logo
podzialak

UBILEUSZ 30- LECIA STOWARZYSZENIA KLUB ABSTYNENTA | 2016-05-27

UBILEUSZ 30- LECIA STOWARZYSZENIA KLUB ABSTYNENTA „ POWRÓT”

Mikołów dnia 12.05.2016 r.


JUBILEUSZ 30- LECIA STOWARZYSZENIA KLUB ABSTYNENTA „ POWRÓT” w Mikołowie.


„30 LAT SŁUŻBY DLA DOBRA LUDZI DOTKNIĘTYCH CHOROBĄ ALKOHOLOWĄ, NARKOTYKOWĄ ORAZ PRACY PROFILAKTYCZNEJ ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MŁODZIEŻY”.

1. RYS HISTORYCZNY

Klub nasz powstał w czerwcu 1986 r. z inicjatywy ówczesnego psychologa Poradni Profilaktyki i Lecznictwa Odwykowego w Mikołowie mgr Zygmunta Furgoła oraz grupy zapaleńców uzależnionych od alkoholu, pragnących pomóc sobie, swoim rodzinom, a jednocześnie pokazać, że odbicie się od dna jest możliwe.
Ta inicjatywa spotkała się z życzliwą i pełną aprobatą ówczesnego Dyrektora ZOZ-u Mikołowskiego, Pana Bolesława Kinasza.
Klub swoim zasięgiem objął administracyjny teren ZOZ-u Mikołowskiego, aktualnie zasięgiem obejmuje wszystkie gminy POWIATU MIKOŁOWSKIEGO.
Należy w tym miejscu podkreślić, że niektóre programy profilaktyczne oraz działania psychoedukacyjne, szczególnie te kierowane do młodzieży, wykraczają poza Powiat Mikołowski, Województwo Śląskie, znane są i przyjmowane z życzliwością w całej Polsce, bardzo często traktowane jako modelowe dla innych. Mają wymiar ponadregionalny.
Klub „POWRÓT” 8 czerwca 1986 r. został zarejestrowany w ówczesnej Federacji Klubów Abstynenckich w Warszawie. Wtedy jeszcze bez osobowości prawnej, którą uzyskał 13 września 1993 r. po doprowadzeniu do rejestracji w Sądzie Wojewódzkim w Katowicach jako STOWARZYSZENIE przez Komitet Założycielski w składzie: Jan Jaroszek, Piotr Mucha, Tadeusz Pękała.
Z dniem 18.04.2001 r. nasze STOWARZYSZENIE postanowieniem Sądu Rejonowego w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zostało wpisane do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń (KRS: 0000008448).
Jest członkiem Regionalnego Stowarzyszenia Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Śląskiego. Stałymi naszymi przedstawicielami w REGIONIE są koledzy: Kazimierz Anisienia i Aleksander Budny.
Pierwsza siedziba Klubu to budynek ZOZ-u przy ul. Katowickiej 20 w Mikołowie (obecnie mieści się tam Zakład Rehabilitacji). Po pożarze w 1990 r. Klub przeniósł się do Łazisk Górnych, a od 1992 r. siedziba Klubu to budynek (były prowizoryczny hotel) przy ul Fabrycznej 3/5 w Mikołowie.
Od 01.09.2002 r. nasza siedziba dzięki przychylności władz Miasta Mikołowa, mieści się w budynku byłem restauracji „OAZA” w Mikołowie przy ul. Konstytucji 3 Maja 38.

Prezesi Klubu w 30- leciu to:
- Jan Tomczyk: 1986-1990r.
- Tadeusz Markiewicz: 1990-1991 r.
- Zdzisław Surowy: 1991- 1992 r.
- Stefan Korkus: 1992-1993 r.
- Jan Jaroszek: 1993-1995 r.
- Edward Nowrotek: 1995-2003r.
- Tadeusz Rosa: 2003 do nadal


Aktualnie pracami STOWARZYSZENIA kieruje ZARZĄD w składzie:
Prezes : Tadeusz Rosa
V-ce Prezes, Sekretarz: Zygmunt Furgoł
Skarbnik: Wojciech Zięba

Przy Stowarzyszeniu „POWRÓT” działają:
- Przyklubowa Biblioteka prowadzona przez Mariolę Gruszkę-Trzcionkę,
- Przyklubowa Drużyna Piłkarska Piłki Nożnej –prowadzona przez Łukasza Sadowskiego,
- Międzyzakładowy Punkt Konsultacyjny ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Uzależnieniom od Innych Środków Psychoaktywnych - utworzony w 1999 r.,
- POWIATOWA MŁODZIEŻOWA SZKOŁA LIDERÓW – Młodzieżowych Animatorów Programów Profilaktycznych, zarejestrowana w Starostwie Powiatowym w Mikołowie jako niepubliczna placówka oświatowa kształcenia ustawicznego w październiku 1999 r. Przy Szkole działa Reprezentacja Piłki Nożnej - prowadzona przez Tomasza Goralczyka,
- Mikołowski Powiatowy Klub Młodzieżowy utworzony 4 lipca 2003 r. przez absolwentów kolejnych edycji Szkoły Liderów,
- Przy Klubie Młodzieżowym działa:
- Reprezentacja Piłki Nożnej prowadzona przez Mariusza Lewińskiego.

2. CELE STOWARZYSZENIA:

- Doprowadzenie do stałej abstynencji od środków psychoaktywnych członków Klubu.
- Uczenie kultury życia bez alkoholu i narkotyków.
- Niesienie wszechstronnej pomocy w kształtowaniu własnego rozwoju i odzyskanie właściwej postawy w najbliższym otoczeniu.
- Samokształcenie indywidualne i grupowe w zakresie norm moralno - etycznych ze szczególnym uwzględnieniem istoty zespołu uzależnień od alkoholu.
- Działalność edukacyjno - profilaktyczna dotycząca istoty uzależnień od środków zmieniających świadomość, w tym narkotyków oraz sposobów im przeciwdziałania, skierowana do społeczności Powiatu Mikołowskiego ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży.
- Propagowanie idei trzeźwości oraz popularyzowanie zdrowego stylu życia.

PODSTAWOWE CELE MIĘDZYZAKŁADOWEGO PUNKTU KONSULTACYJNEGO:
- miejsce pierwszego kontaktu dla osób z problemem alkoholowym, bądź innymi uzależnieniami, w tym narkomanii,
- prowadzenie doradztwa i szkoleń oraz udzielanie pomocy przy opracowywaniu i wdrażaniu programów Promocji zdrowia w zakładzie Pracy,
- prowadzenie szkolenia podmiotów gospodarczych ubiegających się o zezwolenia na sprzedaż alkoholu na temat: „Prawne i psychologiczne aspekty obrotu napojami alkoholowymi ze szczególnym uwzględnieniem ograniczenia dostępności alkoholu dla młodzieży”.

PODSTAWOWE CELE SZKOŁY:
- przygotowanie młodzieży do roli lokalnych, młodzieżowych animatorów programów profilaktycznych - pozytywnych liderów promujących zdrowy styl życia,
- nabywanie przez młodzież umiejętności tworzenia grup zadaniowych, kółek środowiskowych propagujących w swoich środowiskach zdrowy, alternatywny styl życia,
- nabywanie przez młodzież wiedzy z zakresu wczesnej profilaktyki w aspekcie przeciwdziałania uzależnieniom od środków psychoaktywnych oraz zapobiegania HIV i AIDS,
- nauczenie młodzieży tolerancji oraz umiejętności rozwiązywania konfliktów w szkole, domu, grupie rówieśniczej,
- integracja młodzieży.

W tym roku realizowana jest XVII Regionalna Edycja Szkoły.

PODSTAWOWE CELE DZIAŁANIA MIKOŁOWSKIEGO POWIATOWEGO KLUBU MŁODZIEŻOWEGO (MPKM):
- zapewnienie młodzieży możliwości alternatywnego spędzenia wolnego czasu,
- przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom dysfunkcji społecznej (alkoholizm, narkomania, HIV/AIDS, zachowania agresywne, przemoc interpersonalna) w swoim środowisku,
- zdobywanie przez młodzież umiejętności z zakresu samorządności, wolontariatu młodzieżowego, pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, wiedzy unijnej, poruszania się po rynku pracy, rozwijania zainteresowań (sport, kultura, sztuka, turystyka, itp.), kształtowanie wśród młodzieży postaw samopomocowych i asertywnych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
- integracja młodzieży z różnych gmin.

Samorząd Młodzieżowy MPKM:
- Przewodniczący: Wiktor Raducki,
- Sekretarz: Katarzyna Gembara,
- Skarbnik: Mateusz Pluta.

Stowarzyszenie Klub Abstynenta „POWRÓT” w Mikołowie oraz działające przy nim wyżej wymienione placówki od wielu lat realizują zadania mające na celu budowanie komplementarnego i systemowego oddziaływania lokalnego w zakresie profilaktyki problemów dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, w tym rodzin w kontekście przeciwdziałania niepożądanym zjawiskom dysfunkcji społecznej (alkoholizm, narkomania, przemoc interpersonalna, nietolerancja, HIV/AIDS).
Zasięg: gminny, powiatowy, regionalny, ponadregionalny. Beneficjentami jest młodzież, osoby dorosłe, rodziny.
- Wszystkie te przedsięwzięcia uwzględniane są w Gminnych Programach Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień wszystkich gmin powiatu mikołowskiego, w Powiatowym Programie oraz Powiatowej Strategii Promocji Zdrowia, a także wkomponowane są w działania na rzecz bezpieczeństwa w gminach i w powiecie.
- W realizację zadań mocno zaangażowany jest wolontariat społeczności dorosłej i młodzieży.
- Korespondują ze Strategią zawartą w Krajowym, Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz Zapobiegania HIV/AIDS oraz Krajowym i Wojewódzkim Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy Interpersonalnej.
- Cechuje je interdyscyplinarność zarówno pod względem zaangażowania w ich realizację autorytetów krajowych z poszczególnych dziedzin, jak również instytucji z organizacji pozarządowych.
- Działania te adresowane są równocześnie do młodzieży oraz dorosłych (rodziców, nauczycieli, duchowieństwa i innych grup zawodowych), do osób uzależnionych i współuzależnionych, do całych rodzin.
- Przykład kreatywnej profilaktyki aktywizującej młodych ludzi do radzenia sobie z zagrożeniami, również poprzez kształtowanie postaw samopomocowych.

Rekomendacja: KC ds. AIDS, KBPN, PARPA, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Woj. Śląskiego, Śląski Kurator Oświaty, PUP w Mikołowie, PCPR w Mikołowie, Starosta Mikołowski, Metropolita Katowicki, Burmistrz Mikołowa.

3. FORMY REALIZACJI DZIAŁAŃ.

Dewizą naszego STOWARZYSZENIA są sentencje:
„POMAGAJĄC INNYM POMAGASZ SOBIE”,
„TRZEŹWIENIE WŁASNE PRZEZ DZIAŁANIE NA RZECZ INNYCH”,
„NIE WSTYDŹMY SIĘ CHOROBY ALKOHOLOWEJ i INNYCH UZALEŻNIEŃ, WSTYDŹMY SIĘ. ŻE ICH NIE LECZYMY”.
„BLIŻEJ SIEBIE TO DALEJ OD NARKOTYKÓW I INNYCH ZACHOWAŃ RYZYKOWNYCH”.
Umownie naszą działalność możemy podzielić na wewnętrzną bardziej samopomocową adresowaną do społeczności Klubowej oraz zewnętrzną adresowaną do społeczności Powiatu Mikołowskiego.
DZIAŁALNOŚĆ WEWNĘTRZNA jest realizowana m.in. przez uczestnictwo społeczności Klubowej, sympatyków i rodzin klubowiczów w cotygodniowych rodzinnych, wtorkowych programach profilaktycznych, w imprezach integrujących społeczność i propagujących alternatywny, zdrowy styl życia, uczestnictwo uzależnionych w cotygodniowych czwartkowych spotkaniach wsparcia społeczności terapeutycznej prowadzonych przez psychologa klubowego Zygmunta Furgoła (zajęcia we wtorki i czwartki).

W okresie ponad 30- lecia naszej działalności udzieliliśmy stosownej pomocy około 4 tysiącom osobom uzależnionym oraz współuzależnionym.
Szczególną wagę przywiązujemy do działań wzmacniających RODZINY, w tym DZIECI I MŁODZIEŻ.
Klub udostępnia swoje pomieszczenia grupie samopomocowej: AL.-ANON „OLEŃKA” dla współuzależnionych.

W każdy pierwszy roboczy poniedziałek w godz. 1700 - 2000 Klub funkcjonuje jako „OTWARTE DRZWI” dla wszystkich zainteresowanych problematyką uzależnienia od środków zmieniających świadomość, współuzależnienia oraz przemocy interpersonalnej. Od 1998 roku corocznie w podziękowaniu za DAR TRZEŹWOŚCI oraz z okazji SIERPNIA - MIESIĄCA TRZEŹWOŚCI, NARODOWEGO MIESIĄCA PAMIĘCI, społeczność naszego Stowarzyszenia uczestniczy w Pielgrzymce do Sanktuarium Matki Boskiej Licheńskiej. Koordynatorzy: małżeństwo Jolanta i Adam Sadowscy.

DZIAŁALNOŚĆ ZEWNĘTRZNA.
Z grubsza można ją podzielić na:
- profilaktykę, propagowanie zdrowego stylu życia oraz promocję trzeźwości,
- psychoedukację.

W realizowanych od 1998 r. przez klubowiczów pod hasłem „POTRAFIĘ BAWIĆ SIĘ BEZ UŻYWEK” rocznie udział bierze około 1 tysiąca młodzieży szkolnej Powiatu Mikołowskiego, corocznie od 1998 r. dla upamiętnienia kolejnych rocznic powstania n/Klubu organizowane są spartakiady abstynenckie, a w ramach nich Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty Mikołowskiego w którym uczestniczą reprezentacje powiatowe różnych grup wiekowych i zawodowych (od 10 do 8 reprezentacji). Współorganizowaliśmy Powiatowy Festiwal Piosenki i Poezji Propagujący Zdrowy Styl Życia „KROKUS”- Łaziska Górne.
Wielkim osiągnięciem na skalę ogólnopolską było utworzenie POWIATOWEJ MŁODZIEŻOWEJ SZKOŁY LIDERÓW - Animatorów Programów Profilaktycznych. Dotychczas Szkołę ukończyło 1 064 absolwentów, w tegorocznej XVII Edycji szkoli się 56 młodzieży.
Programem objęta jest młodzież gimnazjalna oraz ponadgimnazjalna, w tym również z wyższych uczelni. Przedsięwzięcie ma wymiar ponadregionalny. Szkoła jako niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego przy Stowarzyszeniu Klub Abstynenta „POWRÓT” wpisana została po spełnieniu wymogów do ewidencji oświatowych placówek niepublicznych Powiatu Mikołowskiego w dniu 19.10.1999 r. pod numerem 5/99. Nadzór nad działalnością oświatową szkoły sprawuje Śląski Kurator Oświaty w Katowicach. Jest to pierwsza w Polsce profesjonalna szkoła tego typu uprawniona do wydawania świadectw i dyplomów.
Bardzo pozytywnym echem odbiło się utworzenie Międzyzakładowego Punktu Konsultacyjnego przy „POWROCIE”. Punkt współpracuje ze wszystkimi większymi Zakładami Pracy z terenu n/Powiatu, a także ze Stowarzyszeniem Menadżerów na rzecz Zdrowego Miejsca Pracy „ARMADA” w Raciborzu.
Kolejnym przedsięwzięciem na miarę ogólnopolską tym razem z zakresu psychoedukacji, są realizowane corocznie od 1997 r. w Ogólnopolskim Dniu Trzeźwości „SEMINARIA TRZEŹWOŚCIOWE”. W seminariach udział bierze około 280 przedstawicieli różnych grup zawodowych i wiekowych. W tym roku zorganizowano w dniu 21 marca br. XX Jubileuszowe Ponadregionalne Mikołowskie Seminarium Trzeźwościowe na temat: „STRATEGIE PROFILAKTYCZNE OGRANICZAJĄCE ZJAWISKA DYSFUNKCJI SPOŁECZNYCH WŚRÓD MŁODZIEŻY”.
Wykładowcami są znane w kraju i za granicą autorytety w swoich dziedzinach.
Społeczność Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego na poziomie Gmin Powiatu Mikołowskiego realizuje Ogólnopolskie Kampanie koordynowane na szczeblu krajowym, odpowiednio przez KC ds. AIDS, KB ds. PN, PARPA, a mianowicie: „ZAPOBIEGANIA HIV/AIDS”, „BLIŻEJ SIEBIE - DALEJ OD NARKOTYKÓW”, „WRÓĆ BEZ HIV, „BRAŁEŚ, PIŁEŚ, NIE JEDŹ PO NARKOTYKACH ROZUM WYSIADA”, „RADOŚĆ BEZ ALKOHOLU - WAKACJE BEZ RYZYKA”, Światowy Dzień AIDS, MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ZAPOBIEGANIA NARKOMANII.
Od 2004 r. corocznie we wrześniu z inicjatywy Klubu Młodzieżowego organizowane są Powiatowe Mikołowskie Kampanie pt: „ŁAŃCUCH CZYSTYCH SERC - NARKOMANII, ALKOHOLIZMOWI, PRZEMOCY INTERPERSONALNEJ, NIETOLERANCJI, HIV/AIDS, WSZELKIEMU ZŁU - NIE” (3, 13 września br. odbędzie się XIII edycja kampanii).
Od 2004 r. młodzież klubowa objęła patronat i stałą opiekę nad Miejscem Pamięci Narodowej - POMNIKIEM GROBEM WIĘŹNIÓW K.L. AUSCHWITZ w Mikołowie. Należy w tym miejscu podkreślić, że wymienione wyżej przedsięwzięcia z zakresu profilaktyki i psychoedukacji są ważnym ogniwem, które łączy gminy Powiatu Mikołowskiego, konsoliduje Ruch Trzeźwościowy oraz integruje społeczność, szczególnie młodzież n/Powiatu i naszej Gminy Mikołów.
Liderzy naszego Stowarzyszenia są członkami Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a przedsięwzięcia inicjowane i realizowane przez „POWRÓT” są istotnymi elementami Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień.

4. WSPÓŁPRACA PRZY REALIZACJI ZADAŃ.

a) Gminy i Powiat Mikołowski.
- władze samorządowe, w tym Zarząd Powiatu Mikołowskiego, Urzędy Miast i Gmin oraz Rady Miast i Gmin Powiatu Mikołowskiego, Wydziału i Komisje Specjalistyczne,
- Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, koordynatorzy Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień oraz Stowarzyszenia Trzeźwościowe, w tym „ZMIANA” z terenu Powiatu Mikołowskiego,
- Centrum Zdrowia, poradnie specjalistyczne,
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mikołowie,
- Hufiec ZHP Ziemi Mikołowskiej,
- Mikołowskie Centrum Wolontariatu,
- Szkoły, placówki oświatowe, domy kultury, kościół Rzymskokatolicki oraz Ewangelicko-Augsburski,
- Organizacje młodzieżowe, samorządy uczniowskie, młodzieżowe ruchy przyparafialne, szczególnie przy parafii Św. Wojciecha w Mikołowie, młodzieżowa drużyna pożarnicza, Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie,
- Organizacje pozarządowe,
- Powiatowa Komenda Policji, Straż Pożarna, Straż Miejska, Zarząd Powiatowy Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikołowie oraz Amatorskiego Klubu Sportowego w Mikołowie
- Sąd Rejonowy, Prokuratura Rejonowa, kuratorzy zawodowi i społeczni,
- Chór Mieszany „HARMONIA” w Mikołowie,
- Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Gminne i Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej,
- Zespoły Interdyscyplinarne ds. Przeciwdziałania Przemocy
- Kierownictwo Zakładów Pracy,
- Dziennikarze naszych lokalnych mediów,

b) Woj. Śląskie
- Śląski Kurator Oświaty, w tym delegatura w Rybniku,
- Wydział Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Woj. Śląskiego,
- Kuria Metropolitalna Archidiecezji Katowickiej,
- Wojewódzkie i Terenowe Stacje Epidemiologiczne,
- Regionalny Związek Stowarzyszeń Abstynenckich oraz Kluby Abstynenckie Woj. Śląskiego,
- Stowarzyszenie „ARMADA” w Raciborzu,
- Wojewódzkie Ośrodki Leczenia Odwykowego (Katowice, Gorzyce, Katowice Szopienice, Pławniowice, Gliwice)
- Urzędy Miast i Gmin Województwa Śląskiego,
- Wojewódzka Komenda Policji w Katowicach,
- Stowarzyszenie „ŻYCIE PO PRZESZCZEPIE”,
- Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny FMSA POLAND o/ŚLĄSK,
- Duszpasterz Trzeźwości Archidiecezji Katowickiej,
- Sąd Rejonowy w Katowicach,
- Dziennikarze środków społecznego przekazu woj. Śląskiego

c) Kraj
- Ministerstwo Zdrowia: Departament Zdrowia Publicznego,
- Ministerstwo Edukacji Narodowej: Departament Wychowania i Kształcenia Integracyjnego,
- Ministerstwo Sportu i Turystyki: Departament Rozwoju i Promocji Sportu,
- Kancelarie Sejmu RP i Senatu RP, Parlamentarzyści (posłowie i senatorowie, posłowie parlamentu europejskiego),
- Komenda Główna Policji,
- Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- Krajowe Centrum ds. AIDS,
- Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii,
- Główny Inspektor Sanitarny Kraju,
- Zarząd Główny Stowarzyszenia „MONAR” i ośrodki monarowskie w kraju,
- Instytut Psychologii Zdrowia,
- Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „ NIEBIESKA LINIA”
- Fundacja im St. Batorego w Warszawie,
- Fundacja „DZIECI NICZYJE” w Warszawie,
- Ośrodek Apostolstwa Trzeźwości w Zakroczymiu,
- Dziennikarze krajowych mediów specjalistycznych.

5. NIEKTÓRE OSIĄGNIĘCIA, ZNACZĄCE WYDARZENIA.

- Za podejmowane działania i prowadzenie nowatorskich przedsięwzięć na rzecz profilaktyki oraz inicjatyw obywatelskich o zasięgu regionalnym, Stowarzyszenie zostało wyróżnione w latach 2000-2003 przez Kapitułę Konkursu na Najlepszą Inicjatywę Obywatelską „Pro Publico Bono” za szczególny wkład dla dobra Rzeczpospolitej Polskiej.
- W roku 2001 Stowarzyszenie zostało nominowane przez Burmistrza Miasta Mikołowa do nagrody Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej za działalność w zakresie zwalczania patologii społecznej, przeciwdziałania HIV/AIDS oraz profilaktyki skierowanej do młodzieży szkolnej.
- W 2004 r. Stowarzyszenie zajęło 3 miejsce (na 452 inicjatywy z całego kraju) w IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Inicjatyw Powiatowych za utworzenie i prowadzenie Powiatowej Młodzieżowej Szkoły Liderów w Mikołowie. Stosowny dyplom i list gratulacyjny rekomendujący to przedsięwzięcie do rozpowszechniania w całym kraju, odebrali Starosta Mikołowski Henryk Jaroszek oraz Prezes Stowarzyszenia Tadeusz Rosa z rąk Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego w dniu 15 kwietnia 2004 r. w Pałacu Prezydenckim.
- 14 października 2004 r. w Dniu Edukacji Narodowej do Mikołowa przyjechała żona Prezydenta Pani Jolanta Kwaśniewska z Ks. Arkadiuszem Nowakiem, którzy m.in. spotkali się z przedstawicielami absolwentów poprzednich edycji Młodzieżowej Szkoły Liderów, aktywnie działającymi w Mikołowskim Powiatowym Klubie Młodzieżowym.
- Od 2003 r. do 2013 r. corocznie w przeddzień Światowego Dnia AIDS Prezes Stowarzyszenia „POWRÓT” wyróżniany był nagrodą Ministra Zdrowia za szczególne osiągnięcia w profilaktyce w aspekcie zapobiegania HIV/AIDS.
- Od 2004 r. do 2014 r. słuchacze kolejnych edycji Powiatowej Szkoły Liderów wyjeżdżają corocznie do Parlamentu Rzeczpospolitej Polskiej. Podczas takiego wyjazdu edukacyjnego odbywa się debata na temat profilaktyki uzależnień wśród młodzieży, z udziałem krajowych autorytetów realizujących strategię Polski w dziedzinie przeciwdziałania niepożądanym zjawiskom dysfunkcji społecznej, w tym alkoholizmowi, narkomanii, przemocy, HIV/AIDS. W debatach uczestniczyli między innymi: marszałek Senatu Rzeczpospolitej Polskiej Bogdan Borusewicz, wicemarszałek Senatu Zbigniew Romaszewski, parlamentarzyści: Mieczysław Augustyn, Barbara Błońska-Fajfrowska, Eugeniusz Wycisło, Izabela Kloc, Grzegorz Matusiak, Krzysztof Gadowski, Ligia Krajewska, Antoni Motyczka. Ponadto ich uczestnikami byli: dyrektorzy: Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Krajowego Centrum ds. AIDS, przedstawiciele Zarządu Głównego „MONAR”, przedstawiciele: Kancelarii Senatu, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Komendy Głównej Policji, Rzecznika Praw Dziecka oraz inne autorytety w dziedzinie profilaktyki i edukacji. Do uczestników kolejnych Edycji Szkoły kierowali stosowne przesłania między innymi marszałkowie Sejmu: Marek Jurek, Bronisław Komorowski, Grzegorz Schetyna, Ewa Kopacz i Małgorzata Kidawa-Błońska.
- W dniu 29 maja 2009 r. podczas uroczystości jubileuszowych z okazji 10-lecia Powiatu Mikołowskiego Tadeusz Rosa odznaczony został medalem za wieloletnią twórczą pracę na rzecz samorządu Powiatu Mikołowskiego i jego mieszkańców.
- Z okazji jubileuszu X-lecia Powiatowej Młodzieżowej Szkoły Liderów Młodzieżowych Animatorów Programów Profilaktycznych, w dniu 27 września 2009 r. na zakończenie Sesji Jesiennej, delegacja Starostwa Powiatowego w składzie: Starosta Mikołowski Henryk Jaroszek, Wicestarosta Mikołowski Tadeusz Marszolik, Przewodniczący Rady Powiatu Mikołowskiego Eryk Muszer złożyli na ręce Tadeusza Rosy grawer w dowód uznania za aktywną działalność społeczną oraz przygotowywanie młodzieży do roli lokalnych animatorów programów profilaktycznych.
- W Dniu Wolontariusza (5 grudnia 2009 r.) Tadeusz Rosa otrzymał Statuetkę i Tytuł Wolontariusza 2009 roku.
- W przeddzień Dnia Wolontariusza, 3 grudnia 2010 r. przedstawiciele młodzieży działającej na rzecz Stowarzyszenia „POWRÓT” i placówek przy nim działających, kol. kol. Katarzyna Pisarzowska, Aleksander Brożek, Wiktor Raducki otrzymali Statuetkę i Tytuł Wolontariusza 2010 roku.
- 19 maja 2011 r. Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Krzysztof Brzózka przyznał Tadeuszowi Rosie, uznając jego dotychczasowe osiągnięcia na polu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych.
- Tadeusz Rosa znalazł się w gronie sześciu finalistów III edycji konkursu o tytuł Społecznika Roku tygodnika „Newsweek Polska”. Nagrodę wręczono w dniu 20 czerwca 2011 r. w Warszawie podczas gali „Działaj lokalnie VII”, zorganizowanej przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności oraz Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Kapituła Nagrody doceniła działania Prezesa Stowarzyszenia Klubu Abstynenta „POWRÓT” w dziedzinie profilaktyki oraz realizację takich przedsięwzięć, jak utworzenie pierwszej w Polsce Młodzieżowej Szkoły Liderów Profilaktyków.
- W dniu 13 października 2011 r. podczas Powiatowej Akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej udekorowany został Złotą Odznaką za Zasługi dla Województwa Śląskiego.
- W dniu Wolontariusza 5 grudnia 2011 roku przedstawiciele Stowarzyszenia K. A. „POWRÓT” działający w ramach: Klubu Abstynenta „POWRÓT”, Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego, Powiatowego Młodzieżowej Szkoły Liderów kol. kol. Krzysztof Jeleń, Mateusz Pluta, Bartłomiej Wilczek uhonorowani zostali statuetką i Tytułem Wolontariusza 2011 r.
- Przedstawiciele Społeczności MPKM: Katarzyna Gembara, Marta Wala, Mateusz Pluta, Wiktor Raducki, Mariusz Wierzgoń w nagrodę za aktywne działania w obszarze profilaktyki reprezentowali Powiat Mikołowski, w tym Gminy Łaziska Górne i Mikołów, w podsumowaniu tegorocznej edycji (siódmej) programu „PROFILAKTYKA a TY”, zorganizowanej przez Zespół Promocji Bezpieczeństwa Publicznego Gabinetu Komendanta Głównego Policji w Lublińcu w dniach: od 10 do 15 lipca 2012 r.
- W dniu 19 sierpnia 2012 r. Tadeusz Rosa podczas uroczystości obchodów 10 rocznicy śmierci śp. Marka Kotańskiego odznaczony został przez Zarząd Główny „MONARU” MIECZEM KOTANA za długoletnią pracę na rzecz osób borykających się uzależnieniami od środków psychoaktywnych, współuzależnionych oraz wybitne osiągnięcia w profilaktyce – przeciwdziałaniu zachowaniom ryzykownym wśród młodzieży.
- Decyzją kapituły „CZERWONEJ KOKARDKI” Tadeusz Rosa wraz z Mikołowską Powiatową Młodzieżową Szkołą Liderów, która w szczególny sposób przyczyniły się do poprawy jakości życia osób żyjących z HIV, chorych na AIDS, bądź też wniosły wkład w działania profilaktyczne w dziedzinie HIV/AIDS w Polsce.
Uroczystość wręczenia „Czerwonych Kokardek” odbyła się podczas uroczystej Sesji w ramach XIX Konferencji „Człowiek żyjący z HIV w rodzinie i społeczeństwie”, dnia 3 grudnia 2012 r. w hotelu Marriott w Warszawie.
- W dniu 10 grudnia 2012 r. w Białym Domku w Mikołowie w Światowym Dniu Wolontariusza przedstawiciele Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego, działający aktywnie również na rzecz Stowarzyszenia „POWRÓT” i Powiatowej Młodzieżowej Szkoły Liderów w Mikołowie kol. kol. Marta Wala, Mariusz Berger, Krzysztof Gembara uhonorowani zostali tytułami i statuetkami Wolontariusz 2012 r. Spotkanie zostało zorganizowane przez Mikołowskie Centrum Wolontariuszy przy Komendzie Hufca ZHP Ziemi Mikołowskiej.
- Prezes Tadeusz Rosa w styczniu 2013 r. znalazł się w gronie 18 nominowanych do Człowieka Roku 2012 w XI plebiscycie ogłoszonym przez Górnośląski Tygodni „ECHO”. Stowarzyszenie „POWRÓT” kierowane przez Tadeusza Rosę jako ORGANIZACJA ROKU 2012 zajęła II miejsce.
- Tadeusz Rosa na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz ustawy o orderach i odznaczeniach, postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2013 roku, na wniosek Wojewody Śląskiego za zasługi w dziedzinie profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży odznaczony ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI.
Odznaczenie zostało wręczone przez Starostę Mikołowskiego Henryka Jaroszka i Burmistrza Mikołowa Marka Balcera w dniu 25 marca 2013 r. w Ogólnopolskim Dniu Trzeźwości podczas XVII Ponadregionalnego Mikołowskiego Seminarium Trzeźwościowego pt. „Zachowania ryzykowne i ryzykanckie wśród młodzieży, w tym młodych kierowców, w ruchu drogowym oraz im przeciwdziałanie”.
- Przedstawiciele Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego w składzie: Joanna Bryzik, Katarzyna Gembara, Marta Wala, Krzysztof Gembara i Mateusz Pluta działający na rzecz profilaktyki uniwersalnej adresowanej do młodzieży uczestniczyli w Wojewódzkiej NOCY PROFILAKTYKI – Program PaT 2013 (w ramach Ogólnopolskiej Nocy Profilaktyki), zorganizowanej w dniu 22 czerwca 2013 r. w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach. W części artystycznej przedsięwzięcia wystąpił Zespół Wokalno-Instrumentalny Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego ze spektaklem profilaktycznym.
NOC PROFILAKTYKI prowadził Prezes K. A. „POWRÓT” Tadeusz Rosa przy współudziale Dariusza Pansa z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Tadeusz Rosa wraz z Adrianną Mazur i Sebastianem Imiolczykiem z Komendy Miejskiej Policji w Katowicach prowadzili zajęcia warsztatowe i seminaryjne na temat: „PROFILAKTYKA a TY”, Program PaT koresponduje z działalnością Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego.
- W dniu 12 grudnia 2013 r. w Domku Parkowym w Mikołowie w Światowym Dniu Wolontariusza przedstawiciele Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego, działający aktywnie również na rzecz Stowarzyszenia „POWRÓT” i Powiatowej Młodzieżowej Szkoły Liderów kol. kol. Iwona Brożek, Wojciech Simon, Mariusz Wierzgoń uhonorowani zostali tytułami i statuetkami Wolontariusza 2013 r. Spotkanie zostało zorganizowane przez Mikołowskie Centrum Wolontariatu przy Komendzie Hufca ZHP Ziemi Mikołowskiej.
- W dniu 10 grudnia 2014 r. w Domu Parkowym w Mikołowie w Światowym Dniu Wolontariusza przedstawiciele Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego, działający aktywnie również na rzecz Stowarzyszenia „POWRÓT” i Powiatowej Młodzieżowej Szkoły Liderów kol. kol. Janusz Ciwis, Paweł Kolonka, Patryk Mosler uhonorowani zostali tytułami i statuetkami Wolontariusza 2014 r. Spotkanie zostało zorganizowane przez Mikołowskie Centrum Wolontariatu przy Komendzie Hufca ZHP Ziemi Mikołowskiej.
- W czerwcu 2016 roku mija 30 rocznica utworzenia Stowarzyszenia Klub Abstynenta „POWRÓT” w Mikołowie. Z taką inicjatywą wystąpił mgr Zygmunt Furgoł, od początku psycholog klubowy.

Zarząd Stowarzyszenia „POWRÓT” po konsultacji ze społecznością klubową podjął decyzję, mając również na względzie aspekty oszczędnościowe, że nie będziemy organizować specjalnych zewnętrznych uroczystości jubileuszowych.
30-lecie zaakcentujemy podczas tegorocznej XIX Mikołowskiej Spartakiady Abstynenckiej, która odbędzie się w dniu 4 czerwca br. na Stadionie Miejskim w Mikołowie początek godz. 800.

Stowarzyszenie "POWRÓT"