logo
podzialak

Sprawozdanie merytoryczne ze zorganizowania: XX PO | 2016-03-24

W dniu 21 marca br. w Ogólnopolskim Dniu Trzeźwości, obchodzonym w ruchu abstynenckim corocznie w Poniedziałek Wielkiego Tygodnia,

Mikołów, dnia 22.03.2016 r.

Sprawozdanie merytoryczne ze zorganizowania:
XX PONADREGIONALNEGO MIKOŁOWSKIEGO SEMINARIUM TRZEŹWOŚCIOWEGO

W dniu 21 marca br. w Ogólnopolskim Dniu Trzeźwości, obchodzonym w ruchu abstynenckim corocznie w Poniedziałek Wielkiego Tygodnia, nazajutrz po XXXI Światowym Dniu Młodzieży, odbyło się jako przedsięwzięcie cykliczne, XX Jubileuszowe Ponadregionalne Mikołowskie Seminarium Trzeźwościowe na temat: „STRATEGIE PROFILAKTYCZNE OGRANICZAJĄCE ZJAWISKA DYSFUNKCJI SPOŁECZNYCH WŚRÓD MŁODZIEŻY”. Tradycyjnie w Miejskim Domu Kultury w Mikołowie w godz. 830 – 1400. Sekretariat czynny był od 700.
19 marca br. w Starym Kościele p.w. Matki Boskiej Śnieżnej w Mikołowie, koncelebrowana była przez Dziekana Dekanatu Mikołowskiego ks. Proboszcza dr. Mirosława Godźka i dr. Pawła Maciąga z Bazyliki Mniejszej p.w. Świętego Wojciecha w Mikołowie oraz ks. Wojciecha Ignasiaka – Kierownika Ośrodka Profilaktyczno - Szkoleniowego w Katowicach. Msza Św. w intencji: SEMINARIUM, UCZESTNIKÓW, ORGANIZATORÓW, w tym: Stowarzyszenia Klub Abstynenta „POWRÓT” (XXX lecia założenia), Powiatowej Młodzieżowej Szkoły Liderów w Mikołowie i Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego w Mikołowie. Podczas Mszy wystąpił Chór Mieszany „HARMONIA” w Mikołowie, ponadto organista Jerzy Borówka.
Wychodząc naprzeciw apelowi organizatorów, wielu sprzedawców alkoholu z terenu Powiatu Mikołowskiego, solidaryzując się z tym wydarzeniem trzeźwościowym, podjęło decyzję o nie sprzedawaniu alkoholu w dniu SEMINARIUM.
Równolegle w wielu Szkołach naszego Powiatu organizowane były apele trzeźwościowe, konkursy plastyczne, gazetki itp. o tematyce zbieżnej z naszym Seminarium, współorganizowane m.in. przez absolwentów i słuchaczy Powiatowej Młodzieżowej Szkoły Liderów oraz społeczność Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego.
W Seminarium uczestniczyło około 265 osób, w tym ponad połowa to młodzież w wieku 14-21 lat. Dorośli reprezentowali różne grupy zawodowe, w tym m.in.: pracownicy socjalni ośrodków pomocy społecznej, służba zdrowia, w tym pielęgniarki środowiskowe, policjanci, strażnicy miejscy, strażacy, duchowieństwo, katecheci, sędziowie, prokuratorzy, kuratorzy sądowi, konsultanci, pedagodzy, terapeuci, psycholodzy, nauczyciele i wychowawcy, organizacje pozarządowe, środki społecznego przekazu, władza publiczna, w tym samorządowcy, kierownicy działów ewidencji gospodarczej z urzędów miast i gmin, przedstawiciele miejskich i gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych Województwa Śląskiego. Udział wzięli przedstawiciele paramentu europejskiego.
Młodzież reprezentowała szkoły podstawowe (VI klasy), gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, kluby młodzieżowe, harcerstwo, samorządy uczniowskie, świetlice środowiskowe, placówki opiekuńczo - wychowawcze, przyparafialny ruch młodzieżowy. Udział wzięli słuchacze XVII Edycji Szkoły Liderów oraz reprezentanci absolwentów poprzednich edycji. Uczestniczyli studenci uczelni wyższych z Województwa Śląskiego, a także społeczność Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego.
Seminarium miało na celu:
edukację publiczną (równocześnie młodzieży i dorosłych) dotycząca realizowanych strategii profilaktycznych ograniczających zjawiska dysfunkcji społecznych (zachowania ryzykowne i ryzykanckie) wśród młodzieży, scharakteryzowanie krótkich interwencji profilaktycznych, zaakcentowanie 7 dźwigni skutecznej profilaktyki, zapoznanie się ze strategią profilaktyki społecznej realizowanej przez policję.
ZASIĘG: ponadregionalny.
ORGANIZATORZY:
Stowarzyszenie Klub Abstynenta „POWRÓT” (organizator wiodący), Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowe Centrum ds. AIDS, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, Starostwo Powiatowe w Mikołowie, Urząd Miasta Mikołów, Miejski Dom Kultury w Mikołowie, Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gmin Powiatu Mikołowskiego, Powiatowa Młodzieżowa Szkoła Liderów Młodzieżowych Animatorów Programów Profilaktycznych w Mikołowie, Mikołowski Powiatowy Klub Młodzieżowy w Mikołowie.
PATRONAT:
- Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak,
- Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie Piotr Jabłoński,
- Dyrektor Krajowego Centrum ds. AIDS Anna Marzec-Bogusławska,
- Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie Krzysztof Brzózka,
- Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek,
- Arcybiskup Archidiecezji Katowickiej Ks. Wiktor Skworc,
- Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa,
- Śląski Kurator Oświaty Stanisław Faber,
- Starosta Mikołowski Henryk Jaroszek,
- Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula,
- Przewodniczący Stowarzyszenia „BEZPIECZNY POWIAT MIKOŁOWSKI” Henryk Zawiszowski.
KOMITET HONOROWY:
Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego Bożena Borowiec, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin Powiatu Mikołowskiego: Łaziska Górne - Burmistrz Aleksander Wyra, Mikołów – Burmistrz Stanisław Piechula, Ornontowice – Wójt Kazimierz Adamczyk, Orzesze – Burmistrz Mirosław Blaski, Wyry – Wójt Barbara Prasoł, Przewodniczący Komitetu Honorowego Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula, Prezes Regionalnego Związku Stowarzyszeń Abstynenckich woj. śląskiego Jan Garncarz.
W dniu 21 marca Seminarium rozpoczęto od przesłania młodzieży do dorosłych wypracowanego podczas Sesji Wiosennej XVII Powiatowej Młodzieżowej Szkoły Liderów, które zaprezentował słuchacz tegorocznej edycji Mateusz Piwowarczyk z IV Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach.
Następnie pomysłodawca i koordynator Tadeusz Rosa przywitał uczestników oraz zapoznał
z celem przedsięwzięcia. Ze wzruszeniem nawiązał do zaprezentowanego przesłania oraz zaznaczył, że od początku (1997 rok) w tych wydarzeniach symbolicznie uczestniczą CAŁE RODZINY.
Podkreślił, że w zrealizowanych dotychczas dziewiętnastu Seminariach wyedukowanych zostało około 5 tysięcy uczestników (równe grupy wiekowe i zawodowe, w znacznym stopniu, bo około 40% to młodzież), w dzisiejszym udział bierze około 250 osób.
Zaznaczył, że koncelebrowana 19 marca br. msza święta przedseminaryjna (oprawa muzyczna Chór „HARMONIA”), praktycznie rozpoczęła Seminarium. Z satysfakcją zauważył, że z zaproszenia skorzystali i uczestniczą przedstawiciele:
władzy publicznej w tym przedstawiciele parlamentu europejskiego, samorządowej, oświaty, duchowieństwa, instytucji centralnych, służb porządkowych, prokuratury i sądownictwa m.in.: Doradca Europosła Jana Olbrychta Artur Grzywok, Dyrektor Biura Poseł na Sejm RP Izabeli Kloc Anna Chrapek-Dudasz, były Duszpasterz Trzeźwości Archidiecezji Katowickiej ks. Piotr Brząkalik oraz aktualny ks. Wojciech Ignasiak (Dyrektor Ośrodka Szkoleniowo-Profilaktycznego w Katowicach im. sługi bożego ks. Franciszka Blachnidnego) – reprezentujący Metropolitę Katowickiego ks. Arcybiskupa Wiktora Skworca, Z-ca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego Marietta Hełka, która reprezentowała również Marszałka Województwa Śląskiego Wojciecha Saługę, Bartosz Kehl z Krajowego Biura Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie, Starosta Mikołowski Henryk Jaroszek, V-ce Przewodniczący Rady Powiatu Mikołowskiego, jednocześnie Przewodniczący Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Mikołowie Sławomir Bijak, Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula, V-ce Burmistrz Mikołowa Bogdan Uliasz, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mikołowie Katarzyna Syryjczyk-Słomska, Przewodniczący Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Mikołowski - członek Zarządu Powiatu Mikołowskiego Henryk Zawiszowski, V-ce Starosta Mikołowski Marek Szafraniec, V-ce Burmistrz Łazisk Górnych Jan Ratka z Pełnomocnikiem Burmistrza ds. PiRPU Katarzyną Siewier, Wójt Gminy Wyry Barbara Prasoł, inspektor w Dziale Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi ROPS, która przez kilka miesięcy pomagała Tadeuszowi Rosie organizować to przedsięwzięcie, Naczelnik Wydziału Profilaktyki Komendy Głównej Policji Dorota Pater, Komendant Powiatowej Policji w Mikołowie Andrzej Wystalski z Z-cą Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie Anną Musiał, Z-ca Naczelnika Wydziału Prewencji i Komendy Wojewódzkiej Policji Jacek Babiuch, Dyrektor Zarządu Szkół i Mikołowskich Przedszkoli Elżbieta Muszyńska, Józefina Gajda z ROPS, Komendant Straży Miejskiej w Mikołowie Bogusław Łuczyk z Z-cą Januszem Grzymałą, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Teresa Miguła, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich UM Mikołowa Grażyna Socha, Inspektor ds. Przeciwdziałania Uzależnieniem Urzędu Miasta Mikołowa Genewefa Jakubowska-Fijałkowska, Specjalista ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Mikołowa Agnieszka Ganiek, Dyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych, Dyrektorzy i Kierownicy Domów Pomocy Społecznej, Placówek Wsparcia Dziennego, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Domu Dziecka itp.
Środki społecznego przekazu reprezentotwali Bogusław Jastrzębski z Gazety Mikołowskiej oraz Andrzej Fijałkowski – media elektroniczne (Biuro Promocji Miasta z Urzędu Miasta w Mikołowie).
Uczestniczyli ponadto reprezentanci:
- Dekanatu Łaziskiego,
- Dekanatu Mikołowskiego,
- Dekanatu Orzeskiego,
- Urzędu Marszałkowskiego, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Śląskiego Kuratorium Oświaty, Śląskiej Wojewódzkiej Komendy Policji, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego,
- Przedstawiciele z Województwa Małopolskiego, Mazowieckiego, Warszawy,
- Rady Powiatu i Starostwa Powiatowego w Mikołowie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Powiatowego Urzędu Pracy,
- Śląskiej Wojewódzkiej Komendy Policji,
- Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie,
- Prokuratury Rejonowej w Mikołowie,
- Sądu Rejonowego, w tym Sądu Rodzinnego w Mikołowie,
- Władz i Samorządów wszystkich Gmin Powiatu Mikołowskiego,
- Gminnych i Miejskich Komisji RPA oraz koordynatorzy Gminnych Programów Profilaktyki i RPU wszystkich Gmin Powiatu Mikołowskiego oraz przedstawiciele z innych miast i gmin Województwa Śląskiego i Małopolskiego,
- Kierownicy działów ewidencji gospodarczej,
- Ruchu Trzeźwościowego z różnych regionów Polski, w tym klubów abstynenckich z Regionalnego Związku Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Śląskiego,
- Dyrekcji, Rad Pedagogicznych, Rad Rodziców, Samorządów Uczniowskich, pedagogów, psychologów szkolnych, katechetów,
- Mikołowskiego Hufca ZHP,
- Mikołowskiego Centrum Wolontariatu,
- Centrum Integracji Społecznej,
- Ośrodków Interwencji Kryzysowej,
- Poradni Pedagogiczno – Psychologicznych,
- Świetlic Środowiskowo – Terapeutycznych,
- Ośrodków Opieki nad Dziećmi i Młodzieżą, Klubów Młodzieżowych,
- Komitetów Ochrony Praw Dziecka,
- Ośrodków Kultury,
- Mikołowskiego Centrum Zdrowia, w tym Poradni Profilaktyki i Lecznictwa Odwykowego, „SAN-EPID” z województwa śląskiego,
- Kuratorów sądowych zawodowych i społecznych, sędziów rodzinnych, prokuratorów,
- Ośrodków Pomocy Społecznej,
- Ośrodków Sportu i Rekreacji,
- Policji, straży miejskiej, straży pożarnych,
- Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Świętego Karola Boromeusza,
- Absolwentów i słuchaczy tegorocznej edycji Powiatowej Młodzieżowej Szkoły Liderów,
- Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego,
- Grup samopomocowych,
- Organizacji pozarządowych,
- Środków społecznego przekazu, a w szczególności Polskiego Radia Katowice, Gazety Mikołowskiej, Aktualności Powiatu Mikołowskiego
- Społeczności klubowej „POWRÓT”.

Uczestnicy to przedstawiciele województw: śląskiego, mazowieckiego, w tym Warszawy.
Oficjalnego otwarcia SEMINARIUM dokonali Starosta Mikołowski Henryk Jaroszek i Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula. Wymienieni dołączyli do powitań, wyrażając jednocześnie podziękowania wykładowcom – znakomitym autorytetom w swoich dziedzinach, przybyłym z Warszawy aby podzielić się wiedzą i umiejętnościami z uczestnikami.
W dalszym ciągu w ramach części oficjalnej głos zabrali: Z-ca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego Marietta Hełka, Duszpasterz Trzeźwości Archidiecezji Katowickiej ks. Wojciech Ignasiak, Bartosz Kehl z Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie. Korespondencyjnie specjalne przesłania do uczestników i listy gratulacyjne na ręce pomysłodawcy i koordynatora Seminarium przesłał: Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalik. Po wystąpieniach w/w rozpoczęła się Sesja wykładowa moderowana przez dr. hab. profesora Krzysztofa Wojcieszka.

WYKŁADY (4 godziny dydaktyczne)

1. dr hab. Krzysztof Wojcieszek. Autor Krajowych Programów Profilaktycznych. Adiunkt Szkoły Wyższej im. B. Jańskiego, wykładowca Uniwersytetu Katolickiego Stefana Wyszyńskiego, ekspert Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie, założyciel Podyplomowej Szkoły Profilaktyki Szkolnej i Rodzinnej, Adiunkt w Wyższej Szkole Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Warszawie, Członek Zespołu ds. Apostolstwa Trzeźwości przy Konferencji Episkopatu Polski. Od I do XX wspierający kolejne seminaria trzeźwościowe. Konsultant merytoryczny zadania. Moderuje Sesję Wykładową oraz poprowadzi wykład nt. „Krótkie interwencje profilaktyczne, czym są, jak działają?”. 1 godzina dydaktyczna.
2. dr Krzysztof Ostaszewski. dr n. hum. w dziedzinie pedagogiki, adiunkt w Zakładzie Zdrowia Publicznego w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Kierownik Pracowni Profilaktyki Młodzieżowej „Pro-M”, która od lat zajmuje się propagowaniem wysokich standardów profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży. Redaktor naukowy miesięcznika „Remedium”. Ekspert Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Stypendysta Fogarty International Substance Abuse Research Training Program na Uniwersytecie Michigan w USA. Temat: „Wspieranie pozytywnych relacji społecznych młodego pokolenia w profilaktyce zachowań ryzykownych”. 1 godzina dydaktyczna.
3. Wspólny wykład w formie aktywnej, prezentuje realizowany przez:
- mgr Matteo Sala – Wiceprezes Zarządu Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej, współautor „Vademecum Skutecznej Profilaktyki Młodzieży” opracowanego przez pracowników Instytutu pod redakcją dr Szymona Grzelaka,
- mgr Leszek Szawiński – Prezes Zarządu Fundacji YAQ Projekt – Pracownia Rozwoju Społecznego, pedagog zaangażowany w pracę z osobami uzależnionymi, zajmuje się profilaktyką ryzykownych zachowań młodzieży.
Temat: „7 dźwigni skutecznej profilaktyki”. 1 godzina dydaktyczna.
4. podinspektor mgr Dorota Pater - Naczelnik Wydziału Profilaktyki z Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Temat: „Strategia profilaktyki społecznej realizowanej przez policję”. 1 godzina dydaktyczna.

Czynne były ponadto: PUNKT MEDYCZNY prowadzony przez dyplomowanego ratownika medycznego Michała Rosę z Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego, SEKRETARIAT SEMINARIUM, prowadzony przez Panie ze Stowarzyszenia „POWRÓT” i młodzież z Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego: Obsługa medialna: Aleksander Bożek, Paweł Kolonko, Paweł Pluta, Szymon Mucha, Aleksander Smyk, Mateusz Pluta, Wiktor Raducki, fotograf Mariusz Wierzgoń, pomoc techniczna: Mariusz Berger, Kazimierz Anisienia, Piotr Preg, Leszek Stasiński, Marian Ledwoń, Zbigniew Gardawski, Marek Lenard, Jerzy Juskowiak, Paweł Kolonko, Katarzyna Gembara. Kwiaty wręczali: Katarzyna Gembara, Mateusz Pluta, Krzysztof Gembara, Mateusz Piwowarczyk, Marta Wala. Obsługa sekretariatu: Grażyna Brudny, Elżbieta Jadasz, Katarzyna Jadasz, Irena Krenczyk, Krystyna Panuś. Promocja wydarzenia na stronie internetowej „POWROTU” Wojciech Zięba, Wiktor Raducki, Katarzyna Gembara, Mateusz Pluta. Usługi komputerowe: Katarzyna Łaciak.
Wszyscy uczestnicy otrzymali nieodpłatnie MATERIAŁY SEMINARYJNE (książka – biuletyn, DYPLOM – PAMIĄTKĘ UCZESTNICTWA, ZAŚWIADCZENIE, plakaty, ulotki, broszury z Krajowego Centrum ds. AIDS, Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii i Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych), w tym zakupione przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.
Serwowany był ponadto nieodpłatny poczęstunek: napoje ciepłe, zimne, ciasto. Wykładowcy oraz organizatorzy częstowani byli posiłkami gorącymi (obiad).
Na zakończenie głos ponownie zabrał Koordynator Seminarium, który dokonał podsumowania, podziękował za pomoc współorganizatorom, wykładowcom, patronom, parlamentarzystom, władzy publicznej, dyrekcji i pracownikom MDK, Restauracji „Ratuszowa” i Mocca d'oro, Drukarni „TOLEK” w Mikołowie, sądowi, prokuraturze, policji, straży miejskiej, pożarnej, środkom społecznego przekazu, szkołom, duchowieństwu, Chórowi „HARMONIA”, uczestnikom, w tym szczególnie młodzieży.
Zaakcentował, że dzisiejsze wydarzenie trzeźwościowe jest zwiastunem XIX Powiatowej Spartakiady Abstynenckiej (28 maj) oraz planowanej do zorganizowania z inicjatywy Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego 3 i 13 września br. XIII Mikołowskiej Powiatowej Kampanii Społecznej: „ŁAŃCUCH CZYSTYCH SERC – ALKOHOLIZMOWI, NARKOMANII, PRZEMOCY INTERPESONALNEJ, ZACHOWANIOM RYZYKOWNYM, HIV/AIDS NIETOLERANCJI – WSZELKIEMU ZŁU – NIE”. Podkreślił, że dzisiejsza tematyka kontynuowana będzie w dniu 5 września br. podczas Sesji Wyjazdowej XVII Edycji Powiatowej Młodzieżowej Szkoły Liderów do Parlamentu RP w Warszawie, w tym DEBATY n/t „PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ WŚRÓD MŁODZIEŻY”.
Po czym były podziękowania dla Koordynatora: Tadeusza Rosy i Moderatora Sesji Wykładowej Krzysztofa Wojcieszka. Listy gratulacyjne oraz kwiaty od Starosty Mikołowskiego (wręczył V-ce Starosta Mikołówski Marek Szafraniec) i osobiście Burmistrza Mikołowa Stanisława Piechuli. List gratulacyjny ponadto wręczyli Naczelnik Wydziału Profilaktyki z Kmoendy Głównej Policji Dorota Pater i Komendant Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie Andrzej Wystalski. Były podziękowania i kwiaty od młodzieży z Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego, składane przez Katarzynę Gembarę, Mateusza Plutę, Mateusza Piwowarczyka. Przedsięwzięcie było podane ewaluacji (195 ankiet). Poniżej zestawienie wyników”
1. W jakim stopniu informacje uzyskane w trakcie edukacji publicznej poruszonej podczas SEMINARIUM wzbogaciły Pani/Pana, Twoją wiedzę?
Proszę zaznaczyć na skali od 1 do 6
6: wysoka ocena
1 2 3 4 5 6
- wykład pt.:„Krótkie interwencje profilaktyczne, czym są, jak działają?”.
Realizator: dr Bohdan T. Woronowicz średnia ocena: 5,3
- wykład pt.: „Wspieranie pozytywnych relacji społecznych młodego pokolenia w profilaktyce zachowań ryzykownych”.
Realizator: dr hab. Krzysztof Ostaszewski średnia ocena: 5,4
- wykład pt.: „7 dźwigni skutecznej profilaktyki”.
Wykład wspólny. Realizatorzy: mgr Matteo Sala, mgr Leszek Szawiński średnia ocena: 5,1
- wykład pt.: „Strategia profilaktyki społecznej realizowanej przez policję”.
Realizator: podinsp. Dorota Pater średnia ocena: 4,8
2. Seminarium jako wydarzenie trzeźwościowe (edukacja, msza św., XXXI Światowy Dzień Młodzieży, działania w szkołach, apel do sprzedawców o niesprzedawanie w tym dniu alkoholu, rozpoczęcie Tygodnia Męki Pańskiej).
Proszę zaznaczyć X
TAK X WSZYSTKIE NIE

3. Uwagi różne:
Akcentowano trafienie tematu, dobrą organizację, gratulowano zorganizowania tak potrzebnego przedsięwzięcia.
Zadanie było finansowane z środków finansowych bądź rzeczowych: Budżetu Województwa Śląskiego, Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Krajowego Centrum ds. AIDS, Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Starostwa Powiatowego w Mikołowie, Urzędu Miasta Łaziska Górne, Urzędu Miasta Mikołowa, Urzędu Gminy Ornontowice, Urzędu Gminy Wyry, środków własnych Stowarzyszenia „Powrót”.
Ponadto pomocy udzielili: Przedsiębiorstwo „TOLEK” w Mikołowie, Cukiernia S. C. A. Wiechoczek – Fołda, G. Wiechoczek w Mikołowie, MDK w Mikołowie, Parafia pw. Świętego Wojciecha w Mikołowie, Chór „HARMONIA” w Mikołowie, Restauracja-Hotel „MOCCA D'ORO” w Mikołowie, Restauracja Ratuszowa w Mikołowie.
Zaangażowany był wolontariat członków Stowarzyszenia „POWRÓT” Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego i liderów Powiatowej Młodzieżowej Szkoły Liderów. Materiały edukacyjne nieodpłatnie dostarczyli: Krajowe Centrum ds. AIDS, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Część materiałów edukacyjnych zakupiona zostałai dostarczona przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (ROPS).
Organizatorzy składają serdeczne podziękowania WSZYSTKIM, którzy w jakimkolwiek stopniu przyczynili się do zorganizowania świetności tego przedsięwzięcia: Proboszczowi Parafii Św. Wojciecha w Mikołowie, Księdzu Proboszczowi Mirosławowi Godziekowi i ks. Pawłowi Maciągowi oraz księdzu Wojciechowi Ignasikowi dziękujemy za odprawienie Mszy Świętej, Chórowi „HARMONIA” za śpiewanie i oprawę muzyczną podczas Mszy Świętej, organiście Jerzemu Borówce.
Podmiotom – sprzedawcom alkoholu dziękujemy za niesprzedawanie alkoholu w tym dniu na terenie Powiatu Mikołowskiego, a Dyrektorom Szkół, pedagogom szkolnym, młodzieży za zorganizowanie apeli trzeźwościowych oraz stosownych konkursów plastycznych.
Przedstawicielom środków społecznego przekazu, duchowieństwu, przekazujemy wyrazy uznania i składamy podziękowania za stałe rozpropagowywanie idei naszego przedsięwzięcia oraz innych działań związanych z propagowaniem zdrowego, wolnego od używek stylu życia, których szczególnym adresatem jest młodzież.


PRZEWODNICZĄCY KOMITETU ORGANIZACYJNEGO
KOORDYNATOR SEMINARIUM
PREZES STOWARZYSZENIA „POWRÓT”
KIEROWNIK SZKOŁY LIDERÓW

mgr Tadeusz Rosa

Stowarzyszenie "POWRÓT"