logo
podzialak

Sprawozdanie merytoryczne z realizacji SESJI WIOSE | 2018-04-03

Sprawozdanie merytoryczne z realizacji SESJI WIOSENNEJ XIX REGIONALNEJ EDYCJI MŁODZIEŻOWEJ SZKOŁY LIDERÓW, Młodzieżowych Animatorów Programów Profilaktycznych w Mikołowie

Mikołów, dnia 20.03.2018 r.
Sprawozdanie merytoryczne z realizacji SESJI WIOSENNEJ XIX REGIONALNEJ EDYCJI MŁODZIEŻOWEJ SZKOŁY LIDERÓW, Młodzieżowych Animatorów Programów Profilaktycznych w Mikołowie


SESJA WIOSENNA rozpoczęła XIX Edycję Szkoły (2018).


Została zrealizowana w Hotelu „AGRO” w Mikołowie – Śmiłowicach w dniach: 16, 17, 18 marzec br.
Odbyło się 21 godzin lekcyjnych warsztatów, ćwiczeń w grupach oraz 9 godzin lekcyjnych wykładów dla wszystkich słuchaczy, a ponadto 3 godziny dydaktyczne zajęć seminaryjnych oraz 3 godziny dydaktyczne programu profilaktycznego „POSTAWY MŁODZIEŻY WOBEC SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH”.
Uroczyste otwarcie XIX Regionalnej Edycji Szkoły, a jednocześnie Sesji Wiosennej, zostało dokonane w dniu 16 marca br. przez Członka Zarządu Powiatu Mikołowskiego Henryka Zawiszowskiego, Burmistrza Mikołowa Stanisława Piechulę, Z-cę Prezydenta Zabrza Jana Pawlucha, po wcześniejszym inauguracyjnym wystąpieniu twórcy i kierownika Szkoły Tadeusza Rosy, w którym nawiązał do 18 lat funkcjonowania jedynej tego typu szkoły w Polsce, który poinformował, że z przesłaniem do uczestników tegorocznej edycji wystąpili m.in.: Z-ca Dyrektora Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej Agnieszka Ludwin, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, Główny Inspektor Sanitarny Kraju Marek Posobkiewicz oraz Dyrektor PARPA Krzysztof Brzózka, Komendant Główny Policji nadinspektor Jarosław Szymczyk.
W osiemnastu dotychczas realizowanych edycjach uczestniczyło 1.172 dziewcząt i chłopców z województw: małopolskiego i śląskiego. W tegorocznej edycji udział bierze 56 młodzieży z województwa śląskiego. W otwarciu ponadto oprócz młodzieży – słuchaczy szkoły, prowadzących, wykładowców, realizatora programu „POSTAWY MŁODZIEŻY WOBEC SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH”, opiekunów młodzieży, ratownika medycznego, Zarządu Stowarzyszenia „POWRÓT”, Samorządu Młodzieżowego Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego, wolontariuszy oraz Kierownictwa Szkoły uczestniczyli m.in.: Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Grzegorz Matusiak, Europosła Jana Olbrychta reprezentował doradca Artur Grzywok, Europosła Bolesława Piechę reprezentował doradca Łukasz Dwornik, Senatora Senatu RP Wojciecha Piechę reprezentowała Dyrektor Biura Anna Skowronek, Poseł na Sejm RP Izabelę Kloc reprezentowała Dyrektor Biura Anna Chrapek-Budacz, Z-ca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego Marietta Hełka, V-ce Przewodniczący Rady Powiatu Mikołowskiego Sławomir Bijak, V-ce Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mikołowie Barbara Wilkoszyńska, Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Mikołowie Iwona Smorz, przedstawicielka Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie Aleksandra Czech, Kierownik Biura ds. współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Aktywności Obywatelskiej Justyna Rudner, ze specjalistą biura Agnieszką Ganiek, Z-ca Powiatowego Komendanta Policji w Mikołowie Dariusz Waligóra, Z-ca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie Dariusz Stypuła wraz z Arturem Ceranem z Zespołu Profilaktyki Społecznej Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji, Rzecznik Prasowy Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie Klaudia Kempa, Dyrektor Domu Dziecka w Orzeszu Agnieszka Kuchna, Komendant Straży Miejskiej w Mikołowie Bogusław Łuczyk, Koordynator Zespołu Liderów z Miasta Zabrze Anna Rajda, Prezes Stowarzyszenia Kulturalno-Trzeźwościowego w Katowicach Eugeniusz Poloczek, Główny Specjalista ds. PiRPU z Urzędu Miejskiego w Sosnowcu Elżbieta Brzozowicz-Uwijała, Z-ca Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie Róża Włodarz wraz z pedagogiem szkolnym Danutą Strzodą, pedagog szkolny z IV LO w Katowicach Hanna Żyrek, przedstawicielki Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny FMSA-Poland o/śląsk Justina Trukawka i Maria Osmecka, Regionalny Związek Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Śląskiego reprezentowali Kazimierz Anisienia i Aleksander Brudny. „MONAR” reprezentował Dyrektor Ośrodków Leczenia Uzależnionych w Krakowie i Kielcach Mariusz Kajda, członek Zarządu Głównego „MONAR”, ponadto obecni byli Pełnomocnicy Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów ds. PiRPU, Przewodniczący, Sekretarze GKRPA ze wszystkich Gmin uczestniczących w realizacji PROGRAMU. Gazetę Mikołowską i Aktualności Powiatu Mikołowskiego reprezentował Bogusław Jastrzębski.
Tegoroczna Edycja Szkoły objęta jest patronatem m.in. przez: Dyrektora PARPA Krzysztofa Brzózkę, a także Głównego Inspektora Sanitarnego Kraju Marka Posobkiewicza. Stałym patronatem szkoła objęta jest przez Starostę Mikołowskiego, Radę Powiatu Mikołowskiego, a także Burmistrza Mikołowa i Radę Miejską w Mikołowie.

W tym miejscu przypomnijmy:
Szkoła jako niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego przy Stowarzyszeniu Klub Abstynenta „POWRÓT” wpisana została po spełnieniu wymogów do ewidencji oświatowych placówek niepublicznych Powiatu Mikołowskiego w dniu 19.10.1999 r. pod numerem 5/99.
Nadzór nad działalnością oświatową szkoły sprawuje Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.
Jest to pierwsza w Polsce profesjonalna szkoła tego typu.
I edycję ukończyło 56 absolwentów, II edycję 66 absolwentów, III edycję 73 absolwentów, IV edycję 84 absolwentów, V edycję 85 absolwentów, VI edycję 81 absolwentów, VII edycję 75 absolwentów, VIII edycję 70 absolwentów, IX edycję 65 absolwentów, X edycję 61 absolwentów, XI edycję 61 absolwentów, XII edycję 57 słuchaczy, XIII edycję 56 słuchaczy, XIV edycję 56 słuchaczy, XV edycję 56 słuchaczy, XVI edycję 58 słuchaczy, XVII edycję 56 słuchaczy, XVIII edycję 56 słuchaczy, a w tegorocznej udział bierze 56 słuchaczy. TWÓRCĄ SZKOŁY, a jednocześnie od początku jej kierownikiem jest Tadeusz Rosa.

Celem szkoły jest:
- przygotowanie młodzieży do roli lokalnych, młodzieżowych animatorów programów profilaktycznych – pozytywnych liderów promujących zdrowy styl życia,
- nabywanie przez młodzież umiejętności tworzenia grup zadaniowych – kółek środowiskowych propagujących w swoich środowiskach zdrowy, alternatywny styl życia oraz popularyzujących trzeźwość,
- nabywanie przez młodzież wiedzy z zakresu wczesnej profilaktyki w aspekcie przeciwdziałania uzależnieniom od środków psychoaktywnych (narkotyki w tym „dopalacze”, alkohol) oraz zapobiegania HIV/AIDS,
- nauczanie młodzieży tolerancji oraz umiejętności rozwiązywania konfliktów w szkole, domu, grupie rówieśniczej,
- integracja młodzieży.

Nabór młodzieży prowadzony był przez pedagogów szkolnych, kierowników klubów młodzieżowych, a także świetlic socjoterapeutycznych przy współpracy Gminnych Komisji RPA. W zajęciach udział wzięło 56 słuchaczy, przedstawicieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu woj. śląskiego. Wśród słuchaczy byli również m.in. przedstawiciele Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego w Mikołowie.

Zajęcia: warsztaty w grupach, wykłady prowadziły znane krajowe autorytety specjalizujące się w/w problematyce, a mianowicie:
- mgr Liliana Krzywicka – mgr psychologii, superwizor, wykładowca i trener w szkołach „STRATEGIA”, Studium Przeciwdziałania w Rodzinie organizowanych przez Instytut Psychologii Zdrowia, terapeuta Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia w Katowicach, Kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Katowicach, prowadzi własną pracownię psychologiczną, Przewodnicząca Ogólnopolskiej Rady Ekspertów ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
- mgr Małgorzata Wincenciak – psycholog, trener, terapeuta, współpracownik Stowarzyszenia „NIEBIESKA LINIA” w Warszawie, prowadzi własną pracownię psychologiczną,
- mgr Anna Wiechcińska – mgr psychologii, trener, terapeuta, współpracownik PARPA i Instytutu Psychologii Zdrowia w Warszawie, prowadzi własną pracownię psychologiczną,
- lek. med. Justina Turkawka – Koordynator lokalny projektu „Peer Education HIV/AIDS”, udział w warsztatach organizowanych przez Polską Fundację Pomocy Humanitarnej „RES HUMANAE” o tematyce HIV/AIDS. Praca nad przygotowywaniem ogólnopolskiego projektu Edukacja Seksualna.
- Małgorzata Pisarzowska, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Warszawie o specjalności pedagogika kulturoznawcza. Wieloletni nauczyciel w Zespole Szkół w Gostyni. Prowadzi kółka teatralne, poetyckie. Udział w konkursach, Festiwalach o zasięgu powiatowym i wojewódzkim, również w zakresie profilaktyki. Przygotowywanie przez nią zespoły zajmowały czołowe lokaty.
- Dariusz Stypuła, Z-ca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie. Specjalista w dziedzinie profilaktyki społecznej nieletnich i patologii.
- lek. med. Maria Osmecka – Koordynator lokalny projektów „Zaburzenia Odżywiania”, „Marrow Hero”, „Czas na umysł”, udział w warsztatach organizowanych przez Polską Fundację Pomocy Humanitarnej „RES HUMANAE” o tematyce HIV/AIDS. Praca nad przygotowywaniem ogólnopolskiego projektu Edukacja Seksualna Tegoroczna absolwentka Uniwersytetu Medycznego. Edukator HIV/AIDS podczas „Tramwaju Zwanego Pożądaniem”.
- mgr Mariusz Kajda – terapeuta ds. uzależnień, prowadzi własną pracownię terapeutyczną, dyrektor monarowskich ośrodków leczenia narkomanii w Kielcach i Krakowie, członek Zarządu Głównego „MONAR”,
- mgr Andrzej Wojciechowski – mgr psychologii, wykładowca i trener Szkoły „STRATEGIA” oraz programu „Świetlica socjoterapeutyczna”, Przewodniczący Ponadregionalnego Zespołu Ekspertów w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przy PARPA, członek European Society for Prevention Research.
Każdy z uczestników szkoły otrzymał komplet materiałów programowych, stosowną literaturę, czasopisma, ulotki informacyjne, koszulkę trykotową z logo i napisem szkoły, gadżety Starostwa Powiatowego w Mikołowie, itp. Podczas sesji czynny był punkt konsultacyjny do indywidualnych rozmów ze słuchaczami prowadzony przez Genowefę Jakubowską – Fijałkowską, Z-ca kierownika szkoły, na co dzień pełnomocnika Urzędu Miasta Mikołowa ds. RPA i Przeciwdziałania Narkomanii oraz punkt medyczny prowadzony przez dyplomowanego ratownika medycznego Michała Rosę.
Sekretariat szkoły prowadziła Janina Piecha (również opieka nad młodzieżą).
Młodzież podzielona była na 4 grupy warsztatowe.
Zapewniono całodobową opiekę nad młodzieżą – słuchaczami szkoły, która prowadzona była przez opiekunów z uprawnieniami wychowawców kolonijnych. W prace opiekuńcze zaangażowani byli również absolwenci z poprzednich edycji: Mariusz Berger, Katarzyna Gembara, Krzysztof Gembara, Marta Okoń, Mateusz Pluta, Wiktor Raducki, Marta Wala, Mariusz Wierzgoń.
W prace pomocnicze zaangażowani byli ponadto członkowie Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego Jakub Pietrucha, Miłosz Ryguła, Michał Żywirski.
Program koordynowany był przez kierownika szkoły Tadeusza Rosę.

Tematyka wykładów (9 godzin dydaktycznych):
- „Dopalacze - poznaj fakty” Założenia Ogólnopolskiej Kampanii „DOPALACZE – KRADNĄ ŻYCIE” kolejne odsłony - mgr Andrzej Wojciechowski (2 godz.),
- „Mechanizmy uzależnienia” – mgr Liliana Krzywicka (2 godz.),
- „Zachowania ryzykowne” – zapobieganie HIV/AIDS cz. I – lek. med. Justina Trukawka (młodzież ze szkół podstawowych) lek. med. Maria Osmecka (młodzież ponadpodstawowa). Wykład realizowany był równolegle po 2 godz. w 2 grupach,
- „Metodyka prowadzenia zajęć specjalistycznych w grupie” – Małgorzata Pisarzowska (1 godz.),
- „Prawnokarne aspekty odpowiedzialności nieletnich w przypadku wykazywania przejawów demoralizacji lub popełnienia czynu karalnego” – starszy aspirant sztabowy Dariusz Stypuła (1 godz.).
Program profilaktyczny „POSTAWY MŁODZIEŻY WOBEC SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH” (3 godziny dydaktyczne), realizowany przez mgr Mariusza Kajdę.

Tematyka prowadzonych warsztatów w grupach oraz zajęć seminaryjnych (26 godzin dydaktycznych), w tym 3 godziny zajęć seminaryjnych i 21 godzin warsztatów (zajęć interaktywnych):
- ustalanie praw i obowiązków słuchaczy, autoprezentacja, komunikacja interpersonalna, oczekiwania uczestników,
- asertywność jako alternatywa do zachowań agresywnych i uległych:
a) trudności w mówieniu "NIE" – asertywna odmowa,
b) "zdarta płyta" – technika odmawiania,
c) obrona własnych granic,
d) rola lidera w grupie,
- istota, założenia, cele programów profilaktycznych,
- zasygnalizowanie zjawiska uzależnienia behawioralnego. Jak można się uzależnić? Z czym kojarzy się zjawisko cyberprzemocy? „Burza mózgów”, zajęcia przygotowujące "GŁOS MŁODZIEŻY" prezentowany przez delegację słuchaczy podczas Sesji Wyjazdowej do Parlamentu RP w Warszawie. Nawiązanie do wykładu z metodyki zajęć: nauczanie słuchaczy prowadzenia zajęć w grupie rówieśniczej, klasie. Podczas Sesji Jesiennej przeprowadzona będzie symulacja zajęć,
- wrażenia po programie profilaktycznym „POSTAWY MŁODZIEŻY WOBEC SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH”,
- budowanie zespołu i omawianie ról w zespole oraz ich przydatność do pracy w zespole,
- przygotowanie DEBATY n/t „PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ WŚRÓD MŁODZIEŻY" realizowanej podczas Sesji Wyjazdowej do Parlamentu RP w Warszawie (symulacja debaty),
- nauczanie młodzieży tolerancji, a także dyskusja na temat przemocy interpersonalnej, pisanie listu do siebie "Jak wyobrażam siebie na Sesji Jesiennej? Jak będę się chronił przed piciem alkoholu i innymi używkami oraz zachowaniami ryzykownymi?" Liderzy piszą do siebie listy i podczas Sesji Jesiennej młodzież je otrzyma. Omawianie zadań domowych (dotarcie do GKRPA, NA AA, AL-Ateen, Punktów Konsultacyjnych, Stowarzyszeń Trzeźwościowych do samorządów i lokalnych mediów). Nauka prowadzenia ankiet na temat używania alkoholu i narkotyków w ich środowisku, oraz problematyki dotyczącej HIV/AIDS,
- głupia gra w samobója „NIEBIESKI WIELORYB”. Analiza tego zjawiska, ale także podobnych w internecie. Przeciwdziałanie.
- podsumowanie zajęć Sesji Wiosennej, przeprowadzenie ankiet anonimowych, POŻEGNANIE WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW NA FORUM OGÓLNOSZKOLNYM,
- zdobywanie umiejętności organizowania imprez pod hasłem: „Potrafię bawić się bez używek”, metodyka prowadzenia zajęć specjalistycznych w grupie, klasie itp. (zajęcia seminaryjne 4 prowadzących),
- „Podróż do Hollywood” – program profilaktyczny, gry i zabawy integracyjne (zajęcia seminaryjne, realizator mgr Andrzej Wojciechowski).
Zajęcia edukacyjne rozpoczął wykład pt.: „Prawnokarne aspekty odpowiedzialności nieletnich w przypadku wykazywania przejawów demoralizacji lub popełnienia czynu karalnego”, zrealizowany przez Dariusza Stypułę, Z-cę Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie. Słuchacze otrzymali do wykonania zadania domowe (indywidualne) między innymi nawiązanie kontaktu z jednostkami organizacjami ruchu trzeźwościowego, funkcjonującymi na terenie reprezentowanej gminy, samorządami i lokalnymi mediami. Słuchacze otrzymali zdiagnozowane zasoby. Niezależnie od indywidualnego zadania domowego słuchacze podczas Sesji Jesiennej zaprezentują zrealizowane przez siebie indywidualnie bądź w zespołach programy profilaktyczne. Podczas Sesji Jesiennej przeprowadzona będzie na forum ogólnoszkolnym symulacja zajęć z metodyki prowadzenia zajęć.
Podczas ostatniego dnia zajęć słuchacze pisali list do siebie, w którym odpowiadali na pytania „Jak wyobrażam sobie we wrześniu (Sesja Jesienna Szkoły) 2018 roku”, „Jak będę chronił siebie przed piciem alkoholu i innymi używkami oraz zachowaniami ryzykownymi?”.
Listy zostały zaklejone. Zostaną wręczone uczestnikom podczas Sesji Jesiennej, która odbędzie się 5, 6, 7 października 2018 r.
W dniu 16 marca (pierwszy dzień) na zakończenie zajęć zorganizowano spotkanie społeczności SZKOŁY (słuchacze, prowadzący zajęcia, opiekunowie, ratownik medyczny).
Spotkanie trwające 1 godzinę prowadził Kierownik Szkoły Tadeusz Rosa. W trakcie spotkania m.in. młodzież zapoznana została z filmikiem Wojewódzkiej Komendy Policji pt; „JEDNA SEKUNDA – CAŁE ŻYCIE”.

Ustalono Ogólnoszkolny Regulamin oraz dokonano wyboru Samorządu Szkolnego (słuchacze) w składzie:
- Przewodniczący: Tomasz WŁOCH,
- V-ce Przewodnicząca: Aleksandra ŁOKIETEK,
- Sekretarz: Weronika DEPTA,
- Członek Samorządu: Natalia KOLONKO.
W dniu 17 marca (drugi dzień) zajęcia wieczorne to prezentacja przez 4 grupy na forum ogólnoszkolnym swoich programów „POTRAFIĘ BAWIĆ SIĘ BEZ UŻYWEK” (zajęcia seminaryjne).
Na zakończenie odbyło się podsumowanie dnia poprowadzone przez Kierownika Szkoły Tadeusza Rosę.
Uczestnicy spotkania dzielili się swoimi odczuciami związanymi z uczestnictwem w tej nietypowej szkole, doświadczeniami związanymi z doznawaniem przemocy, szczególnie w miejscach publicznych (szczególnie na imprezach masowych), strachu, nietolerancji, akcentowano śmiertelne wydarzenia terrorystyczne na świecie. Kierownik Tadeusz Rosa zachęcił uczestników (młodzież i dorośli) do współorganizowania XV Jubileuszowej Mikołowskiej Powiatowej Kampanii: „ŁAŃCUCH CZYSTYCH SERC – NARKOMANII, ALKOHOLIZMOWI, PRZEMOCY, NIETOLERANCJI, HIV/AIDS – NIE, DOBRU TAK”.
Kampania z inicjatywy Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego w Mikołowie (absolwenci poprzednich edycji szkoły) zrealizowana będzie m.in. przy współpracy z Zarządem Głównym Stowarzyszenia „MONAR” w Warszawie.
Podsumowanie Kampanii 11 września na RYNKU w Mikołowie, 1 września na Stadionie Miejskim w Mikołowie odbędzie się z tej okazji turniej piłki nożnej. Podczas spotkania odbyła się prezentacja multimedialna działań profilaktycznych realizowanych przez Stowarzyszenie „POWRÓT”, placówki przy nim działające. Wymiana doświadczeń.
W dniu 18 marca na forum ogólnoszkolnym odbyło się zakończenie. Słuchacze tegorocznej edycji: Natalia Kolonko, Jakub Kopeć, Tomasz Włoch zaprezentowali „PRZESŁANIE DO DOROSŁYCH” które prezentujemy niżej w całości opracowane przez młodzież. Uczestnicy zgotowali twórcy Szkoły Tadeuszowi Rosie owację na stojąco. Z przesłaniem do młodzieży podczas zakończenia Sesji Wiosennej wystąpił Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula. Po pożegnalnym obiedzie około godz. 1530 rozwieziono słuchaczy autokarem i busem do swoich miejsc zamieszkania.
Na czas trwania Sesji młodzież była ubezpieczona.

Stowarzyszenie "POWRÓT"