA BYŁA w 2004. Zainicjowała ją młodzież (absolwenci kolejnych edycji Szkoły Liderów Profilaktyków) z Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego przy Stowarzyszeniu „POWRÓT” (MPKM), a zatem jest to modelowy program realizowany w głównej mierze przez młodzież dla młodzieży, przy angażowaniu parasola ochronnego dorosłych.
Jest to kolejne przedsięwzięcie w dziedzinie nowoczesnej, kreatywnej profilaktyki aktywizującej młodych ludzi do kształcenia zachowań prozdrowotnych, adresowane jednocześnie do młodzieży i dorosłych, do różnych grup wiekowych i zawodowych, symbolicznie do CAŁYCH RODZIN.
Przedsięwzięcie w głównej mierze adresowane jest do młodzieży szkolnej (szkoły podstawowe i ponadpodstawowe). MŁODZIEŻ W GŁÓWNEJ MIERZE JEST JEGO REALIZATOREM.
Kampania włączona jest w działania na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców w powiecie i gminach. Równolegle w gminach odbywać się będą imprezy będące ogniwami NASZEGO ŁAŃCUCHA.
Będziemy mieli również łączność z MIASTEM ZABRZE i IV Liceum Ogólnokształcącym w Katowicach.

ORGANIZATORZY:
- Mikołowski Powiatowy Klub Młodzieżowy (organizator wiodący),
- Stowarzyszenie Klub Abstynenta „POWRÓT” w Mikołowie,
- Powiatowa Młodzieżowa Szkoła Liderów Młodzieżowych Animatorów Programów Profilaktycznych w Mikołowie,
- Starostwo Powiatowe w Mikołowie,
- Urząd Miasta Mikołowa,
- Urząd Miejski w Zabrzu,
- Miejski Dom Kultury w Mikołowie,
- Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe z powiatu mikołowskiego (w głównej mierze z GMINY MIKOŁÓW) i Miasta Zabrze, a także IV Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach,
- Stowarzyszenie „ŻYCIE PO PRZESZCZEPIE” Oddział w Katowicach,
- Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Tychach,
- Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA – Poland, Oddział Śląsk,
- Klub Młodzieżowy Stowarzyszenia Św. Filipa Nereusza w Rudzie Śląskiej,
- Klub Studencki „FRACTAL” w Mikołowie,
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mikołowie,
- Amatorski Klub Sportowy w Mikołowie,
- TKKF „HADES”. Oddział w Mikołowie,
- Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Dawstwa Szpiku Kostnego w Katowicach,
- Klub Honorowych Dawców Krwi przy MDK w Mikołowie,
- Zakład Instalacyjno – Remontowy „ZBYSZKO” w Mikołowie,
- Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: Łaziska Górne, Mikołów, Orzesze, Ornontowice, Wyry.
PODKREŚLAMY RÓŻNORODNOŚĆ WSPÓŁORGANIZATORÓW i SOJUSZNIKÓW.

PROPONOWANY PATRONAT HONOROWY (w trakcie uzgadniania):
- Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak,
- Główny Inspektor Sanitarny Marek Posobkiewicz,
- Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek,
- Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa,
- Poseł do Parlamentu Europejskiego Jan Olbrycht,
- Poseł do Parlamentu Europejskiego Bolesław Piecha,
- Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Izabela Kloc,
- Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Krzysztof Gadowski,
- Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Marek Krząkała,
- Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Grzegorz Matusiak,
- Senator Senatu Rzeczpospolitej Polskiej Wojciech Piecha,
- Starosta Mikołowski Henryk Jaroszek,
- Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula,
- Prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik,
- Dziekan Dekanatu Łaziskiego ks. Rafał Październiok,
- Dziekan Dekanatu Mikołowskiego ks. Mirosław Godziek,
- Dziekan Dekanatu Orzeskiego ks. Jerzy Kiecka,
- Proboszcz Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Mikołowie ks. Kornel Undas,
- Przewodniczący Stowarzyszenia „BEZPIECZNY POWIAT MIKOŁOWSKI” Henryk Zawiszowski,
- Prezes Fundacji Pracowniczej „PRO-EKO” Jerzy Moryc,
- Pełnomocnik Stowarzyszenia „ŻYCIE PO PRZESZCZEPIE” na województwo śląskie Teresa Bula,
- Prezes Mikołowskiego Banku Spółdzielczego Michał Król,
- Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mikołowie Wojciech Tkacz,
- Dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach Katarzyna Ziemiec.
Zwrócimy się do środków społecznego przekazu (tradycyjnie i elektronicznie) o opiekę medialną tego wydarzenia z dziedziny profilaktyki uniwersalnej, której głównym beneficjentem jest młodzież.

PRZEWIDYWANY PROGRAM:
RYNEK W MIKOŁOWIE, w tym ESTRADA: 1000 – 1315
11 wrzesień (DZIEŃ PROFILAKTYKI W SZKOŁACH POWIATU MIKOŁOWSKIEGO MIEŚCIE ZABRZE, IV Liceum Ogólnokształcącym w Katowicach)
1000 – 1315 Promocja krwiodawstwa i dawstwa szpiku kostnego,
1045 – 1055 Powitanie uczestników przez prowadzących Katarzynę Gembarę i Miłosza Rygułę, pobłogosławienie przez Dziekana Dekanatu Mikołowskiego ks. proboszcza dr. Mirosława Godźka,
1055 – 1230 Występy artystyczne zespołów odpowiednio: SP nr 10, SP nr 5, SP nr 3, I LO, ZST, SP nr 6, SP nr 12, II LO, SP nr 1 (kolejność występujących może ulec zmianie).
UWAGA: około 1150-1230 w galerii PIK w MDK Mikołów odbędzie się spotkanie zaproszonych gości z Komitetem Organizacyjnym.
1230 – 1245 Wystąpienia przedstawicieli zaproszonych gości,
1245 – 1300 Hymn ŁAŃCUCHA „WZNIEŚ SERCE NAD ZŁO”, PRZESŁANIE MŁODZIEŻY w formie śpiewanej.
1300 – 1315 Trzymanie się wszystkich uczestników za ręce uniesione nad głowami (LITERA V – ZWYCIĘSTWO) przy dźwiękach syren i dzwonów kościelnych w całym powiecie mikołowskim. Podziękowania. Zaproszenie do współpracy przy realizacji działań profilaktycznych w roku szkolnym 2018/2019.
Mentalnie w tym czasie połączeni będziemy z uczestnikami Kampanii w Zabrzu i IV Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach.
Podczas trwania imprezy prezentowane będą maskotki policji (Komenda Wojewódzka: SZNUPEK, Komenda Powiatowa: HEKTOR), możliwość odciśnięcia swojej dłoni na płótnie (IMPRESJE ŁAŃCUCHOWE). Do podmiotów gospodarczych sprzedających alkohol zwrócimy się z prośbą o niesprzedawanie alkoholu w dniu 11 września w czasie trwania Kampanii w godz. 1000-1315, podobnie jak to miało miejsce podczas dotychczas realizowanych kampanii.
Czynny będzie punkt informacyjny obsługiwany przez młodzież z Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego i przedstawicieli młodzieży z Klubu Młodzieżowego Stowarzyszenia Św. Filipa Nereusza w Rudzie Śląskiej oraz przedstawicieli Stowarzyszenia „Życie po przeszczepie”, punkt badań przesiewowych prowadzony przez przedstawicieli Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny FMSA POLAND o/Śląsk, stoisko edukacyjne Sekcji Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarnej SAN-EPID w Tychach, a także stoisko edukacyjne obsługiwane przez pracowników Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach.

IMPREZY TOWARZYSZĄCE:
W dniu 1 września (sobota) w godz. 800 – 1300 na Stadionie Miejskim i Boisku Sportowym „ORLIK” w Mikołowie, ul. Zawilców 8 zorganizowany zostanie, w ramach KAMPANII, SPARTAKIADA ABSTYNENCKA, w tym TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ „Wielo-Mecz” siedmiu reprezentacji powiatowych młodych liderów profilaktyków, Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego, Pogotowia Ratunkowego, strażaków, firmy „ZBYSZKO”, beniaminek reprezentacji Młodych Liderów Profilaktyków z Zabrza w ramach XIX Edycji Szkoły Liderów „POWROTU”, o PUCHAR FAIR PLAY BURMISTRZA MIKOŁOWA STANISŁAWA PIECHULI ORAZ PUCHAR: DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI w MIKOŁOWIE WOJCIECHA TKACZA.

Przedsięwzięcie wspiera OGÓLNOPOLSKIE KAMPANIE (KOLEJNE ODSŁONY):
„ANTYNARKOTYKOWĄ – BLIŻEJ SIEBIE – DALEJ OD NARKOTYKÓW”, „DOPALACZE MOGĄ CIĘ WYPALIĆ – POZNAJ FAKTY”, „DOPALACZE KRADNĄ ŻYCIE”, „BRAŁEŚ? NIE JEDŹ! PO NARKOTYKACH ROZUM WYSIADA”, „NARKOTYKI? NA CO MI TO”, PROGRAM CANDIS (kolejne odsłony), „RODZINA RAZEM PRZECIW AIDS – MIŁOŚĆ, WIERNOŚĆ, ZAUFANIE, W ŻYCIU JAK W TAŃCU, KAŻDY KROK MA ZNACZENIE”, „WRÓĆ BEZ HIV”, „FAIR PLAY”, „OGRANICZENIA SPRZEDAŻY ALKOHOLU OSOBOM NIELETNIM”, „SPRAWDŹ CZY TWOJE PICIE JEST BEZPIECZNE”, OGÓLNOPOLSKI PROGRAM PaT. OGÓLNOPOLSKA KAMPANIA RZECZNIKA PRAW DZIECKA „ODWAGA RATUJE ŻYCIE”.
Chcemy wierzyć, że w popularyzację, promocję, włączą się również środki społecznego przekazu. Stosowne zaproszenia wyślemy w ostatnim tygodniu sierpnia br. Jednorazowo na Rynku w Mikołowie, w Kampanii, w dniu 11 września uczestniczyć będzie około 2 tysiące osób, głównie młodzieży w wieku 13-20 lat.
Aktualnie realizowane są działania organizacyjne związane m.in. z drukiem i wysyłką zaproszeń, plakatów, zapewnieniem bezpieczeństwa oraz inne działania legislacyjne, a także promujące.
W stosownym czasie wystąpimy do zainteresowanych instytucji i sojuszników o uwzględnienie w programach na rok 2019 XVI Edycji Łańcucha.
Będziemy wdzięczni za wsparcie, również przyszłoroczne.
Administratorem danych przetwarzanych w związku z realizacją zadania jest Stowarzyszenie Klub Abstynenta „POWRÓT” w Mikołowie.
Uchwała Zarządu Nr 1/2018 na posiedzeniu w dniu 05.2018 r. Protokół nr 5/2018, punkt 1 z dnia 05.2018 dotycząca wejścia w życie z dniem 18.05.2018 r. Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).
Korzystając z okazji informujemy że w dniu 4 września br. (wtorek, początek godz. 1715) zorganizowana będzie w siedzibie Stowarzyszenia „POWRÓT” skromna uroczystość z okazji mojego jubileuszu 25-lecia trzeźwości. Benefis akcentujący moją własną drogę trzeźwości. Stosowne zaproszenia pozwolimy sobie przesłać w terminie późniejszym.
Przewodniczący Samorządu Koordynator Przewodniczący Komitetu
Młodzieżowego MPKM Merytoryczny i Artystyczny Organizacyjnego
Prezes Stowarzyszenia „POWRÓT”

Stowarzyszenie "POWRÓT"