logo
podzialak

Jubileusz XXV lecia abstynencji Tadeusza Rosy | 2018-08-17

KOMUNIKAT „DWADZIEŚCIA PIĘĆ LAT SŁUŻBY DLA DOBRA OSÓB DOTKNIĘTYCH CHOROBĄ ALKOHOLOWĄ, NARKOTYKOWĄ, OFIAR PRZEMOCY, WSPÓŁUZALEŻNIONYCH ORAZ PROFILAKTYKI W SZCZEGÓLNOŚCI ADRESOWANEJ DO MŁODZIEŻY. JUBILEUSZ XXV LECIA TRZEŹWOŚCI TADEUSZA ROSY”

Mikołów 25.07.2018 r.


KOMUNIKAT


„Człowiek, który chce władać sobą
i służy innym, musi być trzeźwym”
ks. Kardynał Stefan Wyszyński


„DWADZIEŚCIA PIĘĆ LAT SŁUŻBY DLA DOBRA OSÓB DOTKNIĘTYCH CHOROBĄ ALKOHOLOWĄ, NARKOTYKOWĄ, OFIAR PRZEMOCY, WSPÓŁUZALEŻNIONYCH ORAZ PROFILAKTYKI W SZCZEGÓLNOŚCI ADRESOWANEJ DO MŁODZIEŻY. JUBILEUSZ XXV LECIA TRZEŹWOŚCI TADEUSZA ROSY”


Mamy zaszczyt poinformować, że 4 września (wtorek) początek godz. 1715 w siedzibie Stowarzyszenia K. A. „POWRÓT” w Mikołowie, planowanie jest zorganizowanie skromnego BENEFISU poświęconego 25 letniej pracy na rzecz trzeźwości oraz działań profilaktycznych w szczególności adresowanych do młodzieży, Tadeusza Rosy, Prezesa Stowarzyszenia „POWRÓT”.
Część artystyczną zrealizuje m.in. Katarzyna Gembara z Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego. Wielokrotna laureatka poprzednich edycji Festiwalu Piosenki i Poezji „KROKUS – ŁAZISKA GÓRNE”.
Tadeusz Rosa urodził się 28.10.1949 r. w Stoczku Łukowskim, niedaleko Warszawy, gdzie uczył się w szkole podstawowej i Liceum Ogólnokształcącym im. Generała Dwernickiego. Szkoła podstawowa to również służba ministrancka. Podczas nauki aktywnie działał w harcerstwie. Uzyskał tytuł instruktora ZHP. 23 czerwca 1972 r. mgr chemii Uniwersytet Śląski w Katowicach, 21 luty 1978 r. dyplomowany ekonomista Akademia Ekonomiczna w Katowicach, w tym czasie aktywnie działał w organizacjach studenckich. Pracę zawodową podjął 1 września 1972 r. w przemyśle chemicznym. W 1991 r. ze względu na stan zdrowia przeszedł na rentę chorobową. Z chorobami boryka się do dziś. Od 1971 r. żonaty (ojciec 2 synów).
Od 1994 r. silnie związany z ruchem trzeźwościowym, w szczególności abstynenckim. Ukończył stosowne szkolenia, kursy, uczestniczył w konferencjach krajowych, międzynarodowych. Zdobyta tam wiedza i umiejętności oraz długoletnia praktyka uprawniają go do działań w dziedzinie psychoedukacji, psychoterapii oraz profilaktyki.
Szczególnie jest mu bliska praca na rzecz młodzieży, związana z przeciwdziałaniem zachowaniom ryzykownym i ryzykanckim.
Doświadczenie pracy w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, przeciwdziała zjawisku przemocy i zachowaniom agresywnym, otrzymane wyróżnienia:
Od 1 września 1993 r. pełna abstynencja alkoholowa (refleksje sierpnia miesiąca trzeźwości 1993 r.)
Od 2 czerwca 1994 r. członek Stowarzyszenia Klub Abstynenta „POWRÓT” w Mikołowie, od 3.10.1995 r. do 21.01.2013 r. V-ce Prezes Stowarzyszenia „POWRÓT”, od 19 października 1999 r. do nadal Kierownik Powiatowej Młodzieżowej Szkoły Liderów Młodzieżowych Animatorów Programów Profilaktycznych w Mikołowie. Od 14.01.1999 r. do nadal koordynator i konsultant Międzyzakładowego Punktu Konsultacyjnego ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Uzależnieniom od Innych Środków Psychoaktywnych.
Od 1997 r. do nadal członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mikołowie.
Od 1997 r. do 1999 r. członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowy w Orzeszu.
Od 1997 r. do nadal konsultant ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym dla osób z Problemem Alkoholowym i Przeciwdziałania Narkomanii w Łaziskach Górnych, w tym okresie pełni dyżur przy Telefonie Zaufania.
Od czerwca 1999 r. do grudnia 2003 r. konsultant w Mikołowskim Telefonie Zaufania.
Od 24.03.1977 r. do marca 2016 r. koordynator corocznych Ponadregionalnych Mikołowskich Seminariów Trzeźwościowych.
Od czerwca 1998 r. do maja 2017 r. przewodniczący komitetu organizacyjnego i corocznych Mikołowskich Powiatowych Spartakiad Abstynenckich.
Od marca 1999 r. do marca 2015 r. rzecznik corocznych edycji Powiatowego Festiwalu Piosenki i Poezji Propagującego Zdrowy Styl Życia „KROKUS – ŁAZISKA GÓRNE” (Jego pomysłodawca). Pomysłodawca i inicjator Festiwalu. W tym roku zrealizowano XV Jubileuszową Edycję Festiwalu.
W okresie sierpień 1997 r. do grudnia 2003 r. Redaktor Naczelny Kwartalnika „FENIKS” periodyka promującego trzeźwość.
Od 9 września 2004 r. do nadal przewodniczący komitetu organizacyjnego corocznej Mikołowskiej Powiatowej Kampanii Społecznej pt.: „ŁAŃCUCH CZYSTYCH SERC – NARKOMANII, ALKOHOLIZMOWI, PRZEMOCY INTERPERSONALNEJ, HIV/AIDS, NIETOLERANCJI – NIE, DOBRU -TAK”.
Od 11.10.1996 r. do nadal instruktor szkoleń sprzedawców napojów alkoholowych z gmin powiatu mikołowskiego pt.: „Psychologiczne i prawne aspekty sprzedawcy napojów alkoholowy, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ograniczania dostępności alkoholu dla nieletnich”.
Od 1 września 1993 r. do nadal nieprzerwanie abstynencja od alkoholu. W jej utrzymaniu pomaga mu swoista droga trzeźwości, której uhonorowaniem jest obecny jubileusz.
Jest członkiem Ogólnopolskiego Porozumienia Osób i Instytucji Pomagających Ofiarom Przemocy w Rodzinie „NIEBIESKA LINIA”.
Mikołowianin Roku 2000, odznaczony przez Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „NIEBIESKA LINIA” (rok 2002) ZŁOTYM TELEFONEM.
W 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 r. uhonorowany Nagrodą Ministra Zdrowia za szczególne działania na rzecz zapobiegania epidemii HIV/AIDS w Polsce.
W 2008 r. otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej przyznany przez MEN.
Uczestnictwo w Sympozjum Jubileuszowym „MONARU” pt.: „System profesjonalnej pomocy osobom wykluczonym społecznie, pozostającym w trudnej sytuacji życiowej”.
Podczas Sympozjum Tadeusz Rosa został odznaczony medalem „MONARU” pt.: „1 KOTAN – DOBRY CZŁOWIEK”. W 2009 r. z okazji X-lecia utworzenia Powiatu Mikołowskiego odznaczony został medalem za wieloletnią twórczą pracę na rzecz samorządu Powiatu Mikołowskiego i jego mieszkańców. W dniu 5 grudnia 2012 r. otrzymał TYTUŁ I STATUETKĘ WOLONTARIUSZA 2009 ROKU. Mikołowskie Centrum Wolontariatu.
19 maja 2011 roku Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Krzysztof Brzózka przyznał Tadeuszowi Rosie, uznając jego dotychczasowe osiągnięcia na polu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, Certyfikat Specjalisty w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych.
Tadeusz Rosa znalazł się w gronie sześciu finalistów III edycji konkursu o tytuł Społecznika Roku tygodnika „Newsweek Polska”. Nagrodę wręczono w dniu 20 czerwca 2011 r. w Warszawie podczas Gali „Działaj lokalnie VII”, zorganizowanej przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności oraz Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Kapituła Nagrody doceniła działania Prezesa Stowarzyszenia Klubu Abstynenta „POWRÓT” w dziedzinie profilaktyki oraz realizację takich przedsięwzięć jak utworzenie pierwszej w Polsce Szkoły Młodych Liderów Profilaktyków.
W dniu 13 października 2012 r. podczas powiatowej akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej udekorowany został Złotą Odznaką za zasługi dla województwa śląskiego.
Tadeusz Rosa znalazł się w gronie 11 nominowanych do tytułu CZŁOWIEKA ROKU 2011 POWIATU MIKOŁOWSKIEGO. Plebiscyt organizowała Redakcja Dziennika Zachodniego (Dodatek dla Powiatu Mikołowskiego). Zajął 3 miejsce.
W dniu 19 sierpnia 2012 r. Tadeusz Rosa uczestniczył w Warszawie, w uroczystościach obchodów 10 rocznicy śmierci śp. Marka Kotańskiego, KOTANA jak GO do dzisiaj nazywamy.
Podczas uroczystości Pan Tadeusz Rosa odznaczony został przez Kapitułę „MONARU” MIECZEM KOTANA za długoletnią pracę na rzecz osób borykających się z uzależnieniami od środków psychoaktywnych, współuzależnionych oraz wybitne osiągnięcia w profilaktyce – przeciwdziałaniu zachowaniom ryzykownym wśród młodzieży. Otrzymał tytuł WOJOWNIKA ŚWIATŁA.
Decyzją kapituły „CZERWONEJ KOKARDKI” Tadeusz Rosa wraz z Mikołowską Powiatową Młodzieżową Szkołą Liderów, która pod Jego kierownictwem działa z sukcesem od wielu lat, uhonorowany został tym zaszczytnym wyróżnieniem.
„Czerwoną Kokardkę” przyznaną co roku z okazji Światowego Dnia AIDS, otrzymując osoby, organizacje i instytucje, które w szczególny sposób przyczyniły się do poprawy jakości życia osób żyjących z HIV, chorych na AIDS, bądź też wniosły wkład w działania profilaktyczne w dziedzinie HIV/AIDS w Polsce.
Uroczystość wręczenia „Czerwonych Kokardek” odbyła się podczas uroczystej sesji w ramach XIX Konferencji „Człowiek żyjący z HIV w rodzinie i społeczeństwie”, dnia 3 grudnia 2012 r. w Hotelu Marriott w Warszawie.
Powiatowa Młodzieżowa Szkoła Liderów Młodzieżowych Animatorów Programów Profilaktycznych w Mikołowie utworzona została przez Tadeusza Rosę i zarejestrowana została w dniu 19.10.1999 roku pod numerem 5/99 w Starostwie Powiatowym w Mikołowie w ewidencji niepublicznych placówek oświatowych. Kształci młodzież z województwa śląskiego, w tym z gmin powiatu mikołowskiego oraz województwa małopolskiego.
Dotychczas zrealizowano osiemnaście edycji.
Dyplom młodego lidera profilaktyka oraz świadectwo ukończenia szkoły otrzymało 1.172 absolwentów (dziewczęta i chłopcy wieku 14-20 lat). Program Szkoły zawiera również edukację na temat profilaktyki HIV/AIDS. W tym roku realizowana jest XIX Edycja Szkoły (56 słuchaczy).
Tegoroczna edycja Szkoły objęta jest honorowym patronatem m.in. przez Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Krzysztofa Brzózkę, Rzecznika Praw Dziecka Ministra Marka Michalaka, Głównego Inspektora Sanitarnego Kraju Ministra Marka Posobkiewicza.
W 2004 roku Stowarzyszenie „POWRÓT” przy którym funkcjonuje Szkoła zajęło 3 miejsce (na 452 inicjatywy z całego kraju) w IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Ligi Inicjatyw Powiatowych na utworzenie i prowadzenie Powiatowej Młodzieżowej Szkoły Liderów w Mikołowie. Stosowny dyplom i list gratulacyjny rekomendujący to przedsięwzięcie do rozpowszechniania w całym kraju, odebrali Starosta Mikołowski Henryk Jaroszek oraz Prezes Stowarzyszenia Tadeusz Rosa z rąk Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego w dniu 15 kwietnia 2004 r. w Pałacu Prezydenckim.
14 października 2004 r. w Dniu Edukacji Narodowej do Mikołowa przyjechała żona Prezydenta Pani Jolanta Kwaśniewska z ks. Arkadiuszem Nowakiem, którzy m.in. spotkali się z przedstawicielami absolwentów poprzednich edycji Młodzieżowej Szkoły Liderów, aktywnie działającymi w Mikołowskim Klubie Młodzieżowym.
Od 2004 r. do 2018 r. corocznie słuchacze kolejnych edycji Powiatowej Szkoły Liderów wyjeżdżają do Parlamentu Rzeczpospolitej Polskiej. Podczas wyjazdu edukacyjnego realizowana jest Debata na temat: „Profilaktyki uzależnień wśród młodzieży” z udziałem krajowych autorytetów realizujących strategię naszego kraju w dziedzinie przeciwdziałania niepożądanym zjawiskom dysfunkcji społecznej, w tym alkoholizmowi, narkomanii, przemocy, HIV/AIDS.
W styczniu 2013 r. znalazł się w gronie 18 nominowanych na Człowieka Roku 2012 w XI plebiscycie ogłoszonym przez Górnośląski Tygodnik „ECHO”. Stowarzyszenie „POWRÓT”, kierowane przez Tadeusza Rosę jako ORGANIZACJA ROKU 2012 zajęła II miejsce.
Tadeusz Rosa na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz Ustawy o orderach i odznaczeniach, Postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2013 roku, na wniosek Wojewody Śląskiego za zasługi w dziedzinie profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży odznaczony ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI.
Odznaczenie zostało wręczone przez Starostę Mikołowskiego Henryka Jaroszka i Burmistrza Mikołowa Marka Balcera w dniu 25 marca 2016 r. w Ogólnopolskim Dniu Trzeźwości podczas XVII Ponadregionalnego Mikołowskiego Seminarium Trzeźwościowego pt.: „Zachowania ryzykowne i ryzykanckie wśród młodzieży w tym młodych kierowców w ruchu drogowym oraz im przeciwdziałanie”.
W akcie wręczenia uczestniczyło około 300 osób.
Nasz jubilat zawsze akcentuje, że niedoścignionym da niego wzorem w zakresie wspierania osób pokrzywdzonych przez los był, jest i będzie Marek Kotański – KOTAN.
Tadeusz Rosa często podkreśla, że działania profilaktyczne, w szczególności adresowane do młodzieży, powinny cechować się komplementarnością, równocześnie powinny przeciwdziałać szeroko pojętym zjawiskom dysfunkcji społecznej (alkoholizm, narkomania, HIV/AIDS, przemoc interpersonalna: zachowania ryzykowne i ryzykanckie). Ważne jest aby do ich realizacji angażować odpowiednio przygotowaną młodzież przy zachowaniu „PARASOLA” dorosłych, a także iż stała współpraca z młodzieżą, w szczególności młodymi liderami profilaktykami, pomaga w istotny sposób wytrwać we własnych postanowieniach na rzecz trzeźwości.
Będzie dla nas bardzo ważne wspólnie z Państwem cieszyć się z Jubileuszu XXV lecia trzeźwości Pana Tadeusza.Przewodniczący Psycholog Klubowy V-ce Prezes „POWROTU”
Samorządu Młodzieżowego
Mikołowskiego Powiatowego mgr Magdalena Wyrwa-Laskowska mgr Zygmunt Furgoł
Klubu Młodzieżowego

Stowarzyszenie "POWRÓT"