logo
podzialak

Sprawozdanie merytoryczne z realizacji SESJI WIOSE | 2016-03-22

SESJA WIOSENNA rozpoczęła XVII Edycję Szkoły (2016).

Mikołów, dnia 14.03.2016 r.
Sprawozdanie merytoryczne z realizacji SESJI WIOSENNEJ
XVII REGIONALNEJ EDYCJI
MŁODZIEŻOWEJ SZKOŁY LIDERÓW Młodzieżowych Animatorów
Programów Profilaktycznych w Mikołowie


SESJA WIOSENNA rozpoczęła XVII Edycję Szkoły (2016).

Została zrealizowana w Hotelu „AGRO” w Mikołowie – Śmiłowicach w dniach: 11, 12, 13 marzec br.
Odbyło się 21 godzin lekcyjnych warsztatów, ćwiczeń w grupach oraz 8 godzin lekcyjnych wykładów dla wszystkich słuchaczy, a ponadto 3 godziny dydaktyczne zajęć seminaryjnych oraz 3 godziny dydaktyczne programu profilaktycznego „KOREKTA”.
Uroczyste otwarcie XVII Regionalnej Edycji Szkoły, a jednocześnie sesji wiosennej, zostało dokonane w dniu 11 marca br. przez V-ce Starostę Mikołowskiego Marka Szafrańca i Burmistrza Mikołowa Stanisława Piechulę, po wcześniejszym inauguracyjnym wystąpieniu twórcy i kierownika Szkoły Tadeusza Rosy, w którym nawiązał do 17 lat funkcjonowania jedynej tego typu szkoły w Polsce.
W otwarciu poza wyżej wymienionymi, oprócz młodzieży – słuchaczy szkoły, prowadzących, wykładowców, realizatora programu „KOREKTA”, opiekunów młodzieży, ratownika medycznego, Zarządu Stowarzyszenia „POWRÓT”, Samorządu Młodzieżowego Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego, wolontariuszy oraz Kierownictwa Szkoły uczestniczyli m.in.: V-ce Dyrektor Wydziału Certyfikacji i Współpracy Terytorialnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Michał Pienta, Dyrektor Biura Senatora Senatu RP Wojciecha Piechy Anna Skowronek, V-ce Burmistrz Łaziska Górnych Jan Ratka, Prezydenta Zabrza Małgorzatę Mańkę-Szulik reprezentował Główny Specjalista Urzędu Miasta ds PiRPU Jan Szulik, Wydział Prewencji Śląskiej Wojewódzkiej Komendy Policji reprezentowali: Dorota Nakonieczny, Kazimierz Toborowicz, uczestniczyli również m.in.: Komendant Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie Andrzej Wystalski, Z-ca Naczelnika Wydziału Prewencji Anna Musioł, Sędzia Sądu Rejonowego w Mikołowie Beata Mańka, Prokurator Prokuratury Rejonowej w Mikołowie Renata Zawadzka, Komendant Straży Miejskiej w Mikołowie Bogusław Łuczyk, Przewodnicząca Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Mikołowie, która również reprezentowała Gazetę Mikołowską Iwona Spychała-Długosz, Z-ca Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Mikołowie Anna Komińska, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Mikołowa Izabella Konieczny, Specjatlista ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Mikołowa Agnieszka Ganiek, Ewa Kowacz i Zygmunt Smoczok z Mikołowskiego Banku Spółdzielczego, Kierownik Sekcji Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tychach Iwona Konieczny wraz ze współpracownicą sekcji Wiolettą Dawczyńską, przedstawicielki Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny FMSA-Poland o/śląsk Agnieszka Biel i Justina Trukawka, Regionalny Związek Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Śląskiego reprezentowali Kazimierz Anisienia i Aleksander Brudny. „MONAR” reprezentował Dyrektor Ośrodków Leczenia Uzależnionych w Krakowie i Kielcach Mariusz Kajda, członek Zarządu Głównego „MONAR”, ponadto obecni byli Pełnomocnicy Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów ds. PiRPU, Przewodniczący, Sekretarze GKRPA ze wszystkich Gmin uczestniczących w realizacji PROGRAMU, a także pedagodzy i psycholodzy ze Szkół Macierzystych, których młodzież uczestniczy w programie.
List specjalny do młodzieży i kadry na ręce kierownika i twórcy Szkoły Młodych Liderów Profilaktyków przesłał Rzecznik Praw Dziecka - Minister Marek Michalak.
Pozdrowienia korespondencyjnie ponadto przekazali m.in.: Dyrektor PARPA Krzysztof Brzózka, Dyrektor KC ds. AIDS Anna Marzec – Bogusławska, Dyrektor KB ds. PN Piotr Jabłoński.
Tegoroczna Edycja Szkoły objęta jest patronatem m.in. przez: Dyrektora PARPA Krzysztofa Brzózkę. Telefonicznie gratulacje przekazali Europosłowie Bolesław Piecha, Dyrektor Biura Krajowego Europosła Bolesława Piechy Katarzyna Dutkiewicz, Poseł na Sejm RP Grzegorz Matusiak, Dyrektor Biura Posła na Sejm RP Marka Krząkały Łukasz Kłosek, a także doradca Europosła Jana Olbrychta Artur Grzywok.

W tym miejscu przypomnijmy:
Szkoła jako niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego przy Stowarzyszeniu Klub Abstynenta „POWRÓT” wpisana została po spełnieniu wymogów do ewidencji oświatowych placówek niepublicznych Powiatu Mikołowskiego w dniu 19.10.1999 r. pod numerem 5/99.
Nadzór nad działalnością oświatową szkoły sprawuje Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.
Jest to pierwsza w Polsce profesjonalna szkoła tego typu.
I edycję ukończyło 56 absolwentów, II edycję 66 absolwentów, III edycję 73 absolwentów, IV edycję 84 absolwentów, V edycję 85 absolwentów, VI edycję 81 absolwentów, VII edycję 75 absolwentów, VIII edycję 70 absolwentów, IX edycję 65 absolwentów, X edycję 61 absolwentów, XI edycję 61 absolwentów, XII edycję 57 słuchaczy, XIII edycję 56 słuchaczy, XIV edycję 56 słuchaczy, XV edycję 56 słuchaczy, XVI edycję 58 słuchaczy, a w tegorocznej XVII edycji udział bierze 56 słuchaczy. TWÓRCĄ SZKOŁY, a jednocześnie od początku jej kierownikiem jest Tadeusz Rosa.

Dotychczas zrealizowano szesnaście edycji.
Dyplom młodego lidera profilaktyka oraz świadectwo ukończenia szkoły otrzymało 1064 absolwentów (dziewczęta i chłopcy w wieku 14-20 lat).
W 2004 roku Stowarzyszenie „POWRÓT” przy którym funkcjonuje Szkoła zajęło 3 miejsce (na 452 inicjatywy z całego kraju) w IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Ligi Inicjatyw Powiatowych za utworzenie i prowadzenie Powiatowej Młodzieżowej Szkoły Liderów w Mikołowie. Stosowny dyplom i list gratulacyjny rekomendujący to przedsięwzięcie do rozpowszechniania w całym kraju, odebrali Starosta Mikołowski Henryk Jaroszek oraz Prezes Stowarzyszenia Tadeusz Rosa z rąk Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego w dniu 15 kwietnia 2004 r. w Pałacu Prezydenckim.
14 października 2004 r. w Dniu Edukacji Narodowej do Mikołowa przyjechała żona Prezydenta Pani Jolanta Kwaśniewska z ks. Arkadiuszem Nowakiem, którzy m.in. spotkali się z przedstawicielami absolwentów poprzednich edycji Młodzieżowej Szkoły Liderów, aktywnie działających w Mikołowskim Klubie Młodzieżowym.
Od 2004 r. do 2013 r. corocznie słuchacze kolejnych edycji Powiatowej Szkoły Liderów wyjeżdżają do Parlamentu Rzeczpospolitej Polskiej. Podczas wyjazdu edukacyjnego realizowana jest debata na temat profilaktyki uzależnień wśród młodzieży, z udziałem krajowych autorytetów realizujących strategię naszego kraju w dziedzinie przeciwdziałania niepożądanym zjawiskom dysfunkcji społecznej, w tym alkoholizmowi, narkomanii, przemocy, HIV/AIDS, nietolerancji.
W dniu 19 sierpnia 2012 r. Tadeusz Rosa, twórca i kierownik Szkoły, uczestniczył w Warszawie w uroczystościach obchodów 10 rocznicy śmierci śp. Marka Kotańskiego, KOTANA jak GO do dzisiaj nazywamy.
Podczas uroczystości Tadeusz Rosa odznaczony został przez Kapitułę "MONARU" MIECZEM KOTANA za długoletnią pracę na rzecz osób borykających się z uzależnieniami od środków psychoaktywnych, współuzależnionych oraz wybitne osiągnięcia w profilaktyce – przeciwdziałaniu zachowaniom ryzykownym wśród młodzieży. Otrzymał tytuł WOJOWNIKA ŚWIATŁA.
Twórca Szkoły Liderów od 2003 r. do 2014 r. corocznie, w przeddzień Światowego Dnia AIDS, wyróżniony był nagrodą Ministra Zdrowia za szczególne osiągnięcia w profilaktyce w aspekcie zapobiegania HIV/AIDS.
Decyzją kapituły "CZERWONEJ KOKARDKI" Tadeusz Rosa wraz z Mikołowską Powiatową Młodzieżową Szkołą Liderów, która pod Jego kierownictwem działa z sukcesem od wielu lat, uhonorowany został tym zaszczytem wyróżnieniem.
"Czerwoną Kokardkę" przyznawaną co roku z okazji Światowego Dnia AIDS, otrzymują osoby, organizacje i instytucje, które w szczególny sposób przyczyniły się do poprawy jakości życia osób żyjących z HIV, chorych na AIDS, bądź też wniosły wkład w działania profilaktyczne w dziedzinie HIV/AIDS w Polsce.
Uroczystość wręczenia "Czerwonych Kokardek" odbyła się podczas uroczystej sesji w ramach XIX Konferencji "Człowiek Żyjący z HIV w rodzinie i społeczeństwie", dnia 3 grudnia 2012 r. w hotelu Marriott w Warszawie.
W styczniu 2013 r. znalazł się w gronie 18 nominowanych do Człowieka Roku 2012 w XI plebiscycie ogłoszonym przez Górnośląski Tygodnik „ECHO”. Stowarzyszenie „POWRÓT” kierowane przez Tadeusza Rosę jako ORGANIZACJA ROKU 2012 zajęła II miejsce.
Tadeusz Rosa na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz ustawy o orderach i odznaczeniach, postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2013 roku, na wniosek Wojewody Śląskiego za zasługi w dziedzinie profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży odznaczony ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI.
Odznaczenie zostało wręczone przez Starostę Mikołowskiego Henryka Jaroszka i Burmistrza Mikołowa Marka Balcera w dniu 25 marca 2013 r. w Ogólnopolskim Dniu Trzeźwości podczas XVII Ponadregionalnego Mikołowskiego Seminarium Trzeźwościowego pt. „Zachowania ryzykowne i ryzykanckie wśród młodzieży, w tym młodych kierowców, w ruchu drogowym oraz im przeciwdziałanie”.
W dniu 22.10.2014 r. uczestniczył w konferencji „Relacje w rodzinie. Widzę, słyszę, rozumiem” organizowanej przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach. Konferencja była realizowana w ramach Projektu „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”. Projekt objęli patronatem honorowym Wojewoda Śląski i V-ce Marszałek Województwa Śląskiego.
W dniu 7 listopada 2014 r. na zaproszenia Śląskiego Kuratora Oświaty Stanisława Fabera i Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztofa Jarosza uczestniczył w gali finałowej działania PaT/E (edukacja) w województwie śląskim połączonej z premierą spektaklu edukacyjno-profilaktycznego „Sekret” obsadzie żorskiej grupy PaT. Działanie było realizowane w ramach projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej PaT/E (edukacja) w programie „Profilaktyka a Ty” Komendy Głównej Policji.
W dniu 28 października 2015 r. Tadeusz Rosa uczestniczył w konferencji „Dopalacze Wypalacze - groźne narkotyki” organizowanej przez: Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Konferencja była realizowana w ramach Projektu „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” oraz Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim na lata 2011-2016. Patronat honorowy nad Projektem objął Marszałek Województwa Śląskiego.

Celem szkoły jest:
- przygotowanie młodzieży do roli lokalnych, młodzieżowych animatorów programów profilaktycznych – pozytywnych liderów promujących zdrowy styl życia,
- nabywanie przez młodzież umiejętności tworzenia grup zadaniowych – kółek środowiskowych propagujących w swoich środowiskach zdrowy, alternatywny styl życia oraz popularyzujących trzeźwość,
- nabywanie przez młodzież wiedzy z zakresu wczesnej profilaktyki w aspekcie przeciwdziałania uzależnieniom od środków psychoaktywnych (narkotyki w tym „dopalacze”, alkohol ) oraz zapobiegania HIV/AIDS,
- nauczanie młodzieży tolerancji oraz umiejętności rozwiązywania konfliktów w szkole, domu, grupie rówieśniczej,
- integracja młodzieży.

Nabór młodzieży prowadzony był przez pedagogów szkolnych, kierowników klubów młodzieżowych, a także świetlic socjoterapeutycznych przy współpracy Gminnych Komisji RPA. W zajęciach udział wzięło 56 słuchaczy, przedstawicieli szkół ponadpodstawowych z terenu woj. Śląskiego. Wśród słuchaczy byli również m.in. przedstawiciele Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego w Mikołowie, a także Stowarzyszenia „POMARAŃCZOWEJ MŁODZIEŻY” z Zabrza, Stowarzyszenia „POMOCNA DŁOŃ” w Raciborzu.
Zajęcia: warsztaty w grupach, wykłady prowadziły znane krajowe autorytety specjalizujące się w/w problematyce, a mianowicie:
- mgr Liliana Krzywicka – mgr psychologii, superwizor, wykładowca i trener w szkołach „STRATEGIA”, Studium Przeciwdziałania w Rodzinie organizowanych przez Instytut Psychologii Zdrowia, terapeuta Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia w Katowicach, Kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Katowicach, prowadzi własną pracownię psychologiczną, Przewodnicząca Ogólnopolskiej Rady Ekspertów ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
- mgr Małgorzata Wincenciak – psycholog, trener, terapeuta, współpracownik Stowarzyszenia „NIEBIESKA LINIA” w Warszawie, prowadzi własną pracownię psychologiczną.
- mgr Anna Wiechcińska – mgr psychologii, trener, terapeuta, współpracownik PARPA i Instytutu Psychologii Zdrowia w Warszawie, prowadzi własną pracownię psychologiczną,
- Agnieszka Małgorzata Biel – Koordynator lokalny projektu „Peer Education HIV/AIDS”, udział w warsztatach organizowanych przez Polską Fundację Pomocy Humanitarnej „RES HUMANAE” o tematyce HIV/AIDS. Praca nad przygotowywaniem ogólnopolskiego projektu Edukacja Seksualna Studenta IV roku Uniwersytetu Medycznego. Członek Zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny o. Śląsk.,
- mgr Katarzyna Gembara – magister pedagogiki resocjalizacyjnej i profilaktyki społecznej, licencjat z zakresu pedagogiki społecznej z poradnictwem zawodowym. Pracownik Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu na stanowisku instruktora terapii zawodowej. Absolwentka V Edycji Szkoły Liderów, członek Samorządu Młodzieżowego Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego. Uprawnienia wychowawcy kolonijnego i kierownika placówek wypoczynku dzieci i młodzieży. Otrzymała tytuł wolontariusza 2011 r.
- mgr Beata Mańka – mgr prawa, Przewodnicząca Wydziału Sądu Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Mikołowie,
- kom mgr Anna Musioł – pedagog, Specjalista Zespołu ds. Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie, absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego o specjalności pedagogika socjalna w zakresie resocjalizacji.
- Justyna Trukawka – Koordynator lokalny projektu „Peer Education HIV/AIDS”, udział w warsztatach organizowanych przez Polską Fundację Pomocy Humanitarnej „RES HUMANAE” o tematyce HIV/AIDS. Praca nad przygotowywaniem ogólnopolskiego projektu Edukacja Seksualna Studenta IV roku Uniwersytetu Medycznego. Członek Zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny o. Śląsk. Edukator HIV/AIDS podczas „Tramwaju Zwanego Pożądaniem” Katowice. Udział w Ogólnopolskich Warsztatach Programu Stałego ds Zdrowia Reprodukcyjnego AIDS.,
- mgr Mariusz Kajda – terapeuta ds. uzależnień, prowadzi własną pracownię terapeutyczną, dyrektor monarowskich ośrodków leczenia narkomanii w Kielcach i Krakowie, członek Zarządu Głównego „MONAR”,
- mgr Andrzej Wojciechowski – mgr psychologii, wykładowca i trener Szkoły „STRATEGIA” oraz programu „Świetlica socjoterapeutyczna”, Przewodniczący Ponadregionalnego Zespołu Ekspertów w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przy PARPA, członek European Society for Prevention Research.
Każdy z uczestników szkoły otrzymał komplet materiałów programowych, stosowną literaturę, czasopisma, ulotki informacyjne, koszulkę trykotową z logo i napisem szkoły, gadżety Starostwa Powiatowego w Mikołowie, itp. Podczas sesji czynny był punkt konsultacyjny do indywidualnych rozmów ze słuchaczami prowadzony przez Genowefę Jakubowską – Fijałkowską, z-ca kierownika szkoły, na co dzień pełnomocnika Urzędu Miasta Mikołowa ds. RPA i Przeciwdziałania Narkomanii oraz punkt medyczny prowadzony przez dyplomowanego ratownika medycznego Michała Rosę.
Sekretariat szkoły prowadziła Janina Piecha (również opieka nad młodzieżą).
Młodzież podzielona była na 4 grupy warsztatowe.
Zapewniono całodobową opiekę nad młodzieżą – słuchaczami szkoły, która prowadzona była przez opiekunów z uprawnieniami wychowawców kolonijnych. W prace opiekuńcze zaangażowani byli również absolwenci z poprzednich edycji: Mariusz Berger, Katarzyna Gembara, Paweł Kolonko, Mateusz Pluta, Paweł Pluta, Wiktor Raducki, Marta Wala, Mariusz Wierzgoń.
Program koordynowany był przez kierownika szkoły Tadeusza Rosę.

Tematyka wykładów (8 godzin dydaktycznych):
- „Dopalacze - poznaj fakty” Założenia Ogólnopolskiej Kampanii „DOPALACZE – KRADNĄ ŻYCIE” kolejne odsłony - mgr Andrzej Wojciechowski (2 godz.),
- „Mechanizmy uzależnienia” – mgr Liliana Krzywicka (2 godz.),
- „Zachowania ryzykowne” – zapobieganie HIV/AIDS cz. I – Agnieszka Biel (młodzież gimnazjalna) Justina Trukawka (młodzież ponadgimnazjalna). Wykład realizowany był równolegle po 2 godz. w 2 grupach,
- „Metodyka prowadzenia zajęć specjalistycznych w grupie” – mgr Katarzyna Gembara (1 godz.),
- „Prawnokarne aspekty odpowiedzialności nieletnich w przypadku wykazywania przejawów demoralizacji lub popełnienia czynu karalnego” – mgr Beata Mańka (1 godz.), i kom mgr Anna Musioł (współprowadzenie wykładu).
Program profilaktyczny „KOREKTA” (3 godziny dydaktyczne), realizowany przez mgr Mariusza Kajdę.

Tematyka prowadzonych warsztatów w grupach oraz zajęć seminaryjnych (26 godzin dydaktycznych), w tym 3 godziny zajęć seminaryjnych i 21 godzin warsztatów (zajęć interaktywnych):
- Przedstawienie się uczestników grupy. Oczekiwania uczestników. Uczenie się imion. Komunikacja interpersonalna.
- Rozmowy na temat osobistych wrażeń po programie „KOREKTA”.
- Autoprezentacja, ustalenie praw i obowiązków słuchaczy.
- Przygotowanie „GŁOSU MŁODZIEŻY – PRZECIWDZIAŁANIE ZACHOWANIOM RYZYKOWNYM” planowanego do prezentacji przez delegację słuchaczy podczas XX Ponadregionalnego Mikołowskiego Seminarium Trzeźwościowego w Ogólnopolskim Dniu Trzeźwości w dniu 21 marca br. (w załączeniu przesłanie młodzieży).
- Budowanie zespołu i omawianie ról w zespole oraz ich przydatność do pracy w zespole.
- Asertywność jako alternatywa do zachowań asertywnych i uległych:
 Trudności w mówieniu „NIE” – asertywna odmowa,
 „zdarta płyta” – technika odmawiania, której celem jest egzekwowanie praw, wyrażanie życzeń oraz podtrzymywanie kontaktu,
 obrona własnych granic – 5-cio etapowa procedura zareagowania w przypadku naruszenia przez kogoś innego własnych granic.
- Sztuka negocjacji.
- Zdobywanie umiejętności organizowania imprez pod hasłem: „Potrafię bawić się bez używek”, metodyka prowadzenia zajęć specjalistycznych w grupie, klasie itp. (zajęcia seminaryjne),
- „Podróż do Hollywood” – program profilaktyczny, gry i zabawy integracyjne (zajęcia seminaryjne).
Zajęcia edukacyjne rozpoczął wykład pt.: „Prawnokarne aspekty odpowiedzialności nieletnich w przypadku wykazywania przejawów demoralizacji lub popełnienia czynu karalnego”, zrealizowany przez mgr Beatę Mańka, Przewodniczącą Wydziału Sądu Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Mikołowie oraz kom mgr Annę Musioł Specjalistę Zespołu ds Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie. Słuchacze otrzymali do wykonania zadania domowe (indywidualne) między innymi nawiązanie kontaktu z jednostkami organizacjami ruchu trzeźwościowego, funkcjonującymi na terenie reprezentowanej gminy, samorządami i lokalnymi mediami. Słuchacze otrzymali zdiagnozowane zasoby. Niezależnie od indywidualnego zadania domowego słuchacze podczas Sesji jesiennej zaprezentują zrealizowane przez siebie indywidualnie bądź w zespołach programy profilaktyczne. Podczas Sesji Jesiennej przeprowadzona będzie na forum ogólnoszkolnym symulacja zajęć z metodyki prowadzenia zajęć.

Podczas ostatniego dnia zajęć słuchacze pisali list do siebie, w którym odpowiadali na pytania „Jak wyobrażam sobie we wrześniu ( Sesja Jesienna Szkoły) 2016 roku”, „Jak będę chronił siebie przed piciem alkoholu i innymi używkami oraz zachowaniami ryzykownymi?”.
Listy zostały zaklejone. Zostaną wręczone uczestnikom podczas Sesji Jesiennej, która odbędzie się 23, 24, 25 września br.
W dniu 11 marca (pierwszy dzień) na zakończenie zajęć zorganizowano spotkanie społeczności SZKOŁY (słuchacze, prowadzący zajęcia, opiekunowie, ratownik medyczny).
Spotkanie trwające 1 godzinę prowadził Kierownik Szkoły Tadeusz Rosa. W trakcie spotkania m.in. młodzież zapoznana została z filmikiem Wojewódzkiej Komendy Policji pt; „JEDNA SEKUNDA – CAŁE ŻYCIE”.

Ustalono Ogólnoszkolny Regulamin oraz dokonano wyboru Samorządu Szkolnego (słuchacze) w składzie:
- Przewodniczący: Szymon MUCHA,
- V-ce Przewodnicząca: Paulina MIŚ,
- Członkowie Samorządu: Aleksandra HANEJKO, Wiktoria WIĘCIERZ.
Podczas spotkania (kierownik zapewnił rodzinną atmosferę) dzielono się wrażeniami z pierwszego dnia, refleksjami.
W dniu 12 marca (drugi dzień) zajęcia wieczorne to prezentacja przez 4 grupy na forum ogólnoszkolnym swoich programów „POTRAFIĘ BAWIĆ SIĘ BEZ UŻYWEK”(zajęcia seminaryjne).
Na zakończenie odbyło się podsumowanie dnia poprowadzone przez Kierownika Szkoły Tadeusza Rosę.
Uczestnicy spotkania dzielili się swoimi odczuciami związanymi z uczestnictwem w tej nietypowej szkole, doświadczeniami związanymi z doznawaniem przemocy, szczególnie w miejscach publicznych (szczególnie na imprezach masowych), strachu, nietolerancji, akcentowano ostatnie śmiertelne wydarzenia na Ukrainie i Rosji. Kierownik Tadeusz Rosa zachęcił uczestników (młodzież i dorośli) do współorganizowania XIII Mikołowskiej Powiatowej Kampanii: „ŁAŃCUCH CZYSTYCH SERC – NARKOMANII, ALKOHOLIZMOWI, PRZEMOCY, NIETOLERANCJI, HIV/AIDS, WSZELKIEMU ZŁU – NIE”.
Kampania z inicjatywy Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego w Mikołowie (absolwenci poprzednich edycji szkoły) zrealizowana będzie m.in. przy współpracy z Zarządem Głównym Stowarzyszenia „MONAR” w Warszawie. Podsumowanie Kampanii 13 września na RYNKU w Mikołowie, 3 września na stadionie AKS w Mikołowie odbędzie się z tej okazji turniej piłki nożnej. Podczas spotkania odbyła się Prezentacja multimedialna działań profilaktycznych realizowanych przez Stowarzyszenie „POWRÓT”, placówki przy nim działające. Wymiana doświadczeń.
W dniu 13 marca na forum ogólnoszkolnym odbyło się zakończenie. Słuchacz tegorocznej edycji Mateusz Piwowarczyk odczytał „PRZESŁANIE DO DOROSŁYCH” opracowane przez młodzież. Uczestnicy zgotowali twórcy Szkoły Tadeuszowi Rosie owację na stojąco. Po pożegnalnym obiedzie około godz. 1530 rozwieziono słuchaczy autokarem do swoich miejsc zamieszkania.
Na czas trwania Sesji młodzież była ubezpieczona.

EWALUACJA CZĄSTKOWA
Na zakończenie młodzież wypełnia anonimowe ankiety, w których poddano ocenie Sesję Wiosenną, a mianowicie:
1. Ocena zajęć w grupach w punktach od 1 do 6
2. Ocena wykładów w punktach od 1 do 6
3. Ocena realizacji Programu „KOREKTA” od 1 do 6
4. Jakie zmiany proponowałbyś (proponowałabyś) wprowadzić podczas SESJI JESIENNEJ?
5. Inne uwagi
Ocena celująca: 6

Średnia na pytanie 1 - 5,60
na pytanie 2 - 4,93
na pytanie 3 - 5,34
na pytanie 5 - 5,86
Wykłady zdaniem młodzieży powinny być bardziej dynamiczne, bardziej interaktywne, intensywniejsza współpraca z młodzieżą w trakcie wykładu – angażowanie jej, itp.
Na pytanie: jakie zmiany wprowadzić podczas Sesji Jesiennej oraz inne uwagi, dominowały odpowiedzi: wydłużyć czas trwania sesji, więcej wolnego czasu, było idealnie, żadnych zmian, wprowadzić scenki rodzajowe, BYŁO FAJNIE, wszystko dopięte na ostatni guzik, przyjazna atmosfera i ludzie, kontynuować szkołę (kolejne edycje) w latach następnych, BYŁO SUPER, wszystko mi odpowiada XD, taka szkoła powinna być w całej Polsce, spotkania z trzeźwiejącymi alkoholikami i narkomanami, gratulacje dla p. Tadeusza, dobrze się czuję w tej szkole, dłuższe przerwy.
Kierownictwo Szkoły uwagi te wnikliwie przeanalizuje i w ramach możliwości uwzględni przy opracowywaniu programu Sesji Jesiennej.
Poniżej

ZESTAWIENIE WYNIKÓW ANKIETY ANONIMOWEJ
(56 SŁUCHACZY) NA ZAKOŃCZENIE SESJI WIOSENNEJ.

Nr pyt Treść pytania Punktacja/ilość osób Ilość punktów Średnik wynik
1 2 3 4 5 6
1 Ocena zajęć w grupach w punktach od 1 do 6 - - - - - - x 3 x 16 x 37 314 5,60
2 Ocena wykładów w punktach od 1 do 6 - - x 2 x 4 x 10 x 20 x 20 276 4,93
3 Ocena organizacji programu profilaktycznego „KOREKTA” w punktach od 1 do 6 - - - - x 1 x 4 x 26 x 25 299 5,34
4 Jakie zmiany proponowałbyś (proponowałabyś) wprowadzić podczas sesji jesiennej? Informacja zwrotna opisowa scharakteryzowana wyżej
5 Inne uwagi, w tym ocena Szkoły w punktach od 1 do 6 - - - - - - x 1 x 6 x 49 328 5,86PANORAMA GMIN DELEGUJĄCYCH SWOICH UCZESTNIKÓW:
MŁODZIEŻ ZE SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH

L.p. NAZWA GMINY ILOŚĆ SŁUCHACZY
RAZEM
1. CZERWIONKA-LESZCZYNY 4
2. KATOWICE 4
3. ŁAZISKA GÓRNE 8
4. MIKOŁÓW 18
5. ORNONTOWICE 2
6. SOSNOWIEC 2
7. WYRY 2
8 ZABRZE 16
OGÓŁEM 56
WOJ. ŚLĄSKIE
POWIAT MIKOŁOWSKI 56
30HARMONOGRAM POZOSTAŁYCH DO REALIZACJI
DZIAŁAŃ W ROZBICIU NA MIESIĄCE, rok 2016

Zadanie Miesiące
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Udział Powiatowej Drużyny Piłkarskiej Młodych Liderów Profilaktyków w Turniejach Piłkarskich

X

X

X

X
2. Konferencja robocza ewaluacyjna dokonująca sesji wiosennej X
3. XX SEMINARIUM TRZEŹWOŚCIOWE – OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ TRZEŹWOŚCI (21 marzec br.)
X4. XVIII SPARTAKIADA ABSTYNENCKA (28.05.2016 r.) X

5. Sesja Wyjazdowa do PARLAMENTU RP X
6. XIII Mikołowska Powiatowa Kampania „ŁAŃCUCH CZYSTYCH SERC NARKOMANII, ALKOHOLIZMOWI, PRZEMOCY, ZACHOWANIOM RYZYKOWNYM, HIV/AIDS – WSZELKIMU ZŁU NIE”X
7. Dyskoteki ph. ”POTRAFIĘ BAWIĆ SIĘ BEZ UŻYWEK” X X X X X
8. Sesja Jesienna Szkoły X
9. Prace zakończeniowe
podsumowujące XVII EDYCJĘ
Szkoły. Rozliczenie.
X
X

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA:
Koszt przygotowania oraz realizacji Sesji Wiosennej zamknie się kwotą około 40 tysięcy złotych. Przedsięwzięcie materialnie wspierali: Poseł do Parlamentu Europejskiego Bolesław Piecha, Poseł do Parlamentu Europejskiego Jan Olbrycht, Senator Senatu RP Wojciech Piecha.
W kosztach partycypowały Gminy delegujące swoich uczestników, dotacje celowe zostały udzielone przez: Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Wsparcia materialnego, w tym również m.in. poprzez nieodpłatne wykonywanie usług, częściowe sponsorowanie, darowizny udzielili: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – zakup materiałów edukacyjnych (współorganizator XVII Edycji), Krajowe Centrum ds. AIDS – materiały edukacyjne, Przedsiębiorstwo „PROFESJA” w Mikołowie, Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, Cukiernia S. C. A. Wiechoczek-Fołda, G. Wiechoczek, osoby prywatne.
W rozpropagowaniu naszego programu pomogli nam: dyrekcja szkół oraz pedagodzy szkolni, przedstawiciele środków społecznego przekazu woj. Śląskiego, w tym m.in. Radio Katowice, „Dziennik Zachodni”, Tygodnik „ECHO”, „Aktualności Powiatu Mikołowskiego”, „Gazeta Łaziska Górne”, „Gazeta Mikołowska”, „Głos Ornontowic”, „Gazeta Orzeska”, Miesięcznik „WICIE”
Całościowe sprawozdania merytoryczne i finansowe przekażemy po zakończeniu XVII Edycji Szkoły.
Za okazaną pomoc Kierownictwo Szkoły w imieniu młodzieży, rodziców oraz własnym składa serdeczne podziękowania wszystkim Państwu zarówno osobom prawnym jak również fizycznym.

SKARBNIK KLUBU PREZES KLUBU

mgr Wojciech Zięba mgr Tadeusz Rosa
…........................................... …......................................................................
Wykonawca / Pieczęć Podpisy i pieczątki osób upoważnionych do podpisania
zgodnie ze Statutem

Stowarzyszenie "POWRÓT"