logo
podzialak

NASZA TABLICA OGŁOSZEŃ | 2016-05-04

OGŁOSZENIE

Mikołów, dnia 01.03.2016 r.TABLICA OGŁOSZEŃ
STOWARZYSZENIA K. A. „POWRÓT”
w MIKOŁOWIEOGŁOSZENIE


Pismem L. dz. BOS.524.215.435.2016.AG z dnia 17.02.2016 r. Urząd Miasta Mikołowa poinformował n/Stowarzyszenia o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych GMINY MIKOŁÓW w dziedzinie „PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM” w 2016 roku.
Zgłoszone do konkursu przez n/Stowarzyszenie 6 zadań wszystkie uzyskały dotację (w mniejszej wysokości niż wnioskowano w ofertach).
Po dokonaniu określonych w procedurach czynności podpisano umowy dotacyjne na wsparcie n/zadań jak niżej:
1. „XIII Mikołowska Kampania Społeczna pt.: „ŁAŃCUCH CZYSTYCH SERC – NARKOMANII, DOPALACZOM, ALKOHOLIZMOWI, PRZEMOCY INTERPERSONALNEJ, HIV/AIDS, NIETOLERANCJI – NIE, DOBRU – TAK”. Umowa Nr 281/2016 z dnia 01.03.2016 r.
Kwota: 5 500,00 zł.
2. „ORGANIZOWANIE I REALIZACJA PROFILAKTYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ I EDUKACYJNEJ ORAZ IMPREZ PROPAGUJĄCYCH ZDROWTY STYL ŻYCIA I ALTERNATWNE SPOSOBY SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU, W TYM DYSKOTEK PH: „POTRAFIĘ BAWIĆ SIĘ BEZ UŻYWEK” W DZIEDZINIE PRZECIWDZIAŁANIA NIEPOŻĄDANYM ZJAWISKOM DYSFUNKCJI SPOŁECZNEJ PRZEZ MIKOŁOWSKI POWIATOWY KLUB MŁODZIEŻY PRZY STOWARZYSZENIU K. A. „POWRÓT” w MIKOŁOWIE DLA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ I POZASZKOLNEJ”. Umowa Nr 280/2016 z dnia 01.03.2016 r. Kwota: 13 540,00 zł.
3. „XX JUBILEUSZOWE PONADREGIONALNE MIKOŁOWSKIE SEMINARIUM TRZEŹWOŚCIOWE NA TEMAT: „STRATEGIE PROFILAKTYCZNE OGRANICZAJĄCE ZJAWISKA DYSFUNKCJI SPOŁECZNYCH WŚRÓD MŁODZIEŻY”. Umowa Nr 276/2016 z dnia 01.03.2016 r.
Kwota: 5 420,00zł.
4. POMOC OSOBOM UZALEŻNIONYM OD ALKOHOLU I ICH RODZINOM: ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI PSYCHOSPOŁECZNEJ, PSYCHOEDUKACYJNEj, REHABILITACYJNEJ, PROZDROWOTNEJ DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU I INNYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH, W TYM NARKOTYKÓW ORAZ UDZIELANIE POMOCY OSOBOM WSPÓŁUZALEŻNIONYM, W TYM RODZINOM, PRZEZ STOWARZYSZENIE KLUB ABSTYNENTA „POWRÓT” W MIKOŁOWIE. Umowa Nr 279/2016 z dnia 01.03.2016 r. Kwota: 41 235,00 zł.
5. „XVII REGIONALNA EDYCJA POWIATOWEJ MŁODZIEŻOWEJ SZKOŁY LIDERÓW MŁODZIEŻOWYCH ANIMATORÓW PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH W MIKOŁOWIE – RÓWIEŚNICZA EDUKACJA ZDROWOTNA. PROPAGOWANIE POSTAW TRZEŹWOŚCIOWYCH, W TYM ABSTYNENCKICH W ŚRODOWISKU MŁODZIEŻOWYM”. Umowa Nr 274/2016 z dnia 01.03.2016 r. Kwota 20 070,00 zł.
6. „PROMOWANIE ALTERNATYWNEGO STYLU ŻYCIA W RODZINIE ORAZ RÓŻNYCH GRUPACH ZAWODOWYCH I SPOŁECZNYCH – XIX MIKOŁOWSKA POWIATOWA SPARTAKIADA ABSTYNENCKA – PROFILAKTYKA PRZEZ SPORT”. Umowa dotacyjna Nr 275/2016 z dnia 01.03.2016 r. Kwota 5 000,00 zł.

Ogłoszenie będzie udostępnione na tablicy ogłoszeń w siedzibie Stowarzyszenia Klub Abstynenta „POWRÓT” w Mikołowie do końca realizacji zadania to jest do 31.12.2016 r.
O źródłach finansowania, w tym uzyskanych dotacji z GMINY MIKOŁÓW, informować będziemy na bieżąco na stronie internetowej n/Stowarzyszenia, w komunikatach, informacjach przekazywanych do środków społecznego przekazu, w tym również podczas wywiadów do mediów. O powyższym na bieżąco będą informowani współorganizatorzy, uczestnicy i realizatorzy zadania, a także wszyscy współfinansujący zadania oraz udzielający pomocy rzeczowej i merytorycznej w trakcie realizacji zadania.
Informacja w tym względzie przekazywana będzie w sprawozdaniach merytorycznych i finansowych wszystkim udzielającym jakiejkolwiek pomocy, w tym również instytucjom, osobom, które poszczególne zadania objęły patronatem.
Powyższe będzie również w trakcie prezentowania sprawozdań merytorycznego i finansowego z działalności Stowarzyszenia Klub Abstynenta „POWRÓT” w Mikołowie za rok 2016 podczas XXVi ZEBRANIA WALNEGO w styczniu 2017 r.
Ogłoszenie winno być również umieszczone na widocznym miejscu podczas realizacji zajęć w Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego, oddziale zamiejscowym w Mikołowie – Śmiłowicach (dotyczy zadania pt.: XVII Regionalna Edycja Powiatowej Młodzieżowej Szkoły Liderów Młodzieżowych Animatorów Programów Profilaktycznych w Mikołowie – Rówieśnicza Edukacja Zdrowotna, Propagowanie Postaw Trzeźwościowych, w tym abstynenckich w środowisku młodzieżowym”.


Z wyrazami szacunku

ZARZĄD:

Stowarzyszenie "POWRÓT"