logo
podzialak

KOMUNIKAT dotyczy: Sesji Wyjazdowej XIX Regiona | 2018-08-17

KOMUNIKAT dotyczy: Sesji Wyjazdowej XIX Regionalnej Edycji Powiatowej Młodzieżowej Szkoły Liderów w Mikołowie, w tym Debaty n/t PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ WŚRÓD MŁODZIEŻY.

Mikołów, dnia 13.07.2018 r.KOMUNIKATdotyczy: Sesji Wyjazdowej XIX Regionalnej Edycji Powiatowej Młodzieżowej Szkoły Liderów w Mikołowie, w tym Debaty n/t PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ WŚRÓD MŁODZIEŻY.Trwają prace przygotowawcze mające na celu zorganizowanie jednodniowej Sesji Wyjazdowej XIX Regionalnej Edycji Powiatowej Młodzieżowej Szkoły Liderów Młodzieżowych Animatorów Programów Profilaktycznych w Mikołowie do Parlamentu RP w Warszawie 17 września br. (poniedziałek).
Zgodnie z obowiązującymi procedurami, w tej sprawie wystąpiliśmy do Marszałka Sejmu RP Pana Marka Kuchcińskiego. Pismem znak MK-1623-47(5)16 z dnia 05.04.2018 r. Dyrektora Generalnego Kierującego Gabinetem Marszałka Sejmu Pani Katarzyny Mącznik, powiadomieni zostaliśmy o wyrażeniu zgody przez Marszałka Sejmu na zorganizowanie stosownej konferencji n/t „Profilaktyki Uzależnień Wśród Młodzieży” w dniu 17 września br. w Sali Sejmowej Nr 14 Pałacyku Sejmowego w godz. 1400 – 1630.
Sesja Wyjazdowa do Parlamentu RP w Warszawie jest obligatoryjną częścią składową zadania pt.: „XIX Regionalna Edycja Powiatowej Młodzieżowej Szkoły Liderów Młodzieżowych Animatorów Programów Profilaktycznych w Mikołowie – rówieśnicza edukacja zdrowotna. Propagowanie postaw trzeźwościowych, w tym abstynenckich w środowisku młodzieżowym”.
Uczestniczyć będzie około 120 osób, przy czym w debacie około 150 osób. Przedsięwzięcie finansowane będzie również z środków w ramach innych innych zadań realizowanych przez Stowarzyszenie Klub Abstynenta „POWRÓT” w Mikołowie. Przypomnę, że podobne przedsięwzięcia zrealizowaliśmy w 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 oraz 2017 r. (Przedsięwzięcie w 2004 roku pomogła nam zorganizować ówczesna Przewodnicząca Sejmowej Komisji Zdrowia Pani Poseł prof. dr hab. Barbara Błońska-Fajfrowska. BYŁA GŁÓWNYM ORGANIZATOREM).
Podczas Sesji Wyjazdowej tradycyjnie niezależnie od zwiedzenia Parlamentu RP i zapoznania się z Jego historią, a także trybem ustawodawczym, planujemy zorganizowanie debaty na temat profilaktyki w dziedzinie przeciwdziałania niepożądanym zjawiskom dysfunkcji społecznej (narkomania, w tym zjawisko tzw. „dopalaczy”, alkoholizm, przemoc interpersonalna, w tym cyberprzemoc, nietolerancja, HIV/AIDS, a także krzywdzenie i zaniedbywanie emocjonalne dzieci i młodzieży, mające istotny wpływ na możliwość uzależnienia się od środków psychoaktywnych) z przedstawicielami Sejmu i Senatu RP, Rządu RP (Ministrowie: Zdrowia, Edukacji Narodowej, Spraw Wewnętrznych, Sportu), Komendantem Głównym Policji, Krajowym Inspektorem Sanitarnym Kraju, Rzecznikiem Praw Dziecka, Przewodniczącymi stosownych Senackich i Sejmowych Komisji, Przewodniczącą Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień Poseł na Sejm RP Małgorzatą Zwiercan, przedstawicielem Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości oraz osobami kreującymi strategię naszego kraju w tym względzie (Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Krzysztof Brzózka, Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii Piotr Jabłoński, Dyrektor Krajowego Centrum ds. AIDS Anna Marzec – Bogusławska, Przewodnicząca Zarządu Głównego „MONAR” – Jolanta Koczurowska).
Pomoc merytoryczną w zorganizowaniu DEBATY, w tym jej współprowadzenie zadeklarowała Przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień Pani Poseł na Sejm RP Małgorzata Zwiercan.
Zaproszenia do udziału w DEBACIE wysłaliśmy m.in. jak niżej:
• Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński,
• Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski (Gabinet Marszałka potwierdził Jego udział),
• Minister Zdrowia Łukasz Szumowski,
• Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska,
• Minister Sportu i Turystyki Witold Bańka,
• Minister Spraw Wewnętrznych Joachim Brudziński,
• Szef Kancelarii Sejmu RP Minister Agnieszka Kaczmarska,
• Z-ca Szefa Kancelarii Sejmu RP Minister Adam Podgórski,
• Przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień Poseł na Sejm RP Małgorzata Zwiercan,
• Przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych ks. Biskup Tadeusz Bronakowski,
• Przewodniczący Sejmowych Komisji: Zdrowia, Edukacji, Nauki i Młodzieży, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki,
• Przewodniczący Senackich Komisji: Rodzin, Polityki Senioralnej i Społecznej, Zdrowia, Nauki, Edukacji i Sportu,
• Rzecznik Praw Dziecka Minister Marek Michalak,
• Główny Inspektor Sanitarny Minister Marek Posobkiewicz
• Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Krzysztof Brzózka,
• Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii Piotr Jabłoński,
• Dyrektor Krajowego Centrum ds. AIDS Anna Marzec-Bogusławska,
• Komendant Główny Policji Jarosław Szymczyk,
• Przewodnicząca Zarządu Głównego Stowarzyszenia „MONAR” Jolanta Łazuga-Koczurowska.
Z prośbą o udział w debacie zwrócimy się również do przedstawicieli środków społecznego przekazu o zasięgu ogólnokrajowym w tym m.in. TVP, TVP INFO, POLSAT MEDIA, TVN, TVN 24, „Świat Problemów” (miesięcznik poświęcony problematyce uzależnień, a także redakcja nowego programu TVP „OCALENI”).
Przekażemy informację, że w celu uzyskania akredytacji należy elektronicznie zwrócić się z prośbą do Centrum Informacji Sejmu na adres: cis@sejm.gov.pl
PROGRAM SESJI WYJAZDOWEJ:
• 1115 – 1245 zwiedzanie Parlamentu RP, edukacja na temat trybu ustawodawczego oraz historii Parlamentu,
• 1300 – 1345 obiad w Restauracji Sejmowej,
• 1400 – 1630 DEBATA na temat PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ WŚRÓD MŁODZIEŻY W TYM PROBLEMATYKI tzw. „DOPALACZY” w dziedzinie przeciwdziałania niepożądanym zjawiskom dysfunkcji społecznej z udziałem osób kreujących strategię Polski w tym względzie. Zasygnalizowanie wpływu krzywdzenia oraz zaniedbywania emocjonalnego dzieci i młodzieży na możliwości uzależnienia się ich od środków psychoaktywnych, Zjawiska: przemocy rówieśniczej w tym cyberprzemocy oraz agresywnego powrotu „dopalaczy”. Zaakcentowanie roli młodzieży w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Oczekiwania młodzieży na autorytety wśród dorosłych. Zaczniemy od zaprezentowania przesłania młodzieży do dorosłych, wypracowanego przez młodzież podczas Sesji Wiosennej tegorocznej edycji szkoły, które przesyłamy w załączeniu.
• Debata odbędzie się w sali Sejmowej Nr 14 w Pałacyku Sejmowym (Budynek G). Na jej realizację wyraził zgodę Marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej Pan Marek Kuchciński.
• Około godz. 1645 – wspólne zdjęcie medialne uczestników.
• Około godz. 1700 - odjazd na Śląsk.
PRÓBNY SCENARIUSZ DEBATY:
• Przywitanie przez Przewodniczącą Parlamentarnego Zespołu ds. Uzależnień Panią Poseł na Sejm RP Małgorzatę Zwiercan oraz autora programu i kierownika szkoły Prezesa Stowarzyszenia "POWRÓT" Tadeusza Rosa.
• Wystąpienie Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego.
• Wystąpienie Szefa Kancelarii Sejmu Pani Minister Agnieszki Kaczmarskiej lub Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu Pana Ministra Adama Podgórskiego, zaprezentowanie przesłania Marszałka Sejmu Pana Marka Kuchcińskiego.
• Zaprezentowanie przesłania młodzieży do dorosłych (3 słuchaczy ze Szkoły Liderów).
• Około 2 minutowe wystąpienia ekspertów na temat działań profilaktycznych, przedstawiciele MEN, KC ds. AIDS, KB ds. PN, PARPA, Komenda Główna Policji, Rzecznik Praw Dziecka lub przedstawiciel, przedstawiciel Głównego Inspektora Sanitarnego Kraju, przedstawiciel KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości, przedstawiciel Zarządu Głównego "MONAR", przedstawiciele Sejmowych i Senackich Komisji związanych tematycznie z DEBATĄ.
• Dyskusja: zależy nam głównie na zabieraniu głosu przez młodzież, prezentacja nurtującej ją problematyki.
• Moderowanie przez Tadeusza Rosę przy współpracy Poseł Małgorzaty Zwiercan.
• Podsumowanie, podziękowanie – Tadeusz Rosa.
• Wspólne zdjęcie na schodach – medialne ujęcie.
Za stołem prezydialnym, ewentualnie po bokach przy stole będzie około 20 do 30 osób.
Razem uczestniczyć będzie w Sali Sejmowej Nr 14 Pałacyku Sejmowego około 140 osób. Do Dyrektora Biura Administracyjnego Kancelarii Sejmu Krzysztofa Płudowskiego zwróciliśmy się z prośbą o zabezpieczenie sali (miejsca, nagłośnienia, woda mineralna) oraz obiadów w Restauracji Sejmowej w Nowym Domu Poselskim. Listy uczestników prześlemy do Straży Marszałkowskiej na przełomie sierpnia/września br.
Z Sejmu wyjedziemy około 1645.
Korzystając z okazji informuję, że w dniu 4 września br. (wtorek, początek godz. 1715) zorganizowana będzie w siedzibie Stowarzyszenia „POWRÓT” skromna uroczystość z okazji mojego jubileuszu 25-leci trzeźwości. Benefis akcentujący moją drogę trzeźwości. Stosowane zaproszenia pozwolę sobie przesłać w terminie późniejszym.Z wyrazami szacunku

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Prezes Stowarzyszenia
Kierownik Szkoły Liderów

Stowarzyszenie "POWRÓT"