logo
podzialak

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z REALIZACJI SESJI JESIE | 2016-12-19

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z REALIZACJI SESJI JESIENNEJ XVII REGIONALNEJ EDYCJI POWIATOWEJ MŁODZIEŻOWEJ SZKOŁY LIDERÓW MŁODZIEŻOWYCH ANIMATORÓW PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH W MIKOŁOWIE

Mikołów, dnia 27.09.2016 r.
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z REALIZACJI
SESJI JESIENNEJ XVII REGIONALNEJ EDYCJI
POWIATOWEJ MŁODZIEŻOWEJ SZKOŁY LIDERÓW
MŁODZIEŻOWYCH ANIMATORÓW PROGRAMÓW
PROFILAKTYCZNYCH W MIKOŁOWIE
W dniach 23, 24, 25 września br. zrealizowana została w Hotelu „AGRO” Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Mikołowie – Śmiłowicach Sesja Jesienna kończąca dla młodzieży XVII Regionalną Edycję Powiatowej Młodzieżowej Szkoły Liderów Młodzieżowych Animatorów Programów Profilaktycznych.
Tegoroczna edycja realizowana była pod hasłami: „BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA”, „DOPALACZE KRADNĄ ŻYCIE”, „ODWAGA RATUJE ŻYCIE”.

W tym miejscu przypomnijmy:
Szkoła jako niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego przy Stowarzyszeniu Klub Abstynenta „POWRÓT” wpisana została po spełnieniu wymogów do ewidencji oświatowych placówek niepublicznych Powiatu Mikołowskiego w dniu 19.10.1999 r. pod numerem 5/99.
Nadzór nad działalnością oświatową szkoły sprawuje Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.
Jest to pierwsza w Polsce profesjonalna szkoła tego typu.
I edycję ukończyło 56 absolwentów, II edycję 66 absolwentów, III edycję 73 absolwentów, IV edycję 84 absolwentów, V edycję 85 absolwentów, VI edycję 81 absolwentów, VII edycję 75 absolwentów, VIII edycję 70 absolwentów, IX edycję 65 absolwentów, X edycję 61 absolwentów, XI edycję 61 słuchaczy, XII edycję 57 absolwentów, XIII edycję 56 absolwentów, XIV edycję 56 młodzieży, XV edycję 56 młodzieży, XVI edycję 58 absolwentów, a w tegorocznej XVII edycji udział wzięło 56 słuchaczy. TWÓRCĄ SZKOŁY, a jednocześnie od początku jej kierownikiem jest Tadeusz Rosa.

Zrealizowano siedemnaście edycji.
Dyplom młodego lidera profilaktyka oraz świadectwo ukończenia szkoły otrzymało 1.116 absolwentów (dziewczęta i chłopcy w wieku 14-20 lat).

Celem szkoły jest:
- przygotowanie młodzieży do roli lokalnych, młodzieżowych animatorów programów profilaktycznych – pozytywnych liderów promujących zdrowy styl życia,
- nabywanie przez młodzież umiejętności tworzenia grup zadaniowych – kółek środowiskowych propagujących w swoich środowiskach zdrowy, alternatywny styl życia oraz popularyzujących trzeźwość,
- nabywanie przez młodzież wiedzy z zakresu wczesnej profilaktyki w aspekcie przeciwdziałania uzależnieniom od środków psychoaktywnych (narkotyki, alkohol ) oraz zapobiegania HIV/AIDS,
- nauczanie młodzieży tolerancji oraz umiejętności rozwiązywania konfliktów w szkole, domu, grupie rówieśniczej,
- wzmacnianie zdrowia fizycznego i psychicznego,
- integracja młodzieży.

Nabór młodzieży prowadzony był przez pedagogów szkolnych, kierowników klubów młodzieżowych, a także świetlic socjoterapeutycznych przy współpracy Gminnych Komisji RPA. W zajęciach udział wzięło 56 słuchaczy, przedstawicieli szkół ponadpodstawowych z terenu woj. śląskiego. Wśród słuchaczy byli również m.in. przedstawiciele Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego w Mikołowie, a także Stowarzyszenia „POMARAŃCZOWEJ MŁODZIEŻY” z Zabrza.
Młodzież podzielona była na 4 grupy warsztatowe. Każdy z uczestników otrzymał komplet materiałów programowych, stosowną literaturę, czasopisma, ulotki informacyjne, kubek z logo i napisem Szkoły (wcześniej na Sesji Wiosennej koszulkę trykotową z logo i napisem szkoły) oraz gadżety profilaktyczne z KC ds AIDS w Warszawie. Zwycięzcy podczas dyskoteki ph „POTRAFIĘ BAWIĆ SIĘ BEZ UŻYWEK” nagrody również gadżety z Urzędu Miasta Mikołowa i Starostwa Powiatowego w Mikołowie.

Zajęcia podczas Sesji Jesiennej: warsztaty w grupach, wykłady prowadziły znane krajowe autorytety specjalizujące się w/w problematyce, a mianowicie:
- mgr Liliana Krzywicka – mgr psychologii i socjologii, wykładowca i trener w szkołach „STRATEGIA”, Studium Przeciwdziałania w Rodzinie organizowanych przez Instytut Psychologii Zdrowia, terapeuta Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia w Katowicach, Kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Katowicach, prowadzi własną pracownię psychologiczną, Przewodnicząca Ogólnopolskiej Rady Ekspertów ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
- mgr Małgorzata Wincenciak – psycholog, trener, terapeuta, współpracownik Stowarzyszenia „NIEBIESKA LINIA” w Warszawie, prowadzi własną pracownię terapeutyczną.
- mgr Anna Wiechcińska – mgr psychologii, trener, terapeuta, współpracownik PARPA i Instytutu Psychologii Zdrowia w Warszawie, prowadzi własną pracownię psychologiczną,
- lek. med. Agnieszka Małgorzata Biel – Koordynator lokalny projektu „Peer Education HIV/AIDS”, udział w warsztatach organizowanych przez Polską Fundację Pomocy Humanitarnej „RES HUMANAE” o tematyce HIV/AIDS. Praca nad przygotowywaniem ogólnopolskiego projektu Edukacja Seksualna. Tegoroczna absolwentka Uniwersytetu Medycznego. Członek Zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny o. Śląsk,
- mgr Katarzyna Gembara – mgr pedagogiki resocjalizacyjnej i profilaktyki społecznej, licencjat z zakresu pedagogiki społecznej z poradnictwem zawodowym. Pracownik Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu na stanowisku instruktora terapii zawodowej. Absolwentka V Edycji Szkoły Liderów, członek Samorządu Młodzieżowego Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego. Uprawnienia wychowawcy kolonijnego i kierownika placówek wypoczynku dzieci i młodzieży. Otrzymała tytuł wolontariusza 2011 r.
- mgr Błażej Nowrot – wykształcenie wyższe licencjackie i magisterskie, doradca zawodowy II stopnia (wykładowca),
- lek. med. Maria Osmecka – Koordynator lokalny projektów „Zaburzenia Odżywiania”, „Marrow Hero”, „Czas na umysł”, udział w warsztatach organizowanych przez Polską Fundację Pomocy Humanitarnej „RES HUMANAE” o tematyce HIV/AIDS. Praca nad przygotowywaniem ogólnopolskiego projektu Edukacja Seksualna. Tegoroczna absolwentka Uniwersytetu Medycznego. Członek Zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny o. Śląsk. Edukator HIV/AIDS podczas „Tramwaju Zwanego Pożądaniem”,
- mgr Andrzej Wojciechowski – psycholog, przewodniczący Zespołu Ekspertów ds. Lokalnych i Regionalnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działający przy Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie, certyfikowany specjalista w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych, członek European Society for Prevention Research, wykładowca w Studium Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Społecznościach Lokalnych – STRATEGIA w Warszawie, główny specjalista ds. profilaktyki w Wydziale Zdrowia Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.
- Przemysław Barciak – trener personalny, dietetyk,
- Wojciech Simon – instruktor imprez bezalkoholowych.

Opiekę medyczną sprawował dyplomowany ratownik medyczny Michał Rosa.
Punkt konsultacyjny do rozmów indywidualnych z młodzieżą prowadziła Genowefa Jakubowska – Fijałkowska (również opiekę nad młodzieżą).
Kierownik Sekretariatu (również opieka na młodzieżą) Janina Piecha.
Wolontariusze z Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego: Mariusz Berger, Katarzyna Gembara, Krzysztof Gembara, Paweł Kolonko, Mateusz Pluta, Wiktor Raducki, Marta Wala (uprawnienia wychowawców kolonijnych), absolwenci poprzednich edycji Szkoły.
Prace zaopatrzeniowe realizował Mariusz Berger, usługi komputerowe, wykonanie graficzne dyplomów, świadectw Katarzyna Łaciak, obsługa finansowa prowadzona była przez Wojciecha Ziębę, usługi fotograficzne realizował Michał Gruszczyk.
Twórca Szkoły, autor programu, koordynator działań Tadeusz Rosa.

TEMATYKA PROWADZONYCH WYKŁADÓW PODCZAS SESJI JESIENNEJ.
Podczas sesji jesiennej zrealizowano 13 godzin dydaktycznych wykładów, a mianowicie:
- „Problemy narkomanii” Nawiązanie do realizacji Ogólnopolskich Kampanii Antynarkotykowych „DOPALACZE MOGĄ CIĘ WYPALIĆ – POZNAJ FAKTY”, „BRAŁEŚ, PIŁEŚ? NIE JEDŹ! PO NARKOTYKACH ROZUM WYSIADA”, „NARKOTYKI? NA CO MI TO!”, ”NARKOTYKI KRADNĄ ŻYCIE” KOLEJNE ODSŁONY. DLACZEGO NIE NALEŻY LEGALIZOWAĆ ZAKUPU MARIHUANY? Zwrócenie uwagi na agresywny powrót dopalaczy (2 godz.) – mgr Andrzej Wojciechowski,
- „Jak zmienić kawałek świata wokół siebie. Rzecz o liderach młodzieżowych” (2 godz.) – mgr Anna Wiechcińska – Szymańska,
- „Rodzina dysfunkcyjna – role przyjmowane przez dzieci” (2 godz.) – mgr Liliana Krzywicka (w ofercie ten wykład uwzględniony jest w temacie „Źródła przemocy interpersonalnej”),
- „Zachowania ryzykowne – zapobieganie HIV/AIDS”. „Zachowania młodzieży wobec ludzi zakażonych HIV i chorych na AIDS”, zachęcenie do obchodzenia w dniu 1 grudnia w swoim środowisku Światowego Dnia AIDS oraz tegorocznej Ogólnopolskiej Kampanii Zapobiegania HIV/AIDS „CZY JESTEŚ ZAGROŻONY HIV?”, „FAIR PLAY” – Agnieszka Małgorzata Biel, Maria Osmecka (2 osoby x 2 godz. = 4 godz.). II część wykładu – oddzielnie młodzież gimnazjalna i oddzielnie młodzież ponadgimnazjalna,
- „Nabywanie umiejętności poruszania się po rynku pracy” (1 godz.) – mgr Błażej Nowrot,
- II część wykładu „Metodyka prowadzenia zajęć” (1 godz.) – mgr Katarzyna Gembara,
- „Wzmocnienie zdrowia fizycznego poprzez prawidłowe odżywianie i aktywność fizyczną” (1 godz) – Przemysław Barciak.

RAZEM 13 godzin dydaktycznych.

ZAJĘCIA SEMINARYJNE:
„Przemoc interpersonalna, agresja nietolerancja – przeciwdziałanie”. 2 godziny dydaktyczne. 4 prowadzących zajęcia: mgr Liliana Krzywicka, mgr Anna Wiechcińska – Szymańska, mgr Małgorzata Wincenciak, mgr Andrzej Wojciechowski.
DYSKOTEKA ph. „POTRAFIĘ BAWIĆ SIĘ BEZ UŻYWEK”, 3 godziny dydaktyczne, prowadzący instruktorzy imprez bezalkoholowych: Aleksander Smyk, Sharif Yountes z Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego. Absolwenci poprzednich edycji Szkoły.
WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI PSYCHOSPOŁECZNYCH. ZAJĘCIA INTERAKTYWNE. 21 godzin dydaktycznych w każdej grupie. 4 grupy. Prowadzący jak w przypadku zajęć seminaryjnych.
Mini koncert na zakończenie XVII edycji Szkoły zrealizowała mgr Katarzyna Gembara z Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego, w repertuarze wykonana była m.in. piosenka TOLERANCJA, która mocno koresponduje z przesłaniem i ideami Szkoły (umownie hymn szkoły).

TEMATYKA:
- warsztaty negocjacji i zachowań asertywnych, kontynuacja z Sesji Wiosennej,
- diagnoza problemu uzależnienia od alkoholu i narkotyków (szkoła, klasa, grupa rówieśnicza), przygotowywanie gazetek na temat szkód spowodowanych nadużywaniem alkoholu i narkotyków przez młodzież,
- nauka tolerancji w odniesieniu do odmiennych przekonań, zarażonych wirusem HIV, chorych na AIDS,
- ćwiczenia organizowania imprez bezalkoholowych i beznarkotykowych,
- konkursy, quizy, zabawy integracyjne (zespoły przygotowujące pytania z zakresu wiedzy o skutkach używania alkoholu, narkotyków, przemocy interpersonalnej, w tym domowej, symulacja zajęć z metodyki nauczania),
- zabawy „wyspa”, „tratwa”, dyskutowanie o roli lidera, nabywanie umiejętności tworzenia zespołów i grup zadaniowych,
- wzmocnienie zdrowia fizycznego poprzez prawidłowe odżywianie i aktywność fizyczną, wpływ na przeciwdziałaniu zachowaniom agresywnym,
- warsztaty dziennikarskie. Nauka pisania informacji prasowej,
- omawianie zadań domowych, a także refleksje związane z pisaniem listów do siebie podczas Sesji Wiosennej. Co udało się osiągnąć. Zaistnienie jako lidera w swoich środowiskach.

W dniu 24 września (sobota) odbyła się m. in. uroczysta kolacja przy świecach „ECHO SZKOLNE"
podczas, którego młodzież prezentowała swoje umiejętności, wiedzę itp. nabyte w trakcie realizacji XVII Edycji, w dniu 25 września uroczyste zakończenie z udziałem m.in.: V-ce Starosty Marka Szafrańca Członka Zarządu Powiatu Mikołowskiego, Przewodniczącego Stowarzyszenia „BEZPIECZNY POWIAT MIKOŁOWSKI” Henryka Zawiszowskiego, Przewodniczącego Rady Powiatu Mikołowskiego Adama Lewandowskiego, Burmistrza Mikołowa Stanisława Piechuli z małżonką Katarzyną Piechulą, Dyrektora Biura Poselskiego Poseł na Sejm Izabeli Kloc, Anny Chrapek-Budacz, Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu Jadwigi Krajewskiej, I Z-cy Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie Dariusza Waligóry, Przedstawicieli Sądu Rejonowego w Mikołowie Beaty Mańki, Z-cy Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie Anny Musioł, Przewodniczącej Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Mikołowie – dziennikarki Gazety Mikołowskiej Iwony Spychała-Długosz, Komendanta Straży Miejskiej w Mikołowie Bogusława Łuczyka, Z-cy Komendanta Straży Miejskiej w Mikołowie Janusza Grzymały, Andrzeja Fijałkowskiego z Biura Promocji Urzędu Miasta Mikołowa, reprezentującego również media elektroniczne, Pełnomocnik Prezydenta Sosnowca ds PiRPU Elżbiety Brzozowicz-Uwijała, Pedagogów szkolnych mgr Danutę Strzodę z ZST w Mikołowie i mgr Hanny Żyrek z IV LO w Katowicach, Kierownika Dziennego Wsparcia w Czerwionce-Leszczyny Dawida Salomona, Członka GKRPA w Wyrach Aleksandra Brudnego, przedstawiciela Regionalnego Związku Stowarzyszeń Abstynenckich woj. śląskiego Kazimierza Anisieni, V-ce Prezesa - psychologa Klubowego POWROTU Zygmunta Furgoła, przedstawicielki Klubu Młodzieżowego z Rudy Śląskiej Agaty Biesialskiej, przedstawicieli Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego Katarzyny i Krzysztofa Gembary z córeczką Natalią, przedstawicieli Stowarzyszenia POWRÓT Leszka Stasińskiego, Kazimierza Żabki i wielu innych.
Telefonicznie życzenia składali Europoseł Bolesław Piecha oraz Posłowie na Sejm RP z naszego Okręgu Wyborczego: Krzysztof Gadowski, Marek Krząkała, Grzegorz Matusiak, a także Senator Senatu RP Wojciech Piecha (również dyrektorzy ich biur).

Podczas „ECHA" każda z grup warsztatowych (cztery) uczestniczyła w quizie – teście sprawdzającym - egzaminie. Odpowiedzi słuchaczy oceniane były przez 6-osobowe jury pod przewodnictwem Kierownika Szkoły mgr Tadeusza Rosy. Młodzież zachwyciła wszystkich zdobytą wiedzą i umiejętnościami na temat problematyki uzależnień od środków psychoaktywnych, zjawiska „dopalaczy”, mechanizmów tych chorób, problematyki HIV/AIDS, przemocy interpersonalnej, profilaktyki, zachowań asertywnych, komunikacji, negocjacji sztuki dziennikarskiej itp. I miejsce zdobyła grupa prowadzona przez mgr Andrzeja Wojciechowskiego.
Na 450 punktów w/w grupa uzyskała 388 punktów, pozostałe grupy odpowiednio: 375, 375 (II miejsca ex-equo: mgr Liliany Krzywickiej i mgr Małgorzaty Wincenciak).
Grupa mgr Anny Wiechcińskiej-Szymańskiej uzyskała 241 punktów, tylko dlatego, że nie zmieściła się w limicie czasowym. Jednak po konkursie pozwolono dokończyć grupie prezentację. Prezentacja była bardzo ambitna. Tematykę (5 tematów) przedstawiono w formie spektaklu teatralnego. Po obejrzeniu w całości przyjęto go owacjami na stojąco.

Tematy zestawu pytań – Testu sprawdzającego
Zestaw I
1) Co to jest uzależnienie od substancji psychoaktywnych (zmieniających świadomość)? Wyjaśnij.
2) Jaka jest różnica pomiędzy agresją a przemocą? Podaj przykłady. Jak przeciwdziałać?
3) Różnica między HIV a AIDS.
4) Scharakteryzuj zjawisko tzw. „dopalaczy” oraz konsekwencje zdrowotne i prawnokarne ich zażywania.
5) Scharakteryzuj działania wzmacniające zdrowie fizyczne poprzez prawidłowe odżywanie i aktywność fizyczną, ich wpływ na przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym.

Zestaw II
1) Wymień znane Ci substancje uzależniające i przedstaw działanie jednej z nich.
2) Co to jest zachowanie asertywne?
3) Czy naprawdę każdy może zakazić się wirusem HIV lub zachorować na AIDS?
4) Scharakteryzuj zjawisko tzw. „dopalaczy” oraz konsekwencje zdrowotne i prawnokarne ich zażywania.
5) Scharakteryzuj działania wzmacniające zdrowie fizyczne poprzez prawidłowe odżywanie i aktywność fizyczną, ich wpływ na przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym.

Zestaw III
1) Co chroni młodego człowieka przed uzależnieniem?
2) Dlaczego należy nie legalizować sprzedaży marihuany?
3) Czy przyczyną AIDS naprawdę jest HIV?
4) Scharakteryzuj zjawisko tzw. „dopalaczy” oraz konsekwencje zdrowotne i prawnokarne ich zażywania.
5) Scharakteryzuj działania wzmacniające zdrowie fizyczne poprzez prawidłowe odżywanie i aktywność fizyczną, ich wpływ na przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym.

Zestaw IV
1) Dlaczego ludzie używają przemocy?
2) Podaj przykłady działań profilaktycznych ograniczających występowanie niekorzystnych zjawisk dysfunkcji społecznej.
3) Czy istnieje szczepionka chroniąca przed zakażeniem wirusem HIV?
4) Scharakteryzuj zjawisko tzw. „dopalaczy” oraz konsekwencje zdrowotne i prawnokarne ich zażywania.
5) Scharakteryzuj działania wzmacniające zdrowie fizyczne poprzez prawidłowe odżywanie i aktywność fizyczną, ich wpływ na przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym.

Punktacja: każde pytanie od 0 do 5 (max).
Oceniana była trafność merytoryczna, atrakcyjność, stwierdzano czy odpowiedź jest wyczerpująca.

Na zakończenie pierwszego i drugiego dnia zajęć prowadzone było przez Kierownika Szkoły mgr Tadeusza Rosę podsumowanie dnia (po 1 godzinie dydaktycznej). W trakcie tych spotkań dokonano również prezentacji medialnej realizowanych zadań z udziałem słuchaczy XVII Edycji Szkoły oraz działań z zakresu profilaktyki wykonanych przez Społeczność Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego m.in. zaprezentowano z użyciem ścieżki dźwiękowej z realizacji XIII Kampanii „ŁAŃCUCH CZYSTYCH SERC”. Nawiązywano do Sesji Wyjazdowej Szkoły do Parlamentu RP w Warszawie, zrealizowanej w dniu 19 września br. zaprezentowano filmik nagrany przez Poseł na Sejm RP Izabelę Kloc.
Podczas tych spotkań przy zapewnieniu luźnej, serdecznej, często spontanicznej atmosfery, słuchacze, ale również kadra dzielili się wrażeniami. Młodzież pomimo zmęczenia (spotkania odbywały się w godz. 2200 – 2300) bardzo ceniła sobie szczerość i otwartość wypowiedzi. Z wielkim entuzjazmem m. in. odniosła się do otwartych przez siebie, pisanych do siebie listów podczas Sesji Wiosennej. Wielu z nich udało się wytrwać w postanowieniach i zobowiązaniach sobie stawianych. Było to dla nich wielkie przeżycie emocjonalne i ważne doświadczenia. Podkreślali konieczność i celowość takich zajęć podczas kolejnych edycji Szkoły.


EWALUACJA KOŃCOWA (SESJA JESIENNA)
Na zakończenie Sesji Jesiennej młodzież wypełniła ankiety anonimowe, w których poddano ocenie Sesję Jesienną i XVII EDYCJĘ, a mianowicie:
1. Ocena zajęć w grupach w punktach od l do 6
2. Ocena wykładów w punktach od l do 6
3. Ocena realizacji programu profilaktycznego - dyskoteki „POTRAFIĘ BAWIĆ SIĘ BEZ UŻYWEK" w punktach od l do 6
4. Jakie zmiany proponowałbyś (proponowałabyś) wprowadzić podczas realizacji kolejnych edycji SZKOŁY?
5. Inne uwagi, w tym ocena organizacji SZKOŁY w punktach od l do 6
Ocena celująca: 6
Średnie wyniki:
na pytanie l 5,73
na pytanie 2 - 4,73
na pytanie 3 - 5,32
Pojawiające się w przewadze odpowiedzi na pytanie 4: nic nie zmieniać, było SUPER!!!, wydłużyć czas pobytu. Szkoła jest SPOKO, dziękujemy pomysłodawcy i twórcy szkoły, było czadowo, organizatorzy, opiekunowie życzliwi i uśmiechnięci, BRAWO!!!, podziw dla Pana Tadeusza itp.
Na pytanie 5, średnia ocena 5,93 wypowiedzi typu wszystko O.K., mam nadzieję, że będzie jeszcze dużo edycji, wydłużyć czas trwania Sesji, mniej napięty program. Szkoła wyjątkowa, szkoła jest niesamowita, szkoła jest fenomenalna, wiele się nauczyłam, jestem odważniejsza, bardziej śmiała, żałuję, że wyjeżdżam, cały projekt jest znakomitym przedsięwzięciem, uczestniczyłam w niezwykłym wydarzeniu, fajnie, odlotowo, czadowo, świetnie, gratulujemy i dziękujemy Panu Tadeuszowi.

ZESTAWIENIE WYNIKÓW ANKIETY ANONIMOWEJ (56 SŁUCHACZY)
NA ZAKOŃCZENIE SESJI JESIENNEJ.

Nr pyt Treść pytania Punktacja/ilość osób Ilość punktów Średni wynik
1 2 3 4 5 6
1 Ocena zajęć w grupach w punktach od 1 do 6 - - - - - - X 3 X 9 X 44 321 5,73
2 Ocena wykładów w punktach od 1 do 6 - - X 1 X 6 X 15 X 19 X 15 265 4,73
3 Ocena organizacji programu profilaktycznego – dyskoteki „POTRAFIĘ BAWIĆ SIĘ BEZ UŻYWEK” w punktach od 1 do 6 - - - - X 4 X 5 X 16 X 31 298 5,32
4 Jakie zmiany proponowałabyś (proponowałbyś) wprowadzić podczas Sesji Jesiennej Informacja zwrotna opisowa scharakteryzowana wyżej przy omawianiu ewaluacji
5 Inne uwagi, w tym ocena Szkoły w punktach od 1 do 6 - - - - - - - - X 4 X 52 332 5,93

Podczas uroczystego zakończenia XVII Edycji w dniu 25.09.2016 r. z przesłaniem do młodzieży wystąpili: V-ce Starosta Mikołowski Marek Szafraniec gospodarz ziemi mikołowskiej Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula oraz Tadeusz Rosa, którzy wręczali absolwentom świadectwa i dyplomy.
Z mini koncertem wystąpiła absolwentka V edycji Szkoły Kasia Gembara.
Każdy z absolwentów otrzymał od przedstawicieli poprzednich edycji symboliczną różę. Goście, absolwenci zgotowali Tadeuszowi Rosie owację na stojąco, były kwiaty, STO LAT, łzy radości i wzruszenia.
Życzenia w imieniu absolwentów składali Ewa Gałązka i Mateusz Piwowarczyk. Miały formę mocno poetycką. Nawiązali w nich do Innowacji z Pana Tadeusza Adama Mickiewicza.
Wszyscy uczestniczyli w pożegnalnym uroczystym obiedzie. Następnie młodzież odjechała do swoich GMIN autokarami (byli ubezpieczeni).

Absolwenci zaproszeni zostali do stałego kontaktu przy realizacji zadań profilaktycznych, w tym m. in. do udziału w kolejnych dyskotekach p/h „POTRAFIĘ BAWIĆ SIĘ BEZ UŻYWEK”, które zostaną zrealizowane przez Mikołowski Powiatowy Klub Młodzieżowy w swojej siedzibie w październiku i listopadzie br. w Gimnazjum Nr 4 w Mikołowie, a także w Gimnazjum w Gostyni. O dokładnych terminach poinformujemy odrębnie.
Nie mogąc uczestniczyć w uroczystej kolacji oraz w uroczystościach zakończeniowych specjalne życzenia, gratulacje dla młodzieży oraz organizatorów na ręce Tadeusza Rosy przesłali m.in.: Minister Zdrowia Konstanty Radziwił, Rzecznik Praw Dziecka Minister Marek Michalak, Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek, Naczelnik Wydziału Prezydialnego Gabinetu Komendanta Głównego Policji Dorota Pater.

Podsumowanie XVII Edycji Szkoły m.in. z udziałem współorganizatorów, gmin uczestniczących w programie, pedagogów ze szkół macierzystych, odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia Klub Abstynenta „POWRÓT” w Mikołowie, w dniu 18 października br. (wtorek, początek godz. 1200). Koszt przygotowania i realizacji Sesji Jesiennej zamknie się kwotą około 40 tysięcy złotych (koszt całorocznej edycji około 100 tysięcy złotych). Niezależnie od środków z GMIN uczestniczących w programie zaangażowanie były środki: Senatora Senatu RP Wojciecha Piechy, Posłów do Parlamentu Europejskiego: Jana Olbrychta, Bolesława Piechy Województwa Śląskiego, budżetu państwa (Wojewody Śląskiego) z programu rządowego „BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA”, Powiatu Mikołowskiego, KC ds. AIDS, KB ds. PN, PARPA, Starostwa Powiatowego w Mikołowie, Fundacji Pracowniczej „PRO-EKO” w Łaziskach Górnych, Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S. A. w Jastrzębiu Zdroju, Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – Oddział w Mikołowie, Przedsiębiorstwa „TOLEK” w Mikołowie, Firmy „PROFESJA” w Mikołowie, Mikołowskiego Banku Spółdzielczego, Cukierni „WIECHOCZEK” w Mikołowie, a także wielu innych, w tym osób prywatnych oraz wolontariuszy.
Wszystkim, którzy w jakimkolwiek stopniu przyczynili się do realizacji tego przedsięwzięcia, składamy serdeczne podziękowania. Rozliczenie dokładnie zaangażowanych środków z poszczególnych źródeł finansowych nastąpi po całkowitym zrealizowaniu zadania.

PREZES STOWARZYSZENIA
KIEROWNIK SZKOŁY

mgr Tadeusz Rosa

Stowarzyszenie "POWRÓT"