logo
podzialak

XII Mikołowska Powiatowa Kampania Społeczna „ | 2015-09-22

Kampanię zorganizowano z inicjatywy młodzieży z Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego, działającego przy Stowarzyszeniu „POWRÓT”, przy silnym wsparciu Prezesa Tadeusza Rosy.

XII Mikołowska Powiatowa Kampania Społeczna „ŁAŃCUCH CZYSTYCH SERC” zrealizowana.W ślad za komunikatem z dnia 07.09.2015 r., w którym poinformowaliśmy, że w dniu 5 września br. SPARTAKIADĄ ABSTYNENCKĄ rozpoczęliśmy XII Kampanię, informujemy, że w dniu 15 września br. na Rynku w Mikołowie oraz w szkołach powiatu mikołowskiego i w Zabrzu odbył się finał XII Mikołowskiej Powiatowej Kampanii Społecznej pt.: „ŁAŃCUCH CZYSTYCH SERC – NARKOMANII, DOPALACZOM, ALKOHOLIZMOWI, PRZEMOCY INTERPERSONALNEJ, HIV/AIDS, NIETOLERANCJI – NIE, DOBRU – TAK”.
Kampanię zorganizowano z inicjatywy młodzieży z Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego, działającego przy Stowarzyszeniu „POWRÓT”, przy silnym wsparciu Prezesa Tadeusza Rosy.
Pomysłodawcy aktywnie włączyli się w organizację tej masowej imprezy.
Zorganizowano kolejne przedsięwzięcie w dziedzinie nowoczesnej, kreatywnej profilaktyki aktywizującej młodych ludzi do kształtowania zachowań prozdrowotnych, adresowane jednocześnie do młodzieży i dorosłych, do różnych grup wiekowych i zawodowych, symbolicznie do CAŁYCH RODZIN.
Głównym jednak beneficjentem była młodzież (szóste klasy szkół podstawowych, szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne). Podkreślamy aktywnie uczestnictwo młodzieży. Reprezentacje gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z Mikołowa wystąpiły z programami artystycznymi interaktywnymi.
Występy artystyczne rozpoczęto wspólnym tańcem BELGIJKA prowadzonym przez młodzież z klubu Młodzieżowego Stowarzyszenia Św. Filipa Nereusza w Rudzie Śląskiej.
Kampania włączona została w działania na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców w powiecie i gminach. Uczestniczyło w niej ponad 2.500 osób, głównie młodzieży.
PATRONAT:
- Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska,
- Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak,
- Wojewoda Śląski Piotr Litwa,
- Wicemarszałek Województwa Śląskiego Aleksandra Skowronek,
- Poseł do Parlamentu Europejskiego Jan Olbrycht,
- Poseł do Parlamentu Europejskiego Bolesław Piecha,
- Senator Senatu Rzeczpospolitej Polskiej Izabela Kloc,
- Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Krzysztof Gadowski,
- Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Marek Krząkała,
- Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Grzegorz Matusiak,
- Śląski Kurator Oświaty Stanisław Faber,
- Starosta Mikołowski Henryk Jaroszek,
- Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula,
- Prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik,
- Przewodniczący Stowarzyszenia „BEZPIECZNY POWIAT MIKOŁOWSKI” Henryk Zawiszowski,
- Dziekan Dekanatu Łaziskiego ks. Jacek Wojciech,
- Dziekan Dekanatu Mikołowskiego ks. Mirosław Godziek,
- Dziekan Dekanatu Orzeskiego ks. Jerzy Kiecka,
- Proboszcz Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Mikołowie ks. Kornel Undas,
- Pełnomocnik Stowarzyszenia „ŻYCIE PO PRZESZCZEPIE” na Województwo Śląskie Teresa Bula,
- Prezes Fundacji Pracowniczej „PRO-EKO” Jerzy Moryc,
- Prezes Mikołowskiego Banku Spółdzielczego Michał Król,
- Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mikołowie Wojciech Tkacz,
- Prezes Amatorskiego Klubu Sportowego w Mikołowie Krzysztof Janeczek.

PROGRAM:
RYNEK W MIKOŁOWIE, w tym ESTRADA: 1000 – 1330
15 wrzesień (DZIEŃ PROFILAKTYKI W SZKOŁACH POWIATU MIKOŁOWSKIEGO I MIASTA ZABRZE)
900 – 1400 Możliwość honorowego oddawania krwi (ambulans krwiodawstwa obok Urzędu Miasta w Mikołowie).
1045 – 1055 Powitanie uczestników przez prowadzących Katarzynę Gembarę i Adama Ochmana, pobłogosławienie przez Dziekana Dekanatu Mikołowskiego ks. Proboszcza dr Mirosława Godźka.
1055 – 1230 Występy artystyczne zespołów odpowiednio: wspólny taniec uczestników „BELGIJKA” pod kierunkiem młodzieży z Klubu Młodzieżowego Stowarzyszenia Św. Filipa Nereusza w Rudzie Śląskiej, Gimnazjum Nr 2 w Mikołowie, I LO w Mikołowie, Gimnazjum Nr 4 w Mikołowie-Bujakowie, Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie, Gimnazjum Nr 1 w Mikołowie, II LO w Mikołowie.
1230 – 1245 Wystąpienia przedstawicieli zaproszonych gości.
1245 – 1300 Hymn ŁAŃCUCHA „WZNIEŚ SERCE NAD ZŁO”, PRZESŁANIE MŁODZIEŻY w formie śpiewanej. Śpiew Katarzyna Gembara.
1300 – 1315 Trzymanie się wszystkich uczestników za ręce uniesione nad głowami (LITERA V – ZWYCIĘSTWO) przy dźwiękach syren i dzwonów kościelnych w całym powiecie mikołowskim. Podziękowania. Zaproszenie do współpracy przy realizacji działań profilaktycznych w roku szkolnym 2015/2016.
1330 – 1400 Zakończenie, podsumowanie przedsięwzięcia.
Ze względów losowych nie wystąpiły Zespoły CAPOEIRA w Mikołowie oraz Zespół Gimnazjum Nr
3 w Mikołowie Borowej Wsi.
O godz. 1230 rozpoczęto budowę ŁAŃCUCHA. Uczestnicy (przybyli już o 1030 i prezentowali swoje programy), a w szczególności uczniowie ze wszystkich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z dyrektorami i gronem pedagogicznym z Mikołowa oraz reprezentanci szkół z pozostałych Gmin Powiatu Mikołowskiego, słuchacze Mikołowskiej Powiatowej Młodzieżowej Szkoły Liderów, Społeczność Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego, samorządowcy, duchowieństwo, goście z Województwa Śląskiego, przedstawiciele parlamentu europejskiego i krajowego, władzy publicznej i samorządowej szczebla wojewódzkiego, powiatowego oraz wszystkich gmin powiatu mikołowskiego, przedstawiciele zakładów, dziennikarze mediów społecznego przekazu: telewizja, radio, prasa, mieszkańcy Mikołowa z dziećmi, policjanci, strażnicy miejscy, strażacy Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej, przedstawiciele służby zdrowia, organizacje pozarządowe, organizatorzy zajęli miejsca na rynku, a także po obu stronach ul. Jana Pawła II. Przed wyruszeniem ze Szkół młodzież uczestniczyła w stosownych zajęciach edukacyjnych, tematycznie związanych z ideą ŁAŃCUCHA. W ten sposób realizowano w szkołach DZIEŃ PROFILAKTYKI.
O godz. 1245 konferansjerzy poprosili o wejście na estradę patronów, współorganizatorów. Weszli m.in. Senator Senatu RP Izabela Kloc, przedstawiciele Biura Krajowego w Rybniku Europosła Bolesława Piechy: Dyrektor Katarzyna Dutkiewicz i asystent Łukasz Dwornik, doradca Europosła Jana Olbrychta Artur Grzywok, Posłowie na Sejm RP: Krzysztof Gadowski, Marek Krząkała, Grzegorz Matusiak, Starosta Mikołowski Henryk Jaroszek, V-ce Starosta Mikołowski Marek Szafraniec, członek Zarządu Powiatu Mikołowskiego – Przewodniczący Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Mikołowski Henryk Zawiszowski, Przewodniczący Rady Powiatu Mikołowskiego Adam Lewandowski, Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula, Przewodniczący Rady Miejskiej w Mikołowie Michał Rupik, V-ce Przewodniczący Rady Powiatu Mikołowskiego – Przewodniczący Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Mikołowie Sławomir Bijak, Wójt Gminy Ornontowice Kazimierz Adamczyk, I-y Z-ca Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie Dariusz Waligóra oraz Z-ca Naczelnika Wydziału Prewencji Anna Musioł, przedstawiciele Wojewódzkiej Komendy Policji w Katowicach Dorota Nakonieczna, Marzena Szwed, Aleksander Benisl, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Teresa Miguła, Komendant Straży Miejskiej w Mikołowie Bogusław Łuczyk, Z-ca Komendanta Straży Miejskiej w Mikołowie Janusz Grzymała, Z-ca Prezydenta Sosnowca Annę Jedynak reprezentował Andrzej Wojciechowski, Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Mikołowie Krystyna Morawiec, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych U. M. Mikołowa Izabella Konieczny, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie Janina Ryguła, Andrzej Fijałkowski z Biura Promocji Urzędu Miasta Mikołowa, przedstawiciele środków społecznego przekazu, przedstawiciele: Miejskiego Domu Kultury w Mikołowie, Klubu Studenckiego „FRACTAL” w Mikołowie, TKKF „HADES” - Oddział w Mikołowie, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu Jadwiga Krajewska, Dyrektor Domu Dziecka w Orzeszu Agnieszka Kuchna, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mikołowie Wojciech Tkacz, przedstawiciele Regionalnego Związku Stowarzyszeń Abstynenckich Kazimierz Anisienia i Aleksander Brudny, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Mikołowie Grażyna Socha, Koordynatorzy Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień z Gmin Łaziska Górne, Mikołowa, Ornontowic, Orzesza, Wyr odpowiednio: Katarzyna Siewier, Genowefa Jakubowska-Fijałkowska, Teresa Gendarz, Sonia Janecka, Jadwiga Harupa, Przewodnicząca Miejskiego Zarządu w Mikołowie Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Janina Piecha, przedstawiciele władzy samorządowej z pozostałych Gmin Powiatu Mikołowskiego, dyrektorzy szkół oraz wielu innych, a także Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Tadeusz Rosa, dzięki któremu, jak podkreśliła współprowadząca spotkanie Katarzyna Gembara, spotykamy się tutaj już po raz XII i bez którego nie byłoby tak wielu wspaniałych imprez. Rozległy się gromkie brawa.
Głos zabrali Gospodarze Ziemi Mikołowskiej: Starosta Mikołowski Henryk Jaroszek, Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula.
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Tadeusz Rosa zaznaczył ze wzruszeniem, że m.in. dzięki młodzieży z Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego pomysł zapoczątkowany przez nieżyjącego już Marka Kotańskiego mógł być zrealizowany dzisiaj w szerszym wymiarze po raz dwunasty w Powiecie Mikołowskim i Mieście Zabrze.
Następnie Katarzyna Gembara zaśpiewała hymn ŁAŃCUCHA „WZNIEŚ SERCE NAD ZŁO”.
O godz. 1300 w Powiecie Mikołowskim rozległy się dźwięki syren i bicie dzwonów. Uczestnicy, ponad 2,5 tysiąca osób, trzymając się za ręce zaprotestowali przeciw wszelkiemu złu, łącznie z brutalnymi i barbarzyńskimi atakami terrorystycznymi oraz atakami przemocy, różnorakim fobiom, jednocześnie zaakcentowali swoją solidarność z działaniami na rzecz DOBRA.
Kasia Gembara zaprezentowała w formie śpiewanej przesłanie młodzieży do uczestników, a następnie razem z współprowadzącym Adamem Ochmanem i Tadeuszem Rosą podziękowali wszystkim, szczególnie młodzieży i zaprosili do udziału w kolejnej edycji za rok.
W trakcie trwania Kampanii czynny był PUNKT INFORMACYJNY obsługiwany przez społeczność Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego oraz Klubu Młodzieżowego z Rudy Śląskiej (m.in. materiały edukacyjne, plakaty z Ogólnopolskich Kampanii na rzecz przeciwdziałania narkomanii, przemocy, alkoholizmowi, „dopalaczom”, HIV/AIDS oraz zachęcające do oddawania krwi „KREWNIACY”). Ponadto Punkt obsługiwali przedstawiciele Stowarzyszenia „Życie po przeszczepie”, którzy przekazali materiały edukacyjne związane z oświadczeniem woli na pobieranie narządów po śmierci. Działania te spotykały się z wielką życzliwością i zainteresowaniem uczestników.
Policjanci ze Śląskiej Komendy Policji w Katowicach oraz Powiatowej Komendy Policji w Mikołowie prezentowali FURGON z „MIASTECZKIEM RUCHU DROGOWEGO”. Była możliwość zapoznania się z przepisami ruchu drogowego. Zajęcia interaktywne.
Studenci z Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny FMSA-Poland O. Śląsk: 7 osób prowadzili punkt badań przesiewowych. Realizowali następujące projekty edukacyjne: Iskra dla Serca (kurs pierwszej pomocy), Serce masz tylko jedno (pomiar glikemii, ciśnienia i edukacja na temat cukrzycy), Kostek z klasą (edukacja na temat osteoporozy i zdrowego trybu życia z uwzględnieniem zdrowych kości) oraz stoisko informacyjne na temat transplantacji. Przebadano ponad 320 osób, w tym m.in.:
 glikemii przydatnej (150 osób),
 pomiar ciśnienia tętniczego krwi,
 liczono ryzyko złamań osteoporotycznych u kobiet po 50 roku życia (kalkulator FRAX),
 pomiary BMI (ocena nadwagi a niedowagi),
 „Iskra dla SERCA” - kurs pierwszej pomocy: 40 osób (wielkie zainteresowanie).
Sekcja Oświaty Zdrowotnej PSSE Tychy (2 osoby) realizowała działania profilaktyczne podejmowane przez pracowników Sekcji Oświaty Zdrowotnej podczas tegorocznej Kampanii Społecznej „Łańcuch Czystych Serc” obejmować będą następującą tematykę:
 dopalacze i inne środki psychoaktywne,
 problematyka palenia tytoniu i rzucania nałogu,
 profilaktyka HIV/AIDS,
w trakcie wykonywała pomiary zawartości tlenku węgla w wydychanym powietrzu przy pomocy smokolizera. Udzielono poradnictwa jak skutecznie zerwać z nałogiem palenia tytoniu, prowadzono dystrybucję materiałów edukacyjnych dot. tematyki HIV/AIDS, ochrony przed kleszczami, WZW B i C, profilaktyki raka szyjki macicy, profilaktyki grypy. Zorganizowano minikonkursy dla dzieci i młodzieży dot. szeroko rozumianego zdrowia.
W godz. 1700-2000 odbyła się dyskoteka dla młodzieży ph „POTRAFIĘ BAWIĆ SIĘ BEZ UŻYWEK – ZAŻYWAM TYLKO DŹWIĘKU” zorganizowana w ramach Kampanii w Gimnazjum Nr 1 w Mikołowie przez Mikołowski Powiatowy Klub Młodzieżowy przy współpracy z Dyrekcją i Samorządem Uczniowskim. Bawiło się bezpiecznie ponad 120 uczniów.
W ciągu całego września realizowane będą w szkołach, w szczególności GMINY MIKOŁÓW, działania profilaktyczne zsynchronizowane z ideą ŁAŃCUCHA.
Nad bezpieczeństwem uczestników Kampanii czuwali policjanci z Komendy Powiatowej w Mikołowie, strażnicy Straży Miejskiej w Mikołowie, ochroniarze z uprawnieniami z Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego.
Pragnę w tym miejscu podkreślić, że właściciele restauracji i barów ufundowali bony żywnościowe na posiłki dla zespołów artystycznych i organizatorów, a mianowicie:
Restauracja MOCCA D'ORO o wartości około 500,00 zł, Restauracja Ratuszowa o wartości około 400,00 zł.
Miejski Dom Kultury w Mikołowie nieodpłatnie udostępnił pomieszczenia, sprzęt oraz obsługę na czas trwania imprezy. Wykorzystano również sprzęt wraz z obsługą ze Stowarzyszenia „POWRÓT”.
Druk zaproszeń, dyplomów, plakatów sponsorowany był przez Drukarnię im. Karola Miarki „TOLEK” w Mikołowie. Ponadto zaangażowane były środki finansowe m. in. Urzędu Miasta Mikołowa, Starostwa Powiatowego w Mikołowie, zasoby własne Stowarzyszenia K. A. „POWRÓT” w Mikołowie, darowizny Fundacji „PRO-EKO”, Mikołowskiego Banku Spółdzielczego, Firmy „ZBYSZKO” w Mikołowie, TKKF „HADES” w Mikołowie, Posła na Sejm RP Marka Krząkały.
Ogniwami naszego ŁAŃCUCHA były podobne imprezy odbywające się równolegle w Gminach: ŁAZISKA GÓRNE, ORNONTOWICE, ORZESZE, WYRY, ZABRZE w głównej mierze w szkołach. Podczas Kampanii w dniach 5 i 15 września rozpropagowane były plakaty, materiały edukacyjne, ulotki przekazane m. in. przez Krajowe Centrum ds. AIDS, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Stowarzyszenie „ŻYCIE PO PRZESZCZEPIE”, Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny „FMSA POLAND” O/ŚLĄSK, Sekcje Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tychach, Stowarzyszenie K. A. „POWRÓT”, Mikołowski Powiatowy Klub Młodzieżowy, Powiatową Młodzieżową Szkołę Liderów Młodzieżowych Animatorów Programów Profilaktycznych w Mikołowie. Rozprowadzano koszulki z logo Kampanii i organizatora wiodącego to jest Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego zakupione z środków Starostwa Powiatowego w Mikołowie i Urzędu Miasta Mikołowa.
Organizatorzy składają serdeczne podziękowania za pomoc przy pracach przygotowawczych i organizacji WSZYSTKIM, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zrealizowania tej szlachetnej imprezy.
Dziękujemy z nazwiska wszystkim wcześniej wymienionym, również w Komunikacie z dnia 07.09.2015 r., a w szczególności patronom, władzy publicznej szczebla lokalnego, powiatowego i wojewódzkiego, w tym Śląskiemu Wojewodzie Piotrowi Litwie oraz instytucjom Centralnym, szkołom (uczniom, dyrekcji, gronu pedagogicznemu), Zarządowi Mikołowskich Szkół i Przedszkoli, Wydziałom Edukacji, Wydziałom Zarządzania Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego i Urzędom Miast i Gmin Powiatu Mikołowskiego, a w szczególności duchowieństwu Mikołowa (stała łączność z Dziekanem Dekanatu Mikołowskiego ks. Proboszczem Mirosławem Godźkiem) i Łazisk Górnych, policjantom, strażnikom miejskim, strażakom, pracownikom i społeczności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mikołowie, Amatorskiego Klubu Sportowego w Mikołowie, Miejskiego Domu Kultury w Mikołowie, w tym Klubom Honorowych Dawców Krwi w Mikołowie, Fundacji Pracowniczej „PRO-EKO” w Łaziskach Górnych, Mikołowskiemu Bankowi Spółdzielczemu, zakładom pracy, TKKF „HADES” - oddział w Mikołowie, dziennikarzom, podmiotom gospodarczym, które w trakcie trwania imprezy nie sprzedawały alkoholu, dziękujemy Pani Teresie Bula Pełnomocnik Stowarzyszenia „Życie po przeszczepie” na województwo śląskie, Studentom Stowarzyszenia Studentów Medycyny „FMSA POLAND” O/ŚLĄSK, Właścicielom restauracji MOCCA D'ORO w Mikołowie, Restauracji Ratuszowa w Mikołowie, młodzieży z Klubu Młodzieżowego Stowarzyszenia Św. Filipa Nereusza w Rudzie Śląskiej.
Dziękujemy osobom prywatnym Panom: Zbigniewowi Piecha, Kamilowi Stychlerz i wielu, wielu innym.
Akcentujemy wsparcie parlamentarzystów z naszego okręgu wyborczego wcześniej wymienionych (Senator Senatu RP Izabela Kloc, Europosłowie Jan Olbrycht, Bolesław Piecha, Posłów na Sejm RP Krzysztofa Gadowskiego, Marka Krząkały, Grzegorza Matusiaka).
Pragniemy zaznaczyć, że występujący artyści, prezenterzy WYSTĄPILI ZE SWOIM PROGRAMEM NIEODPŁATNIE, za to składamy IM SZCZEGÓLNE PODZIĘKOWANIA.
Szczególne słowa uznania kierujemy do honorowych dawców krwi, który ten DAR ŻYCIA oddawali w dniu 15 września w godzinach 1000 – 1600. Akcję zsynchronizowaną z naszą kampanią zorganizował Mikołowski Klub Honorowych Dawców Krwi, 8 osób (3,6 litra krwi).
Pragniemy podkreślić, że w GMINIE Mikołów wiele podmiotów wychodząc naprzeciw apelowi organizatorów zaniechało sprzedaży alkoholu w DNIU KAMPANII. WYRAŻAMY IM ZA TO SERDECZNE PODZIĘKOWANIA I SŁOWA UZNANIA, wyrażając nadzieję, że będzie to w dalszym ciągu coroczną tradycją.
Zapraszamy do udziału za rok w XIII KAMPANII w połowie września 2016 r.
Przedsięwzięcie wsparło kolejne odsłony Ogólnopolskich Kampanii: „NARKOTYKI? NA CO MI TO!”, „DOPALACZE MOGĄ CIĘ WYPALIĆ – POZNAJ FAKTY”, „DOPALACZE KRADNĄ ŻYCIE”, „BRAŁEŚ? NIE JEDŹ! PO NARKOTYKACH ROZUM WYSIADA”, „PRZYJMUJĘ LEKI...”, „WRÓĆ BEZ HIV”, „CZY JESTEŚ ZAGROŻONY HIV?”, „FAIR PLAY”, „OGRANICZENIA SPRZEDAŻY ALKOHOLU OSOBOM NIELETNIM”, „SPRAWDŹ CZY TWOJE PICIE JEST BEZPIECZNE”, „ODWAGA RATUJE ŻYCIE” ORAZ OGÓLNOPOLSKI PROGRAM LECZENIA UZALEŻNIEŃ OD PRZETWORÓW KNOPII „CANDIS”, A TAKŻE MIKOŁOWSKĄ POWIATOWĄ KAMPANIĘ SPOŁECZNĄ „OGRANICZANIE ZJAWISKA ZAŻYWANIA SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH PRZEZ MŁODZIEŻ”. KAMPANIA ZBIEŻNA JEST Z PRIORYTETAMI ROKU BEZPIECZNEJ I PRZYJAZNEJ SZKOŁY” ORAZ OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU PaT.
TELEFON INFOLINII DOTYCZĄCY ZJAWISKA „DOPALACZY”: 800 060 800.
Szczególne słowa uznania kieruję do prowadzących Kasi Gembary z Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego i Adama Ochmana z Klubu Młodzieżowego w Rudzie Śląskiej.


W imieniu organizatorów
PRZEWODNICZĄCY
KOMITETU ORGANIZACYJNEGO
PREZES STOWARZYSZENIA „POWRÓT”

mgr Tadeusz Rosa

Stowarzyszenie "POWRÓT"