logo
podzialak

TABLICA OGŁOSZEŃ STOWARZYSZENIA K. A. „POWRÓ | 2015-10-20

TABLICA OGŁOSZEŃ STOWARZYSZENIA K. A. „POWRÓT” w MIKOŁOWIE

TABLICA OGŁOSZEŃ
STOWARZYSZENIA K. A. „POWRÓT”
w MIKOŁOWIEOGŁOSZENIE


Pismem L. dz. BGR-2.524.215.284.2015.AZ z dnia 28.01.2015 r. Urząd Miasta Mikołowa poinformował n/Stowarzyszenia o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych GMINY MIKOŁÓW w dziedzinie „PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM” w 2015 roku.
Zgłoszone do konkursu przez n/Stowarzyszenie 7 zadań wszystkie uzyskały dotację (w mniejszej wysokości niż wnioskowano w ofertach).
Po dokonaniu określonych w procedurach czynności podpisano umowy dotacyjne na wsparcie n/zadań jak niżej:
1. „XII Mikołowska Kampania Społeczna pt.: „ŁAŃCUCH CZYSTYCH SERC – NARKOMANII, DOPALACZOM, ALKOHOLIZMOWI, PRZEMOCY INTERPERSONALNEJ, HIV/AIDS, NIETOLERANCJI – NIE, DOBRU – TAK”. Umowa Nr 160/2015 z dnia 13.02.2015 r. Kwota dotacji: 5 282,00 zł.
2. Dyskoteki ph.: „POTRAFIĘ BAWIĆ SIĘ BEZ UŻYWEK – ZAŻYWAM TYLKO DŹWIĘKÓW” ALTERNATYWNE, PROPAGUJĄCE ZDROWY STYL ŻYCIA, SPOSOBY SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU PRZEZ MŁODZIEŻ GIMNAZJALNĄ, PONADGIMNAZJALNĄ I POZASZKOLNĄ”. Umowa Nr 154/2015 z dnia 13.02.2015 r. Kwota dotacji: 5 501,00 zł.
3. „XIX PONADREGIONALNE MIKOŁOWSKIE SEMINARIUM TRZEŹWOŚCIOWE NA TEMAT: „JAK TO JEST Z UZALEŻNIENIAMI OD ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH? NOWE SPOJRZENIE. NAJNOWSZE TENDENCJE DOTYCZĄCE ROZWIĄZANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ”. Umowa Nr 153/2015 z dnia 02.02.2015 r. Kwota dotacji: 5 695,00 zł.
4. „ORGANIZOWANIE I REALIZACJA PROFILAKTYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ I EDUKACYJNEJ ORAZ IMPREZ PROPAGUJĄCYCH ZDROWTY STYL ŻYCIA I ALTERNATWNE SPOSOBY SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU W DZIEDZINIE PRZECIWDZIAŁANIA NIEPOŻĄDANYM ZJAWISKOM DYSFUNKCJI SPOŁECZNEJ PRZEZ MIKOŁOWSKI POWIATOWY KLUB MŁODZIEŻY PRZY STOWARZYSZENIU K. A. „POWRÓT” w MIKOŁOWIE DLA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ I POZASZKOLNEJ”. Umowa Nr 156/2015 z dnia 13.02.2015 r. Kwota dotacji: 11 600,00 zł.
5. ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI PSYCHOSPOŁECZNEJ, PSYCHOEDUKACYJNE, REHABILITACYJNEJ, PROZDROWOTNEJ DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU I INNYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH, W TYM NARKOTYKÓW ORAZ UDZIELANIE POMOCY OSOBOM WSPÓŁUZALEŻNIONYM, W TYM RODZINOM, PRZEZ STOWARZYSZENIE KLUB ABSTYNENTA „POWRÓT” W MIKOŁOWIE. Umowa Nr 157/2015 z dnia 13.02.2015 r. Kwota dotacji 44 619,00 zł.
6. „XVI REGIONALNA EDYCJA POWIATOWEJ MŁODZIEŻOWEJ SZKOŁY LIDERÓW MŁODZIEŻOWYCH ANIMATORÓW PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH W MIKOŁOWIE – RÓWIEŚNICZA EDUKACJA ZDROWOTNA. PROPAGOWANIE POSTAW TRZEŹWOŚCIOWYCH, W TYM ABSTYNENCKICH W ŚRODOWISKU MŁODZIEŻOWYM”. Umowa Nr 152/2015 z dnia 13.02.2015 r. Kwota dotacji 17 938,00 zł.
7. „PROMOWANIE ALTERNATYWNEGO STYLU ŻYCIA W RODZINIE ORAZ RÓŻNYCH GRUPACH ZAWODOWYCH I SPOŁECZNYCH – XVIII MIKOŁOWSKA POWIATOWA SPARTAKIADA ABSTYNENCKA – PROFILAKTYKA PRZEZ SPORT”. Umowa dotacyjna Nr 155/2015 z dnia 13.02.2015 r. Kwota dotacji 3 799,00 zł.

Ogłoszenie będzie udostępnione na tablicy ogłoszeń w siedzibie Stowarzyszenia Klub Abstynenta „POWRÓT” w Mikołowie do końca realizacji zadania to jest do 31.12.2015 r.
O źródłach finansowania, w tym uzyskanych dotacji z GMINY MIKOŁÓW, informować będziemy na bieżąco na stronie internetowej n/Stowarzyszenia, w komunikatach, informacjach przekazywanych do środków społecznego przekazu, w tym również podczas wywiadów do mediów. O powyższym na bieżąco będą informowani współorganizatorzy, uczestnicy i realizatorzy zadania, a także wszyscy współfinansujący zadania oraz udzielający pomocy rzeczowej i merytorycznej w trakcie realizacji zadania.
Informacja w tym względzie przekazywana będzie w sprawozdaniach merytorycznych i finansowych wszystkim udzielającym jakiejkolwiek pomocy, w tym również instytucjom, osobom, które poszczególne zadania objęły patronatem.
Powyższe będzie również w trakcie prezentowania sprawozdań merytorycznego i finansowego z działalności Stowarzyszenia Klub Abstynenta „POWRÓT” w Mikołowie za rok 2015 podczas XXV ZEBRANIA WALNEGO w styczniu 2015 r.
Ogłoszenie winno być również umieszczone na widocznym miejscu podczas realizacji zajęć w Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego, oddziale zamiejscowym w Mikołowie – Śmiłowicach (dotyczy zadania pt.: XVI Regionalna Edycja Powiatowej Młodzieżowej Szkoły Liderów Młodzieżowych Animatorów Programów Profilaktycznych w Mikołowie – Rówieśnicza Edukacja Zdrowotna, Propagowanie Postaw Trzeźwościowych, w tym abstynenckich w środowisku młodzieżowym”.Z wyrazami szacunku.

Stowarzyszenie "POWRÓT"